148/03/16.01.2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2262/52/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης «Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2022» (Β’ 2280)

Αριθμ. απόφ. 148/03/16.01.2024

(ΦΕΚ Β 766/02.02.2024)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Το άρθρο 3 του ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α’ 197).

β. Την περ. (θ) του άρθρου 1 του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού» (Α’ 25).

γ. Τα άρθρα 1 και 3, την παρ. 1 του άρθρου 80 και το άρθρο 82 του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75).

δ. Το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 (Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2336/1995 (Α’ 189), σύμφωνα με το οποίο, καταβάλλονταν εργοδοτική εισφορά 0,45% υπέρ του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).

ε. Το άρθρο 1 του ν. 2434/1996, σύμφωνα με το οποίο η προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2224/1994 (Α’ 112) εισφορά, καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες συμπεριλαμβανομένων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε έναν κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ., συνεισπράττεται με τις υπέρ Ι.Κ.Α. εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του Ι.Κ.Α.

στ. Το άρθρο 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), με το οποίο συστάθηκε ο Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών. Επίσης σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (α’ 88) οι προβλεπόμενοι πόροι διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81% σε ποσοστό 0,46%.

ζ. Το άρθρο 16 του ν. 4491/2017 (Α’ 152) σχετικά με την απόδοση Πόρων κλάδου ΛΑΕΚ.

η. Το άρθρο 48 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), σύμφωνα με το οποίο από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

θ. Το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) σύμφωνα με το οποίο «1. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και Νομικών Προσώπων αυτών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1/6/2020, ως ακολούθως: […] β) Κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), η οποία μειώνεται κατά 0,12 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’ 122) και κατά 0,18 πμ από την εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994. Το συνολικό ασφάλιστρο της περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 διαμορφώνεται σε 0,16 % και κατανέμεται ως εξής: βα) Εργοδοτική εισφορά 0,06 % υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2224/1994 […]».

ι. Την υπ’ αρ. 563/14/05-04-2022 Διατύπωση Γνώμης της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ.

ια. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ιβ. Την εισήγηση της Υπηρεσίας

ιγ. Τη γνώμη των μελών του,

ιδ. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2262/52/2022 (Β’ 2280) απόφασης του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. για προγράμματα ΛΑΕΚ (1-49) έτους 2022, ως εξής:

Άρθρο 1

Στην υποενότητα Α) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ της Ενότητας «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 9, προστίθεται η παράγραφος:

«Η πληρωμή των καταρτιζόμενων δύναται να διενεργηθεί από την Δ.ΥΠ.Α. χωρίς να συνδέεται απαραίτητα με την πληρωμή του συνόλου των δαπανών του προγράμματος για τα προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν κανονικά και τηρήθηκαν οι όροι καλής υλοποίησης που ορίζει η σχετική εγκύκλιος».

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 2262/52/2022 (Β’ 2280) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ