151250 2021/29.11.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36695ΕΞ 2020/07.04.2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου του Π.Δ.54/2018 στην Κεντρική Διοίκηση (ΑΔΑ: ΩΗΔΜΗ – Η34)» (ΥΟΔΔ 313)

29/11/2021
151250 2021
ΦΕΚ: ΥΟΔΔ 1059

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – Οργάνωσης και Ποιότητας

Ταχ. Δ/νση: Χαριλάου Τρικούπη 6 – 10
Ταχ. Κώδικας: 106 79, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Καλαϊτσίδου
Τηλέφωνο: 213 1339 692
E- mail: e.kalaitsidou@minfin.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 36695ΕΞ 2020/07.04.2020 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την εφαρμογή του λογιστικού πλαισίου του Π.Δ.54/2018 στην Κεντρική Διοίκηση (ΑΔΑ: ΩΗΔΜΗ – Η34)» (ΥΟΔΔ 313)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),
β) του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’129),
γ) του άρθρου 76 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)- Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184),
δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’131),
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α’ 98),
στ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45),
ζ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του Π.Δ.54/2018 «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης» (Α’ 103).

2. Την υπό στοιχεία 82558 ΕΞ 2019/23.07.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός του Αθανάσιου Πετραλιά του Ιωάννη σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 537).

3. Την υπό στοιχεία 138550 ΕΞ 2019/05.12.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής «Σύσταση, συγκρότηση, και ορισμός μελών Επιτροπής, με τίτλο: Συντονιστική Επιτροπή για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση» (ΥΟΔΔ 1056, ΑΔΑ: Ω9ΞΓΗ-5Β0).

4. Την υπό στοιχεία 150674 ΕΞ 2021/26.11.2021 εισήγηση του αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.), του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το από 29.10.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

6. Την ανάγκη υποβοήθησης του έργου της Συντονιστικής Επιτροπής για τη Λογιστική Μεταρρύθμιση στη Γενική Κυβέρνηση, και ειδικότερα του έργου για την Κεντρική Διοίκηση.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για την αποζημίωση των μελών της ομάδας εργασίας, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με την έκδοση σχετικής απόφασης.

Αποφασίζουμε

Α. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 36695 ΕΞ 2020/07.04.2020 (ΥΟΔΔ 313) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και διαγράφουμε τα αναπληρωματικά των υπό στοιχεία 4 και 15 μελών, αντικαθιστούμε τα υπό στοιχεία 13 και 14 μέλη και προσθέτουμε υπό στοιχεία 16, 17 και 18 μέλη ως εξής:

«4. Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων».
«13. Παναγιώτη Κανελλέα του Γεωργίου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
14. Δημήτριο Καραφέρη του Χαράλαμπου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Α’ – Απολογισμού – Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
15. Χριστίνα Κρόκου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
16. Στυλιανό Κουγιουμιτζάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
17. Ιωάννη Κατσούλα του Βασιλείου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ – Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού.
18. Στυλιανό Παπαδάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.».

Β. Ως εκ τούτου, η παρ. Β1 του διατακτικού της εν θέματι απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Β.1. Συγκροτούμε την ανωτέρω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:
1. Κωνσταντίνο Καραμάνη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ……, μέλος ΔΕΠ, καθηγητή Λογιστικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Πρόεδρο.
2. Παναγιώτη Βρουστούρη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……, Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή.
3. Ευάγγελο Κρεμμύδα του Πέτρου, με ΑΔΤ ……, Προϊστάμενο της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου του τομέα Εθνικής Άμυνας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με αναπληρώτρια τη Θάλεια Βούλγαρη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ …… υπάλληλο της 3ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Ο.Τ.Α. του Δήμου Αθηναίων.
4. Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων.
5. Δήμητρα Φράγκου του Αδάμ, με ΑΔΤ ……, Προϊσταμένη της Ε’ Δ.Υ.Ε.Ε., με αναπληρώτρια την Ασπασία Κωστοπούλου του Ευσταθίου, με ΑΔΤ ……, Προϊσταμένη του Τμήματος Α’ – Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της ίδιας Διεύθυνσης.
6. Δημήτριο Καρατζά του Ευγένιου, με ΑΔΤ ……, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ – Μεθοδολογίας της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού με αναπληρώτριά του τη Στεφανία Σταυροπούλου του Θεμιστοκλή, με ΑΔΤ ……1, Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ – Δημοσιονομικών Στοιχείων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων.
7. Ελένη Λύγκουρη του Σπυρίδωνος, με ΑΔΤ ……, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης με αναπληρωτή της τον Κοσμά Βασιλόπουλο του Αθανασίου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του τμήματος Β’ της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
8. Ουρανία Φίλιου του Θεόφιλου, με ΑΔΤ ……, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ’ – Σχεδιασμού και Υποστήριξης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης.
9. Φιλοποίμενα Σπυρόπουλο του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ……, Προϊστάμενο του Τμήματος Α’ – Προγραμματισμού Τακτικών Ελέγχων, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων.
10. Δημήτριο Παλιούρα του Αθανασίου, με ΑΔΤ ……, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
11. Ουρανία Κασίδη του Βασιλείου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Α’ – Λογαριασμών της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού.
12. Όλγα Χαραλαμπάκη του Χαραλάμπους, με ΑΔΤ ……, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Α’ – Δημοσιονομικών Κανόνων της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων με αναπληρωτή της τον Παναγιώτη Δημόπουλο του Γεωργίου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.
13. Χρήστο Κώστα του Αναστασίου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ – Συντονισμού Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Κατάρτισης και Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων.
14. Μαρία Καυκά του Παναγιώτη, με ΑΔΤ ……, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Β’ – Επισκόπησης Δαπανών της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης.
15. Χριστίνα Κρόκου του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
16. Στυλιανό Κουγιουμιτζάκη του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης.
17. Ιωάννη Κατσούλα του Βασιλείου, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ – Ταμειακού Προγραμματισμού Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού.
18. Στυλιανό Παπαδάκη του Μιχαήλ, με ΑΔΤ ……, υπάλληλο του Τμήματος Γ’ – Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Κυβέρνησης της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης».

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ