14339/2022
Καθορισμός διαδικασίας έκδοσης έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας τουριστικών λιμένων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α.1. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα το Κεφάλαιο ΛΘ’, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τα άρθρα 94-98 του ν. 4926/2022 (Α’ 82) και ειδικότερα των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 291, όπως επίσης και των άρθρων 11 και 15.

2. Τον ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και ειδικότερα του κεφαλαίου Γ.’

3. Το άρθρο 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

4. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 209).

5. Τα άρθρα 6, 7, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

6. Το άρθρο 12 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α’ 180).

7. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 αυτού. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

11. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

12. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

13. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

14. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 142).

15. Το π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

16. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

17. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

18. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155)

19. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

20. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155).

21. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

22. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

23. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 (Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού.

24. Την υπ’ αρ. 1/13-9-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά» (Β’ 4215).

25. Την υπ’αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

26. Την υπ’ αρ. 1786/2022 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

Β. Την ανάγκη ορισμού του πλαισίου και της διαδικασίας έκδοσης έγκρισης λειτουργίας της δραστηριότητας τουριστικών λιμένων.

Γ. Την υπ’ αρ. 12352/22.06.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας δεν επιφέρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εμπίπτει η δραστηριότητα των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής στην περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.22.11.05 «Υπηρεσίες Τουριστικών Λιμανιών (μαρίνες)», ή αυτών που υπάγονται στην τάξη NACE με κωδικό 93.29 «άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας».

Άρθρο 2

Αδειοδοτούσα Αρχή

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας τουριστικού λιμένα είναι η οριζόμενη αρχή στο Κεφάλαιο ΛΘ’ του ν. 4442/2016.

Άρθρο 3

Διαδικασία έγκρισης λειτουργίας

της δραστηριότητας των τουριστικών λιμένων

1. Οι τουριστικοί λιμένες υπόκεινται για τη λειτουργία της δραστηριότητάς τους στο καθεστώς έγκρισης. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, η οποία συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4.

2. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας έχει χορηγηθεί και ο αιτών μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

3. Πριν από την έκδοση της εγκριτικής πράξης λειτουργίας και εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) διενεργεί για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής του άρθρου 2 αυτοψία στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Η Π.Υ.Τ. δύναται να επικουρείται από υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας (ΟΤΑ Β’ Βαθμού) και από την κατά τόπο αρμόδια λιμενική αρχή.

4. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας διεκπεραιώνεται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.) το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr – ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 2, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας και συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4.

Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

5. Η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κοινοποιεί αμελλητί και το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας, στις οικείες Αστυνομικές και Λιμενικές, στην οικεία Π.Υ.Τ. και σε κάθε άλλη Δημόσια Αρχή που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου να ασκήσουν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους. Η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.). ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας

1. Η αίτηση για έγκριση λειτουργίας συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Σύμβαση παραχώρησης σύμφωνα με το αρ. 33 του ν. 2160/1993.

β) Θεωρημένες οικοδομικές άδειες.

γ) Σχέδια γενικής διάταξης χερσαίων και λιμενικών έργων, θεωρημένα από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού ως προς την συμβατότητα με την εν ισχύ χωροθέτηση, όπως τα έργα αυτά κατασκευάσθηκαν και υφίστανται, συνοδευόμενα από υπεύθυνες δηλώσεις μηχανικών ως προς τη νομιμότητα κατασκευής των έργων αυτών.

δ) Ειδικό κανονισμό λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993 (Α’ 118).

ε) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, σύμφωνα με την απόφαση παραχώρησης ή τη σύμβαση παραχώρησης.

στ) Βεβαίωση πυροπροστασίας ή βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας. Αν υποβληθεί βεβαίωση υποβολής κατά το πρώτο εδάφιο, το πιστοποιητικό πυροπροστασίας ή η σχετική διοικητική πράξη έκδοσης πιστοποιητικού πυροπροστασίας υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν μέσα στην προθεσμία των έξι (6) μηνών, ανακαλείται η έγκριση λειτουργίας και επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσας.

ζ) Άδειες εκτέλεσης λιμενικών έργων.

η) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Φάρων για τη φωτοσήμανση των λιμενικών έργων,

θ) Βεβαίωση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τον επανακαθορισμό αιγιαλού- παραλίας.

ι) απόφαση νομιμοποίησης της παρ. 4β, άρθρο 31 του ν. 2160/1993, εφόσον υπάρχει,

ια) Εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι κατά την κείμενη νομοθεσία.

ιβ) Εγκριτική απόφαση χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.

ιγ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7.

3. Δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) της παρ. 1 του άρθρου 30 ν. 2160/1993 (Α’ 118), από τη θέση του σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία και αφορούν τη χωροθέτηση, τη τροποποίησή της ή την έκδοση άδειας λειτουργίας, δεν χρήζουν επανυποβολής στην υπηρεσία, εφόσον είναι επικαιροποιημένα. Ομοίως δικαιολογητικά που ήδη υπεβλήθησαν στο πλαίσιο αίτησης νομιμοποίησης, δεν επανυποβάλλονται στην υπηρεσία. Η αρμόδια για την έκδοση απόφασης νομιμοποίησης υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού διαβιβάζει το σχετικό φάκελο εντός 5 ημερών στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2.

4. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν εντός τουριστικών λιμένων γνωστοποιούν τη λειτουργίας τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5

Μεταβολή έγκρισης λειτουργίας

1. Η έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας έχει αόριστη διάρκεια.

2. Σε περίπτωση μεταβολής ή λήξης της διάρκειας στοιχείων της δραστηριότητας, για την οποία απαιτείται παράταση ή τροποποίηση των δικαιολογητικών, βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση, ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλλει στην αδειοδοτούσα αρχή αίτηση ανανέωσης ή τροποποίησης της έγκρισης. Για την ανανέωση ή την τροποποίηση της έγκρισης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας και υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των οποίων έληξε η διάρκεια ή που συνδέονται με την τροποποίηση. Σε περίπτωση λοιπών μεταβολών, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε απλή ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής.

3. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, ο νέος φορέας οφείλει να εκδώσει στο όνομά του το δικαιολογητικό α’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4.

4. Εγκρίσεις και λοιπά δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα της δραστηριότητας και αφορούν στην εγκατάσταση εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

5. Τουριστικοί λιμένες που λειτουργούν με βάση προϊσχύον καθεστώς αδειοδότησης σε περίπτωση δήλωσης μεταβολής οποιαδήποτε στοιχείου, διέπονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6

Έλεγχοι

1. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, το αρμόδιο όργανο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ), για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΚΒ’ του ν. 4442/2016 και της παρούσας. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας των οικονομικών δραστηριοτήτων. Μέχρι την έκδοση του κανονιστικού πλαισίου για την εφαρμογή των άρθρων 127 έως και 157 του ν. 4512/2018, οι έλεγχοι διενεργούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Το αρμόδιο όργανο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού, που ενεργεί για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής, για τη διενέργεια των ελέγχων της παρ. 1, δύναται να επικουρείται από υπαλλήλους της οικείας περιφέρειας (ΟΤΑ Β’ Βαθμού) και από την κατά τόπο λιμενική αρχή.

Άρθρο 7

Παράβολο

1. Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας τουριστικού λιμένα, απαιτείται, η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, ύψους 800,00 ευρώ. Για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5 απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παραβόλου ύψους 400,00 ευρώ. Για μεταβολή του φορέα της δραστηριότητας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 5 απαιτείται, η προηγούμενη καταβολή παραβόλου, ύψους 400,00 ευρώ.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντίτιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης προσήκουσα.

3. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο της παρ. 1 αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και έγκρισης» και ποσοστό 20% των εσόδων εγγράφεται σε ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με την παρ. 1 α) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016. Ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παράβολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

4. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’ 979) κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

Άρθρο 8

Παραβάσεις και εύρος πλαισίου κυρώσεων

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων της παρούσας καθώς και σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4442/2016 και συγκεκριμένα διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) ευρώ έως σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ, όπως εξειδικεύεται στο άρθρο 9 και διακοπή λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 2 του άρθρου 290 του ν. 4442/2016 και της παρ. 3 παρούσας.

2. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.

3. Διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, επιβάλλεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση λειτουργίας, χωρίς έγκριση λειτουργίας, β) σε περίπτωση ουσιώδους παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατο να αρθεί, ή σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προς άρση παράβασης που είναι δυνατόν να αρθεί,

γ) σε περίπτωση άμεσου κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον και ιδίως για την υγεία και ασφάλεια των πελατών ή των εργαζομένων του τουριστικού λιμένα ‘η όσων επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της χερσαίας ζώνης του τουριστικού λιμένα,

4. Πριν από την επιβολή της κύρωσης, καλείται ο φορέας της δραστηριότητας να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση. Εφόσον η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, εκδίδεται η απόφαση επιβολής προστίμου.

Άρθρο 9

Υπολογισμός διοικητικού προστίμου

1. Το διοικητικό πρόστιμο του άρθρου 8 υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο υπολογισμού:

ΠΡΟΣΤΙΜΟ = τιμή βάσης x συντελεστής βαρύτητας x συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων x συντελεστής προσαύξησης x συντελεστής μείωσης.

2. Ως τιμή βάσης ορίζονται τα πεντακόσια (500) ευρώ.

3. Ο συντελεστής βαρύτητας 8 έως 28 αναλόγως με το επίπεδο της παράβασης της έγκρισης λειτουργίας, προκύπτει είτε από τον συντελεστή 3.1 είτε ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών (3.2 έως 3.3):

3.1. Έλλειψη αρχικής έγκρισης λειτουργίας: 20

3.2. Έλλειψη ανανέωσης ενός ή περισσοτέρων δικαιολογητικών του άρθρου 4: 8 ή 10 ή 12, ανάλογα με την σπουδαιότητα των ελλειπόντων δικαιολογητικών.

3.3 Σε περίπτωση παράβασης, η οποία είναι αντικειμενικά αδύνατο να αρθεί ή άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προς άρση παράβασης που είναι δυνατόν να αρθεί ή πρόκλησης άμεσου κινδύνου για το δημόσιο: 12 ή 14 ή 16 ανάλογα με τη σπουδαιότητα της παράβασης.

4. Ο συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους συντελεστών σύμφωνα με τα κάτωθι:

4.1 Αν εντός της έκτασης της δραστηριότητας βρίσκεται τουριστική μονάδα: 2.

4.2 Αν εντός της έκτασης της δραστηριότητας βρίσκονται από ένα έως και πέντε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 2.

4.3 Αν εντός της έκτασης της δραστηριότητας βρίσκονται άνω των πέντε καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: 4.

4.4 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο συντελεστής πρόσθετων εγκαταστάσεων είναι 1.

5. Ο συντελεστής προσαύξησης λόγω υποτροπής λαμβάνει την τιμή 1,5, εάν η διαπίστωση της παράβασης γίνεται εντός χρονικού διαστήματος μικρότερου των δύο

(2) ετών από προηγούμενη διαπιστωθείσα παράβαση του άρθρου 8, η οποία οδήγησε σε επιβολή προστίμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

6. Ο συντελεστής μείωσης λόγω συμμόρφωσης λαμβάνει την τιμή 0,7, εάν ο φορέας συνεργάζεται άμεσα και συμμορφώνεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις λαμβάνει την τιμή 1.

7. Η διάρκεια της επιβαλλόμενης κύρωσης διακοπής λειτουργίας πρέπει να προβλέπεται ρητά στο πλαίσιο της διοικητικής πράξης διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση η διακοπή λειτουργίας προβλέπεται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερών με χορήγηση ισόχρονης προθεσμίας για την άρση της ουσιώδους παράβασης ή του κινδύνου. Σε περίπτωση παράλειψης ή αδυναμίας άρσης της παράβασης ή του κινδύνου η διακοπή λειτουργίας παρατείνεται για ισόχρονο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση οριστικής αδυναμίας άρσης των ανωτέρω επιβάλλεται οριστική διακοπή λειτουργίας.

8. Κατά των αποφάσεων επιβολής χρηματικού προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004.

9. Τα πρόστιμα που βεβαιώνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο εισπράττονται ως δημόσια έσοδα κατά τον ΚΕΔΕ και εμφανίζονται στον ΑΛΕ 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές», του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 10

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι δραστηριότητες που, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας τουριστικού λιμένα εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο που εκδόθηκε η σχετική άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας υποβάλλει αίτηση τροποποίησης της έγκρισης. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις της παρούσας.

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα Ι (υπόδειγμα αίτησης χορήγησης έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας τουριστικού λιμένα) και Πίνακας Α με τα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο και Πίνακας ΙΙ (κατάθεση μέσω ΚΕΠ).

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής το Παράρτημα I (υπόδειγμα αίτησης χορήγησης έγκρισης λειτουργίας δραστηριότητας τουριστικού λιμένα) και Πίνακας Α με τα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και να είναι διαθέσιμα προς έλεγχο και Πίνακας II (κατάθεση μέσω ΚΕΠ).

 

Παραρτήματα

 

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από την παρούσα.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Υφυπουργός

Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ