149/16/29.7.2021
Ρύθμιση θεμάτων για τη διαδικασία μεταφοράς εκκρεμοτήτων νομικού ελέγχου από καταργούμενα έμμισθα υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

(ΦΕΚ Β’ 3632/06.08.2021)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και το άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 ΠΝΠ (Α’ 212), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) και ειδικότερα των παρ. 5 και 7 του άρθρου 1, της παρ. 1 α του άρθρου 38, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4808/2021 (Α’ 101).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Άρθρο 1 Ορισμοί

Η κατά την παρ. 1 α του άρθρου 38 του ν. 4512/2018 μεταφορά εκκρεμοτήτων νομικού ελέγχου από καταργούμενα υποθηκοφυλακεία στα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο καταλαμβάνει εγγραπτέες πράξεις που υποβλήθηκαν προς καταχώριση στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία του ν. 2664/1998 σε καταργούμενα έμμισθα υποθηκοφυλακεία, για τα ακίνητα της κτηματογραφημένης περιοχής της τοπικής τους αρμοδιότητας και δεν έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της λειτουργίας της υπηρεσίας του έμμισθου υποθηκοφυλακείου, όπως αυτή ορίζεται με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018, απόφαση Προϊσταμένου για την κατά νόμο αποδοχή ή απόρριψή τους σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 2664/1998.

Άρθρο 2
Διαδικασία μεταφοράς των εκκρεμοτήτων νομικού ελέγχου στα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία

1. Μετά την αποστολή της έγγραφης προειδοποίησης προς τον Προϊστάμενο του έμμισθου υποθηκοφυλακείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του κατά την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4512/2018, ο τελευταίος ενημερώνει εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες του Φορέα, όπως αυτές ορίζονται στην ίδια προειδοποίηση, εντός (3) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της, για το πλήθος των εκκρεμοτήτων νομικού ελέγχου υπό τους ορισμούς του άρθρου 1 της παρούσας και για τους λόγους που πιθανολογείται η μη έγκαιρη διεκπεραίωσή τους μέχρι και την τελευταία ημέρα λειτουργίας της υπηρεσίας, εξαιρουμένων των πράξεων για τις οποίες συντρέχει, κατά την κείμενη νομοθεσία, νόμιμη προθεσμία εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία και σχετική υποχρέωση του Υποθηκοφύλακα που επάγεται έννομες συνέπειες.

2. Εάν από το πλήθος των εκκρεμοτήτων και τη συνεκτίμηση των λοιπών συνθηκών, λαμβανομένου υπόψη του χρόνου επικείμενης κατάργησης του έμμισθου υποθηκοφυλακείου, διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες του Φορέα της παρ. 1, τεχνική αδυναμία έγκαιρης διεκπεραίωσης των εκκρεμοτήτων νομικού ελέγχου, με έγγραφη γνωστοποίηση του Γενικού Διευθυντή προς τον Προϊστάμενο του έμμισθου υποθηκοφυλακείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ο τελευταίος ενημερώνεται για την επικείμενη μεταφορά των εγγραπτέων πράξεων που θα καταγραφούν στον πίνακα της παραγράφου 3 της παρούσας και θα διεκπεραιωθούν από το κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, όπως αυτό θα προσδιοριστεί με την απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018.

3. Για τις μεταφερόμενες προς διεκπεραίωση από το κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα, σύμφωνα με την παρ. 2, εκκρεμότητες νομικού ελέγχου, συντάσσεται, με ευθύνη του Προϊσταμένου του καταργούμενου έμμισθου υποθηκοφυλακείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, πίνακας, όπου αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης εγγραφής ανά εγγραπτέα πράξη, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα κτηματολογικά βιβλία του νόμου 2664/1998 και αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα στο πρωτόκολλο παράδοσης της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4512/2018. Οι εν λόγω πράξεις θα πρέπει να τελούν σε κατάσταση «ΑΙΤΗΣΗ» στο ψηφιακό ημερολόγιο που τηρείται στο καταργούμενο έμμισθο υποθηκοφυλακείο σύμφωνα με το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου και να έχουν καταβληθεί για την εγγραφή τους στα κτηματολογικά βιβλία, τα προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα κατά την κείμενη νομοθεσία, όπως θα προκύπτει αποδεδειγμένα από την ηλεκτρονική εφαρμογή ημερολογίου και βιβλίου τελών.

4. Ο πίνακας διαβιβάζεται προς το Φορέα και συνοδεύεται με έγγραφη εξουσιοδότηση του Προϊσταμένου του καταργούμενου έμμισθου υποθηκοφυλακείου ή του νόμιμου αναπληρωτή του, προς τη Διεύθυνση Πληροφορικής για τη μεταφορά των εκκρεμοτήτων πρωτοκόλλου από την κτηματολογική βάση του ν. 2664/1998 στην κτηματολογική βάση του κατά τόπον αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του ν. 4512/2018, όπως ορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου.

5. Η μεταφορά των πράξεων εκτελείται αυτοματοποιημένα με την τεχνική διαδικασία της απόρριψης και ακολούθως της αυτεπάγγελτης επαναπρωτοκόλλησής τους, τηρουμένης της ίδιας χρονικής σειράς που οι αρχικές αιτήσεις εγγραφής έλαβαν κατά την εισαγωγή τους στο τηρούμενο ημερολόγιο του καταργηθέντος πρώην έμμισθου υποθηκοφυλακείου, με παραπομπή στο σχετικό αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου καταχώρισης στο ίδιο ημερολόγιο.

6. Για την αποδοχή ή την απόρριψη της αιτούμενης καταχώρισης εκ μεταφοράς, διενεργείται ο προβλεπόμενος στο άρθρο 16 του ν. 2664/1998 έλεγχος νομιμότητας από τον Προϊστάμενο του κατά τόπον αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος του ν. 4512/2018.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2021

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ