149594/30.3.2022
Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον

Αρ. Πρωτ.: 149594
Ημ/νία: 30/03/22

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 54
Τ.Κ.: 106 82, Αθήνα
Πληροφορίες: Χ. Βορδώνη
Τηλέφωνο: 210.88.08.749
E-mail: d.iatr.axiol@efka.gov.gr

Θέμα: «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον»

Σχετ: α) Η με αρ. Φ80100/24283/10-03-2022 (ΦΕΚ 1224/τ. Β’/17.03.2022) Κ.Υ.Α «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον».
β) Η με αρ. 64/2021 εγκύκλιός μας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας κοινοποιούμε τη με αρ. Φ80100/24283/10-03-2022 (ΦΕΚ 1224/τ. Β’/17.03.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αναθεώρηση του Πίνακα μη αναστρέψιμων παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» προς γνώση και εφαρμογή.

Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο σας, σας παραθέτουμε συνοπτικά τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στον πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον, όπως αυτές μας γνωστοποιήθηκαν με το με αρ. πρωτ. 28309/23.03.2022 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Συγκεκριμένα,

1. Στην ενότητα «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ», μετά την πάθηση «Μικροδεπανοκυτταρική αναιμία» προστέθηκε νέα πάθηση, ήτοι «Πολλαπλούν μυέλωμα» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 1.19.

2. Στην ενότητα «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ», η αναφορά «Αιμορροφιλία Α και Β: σοβαρή μορφή» αντικαταστάθηκε από την αναφορά «Αιμορροφιλία Α και Β: μέτριας βαρύτητας και σοβαρή μορφή » με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 1.24.

3. Στην ενότητα «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ», μετά την πάθηση «Αιμορροφιλία Α και Β: μέτριας βαρύτητας και σοβαρή μορφή» προστέθηκε νέα πάθηση, ήτοι «Νόσος VON WILLEBRAND» με αντιστοίχιση κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 1.24.2.

4. Στην ενότητα «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», μετά την πάθηση «Τελικού σταδίου Πνευμονική Ίνωση Πάθηση μη αναστρέψιμη. Ο ασθενής είναι υπό συνεχή χρήση οξυγόνου» προστέθηκε νέα πάθηση, ήτοι «Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια 2ου επιπέδου μετά από μία κρίση» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 5.3.

5. Στην ενότητα «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», μετά την πάθηση «Σύνδρομο Eisenmerger από οποιαδήποτε πάθηση» προστέθηκε νέα πάθηση, ήτοι «Διαχωρισμός αορτής τύπου Β με Π.Α. ≥ 50% δύο έτη μετά την πρώτη κρίση» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 6.6.

6. Στην ενότητα «ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», μετά την πάθηση «Σοβαρή/προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια ανεξαρτήτως αιτιολογίας (επανεκτίμηση είναι απαραίτητη για 2η φορά στους ασθενείς που αναμένεται βελτίωση μετά από παρέμβαση/θεραπεία)» προστέθηκε νέα πάθηση, ήτοι «Συγγενής καρδιοπάθεια με Π.Α. ≥ 80% μετά από δύο διαδοχικές κρίσεις» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 6.7.

7. Στην ενότητα «ΨΥΧΙΚΕΣΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ»,
α) η περίπτωση «Νοητική υστέρηση μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις» αναδιατυπώνεται ως εξής, «Νοητική υστέρηση μετά τα 17 έτη εφόσον έχει κριθεί δύο φορές» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 11.8 και
β) η περίπτωση «Διαταραχές αυτιστικού φάσματος μετά τα 17 έτη ηλικίας και δύο κρίσεις» αναδιατυπώνεται ως εξής, «Διαταραχές αυτιστικού φάσματος μετά τα 17 έτη ηλικίας εφόσον έχει κριθεί δύο φορές» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 11.9.

8. Στην ενότητα «ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», μετά την πάθηση «Παραγκεφαλικο-αμφιβληστροειδή αιμογγειοβλαστωμάτωση (σύνδρομο von HIPPEL- LINDAU)» μεταφέρθηκε η πάθηση «Συγγενείς εγκεφαλικές δυσπλασίες (μερικές εξ αυτών, όπως φλοιώδεις ετεροτοπίες, κ.λπ.)» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 12.4, η οποία ήταν μετά την πάθηση «Επιληπτικές εγκεφαλοπάθειες της βρεφικής και της παιδικής ηλικίας (βλέπε νευρολογικές παθήσεις)» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 12.6.Α.

9. Στην ενότητα «ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», η 9η πάθηση της υποενότητας Α’ μεταφέρθηκε μετά την πάθηση «Συγγενείς εγκεφαλικές δυσπλασίες (μερικές εξ αυτών, όπως φλοιώδεις ετεροτοπίες, κ.λπ.)» της υποενότητας Β’ και τροποποιήθηκε ως εξής, «Δυσμενείς από πλευράς πρόγνωσης μορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας (πρωτοπαθώς προϊούσα μορφή, περιπτώσεις δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής και δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής με υποτροπές), με υπολειμματική κινητική σημειολογία (ημιπάρεση -ημιπληγία, παραπάρεση – παραπληγία, τετραπάρεση – τετραπληγία, παραγκεφαλιδική συνδρομή, δυστονία κ.λ.π. με Π.Α. ≥ 67% μετά από τέσσερα (συνολικά) έτη υγειονομικής κρίσης» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 12.5.

10. Στην ενότητα «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ», μετά την πάθηση «Μόνιμη νεφροστομία» προστέθηκε νέα πάθηση «Άτονη κύστη νευρολογικής αιτιολογίας πλήρως τεκμηριωμένη που χρήζει διαλειπόντων καθετηριασμών» με αντιστοίχιση Κεφαλαίου Ε.Π.Π.Π.Α. 16.2.

11. Στην ενότητα «ΣΠΑΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ» διαγράφηκε η φράση «και με βαρύτητα Π.Α. 67% και άνω» και διαμορφώθηκε ως εξής: «Η πρώτη υγειονομική κρίση των ασθενών με σπάνια πάθηση θα έχει διάρκεια 5-10 έτη. Στη δεύτερη κρίση, όσα κρίνονται μη αναστρέψιμα (από πλευράς δυσλειτουργίας και κλινικής σημειολογίας) κρίνονται επ’ αόριστον (εφ’ όρου ζωής κρίση)».

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι από την παραλαβή του παρόντος εγγράφου, οι Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης από τους πολίτες, πρέπει να ελέγχουν αν οι παθήσεις των αξιολογούμενων εμπίπτουν στις προαναφερόμενες διατάξεις, τις οποίες θα τηρούν απαρέγκλιτα. Όσον αφορά τα μέλη των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ΚΕ.Π.Α. αξιολογούν βάσει των διατάξεων που έλαβαν υπόψη τους τα μέλη των Πρωτοβάθμιων, καθώς το έργο τους είναι να τροποποιούν ή να επικυρώνουν τις γνωματεύσεις αυτών.

Παρακαλούμε όπως με ευθύνη των Προϊσταμένων των Τοπικών Διευθύνσεων λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι γραμματείας ΚΕ.Π.Α., καθώς και οι υπάλληλοι που ασκούν καθήκοντα γραμματέων των υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α., οι οποίοι θα φέρουν την ευθύνη να ενημερώνουν τους γιατρούς που συμμετέχουν στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. επί του περιεχομένου αυτού.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΒΑΓΙΟΥΛΑ ΑΓΑΔΑΚΟΥ