14631/27.9.2021
Τροποποίηση υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α’ 177)» (Β’ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β’ 4581)» (Β’5080).

(ΦΕΚ Β’ 4442/27.9.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 87 του ν. 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» (A’ 136), όπως οι παρ. 2 και 3 αυτού αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και τον ν. 4446/2016 (Α’ 240) και ιδίως τα άρθρα 75 έως 90.

3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 90).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

9. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Την υπό στοιχεία Υ2/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 339/18-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Την υπ’ αρ. 47284/359/17.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Ρύθμιση διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, για την εφαρμογή του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (A’ 136) και του άρθρου 26 του ν. 4722/2014 (Α’ 177)» (Β’ 4014), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 42407/8205/2020 απόφαση (Β’ 4581)» (Β’5080).

14. Την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Οδηγίες για τη διεπαφή taxis 7» (ΑΔΑ: 6ΡΨ1Η-ΨΕ3).

15. Το υπ’ αρ. 64282 / 02.09.2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α’ 110), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση του άρθρου 4 «Διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, συμψηφισμού και παρακράτησης» της υπ’αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’5080) κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4

Διαδικασία επιβεβαίωσης οφειλών, συμψηφισμού και παρακράτησης

1. Ο ΟΑΕΔ σε μηνιαία βάση και συνολικά, για τις βέβαιες και ανεξόφλητες απαιτήσεις έναντι αυτού μέχρι τις 31-12-2015, αποστέλλει ηλεκτρονικό αρχείο στην αρμόδια υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του e- ΕΦΚΑ, προκειμένου να ενημερωθεί για την ύπαρξη τυχόν οφειλών προς αυτούς.

2. Το ηλεκτρονικό αρχείο περιλαμβάνει τα δικαιούχα πρόσωπα, τον ΑΦΜ τους και το ποσό της απαίτησης έναντι του ΟΑΕΔ.

3. Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το ηλεκτρονικό αρχείο επιστρέφεται στον ΟΑΕΔ συμπληρωμένο με τα ποσά των οφειλών για συμψηφισμό ή παρακράτηση και την ημερομηνία προσδιορισμού των ποσών αυτών, από τη Φορολογική Διοίκηση ή τον e-ΕΦΚΑ.

4. Ο συμψηφισμός διενεργείται με βεβαιωμένες, σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (Α.Λ.Ε.) εντός προϋπολογισμού, οφειλές και με ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής.

5. Η διαδικασία συμψηφισμού ή παρακράτησης διε-νεργείται από τη Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως ακολούθως:

α. Για τις οφειλές του δικαιούχου προς τη Φορολογική Διοίκηση, η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει χρηματικό ένταλμα, το πληρωτέο ποσό του οποίου είναι ισόποσο με το συνολικό ποσό των οφειλών του δικαιούχου και το εξοφλεί σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 80 του ν. 4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/107929/0026/1-1-2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 3172). Η Γ.Δ.Ο.Υ. αποστέλλει τα στοιχεία του χρηματικού εντάλματος για έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων συμψηφισμού ή και των προϋποθέσεων χορήγησης ενημερότητας, σε όσες περιπτώσεις απαιτείται. Στην περίπτωση που από τον διενεργούμενο έλεγχο, ο δικαιούχος έχει δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, το χρηματικό ένταλμα δεσμεύεται μέχρις ότου εκλείψει η αιτία της δέσμευσης. Εάν το συμψηφισθέν ποσό υπολείπεται του ποσού του χρηματικού εντάλματος, το εναπομείναν ποσό παρακρατείται από την Δ.Ο.Υ. παραλαβής του αιτήματος συμψηφισμού, για ενδεχόμενο μελλοντικό συμψηφισμό με οφειλές του δικαιούχου προς την φορολογική διοίκηση. Εάν κατά την ημερομηνία ελέγχου, ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, το ένταλμα ακυρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. και ενημερώνεται η περιφερειακή υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την εκκρεμούσα απαίτηση.

β. Για τις οφειλές του δικαιούχου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 και έπονται των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης, η Γ.Δ.Ο.Υ εκδίδει χρηματικό ένταλμα, κατά την εξόφληση του οποίου το ποσόν αυτό αποδίδεται στον e-ΕΦΚΑ, μέσω της υφιστάμενης λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ, χωρίς έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων συμψηφισμού με εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Δ.Ο.Υ. ή και των προϋποθέσεων χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. Τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εξοφληθεί, αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο στον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ενταχθούν ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων.

γ. Η εμφάνιση των σχετικών εξόδων και εσόδων στην δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται, με την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων από τη Γ.Δ.Ο.Υ. και με τον συμψηφισμό από την αρμόδια την Φορολογική Διοίκηση.».

Άρθρο 2

Την τροποποίηση του άρθρου 5 «Απαιτούμενα δικαι-ολογητικά» της υπ’αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’5080) κοινής υπουργικής απόφασης, το οποίο αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«Άρθρο 5

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Πίνακας με τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 4.

2. Απόφαση έγκρισης δαπάνης.

3. Απόφαση ανάληψης δαπάνης.

4. Κατάσταση δαπάνης.

5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ή στοιχείο ζητηθεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Μετά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων, η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. συμψηφισμού, τα στοιχεία των χρηματικών ενταλμάτων που έχουν εξοφληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης».

Άρθρο 3

Την προσθήκη άρθρου 5α «Διατάκτης» μετά το άρθρο 5 της υπ’αρ. 47284/359/17.11.2020 (Β’5080) κοινής υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως :

«Άρθρο 5α

Διατάκτης

Αρμόδια υπηρεσία διατάκτη ορίζεται η Διεύθυνση Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ισχύοντα.»

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ