14750 ΕΞ 29-01-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10-03-2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμο

Αριθμ. 14750 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 639/30-01-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 13, 15 και 16Α του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 285), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019 (Α’ 65).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 71/2020 «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (Α’ 166).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

5. Τις διατάξεις του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών-Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού-Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180, σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 100).

9. Την αναγκαιότητα ενιαίας, ορθολογικής, αποτελεσματικής διαχείρισης και προστασίας των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10.3.2023 (Β’ 1432) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού και συγκεκριμένα μετά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 17 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και μέχρι την 31η Μαρτίου 2024 δεν συνάπτονται νέες συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10.3.2023 (Β’ 1432) κοινής υπουργικής απόφασης, είτε κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας (μη όμοροι), είτε απευθείας παραχωρήσεις (όμοροι), ούτε εκκινούν ή συνεχίζονται σχετικές προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης.
Τυχόν προκαταρκτικές διαδικασίες παραχώρησης του δικαιώματος της απλής χρήσης, που έχουν ήδη εκκινήσει, ματαιώνονται.
Δεν θίγονται οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 38609 ΕΞ 2023/10.3.2023 (Β’ 1432) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ