1447/324060/2023
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1659/396245/29.12.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από τον Μεσογειακό κυκλώνα “Ιανό” πλημμύρες 18-19.9.2020, την κακοκαιρία “Θάλεια” πλημμύρα 9.8.2020 και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20-22 Οκτωβρίου 2020 και 6-10 Νοεμβρίου 2020 στη νήσο Κρήτη, τα οποία εντάχθηκαν στο θεσμικό πλαίσιο του Υπ. Οικονομικών και σε συνέχεια στις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) περί Κρατικής Αρωγής» (Β’ 6878)

Αριθμ. 1447/324060

(ΦΕΚ Β’ 6264/01.11.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α’ 320).

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 113).

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 του ν. 3877/2010 «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας» (Α’ 160), όπως οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4061/2012 (Α’ 66).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ζ) Του άρθρου 209 του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

η) Του άρθρου 16 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

ι) Της υπ’ αρ. 619/146296/29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

ια) Της υπ’ αρ. 552/85728/29.03.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 619/146296/ 29.12.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων” (Β’ 4562, όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’αρ. 414/128412/29.11.2017 (Β’4288) και 224/360785/24.12.2020 (Β’ 5837) όμοιες αποφάσεις» (Β’ 1253).

Β. ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ

α) Τον ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ειδικότερα των άρθρων 1 έως και 24.

β) Τον ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ”, περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 186) και ειδικότερα των άρθρων 1,5 και 6.

γ) Τον ν. 4753/2020 (Α’227) και ειδικότερα του άρθρου 40 «Στελέχωση επιτροπών εκτίμησης και καταγραφής ζημιών για την επιχορήγηση επιχειρήσεων μετά από θεομηνία».

δ) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Ε./οικ.6517/Α380/ 27.8.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών «Τεχνικές λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την υποβολή της αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020, στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Β’ 3711).

ε) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/10330/Α325/ 7.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17 ης έως και 20ής Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β’4431).

στ) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/10331/Α325/ 7.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’4432).

ζ) Την υπό στοιχεία 116525 ΕΞ 2020/14.10.2020 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997».

η) Την υπό στοιχεία 123369 ΕΞ 2020/29.10.2020 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 2459/1997», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 111822 ΕΞ 2021/14.09.2021 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής.

θ) Την υπό στοιχεία 143434 ΕΞ 2020/16.12.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των επιχορηγήσεων σε επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Νοεμβρίου 2020, στην Περιφέρεια Κρήτης» (Β’ 5635).

ι) Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-ΚΕ/7280/Α325/28.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 20ής έως 22ας Οκτωβρίου 2020 και της 6ης, 7ης, 8ης και 10ης Νοεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης» (Β’ 1763).

ια) Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021» (Β’ 2670).

ιβ) Την υπό στοιχεία 101587 ΕΞ 2021/20.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή προκαταβολής για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πλημμύρες 17-20.9.2020 στην ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 3882).

2. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131) και την υπ’ αρ. 102928/2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4041).

3. Το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

4. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 (2014/0 204/01).

5. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον δασοκομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020 ως προς την περίοδο εφαρμογής τους και για την προσωρινή προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών ώστε να ληφθεί υπόψη ο αντίκτυπος της πανδημίας 00710-19 (2020^ 424/05).

6. Το υπό στοιχεία 0 (2016) 6442 final/3.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης SA 45002 (2016/Ν) – Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

7. Το υπό στοιχεία 0 (2021) 9883 final/7.01.2022 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης 5Ά 100795 (2021/Ν) – Κανονισμός για τις κρατικές ενισχύσεις, όπως τροποποιήθηκε με την 5Ά 59356 (2020/Ν) έγκριση [παράταση ισχύος του καθεστώτος 5Ά 45002 (2016/Ν)].

8. Την υπό στοιχεία 2/78006/ΔΠΓΚ/20.11.2019 (ΑΔΑ: ΨΖΘΜΗ-Θ3Ρ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2022 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-201-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

9. Την υπό στοιχεία 2/71437/ΔΠΓΚ/13.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΝΖΞΗ-ΑΜ4) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2023 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10. Την υπό στοιχεία 2/90443/ΔΠΓΚ/18.08.2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΞΙΗ-00Τ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών για την έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 16.000.000 € για το έτος 2024 σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λογαριασμού 2310803004 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε λοιπά νομικά πρόσωπα» του ειδικού φορέα 1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

11. Το υπ’ αρ. 12372/06.09.2023 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) -Ν.Π.Ι.Δ.

12. Την από 26 Σεπτεμβρίου 2022 Γνωμοδοτική της ΚΕΜΚΕ Υπουργείου Οικονομικών.

13. Την υπ’ αρ. 1327/277801/11.09.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε’ του ν. 4270/2014.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Στην αρχική παράγραφο της υπ’ αρ. 1659/396245/29.12.2022 (Β’ 6878) κοινής υπουργικής απόφασης διαγράφεται η ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, οπότε η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που το φυτικό κεφάλαιο των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων ζημιώθηκε από τον Μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» πλημμύρες 18-19/9/2020 στις ΠΕ Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας, την κακοκαιρία «Θάλεια» πλημμύρα 9.8.2020 στην ΠΕ Εύβοιας και τα πλημμυρικά φαινόμενα στις 20 – 22 Οκτωβρίου 2020 και 6-10 Νοεμβρίου 2020 στη νήσο Κρήτη, τα οποία εντάχθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων της Κρατικής Αρωγής, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνέχεια των διατάξεων του ν. 4797/2021 (Α’ 66). Ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο κρίνονται επιλέξιμες ενίσχυσης και πέρα από τις οριοθετημένες από τις δράσεις της κρατικής αρωγής περιοχές, εφόσον επλήγησαν από τα αναφερόμενα στην παρούσα αίτια.».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 1659/396245/29.12.2022 (Β’ 6878) κοινής υπουργικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ