152131 ΕΞ 2022/19.10.2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 59170 ΕΞ 2021/20.05.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για την επεξεργασία της διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία» (Β’2188)

19/10/2022
152131/2022

ΦΕΚ: Β’ 5509

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Τμήμα Ε’ – Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
Τ.Κ. 106 79, Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο: 213-13.39.693
e-mail: g.katsali@minfin.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία 59170 ΕΞ 2021/20.05.2021 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για την επεξεργασία της διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία» (Β’2188).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),
β) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131),
δ) της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143),
ε) του άρθρου 21 του ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ζ) των άρθρων 76 και 77 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
η) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121 και Α’126 Διορθώσεις Σφαλμάτων).

2. Την υπό στοιχεία 59170 ΕΞ 2021/20.05.2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών για την επεξεργασία της διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία» (Β’2188).

3. Την υπό στοιχεία 152050 ΕΞ 2022/18.10.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το από 16.02.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

5. Την ανάγκη καθορισμού του χρόνου κατάθεσης στον Υπουργό Οικονομικών του παραδοτέου της εν θέματι Επιτροπής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ι. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 59170 ΕΞ 2021/20.05.2021 (Β’2188) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αντικαθιστούμε την περ. β) της παρ. Γ του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«β) Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πρέπει να ενημερώνεται για την εξέλιξη της πορείας της κωδικοποίησης, ενώ το μέλος της Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, θα παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη ή συμβολή, χωρίς να συμμετέχει στη σύνθεση της εν θέματι Επιτροπής. Το παραδοτέο της Επιτροπής θα πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του Υπουργού Οικονομικών έως 31.10.2022. Μετά την περάτωση της εκτέλεσης της διοικητικής κωδικοποίησης, το έργο θα πρέπει να τεθεί υπόψη της Κ.Ε.Κ. για την τελική του επεξεργασία».

ΙΙ. Ως εκ τούτου η παρ. Γ του διατακτικού αυτής διαμορφώνεται ως εξής:

«Γ. α) Έργο της ανωτέρω Επιτροπής είναι η επεξεργασία της διοικητικής κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την άμεση φορολογία, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4622/2019.
β) Η Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (Κ.Ε.Κ.) πρέπει να ενημερώνεται για την εξέλιξη της πορείας της κωδικοποίησης, ενώ το μέλος της Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, θα παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη ή συμβολή, χωρίς να συμμετέχει στη σύνθεση της εν θέματι Επιτροπής. Το παραδοτέο της Επιτροπής θα πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του Υπουργού Οικονομικών έως 31.10.2022. Μετά την περάτωση της εκτέλεσης της διοικητικής κωδικοποίησης, το έργο θα πρέπει να τεθεί υπόψη της Κ.Ε.Κ. για την τελική του επεξεργασία.
γ) Η Συντονίστρια υποχρεούται να ενημερώνει το Γραφείο Υφυπουργού Α. Βεσυρόπουλου, ως αρμόδιο για τον συντονισμό του εν λόγω έργου, σε εβδομαδιαία βάση για την πορεία των εργασιών της Επιτροπής».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ