14761/26-02-2024
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/03-04-2023 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189)
Αριθμ. 14761/2024

(ΦΕΚ Β’ 1390/01-03-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 11 του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (ν. 4251/2014, Α’ 80)», όπως το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιήθηκε και η παρ. 1 διαμορφώθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) και όπως η παρ. 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4332/2015 (Α’ 76).

2. Τον ν. 4825/2021 «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157).

3. Το άρθρο 16 του ν. 4783/2021 «Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

7. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

9. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

11. Το π.δ. 87/2023 «Διορισμός Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 151).

12. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

14. Την υπ’ αρ. 115/12.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου» (Β’ 4524).

15. To π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255).

16. Την υπ’ αρ. 3495/17-08-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β’ 5114).

17. Την υπ’ αρ. οικ. 66224/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β’ 7/2015), όπως τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε με τον ν. 4251/2014 και η παρ. 6 αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 11134/17/10.3.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 867) και ιδίως της παρ. 3 αυτής.

18. Τα υπ’ αρ. 1224672/10.10.2023, 496356/26.04.2023 και 706975/23-09-2020 έγγραφα της Περιφέρειας Αττικής.

19. Η υπ’ αρ. 90129/16.10.2023 ηλεκτρονική επιστολή της επιχείρησης «DIVING STATUS Underwater Services».

20. Τα υπ’ αρ. 719232 (16079)/23.10.2023, 703160 (2554)/17.10.2023, 699475 (2924)/16.10.2023 και 708914 (1749)/23.10.2023 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

21. Τα υπ’ αρ. 167071/13.10.2023 και 42611/14.03.2023 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

22. Το υπ’ αρ. 161004/31.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

23. Η υπ’ αρ. 92523/23.10.2023 ηλεκτρονική επιστολή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Το υπ’ αρ. 221621/19.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

25. Το υπ’ αρ. 349710/11.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

26. Το υπ’ αρ. 342623/13.10.2023 έγγραφο της Περιφέρειας Κρήτης.

27. Τα υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΓΔΑ/313317/500/04.10.2023, ΠΔΕ/ΓΔΑ/314858/503/ 05.10.2023, ΠΔΕ/ΓΔΑ/326868/537/ 16.10.2023 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

28. Το υπ’ αρ. 444152/29.09.2023 έγγραφο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

29. Το υπ’ αρ. 3350.00.001/11269/04.12.2023 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

30. Το υπ’ αρ. 1459841/14.12.2023 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

31. Το υπ’ αρ. 151724/02.02.2024 έγγραφο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 35400/3.4.2023 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2023 και 2024» (Β’ 2189), ανά Περιφέρεια, ως εξής:

Στην Περιφέρεια Αττικής συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 9.967 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια ΑττικήςΘέσεις
Σύνολο9.967
Εξαρτημένη εργασία7.527
Αρχιμάγειρες (Chef ), Μάγειρες (Α,Β,Γ) ξένης κουζίνας12
Ανειδίκευτοι εργάτες συσκευασίας και πακεταριστές παραγγελιών250
Ανειδίκευτοι εργάτες φορτοεκφορτωτές προϊόντων200
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης250
Ανειδίκευτοι εργάτες τυποποίησης και ανασυσκευασίας προϊόντων200
Εργάτες καθαρισμού χώρων100
Εργάτες κατασκευών οικοδομών2.000
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι2.500
Ράφτες10
Χειριστής γερανογέφυρας/χειρίστρια γερανογέφυρας200
Συγκολλητής/συγκολλήτρια200
Εργάτης φύλλων μετάλλου/εργάτρια φύλλων μετάλλου (ελασματουργοί)200
Υπεύθυνος αποθεμάτων/υπεύθυνη αποθεμάτων (αποθηκάριοι)200
Σιδηρουργοί200
Βαφέας πλοίων – χειριστής μηχανών αμμοβολής/χειρίστρια μηχανών αμμοβολής180
Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων20
Χειριστές συμβατικού τόρνου5
Χειριστές περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (κλαρκ)100
Αποθηκάριοι10
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)650
Πωλητές καταστημάτων εστίασης40
Εποχική εργασία2.320
Αχθοφόροι ξενοδοχείων (γκρουμ)100
Μάγειρες (Α,Β,Γ), Μπουφετζήδες, Σερβιτόροι, Βοηθοί κουζίνας και λαντζέρηδες σε τουριστικές επιχειρήσεις1.100
Αρχιμάγειρες (chef ) ξένης κουζίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις50
Κηπουροί/συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις70
Καθαριστές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων (καθαριστές σε κοινόχρηστους χώρους/καμαριέρης)1.000
Υψηλής εξειδίκευσης120
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ100
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ (Επαγγελματίες δύτες )20

Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.110 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΘέσεις
Σύνολο2.110
Εξαρτημένη εργασία380
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κλπ)320
Εκδοροσφαγείς10
Εργάτες πτηνοσφαγείων10
Εργάτες εκτροφείων γουνοφόρων ζώων20
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι20
Εποχική1.730
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κλπ)680
Εργάτες υλοτομικών και δασικών εργασιών1.050

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 6.125 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Κεντρικής ΜακεδονίαςΘέσεις
Σύνολο6.125
Εξαρτημένη εργασία1.310
Καθαριστές χώρων50
Φορτοεκφορτωτές εμπορευμάτων προϊόντων140
Χειριστές ανυψωτικού περονοφόρου (κλαρκ)10
Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων250
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)800
Προγραμματιστές3
Μηχανοτεχνίτης επισκευής και παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων1
Εργάτης παραγωγής γεωργικών μηχανημάτων1
Ανειδίκευτος εργάτης λατομείων μαρμάρου30
Αποθηκάριοι5
Πωλητές καταστημάτων εστίασης20
Εποχική4.015
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)4.000
Βοηθητικό προσωπικό κουζίνας15
Αλιεργάτες200
Αλιεργάτες200
Υψηλής εξειδίκευσης600
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ600

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 405 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – ΘράκηςΘέσεις
Σύνολο405
Εποχική400
Μάγειρες250
Βοηθοί Μάγειρες100
Λατζέρηδες50
Υψηλής εξειδίκευσης5
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγία 2009/50/ΕΚ (Μηχανικοί αεροσκαφών)5

Στην Περιφέρεια Κρήτης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 3.125 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια ΚρήτηςΘέσεις
Σύνολο3.125
Εξαρτημένη εργασία1.325
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)1.000
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης100
Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών100
Κηπουροί- Συντηρητές Χώρων Πρασίνου25
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι50
Σφαγείς, επεξεργαστές κρεάτων και αλιευμάτων και ασκούντες συναφή επαγγέλματα επεξεργασίας τροφίμων50
Εποχική1.800
Εμψυχωτές Τουρισμού (Ψυχαγωγοί – Διασκεδαστές – Animateur)100
Καμαριέρες – Καθαριστές Ξενοδοχείων και Τουριστικών Επαγγελμάτων430
Κηπουροί – Συντηρητές Χώρων Πρασίνου σε Τουριστικές Επιχειρήσεις100
Εργάτες γενικών καθηκόντων σε ξενοδοχεία300
Εργαζόμενοι σε πλυντήρια Ιματισμού σε ξενοδοχεία70
Μάγειρες, Μπουφετζήδες, Σερβιτόροι, Λαντζέρηδες350
Βοηθοί σερβιτόρων250
Βοηθητικό προσωπικό κουζίνας200

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 690 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Βορείου ΑιγαίουΘέσεις
Σύνολο690
Εξαρτημένη εργασία150
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.) Καθαριστές χώρων52
Εργαζόμενοι σε πλυντήρια ιματισμού20
Εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων13
Εργάτες κατασκευής οικοδομών (κτίστες, μπετατζίδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί κόπτες κ.τ.λ.)6
Κηπουροί / Συντηρητές χώρων πρασίνου33
Ξυλουργοί και μαραγκοί2
Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου και επιπλοποιοί4
Υπάλληλοι μεταφορών /delivery4
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι16
Εποχική540
Αρχιμάγειρες (chef ) ξένης κουζίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις15
Αχθοφόροι ξενοδοχείων35
Βοηθητικό πλήρωμα σκαφών αναψυχής7
Κηπουροί/συντηρητές χώρων πρασίνου σε τουριστικές επιχειρήσεις68
Βοηθοί κουζίνας και λαντζέρηδες σε τουριστικές επιχειρήσεις150
Εμψυχωτές τουρισμού (ψυχαγωγοί – διασκεδαστές – animateur κ.τ.λ.)10
Καθαριστές – καμαριέρες ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων (καθαριστές σε κοινόχρηστους χώρους/καμαριέρης)220
Συντηρητές – καθαριστές πισίνας σε τουριστικές επιχειρήσεις15
Εργάτες υπηρεσιών αποσκευών αεροδρομίου20

Στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 5.630 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Νότιου ΑιγαίουΘέσεις
Σύνολο5.630
Εξαρτημένη εργασία5.565
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης5
Ανειδίκευτοι εργάτες οικοδομών36
Αποθηκάριοι και Ζυγιστές22
Εργάτες Αποκομιδής Απορριμμάτων50
Εργάτες κατασκευών οικοδομών (κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν κ.λπ.)15
Εργοδηγοί Οικοδομικών Εργασιών2
Ξυλουργοί Μαραγκοί5
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι35
Υπάλληλοι Μεταφορών / Delivery15
Barman200
Guest Relations50
Hostess100
Spa Therapists100
Βοηθοί κουζίνας300
Βοηθοί συντήρησης – κηπουροί400
Εργαζόμενοι καθαριότητας – καμαριέρες1.500
Εργάτες γενικών καθηκόντων300
Ζαχαροπλάστες100
Μάγειρες Α’100
Μάγειρες Β’200
Μάγειρες Γ’350
Μπάτλερ Butler30
Οδηγοί50
Προσωπικό σέρβις1.000
Υπάλληλοι υποδοχής100
Ψήστες100
Ψυχαγωγοί Διασκεδαστές Animateur300
Πωλητές καταστημάτων εστίασης100
Εποχική65
Βοηθοί κουζίνας – προσωπικό κουζίνας65

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 10 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια ΠελοποννήσουΘέσεις
Σύνολο10
Υψηλής Ειδίκευσης10
Εργαζόμενοι Υψηλής Ειδίκευσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ (Εκπαιδευτής Αυτόνομης Κατάδυσης Αναψυχής)10

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.150 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Στερεάς ΕλλάδαςΘέσεις
Σύνολο2.150
Εξαρτημένη εργασία2.150
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/ θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)1.500
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης30
Εργάτες καθαρισμού χώρων25
Εργάτες Κατασκευών Οικοδομών200
Εργάτες Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων (Ελαιοτριβεία, Συσκευαστήρια κ.λπ.)100
Εργάτες Συσκευασίας / Πακεταριστές Παραγγελιών75
Εργάτες Τυποποίησης και Ανασυσκευασίας50
Εργάτες Φορτοεκφορτωτών Εμπορευμάτων / Προϊόντων40
Χειριστές Ανυψωτικού Περονοφόρου (ΚΛΑΡΚ)10
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι)20
Χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων50
Βοηθοί χειριστές εκσκαπτικών μηχανημάτων50

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 2.225 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Δυτικής ΕλλάδαςΘέσεις
Σύνολο2.225
Εξαρτημένη εργασία2.225
Ανειδίκευτοι εργάτες γεωργίας, κτηνοτροφίας, δασοκομίας και αλιείας (Εργάτες γης, φυτωρίων/θερμοκηπίων, κτηνοτροφίας, χοιροτροφείων, πτηνοτροφείων, δασεργάτες, υλοτόμοι, εργάτες αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εργάτες ιχθυοπαραγωγής κ.λπ.)2.000
Ανειδίκευτοι εργάτες μεταποίησης10
Γαζωτές, Κεντητές, Συναφείς Ειδικότητες20
Εργάτες Βιομηχανίας Τροφίμων50
Εργάτες Συσκευασίας, Τυποποίησης και Αποθήκευσης Αγροτικών Προϊόντων20
Εργάτες κατασκευών οικοδομών (κτίστες, μπετατζήδες, σιδεράδες, καλουπατζήδες, τεχνίτες κατασκευής δαπέδων, ξυλουργοί, κόπτες και συνδέτες μετάλλων και μπετόν κ.λπ.)10
Πλύστες σε τούνελ πλυσίματος15
Εργάτες για διπλωτικά μηχανήματα σεντονιών10
Εργάτες για τροφοδοσία κυλίνδρων σιδερώματος10
Εργάτες για διπλωτικά μηχανήματα πετσετών.5
Εργάτες για τροφοδοτικά μηχανήματα ιματισμού προσωπικού νοσοκομείων.5
Εργοδηγοί Οικοδομικών Εργασιών10
Οικιακοί Βοηθοί – Φροντιστές Ατόμων με Αναπηρία – Γηροκόμοι50
Βοηθός Κουζίνας3
Σερβιτόροι5
Μασέρ2

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για τα έτη 2023 και 2024 με 70 θέσεις, ως εξής:

Περιφέρεια Ιονίων ΝήσωνΘέσεις
Σύνολο70
Εξαρτημένη εργασία45
Πωλητές καταστημάτων εστίασης45
Εποχική25
Βοηθοί κουζίνας – προσωπικό κουζίνας25

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εξωτερικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ανάπτυξης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ