151491/31-03-2022
Παράταση μέχρι και 30/9/2022 της προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. εργοδοτών, που απασχόλησαν τη περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020 μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους και πρόσωπα που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ.

Αρ. Πρωτ.: 151491
Ημ/νία : 31/03/22

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες : Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο : 210 – 52 85 543

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες : Β. Τσίτουρας
Τηλέφωνο : 210 – 5285639

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες : Μ. Προδρομίδου
Ε Μπαρμπαλιά-Σ Κρικέλα-Μ Παναγιωτοπούλου
Τηλέφωνο: 210 – 52 85 581 – 583 – 692 -589

Email: d.eisf.misth@efka.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Παράταση μέχρι και 30/9/2022 της προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. εργοδοτών, που απασχόλησαν τη περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020 μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους και πρόσωπα που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ.»

ΣΧΕΤ.: Η υπ.αρ. εγκύκλιο 65/2021 εγκύκλιος του e-Ε. Φ.Κ.Α.

Με την ανωτέρω 65/2021 (Κεφ. Δ) εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρασχέθηκε προθεσμία μέχρι 31/3/2022 στους εργοδότες, που απασχόλησαν τη περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020:
– μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς,
– έμμισθους δικηγόρους &
– πρόσωπα, που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ.
να υποβάλουν, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, Συμπληρωματικές (04) Α.Π.Δ. με μαγνητικό μέσο στις κατά τόπο αρμόδιες υπηρεσίες Ασφάλισης και Εισφορών (έδρας των εργοδοτών), προκειμένου να τακτοποιηθούν ασφαλιστικά, σύμφωνα με τις οδηγίες της συγκεκριμένης εγκυκλιού, τα παραπάνω πρόσωπα.

Με το παρόν γνωστοποιείται η παράταση της προθεσμίας υποβολής των εν λόγω Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. μέχρι και τη Παρασκευή 30/9/2022, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της εγκυκλίου 65/2021 του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων να λάβουν γνώση του παρόντος οι υπάλληλοι των Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ