141814/Κ6/15-11-2022
Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών

Αριθμ. 141814/Κ6/2022

(ΦΕΚ Β’ 5854/17-11-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 237 και την περ. ζ της παρ. 2, την περ. γ της παρ. 3 και την παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 160).

2. Την υπό στοιχεία K1/87231/2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (Β’ 2146).

3. Την υπό στοιχεία 36429/Κ6/31-3-2021 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (Β’ 1463).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Το εδάφιο ζ της παρ. 1 και το εδάφιο Στ της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

6. Τις παρ. 2.1, 2.4, 2.7, 2.11, 2.12,2.13, 2.14,2.15 και 2.16 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 163).

7. Τον ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 171) και ειδικότερα το άρθρο 3.

8. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου.

9. Τον ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 24) και, ιδίως, τα άρθρα 13, 14.2 δ), 15, 16 και, 19, 27, 45, 46.

10. Την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4653/2020 (Α’ 12).

11. Τα άρθρα 364 και 403 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

12. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).

13. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176) και ειδικότερα τα οριζόμενα στην παρ. 2 ή και 3 του άρθρου 21, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερης σημασίας της συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και επιτροπών της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης και της σημασίας της πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας των εν λόγω ειδικοτήτων για την οικονομία της χώρας, τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Β’ 145).

15. Την υπ’ αρ. 70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

16. Την υπό στοιχεία 48077/Y2/2018 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Β’ 1133).

17. Την υπ’ αρ. 2944/2014 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β’ 1098), και ιδίως τα άρθρα 1 και 10.

18. Την υπό στοιχεία 132837/Γ4/2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου Αποδοχή παραιτήσεων και λήξη θητείας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 634).

19. Την υπό στοιχεία 175054/Γ4/8.11.2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 949).

20. Την υπ’ αρ. 1222/10.07.2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)».

21. Την υπό στοιχεία 36845/B02/31.03.2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού φορέα Γενικής Κυβέρνησης του Κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 1606).

22. Την υπό στοιχεία ΔΠ/6788/25.02.2021 απόφαση της 438ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. θέμα «Έγκριση δέσμευσης πίστωσης και πραγματοποίησης προϋπολογιστικής δαπάνης για την εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών» (ΑΔΑ: ΩΦΥΣΟΡΗΛ-Λ7Ο).

23. Το από 25.07.2022 έγγραφο αιτιολογικής έκθεσης έγκρισης δαπάνης της Διεύθυνσης Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλούνται κατ’ έτος διακόσιες σαράντα χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα (240.490,00) ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Ι.Δ. «Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Οι δαπάνες αφορούν αποκλειστικά στην εφαρμογή του Συστήματος Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών (ΑΔΑ: ΩΦΥΣΟΡΗΛ-Λ7Ο).

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

26. Την υπό στοιχεία ΔΠ/11507/01-08-2022 απόφαση της υπ’ αρ. 490 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., θέμα υπ’ αρ. 12.

27. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/599/137627/Β1/07.11.2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών-Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ’, για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών», που αναφέρει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ ή του κρατικού προϋπολογισμού.

28. Την υπό στοιχεία 15055 από 26.10.2022 απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ύψους 240.490,00 € (ΑΔΑ: ΨΟΠ2ΟΡΗΛ-ΝΥΩ),

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Άρθρο 1

1. Η πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών στοχεύει:
α) Στη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών επικύρωσης των αποτελεσμάτων μάθησης που αποκτώνται μέσω προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή μέσω επαγγελματικής εμπειρίας με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του ν. 4281/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) Στην ενίσχυση της διαφάνειας των διαδικασιών αναγνώρισης των αντίστοιχων προσόντων.

2. Οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν τις ακόλουθες έννοιες:
(α) «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση»: Η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμπληρώνει, εκσυγχρονίζει ή και αναβαθμίζει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, οι οποίες αποκτήθηκαν από τα συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ή μη τυπικής εκπαίδευσης ή από επαγγελματική εμπειρία με στόχο την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, τη διασφάλιση της εργασίας και την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη», όπως ορίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010.
(β) «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης» τα οποία αποτελούν φορείς παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο της μη τυπικής εκπαίδευσης που παρέχουν σε ενηλίκους:
i) Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, ii) Γενική εκπαίδευση ενηλίκων, iii) Επαγγελματικό προσανατολισμό, iv) Επαγγελματική συμβουλευτική, και μπορεί να ανήκουν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 24Α του ν. 4186/2013.
(γ) «Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» τα οποία αποτελούσαν φορείς που παρείχαν υπηρεσίες μη τυπικής εκπαίδευσης. Ανήκαν στην κατηγορία των φορέων παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης σύμφωνα με την παρ. γ) του άρθρου 3 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της Δια Βίου μάθησης και άλλες διατάξεις».
(δ) «Επαγγελματικά περιγράμματα»: Το σύνολο των βασικών και επί μέρους επαγγελματικών δραστηριοτήτων που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές», όπως ορίζεται στην παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010.
(ε) «Κομμωτής Κουρέας»: Άτομο που παρέχει κάθε είδους εργασία κομμώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεμα, χτένισμα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιμο, αποχρωματισμό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωμα (PERMANENTE), ίσιωμα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισμα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες, όπως ορίζεται στον ν. 4281/2014.
(στ) «Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών»: είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE), όπως ορίζεται στον ν. 4281/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Άρθρο 2
Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)

1. Στην Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει συσταθεί και λειτουργεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου στ της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013, ανατίθενται αρμοδιότητες για την οργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4281/2014.

2. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.:
α) Εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για κάθε περίοδο διεξαγωγής εξετάσεων:
α.1) τον προγραμματισμό του χρόνου διενέργειας και τη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών,
α.2) τον καθορισμό των Εξεταστικών Κέντρων και των Κέντρων Βαθμολόγησης,
α.3) τον ορισμό των υπευθύνων, των εξεταστών προφορικής εξέτασης «φυσικώς αδυνάτων», των γραμματέων των επιτηρητών, και του βοηθητικού προσωπικού κάθε Εξεταστικού Κέντρου, των βαθμολογητών, του υπευθύνου και των γραμματέων του Κέντρου Βαθμολόγησης, των ελεγκτών και των μελών των επιτροπών υποστήριξης του έργου της,
α.4) κάθε θέμα που της ανατίθεται με την παρούσα απόφαση, καθώς και
α.5) κάθε άλλο θέμα που απαιτείται και αφορά, εν γένει, στην οργανωτική διαδικασία και στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών.
β) Αποφασίζει, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων, για κάθε θέμα που αφορά σε αυτές και η επίλυση του απαιτείται να ολοκληρώνεται εντός του χρόνου αυτού, εκτός εάν έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο, καθώς και για κάθε θέμα που της ανατίθεται ρητώς με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Επιτροπές όργανα για την υποστήριξη του έργου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

1. Το Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. επικουρούνται στο έργο που αφορά η παρούσα απόφαση από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών συνιστώνται:
i. Βοηθητική Ομάδα Διοργάνωσης των εξετάσεων, με έργο την υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, κατά την ηλεκτρονική αποστολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων, την επικοινωνία και την παροχή διευκρινίσεων προς τους υποψηφίους και, εν γένει, στο πλαίσιο της όλης διαδικασίας διοργάνωσης των εξετάσεων. Το έργο σε κάθε μέλος της ομάδας ανατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Η Βοηθητική Ομάδα Διοργάνωσης των εξετάσεων απαρτίζεται μέχρι δέκα (10) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Ως μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Ομάδα, συγκροτείται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
ii. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης με έργο την προετοιμασία, διενέργεια και διοργάνωση των εξετάσεων, την προετοιμασία του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού στον χώρο συνεδρίασης της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., τον χειρισμό των Η/Υ, την εξασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και των Εξεταστικών Κέντρων και την εν γένει υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αναθέτει σε κάθε μέλος της ομάδας το έργο που θα εκτελέσει το οποίο σε κάθε περίπτωση εκτελείται εκτός του του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης απαρτίζεται μέχρι πέντε (5) μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους. Ως μέλη της ορίζονται, από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., υπάλληλοι του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
iii. Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας για κάθε ειδικότητα, έργο της οποίας είναι:
Κατά την προετοιμασία των εξετάσεων πιστοποίησης, εκπόνηση των Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων με τις απαντήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα επαγγελματικά περιγράμματα. Οι ανωτέρω κατάλογοι Θεμάτων εξετάζονται/ελέγχονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο αποφασίζει σχετικά και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Οι αρμόδιες Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών δύναται να προβαίνουν σε αναθεώρηση και τροποποίηση των αντίστοιχων Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η οποία εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. την ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού από τις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων, ακολουθείται η διαδικασία του δεύτερου εδαφίου της παρούσας υποπερίπτωσης.
Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, συνεπικουρούν το έργο της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ επί του Καταλόγου των Θεμάτων των Εξετάσεων.
Οι ανωτέρω Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας, για κάθε ειδικότητα, συγκροτούνται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και απαρτίζονται από τρία (3) μέλη έκαστη, με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων Τεχνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 4
Οργάνωση και λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων

1. Τα Εξεταστικά Κέντρα λειτουργούν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ ή ΕΠΑ.Λ. ή δομές κοινωνικών εταίρων ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπου αυτά δεν υπάρχουν, σε χώρους κατάλληλους για τη διενέργεια των εξετάσεων και επιλέγονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Ο αριθμός των Εξεταστικών Κέντρων είναι ανάλογος του αριθμού των υποψηφίων και της γεωγραφικής τους κατανομής και των συγκοινωνιακών συνθηκών.
Κάθε Εξεταστικό Κέντρο, προτείνει το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιήσει κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου τα οποία απαρτίζονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου, την Γραμματέα, το Βοηθητικό Προσωπικό, το Προσωπικό Καθαριότητας καθώς και κάθε άλλο άτομο που κρίνεται απαραίτητο για τη διενέργεια των εξετάσεων. Το προτεινόμενο ανθρώπινο δυναμικό κάθε εξεταστικού κέντρου εγκρίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Το έργο του ανθρώπινου δυναμικού του εξεταστικού κέντρου συνιστάται ως ακολούθως:
α) Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Έχει ως έργο την επιμέλεια για την οργάνωση και τη διεξαγωγή των Εξετάσεων την έγκαιρη προμήθεια του υλικού των εξετάσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ειδικότερα:
i. Τον συντονισμό των συμμετεχόντων στις εξετάσεις (κατανομή επιτηρητών στους χώρους διενέργειας των Εξετάσεων, εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων», την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον γραμματέα και το βοηθητικό προσωπικό κ.λπ.).
ii. Την κατανομή των εξεταζομένων στους χώρους διενέργειας των εξετάσεων.
iii. Την επιμέλεια για τη λήψη από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και την αναπαραγωγή του Εντύπου θεμάτων καθώς και του Εντύπου απαντήσεων και βαθμολόγησης των εξετάσεων, τη γνωστοποίηση του χρόνου έναρξης και λήξης των εξετάσεων και την υποβολή στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. τυχόν διευκρινιστικών ερωτημάτων των εξεταζομένων.
iv. Την επιβολή των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση πειθαρχικών κυρώσεων.
v. Τη συγκέντρωση, ταξινόμηση και αποστολή με ασφαλή τρόπο στο Κέντρο Βαθμολόγησης των Εντύπων των απαντήσεων και βαθμολόγησης των εξετάσεων μετά την ολοκλήρωσή τους.
vi. Την αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του παρουσιολογίου των Εξετάσεων.
vii. Την σύνταξη και την υπογραφή όλων των εγγράφων διεξαγωγής των εξετάσεων του εξεταστικού κέντρου και την ενημέρωση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για κάθε σχετικό, με τις εξετάσεις, θέμα.
viii. Τη χορήγηση στους εξεταζόμενους και στους συμμετέχοντες στις εξετάσεις (εξεταστές/επιτηρητές), εφόσον ζητηθεί από αυτούς, βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις.
ix. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων ή/και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών στο εξεταστικό κέντρο.
Ως Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου ορίζεται Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου ή Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ. ή ο Διευθυντής της εκάστοτε δομής.
β) Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται ένας (1) γραμματέας, όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους διακόσιους (200), δύο
(2) γραμματείς όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των διακοσίων ενός (201) μέχρι και τετρακόσιοι (400) και τρείς γραμματείς (3), όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).
Έργο των Γραμματέων είναι η συνεπικουρία του έργου του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου και η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των εγγράφων και την τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων των εξετάσεων.
Οι Γραμματείς Εξεταστικού Κέντρου προτείνονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και απαιτείται να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
γ) Βοηθητικό προσωπικό Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται ως βοηθητικό προσωπικό ένα (1) άτομο όταν οι εξεταζόμενοι δεν ξεπερνούν τους διακόσιους (200), δύο (2) άτομα όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των διακοσίων ενός (201) μέχρι και τετρακόσιοι (400) και τρία (3) άτομα όταν οι εξεταζόμενοι είναι πλέον των τετρακοσίων ενός (401).
Έργο του βοηθητικού προσωπικού είναι η διοικητική υποστήριξη του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου (ενδεικτικά, ανάρτηση πινάκων εξεταζομένων, υποβοήθηση σύνταξης καταλόγων κ.λπ.).
Το βοηθητικό προσωπικό προτείνεται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και απαιτείται να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
δ) Προσωπικό καθαριότητας Εξεταστικού Κέντρου: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζεται ως προσωπικό καθαριότητας ένα έως δύο άτομα ανάλογα του αριθμού των υποψηφίων και των χώρων χρήσης της δομής.
ε) Επιτηρητές Εξετάσεων: Σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο ορίζονται Επιτηρητές των εξετάσεων με αναλογία ένας (1) επιτηρητής για κάθε δέκα πέντε (15) εξεταζόμενους. Έργο των επιτηρητών είναι ο έλεγχος της ταυτοπροσωπίας των εξεταζομένων (με βάση το Δελτίο Αστυνομικής ή Στρατιωτικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου), η καταγραφή των απόντων, η διανομή των θεμάτων και η παροχή οδηγιών για ορθή συμπλήρωση των στοιχείων των εξεταζομένων και για τους όρους των εξετάσεων σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., η επιτήρηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, η επιβολή της τάξης στο χώρο των εξετάσεων που επιτηρούν και, εφόσον απαιτηθεί, η υπογραφή Πρακτικού Πειθαρχικού Παραπτώματος, μαζί με την υπογραφή του Υπευθύνου του Εξεταστικού Κέντρου και η παραλαβή των εντύπων των απαντήσεων από τους εξεταζόμενους καθώς και την αποτύπωση/συμπλήρωση παρατηρήσεων σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Εντύπου απαντήσεων και βαθμολόγησης.
Ως Επιτηρητές ορίζονται ενταγμένοι στο Υπομητρώο Βαθμολογητών/Αναβαθμολογητών-Εξεταστών-Επιτηρητών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π ή εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ. ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική εμπειρία σε θέματα εξετάσεων.
ζ) Εξεταστές Προφορικής Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων»: Εφόσον υποβληθούν αιτήσεις «Φυσικώς Αδυνάτων» υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης, ορίζεται ένας (1) εξεταστής ανά ειδικότητα Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο της ανάγνωσης των θεμάτων στον εξεταζόμενο και της σημείωσης στο ειδικό έντυπο απαντήσεων και βαθμολόγησης, της απάντησης που ο εξεταζόμενος επιλέγει ως σωστή και στη συνέχεια την έκδοση της σχετικής βαθμολόγησης. Τη διαδικασία εξέτασης Φυσικώς Αδυνάτων υποψηφίων εποπτεύει και ελέγχει ο Υπεύθυνος του εκάστοτε εξεταστικού κέντρου σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Εντύπου απαντήσεων και βαθμολόγησης.
Ως Εξεταστές Προφορικής Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων» ορίζονται ενταγμένοι στο Υπομητρώο Βαθμολογητών/αναβαθμολογητών-Εξεταστών-Επιτηρητών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτές μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων ειδικοτήτων ενταγμένοι στο μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή εκπαιδευτικοί επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτές Ι.Ε.Κ.

Άρθρο 5
Οργάνωση και λειτουργία Κέντρων Βαθμολόγησης των εξετάσεων

1. Τα Κέντρα Βαθμολόγησης λειτουργούν στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή σε δημόσια Ι.Ε.Κ. ή Σ.Ε.Κ. ή ΕΠΑ.Λ. ή σε δομές κοινωνικών εταίρων ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα και όπου αυτά δεν υπάρχουν, σε άλλους κατάλληλους χώρους. Τα Κέντρα Βαθμολόγησης καθώς και τα μέλη της ομάδας που θα χρησιμοποιηθούν επιλέγονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.
Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός, η έδρα των Κέντρων Βαθμολόγησης και το ανθρώπινο δυναμικό που θα χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία βαθμολόγησης.

2. Κάθε Κέντρο Βαθμολόγησης, απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο Κέντρου Βαθμολόγησης και την Γραμματέα με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διενέργεια βαθμολόγησης των εντύπων απαντήσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας παραγράφου.
Το έργο του ανθρώπινου δυναμικού του Κέντρου Βαθμολόγησης συνιστάται ως ακολούθως:
α) Υπεύθυνος Κέντρου Βαθμολόγησης: Έχει την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών βαθμολόγησης των εντύπων των απαντήσεων των εξεταζομένων, μεριμνά για τη σύνταξη όλων των εγγράφων του Κέντρου Βαθμολόγησης, ενημερώνει για κάθε σχετικό με τη λειτουργία του Κέντρου θέμα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συντάσσει συγκεντρωτικό Πίνακα Αποτελεσμάτων των εξετάσεων και εν γένει μεριμνά για την καλή λειτουργία του Κέντρου.
Ως Υπεύθυνος Κέντρου Βαθμολόγησης ορίζεται Διευθυντής ΕΠΑ.Λ. ή Εργαστηριακού Κέντρου ή Ι.Ε.Κ. ή εκπαιδευτικός επαγγελματικής εκπαίδευσης ή εκπαιδευτής Ι.Ε.Κ. ή ο Διευθυντής της εκάστοτε δομής ή υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
β) Γραμματέα/εις του Κέντρου Βαθμολόγησης: Σε κάθε Κέντρο Βαθμολόγησης μπορεί να ορίζεται ένας (1) γραμματέας, όταν τα έντυπα απαντήσεων των εξεταζομένων δεν ξεπερνούν τα οκτακόσια (800), δύο (2) γραμματείς όταν τα έντυπα απαντήσεων είναι πλέον των οκτακοσίων ενός (801) μέχρι και χίλια εξακόσια (1600) και τρία (3) άτομα όταν τα έντυπα απαντήσεων είναι πλέον των χιλίων εξακοσίων ενός (1601).
Έργο των Γραμματέων είναι η συνεπικουρία του Υπευθύνου του Κέντρου Βαθμολόγησης, η μέριμνα για τη σύνταξη όλων των εγγράφων, η καταχώρηση, με την υποστήριξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., των αποτελεσμάτων βαθμολόγησης σε ειδικά διαμορφωμένο λογισμικό καθώς και η τήρηση όλων των απαιτούμενων αρχείων.
Οι Γραμματείς του Κέντρου Βαθμολόγησης προτείνονται από τον Διευθυντή του Κέντρου Βαθμολόγησης και απαιτείται να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.
γ) Βαθμολογητές των εξετάσεων:
Σε κάθε Κέντρο Βαθμολόγησης ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., οι βαθμολογητές των Εντύπων εξέτασης και βαθμολόγησης των εξεταζομένων οι οποίοι προέρχονται από το Υπομητρώο Βαθμολογητών/αναβαθμολογητών Εξεταστών-Επιτηρητών του Μητρώου Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε Έντυπο εξέτασης και βαθμολόγησης βαθμολογείται από έναν βαθμολογητή. Ο αριθμός των βαθμολογητών καθορίζεται με βάση τον αριθμό των Εντύπων εξέτασης και βαθμολόγησης.

Άρθρο 6
Κωλύματα Εξεταστών «Φυσικώς Αδυνάτων» και Επιτηρητών

1. Οι Εξεταστές «Φυσικώς Αδυνάτων» και οι Επιτηρητές των εξετάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν σε Εξετάσεις, εάν και όταν διαπιστώσουν ότι έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τέταρτου βαθμού με εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο και υποχρεούνται να δηλώνουν το κώλυμά τους εγγράφως στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου με υπογεγραμμένη από τους ίδιους υπεύθυνη δήλωση πριν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας.

Άρθρο 7
Αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων πιστοποίησης Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών ποδιών

1. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) ορίζεται για κάθε μήνα διεξαγωγής των εξετάσεων και υπό την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα, ως ακολούθως:
Πρόεδρος: Διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ. Μέλος: Διακόσια (200,00) ευρώ έκαστος Γραμματέας: Εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

2. Οι αποζημιώσεις των λοιπών συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων ορίζονται ως ακολούθως:
i. Μέλος Βοηθητικής Ομάδας Διοργάνωσης των εξετάσεων: Τριάντα (30,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης.
ii. Μέλος Ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης: Τριάντα (30,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης.
iii. Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων:
(α) κατά την προετοιμασία των εξετάσεων για την κατάρτιση ή την αναθεώρηση των Καταλόγων Θεμάτων θεωρητικής κατεύθυνσης ανά εξεταζόμενη ειδικότητα: Δύο (2,00) Ευρώ έκαστος για κάθε μία (1) ερώτηση κλειστού τύπου (π.χ. πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης) με την απάντησή της και είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε πρακτικής κατεύθυνσης εργασία ή εργαστηριακή άσκηση διαμορφωμένη σε ερώτηση κλειστού τύπου (π.χ. πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης) με την απάντησή της.
(β) κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σαράντα (40,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης.
iv. Υπεύθυνος Εξεταστικού Κέντρου: Διακόσια πενήντα (250,00) ευρώ για κάθε κύκλο εξετάσεων.
v. Γραμματέας Εξεταστικού Κέντρου: Διακόσια (200,00) ευρώ για κάθε κύκλο εξετάσεων.
vi. Βοηθητικό προσωπικό: Τριάντα (30,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης.
vii. Προσωπικό καθαριότητας: Τριάντα (30,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης
viii. Επιτηρητής: Τριάντα (30,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης
ix. Εξεταστής Προφορικής Εξέτασης «Φυσικώς Αδυνάτων»: Σαράντα (40,00) ευρώ έκαστος για κάθε ημέρα απασχόλησης.
x. Υπεύθυνος Κέντρου Βαθμολόγησης: Διακόσια πενήντα (250, 00) ευρώ για κάθε κύκλο εξετάσεων.
xi. Γραμματέας Κέντρου Βαθμολόγησης: Διακόσια (200,00) ευρώ για κάθε κύκλο εξετάσεων.
xii. Βαθμολογητής Κέντρου Βαθμολόγησης: Δύο (2,00) ευρώ έκαστος για κάθε έντυπο εξέτασης και βαθμολόγησης.
xii. Ελεγκτής τήρησης της διαδικασίας και διασφάλισης της ποιότητας των εξετάσεων Πιστοποίησης: Σαράντα (40,00) ευρώ για κάθε ημέρα απασχόλησης.

3. Πληρότητα αιτήσεων υποψηφίων
Ο έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας διενεργείται, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας, από έναν (1) ελεγκτή ενταγμένο στο Υπομητρώο Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων. Η αμοιβή του ελεγκτή πληρότητας αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10,00) ευρώ ανά αίτηση υποψηφίου.

4. Στις ανωτέρω αποζημιώσεις συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις εκτός του Φ.Π.Α.

Άρθρο 8
Εξέταστρα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης

1. Τα εξέταστρα για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης Κομμωτών Κουρέων και στις εξετάσεις πιστοποίησης Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών καθορίζονται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ ανά ειδικότητα τα οποία καταβάλλονται από τον υποψήφιο επ’ ονόματί του μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στη σχετική ανακοίνωση των εξετάσεων.

2. Τα εξέταστρα των εξετάσεων πιστοποίησης Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών δεν επιστρέφονται σε περίπτωση μη συμμετοχής των εξεταζομένων στις εξετάσεις και εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

3. Τα εξέταστρα μπορεί να μεταφέρονται σε επόμενες εξετάσεις μετά από αίτησή του και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε περίπτωση προβλήματος υγείας του εξεταζομένου, το οποίο εμπόδισε τη συμμετοχή του στις εξετάσεις και αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση εισαγωγής του σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή έγγραφη γνωμάτευση από δημόσιο ή ιδιώτη ιατρό στην οποία θα βεβαιώνεται η αδυναμία συμμετοχής για ιατρικούς λόγους κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία περάτωσης των εξετάσεων στις οποίες είχε δηλώσει συμμετοχή. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται και τα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4. Σε όσους υποψήφιους εξεταζόμενους οι οποίοι είναι στρατευμένοι, δεν χορηγηθεί άδεια προκειμένου να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, τα εξέταστρα μπορεί να μεταφέρονται σε επόμενες εξετάσεις μετά από αίτησή τους και απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Στην αίτηση τους επισυνάπτεται βεβαίωση από την οικεία στρατιωτική μονάδα ότι δεν τους χορηγήθηκε άδεια κατά το διάστημα που είχε προγραμματιστεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Ο υποψήφιος εξεταζόμενος υποχρεούται να υποβάλει την, ως άνω, αίτηση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία περάτωσης των εξετάσεων στις οποίες είχε δηλώσει συμμετοχή. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας καμία αίτηση δεν εξετάζεται και τα καταβληθέντα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

5. Για όσους εκ παραδρομής υπέβαλαν αίτημα και δικαιολογητικά συμμετοχής, καθώς και εξέταστρα, και δεν δικαιούνται συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, δεν δικαιούνται επιστροφής του αντίστοιχου ποσού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΠΟΔΙΩΝ

Άρθρο 9
Προκήρυξη και προγραμματισμός Εξετάσεων

1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., ανακοινώνεται, κάθε φορά η διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών και σχετική ανακοίνωση αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

2. Στην ανακοίνωση διεξαγωγής των εξετάσεων αναφέρονται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις, ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σχετική με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εξεταστικών κύκλων.

Άρθρο 10
Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι περ. ζ) της παρ. 2 και γ) της παρ. 3, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως τις 31.12.2023 για όσους συγκεντρώνουν, έως την 1η.12.2022, τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
1. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 403 του ν. 4957/2022, έχουν:
1.1 Για την κατηγορία των κομμωτών κουρέων, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής:
α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012, στην κομμωτική τέχνη και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο, ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης.
β) Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο οικείο επάγγελμα.
Στην περίπτωση που η επαγγελματική πείρα είναι διδακτική, η αναγωγή του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/22.10.2012 (Β’ 2844).
1.2. Για την κατηγορία των τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής:
α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012, στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών ποδιών, ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών.
β) Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών ποδιών ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της περιποίησης χεριών και ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελμα.».
Στην περίπτωση που η επαγγελματική πείρα είναι διδακτική, η αναγωγή του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. ΓΠ/20082/22.10.2012 (Β’ 2844).
2. Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. υποψηφίους απαιτείται επιπλέον να διαθέτουν αποδεικτικό ισχύουσας άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.
3. Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, καταβάλλουν τα απαιτούμενα εξέταστρα και υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή, με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση πρόσκληση έναρξης διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή:
i. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Κομμωτών Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από το αντίστοιχο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ii. Έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01η/12/2022, δύο (2) ετών ή εξακόσια (600) ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία. Η προϋπηρεσία αφορά στο οικείο επάγγελμα (για την ειδικότητα του Κομμωτή Κουρέα: σε κομμωτήριο ή κουρείο και για την ειδικότητα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών και ποδιών. Τα παραπάνω έγγραφα συνοδεύονται από αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ως άνω προϋπηρεσία.
iii. Οι εμπειροτεχνίτες, έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01η/12/2022, τριών (3) ετών ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία. Η προϋπηρεσία αφορά στο οικείο επάγγελμα (για την ειδικότητα του Κομμωτή Κουρέα: σε κομμωτήριο ή κουρείο και για την ειδικότητα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών και ποδιών. Τα παραπάνω έγγραφα συνοδεύονται αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ως άνω προϋπηρεσία.
iv. Δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας δύο όψεων ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται και πιστοποιητικό γέννησης (για την αναγραφή του ονόματος πατρός).
Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης, βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για τους Αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. απαιτείται επιπρόσθετα Αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ότι έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραμονής στην Ελλάδα για τον χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι:
Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και τα επισυναπτόμενα σαρωμένα έγγραφα είναι πιστά εκ του πρωτοτύπου. Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.
Αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για τις ανάγκες και αποκλειστικά στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων καθώς και για, τυχόν περαιτέρω στατιστική επεξεργασία αυτών.
Αποδέχομαι την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο περιέχονται ατομικά στοιχεία, στοιχεία που συνδέονται με το βιογραφικό μου (εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας μου.
Συναινώ και συγκατατίθεμαι στο δικαίωμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για χρήση, επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων, που έχω υποβάλλει, εφόσον ενταχθώ στο Μητρώο Κομμωτών-Κουρέων ή στο Μητρώο Τεχνιτών Περιποίησης χεριών και ποδιών με πιστοποιημένη Επαγγελματική Επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις του εθνικού δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.
4. Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά ελέγχονται από ελεγκτή ενταγμένο στο Υπομητρώο Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη διαδικασία που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
5. Στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, οι αιτούντες ειδοποιούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της πληρότητας-συμβατότητας της αίτησής τους σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της ΚΕΠΕΕΚ.
6. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η υποβληθείσα αίτηση χαρακτηρίζεται «πλήρης», εφόσον ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ή «μη πλήρης», στην περίπτωση κατά την οποία μετά την εκπνοή των προθεσμιών που έχουν τεθεί δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή δεν έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
7. Εάν η αίτηση χαρακτηρισθεί ως «μη πλήρης» ο υποψήφιος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις, τα δε καταβληθέντα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
8. Το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησης κοινοποιείται στον υποψήφιο μέσω του ηλεκτρονικού του χαρτοφυλακίου.

Άρθρο 11
«Φυσικώς αδύνατοι» υποψήφιοι

1. Στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» (υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) ανήκουν μόνο οι υποψήφιοι που:
α. είναι τυφλοί, σύμφωνα με τον ν. 958/1979 (Α’ 191), όπως εκάστοτε ισχύει ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.
β. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ. Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.
ε. Η επίδοσή τους δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών (δυσλεξίας, δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, δυσαναγνωσίας, δυσορθογραφίας).
στ. Έχουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) σε ποσοστό 67% και πάνω και όσοι παρουσιάζουν προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμός), καθώς και προβλήματα επιληψίας.
ζ. Πάσχουν από διαταραχές του φάσματος του αυτισμού.

2.1. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επισυνάπτουν στην αίτησή τους γνωμάτευση, σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής από την οποία προκύπτει ότι η επίδοσή τους δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί σχετική γνωμάτευση οι ως άνω αναπηρίες πιστοποιούνται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) του e-ΕΦΚΑ.

2.2. Στην περ. δ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι επισυνάπτουν γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου, η οποία φέρει σφραγίδα από:
i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του υποψηφίου, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου, από την οποία προκύπτει η αδυναμία του υποψηφίου να συμμετάσχει σε γραπτή εξέταση. Στη γνωμάτευση, εκτός από το κάταγμα ή την προσωρινή βλάβη, πρέπει να πιστοποιείται ρητώς η αδυναμία χρήσης του άνω άκρου για γραφή και να αναγράφεται το χρονικό διάστημα ισχύος της γνωμάτευσης, το οποίο πρέπει να συμπίπτει με την περίοδο των εξετάσεων.

2.3. Στις περιπτώσεις ε και ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαιτείται προσκόμιση γνωμάτευσης από Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο (Ι.Π.Δ.) άλλων υπουργείων, με την οποία να πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των γνώσεων με γραπτή εξέταση, λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι γνωματεύσεις των Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και των Ι.Π.Δ. έχουν μόνιμη, ισχύ εφόσον βρίσκονταν σε ισχύ την 17-9-2013 ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4186/2013. Γνωματεύσεις από τις οποίες δεν προκύπτει η αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω των πιστοποιούμενων ειδικών μαθησιακών δυσκολιών δεν γίνονται δεκτές. Οι ως άνω γνωματεύσεις κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

3. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στις περ. α, β, γ και δ, της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται προφορικά.

4. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περ. ε της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται προφορικά.

5. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περ. ζ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εξετάζονται προφορικά, μόνο εφόσον το εισηγείται η σχετική γνωμάτευση.

6. Όσοι υποψήφιοι εμπίπτουν στην περ. στ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όταν υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης δηλώνουν τον τρόπο που επιθυμούν να εξεταστούν [προφορικά (διερμηνέας νοηματικής) ή γραπτά], προσκομίζοντας σχετική γνωμάτευση. Συγκεκριμένα για τα προβλήματα ακοής και επιληψίας απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τα σχετικά προβλήματα πιστοποιούνται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ ΕΤΑΜ και τα προβλήματα λόγου από τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

7. Με απόφαση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. μετά από σχετικό αίτημα των Εξεταστών των «Φυσικώς Αδυνάτων», το οποίο διαβιβάζεται αρμοδίως μέσω του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου, μπορεί να παρατείνεται κατά περίπτωση και μόνο γι’ αυτήν την κατηγορία υποψηφίων η διάρκεια εξέτασής τους, πέραν της καθορισμένης από το πρόγραμμα των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

8. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ύστερα από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ορίζονται τα Εξεταστικά Κέντρα στα οποία εξετάζονται «Φυσικώς Αδύνατοι» υποψήφιοι.

9. Κάθε εξεταζόμενος που εμπίπτει στην κατηγορία των «Φυσικώς Αδυνάτων» εξετάζεται από έναν (1) εξεταστή παρουσία και του Υπεύθυνου Εξεταστικού Κέντρου, στο σύνολο των θεμάτων που έχουν ορισθεί για την εξέταση. Προς τον σκοπό αυτό διανέμεται στον εξεταζόμενο το ίδιο έντυπο εξέτασης και βαθμολόγησης, στο οποίο θα εξεταστεί το σύνολο των εξεταζομένων (προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως πρόχειρο), στον δε εξεταστή το έντυπο θεμάτων εξέτασης και το έντυπο εξέτασης και βαθμολόγησης του υποψηφίου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο εξεταστής εκφωνεί στον εξεταζόμενο κατά σειρά τις ορισθείσες ερωτήσεις και στη συνέχεια τις πιθανές απαντήσεις. Ο εξεταζόμενος με τη σειρά του απαντά στην τεθείσα ερώτηση, ο δε εξεταστής συμπληρώνει στο έντυπο εξετάσεων την υποδεικνυόμενη από τον εξεταζόμενο απάντηση. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος επιλέγει ελεύθερα τη σειρά με την οποία θα απαντήσει στις τεθείσες ερωτήσεις.

10. Στο έντυπο εξέτασης και βαθμολόγησης κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο τρόπος εξέτασής του και υπογράφεται από τον Εξεταστή και τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου.

11. Μετά το πέρας της ανωτέρω εξέτασης, ο Εξεταστής παραδίδει στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου τα γραπτά (έντυπα εξετάσεων) των «Φυσικώς Αδυνάτων» εξεταζόμενων.

Άρθρο 12
Διαδικασία και περιεχόμενο των εξετάσεων

1. Οι εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών περιλαμβάνουν θέματα θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου, (πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης). Οι εξετάσεις διεξάγονται με θέματα που αντλούνται από ισχύοντα Κατάλογο Θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχο ισχύοντα Κατάλογο Θεμάτων Πιστοποίησης Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, οι οποίοι συντάσσονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 της παρούσας απόφασης.

2. Ο ισχύον Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και ο Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, αναρτάται σε εύλογο χρονικό διάστημα και πριν από τη διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων. Οι ως άνω Κατάλογοι Θεμάτων αναρτώνται με τις αντίστοιχες απαντήσεις.

3. Κατά την εξεταστική διαδικασία επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν ο υποψήφιος κατέχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για την ανταπόκριση στο αντικείμενο εργασίας του Κομμωτή Κουρέα ή αντίστοιχα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών προκειμένου να του χορηγηθεί Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας.

4. Επιτυχών θεωρείται ο εξεταζόμενος που συγκεντρώνει ποσοστό πενήντα (50%) τουλάχιστον της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας. Υποψήφιος που συγκέντρωσε βαθμολογία μικρότερη του ποσοστού του πενήντα (50%) χαρακτηρίζεται «αποτυχών», δύναται δε, να συμμετάσχει στην επόμενη εξεταστική περίοδο, υποβάλλοντας νέα αίτηση συμμετοχής με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης και να καταβάλει εκ νέου τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης εξέταστρα.

Άρθρο 13
Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων

1. Ο Κατάλογος Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών καταρτίζεται, υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων της περ. (iii) του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. κατόπιν εξέτασης/ελέγχου του ως άνω Καταλόγου, εισηγείται σχετικά για κάθε ειδικότητα στο Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο αποφασίζει και ακολούθως αναρτάται στην ιστοσελίδα του. Ως βάση για την κατάρτιση των ανωτέρω Καταλόγων λαμβάνονται υπόψη τα εκάστοτε ισχύοντα πιστοποιημένα επαγγελματικά περιγράμματα Κομμωτή Κουρέα και Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών και Ποδιών.

2. Ο Κατάλογος Θεμάτων θεωρητικής κατεύθυνσης των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών αντιστοιχεί στο 50% της εξεταστικής διαδικασίας και περιλαμβάνει είκοσι (20) ερωτήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, οι οποίες επιδέχονται απαντήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης), οπότε απαιτείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει τη σωστή απάντηση από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ τους ή να διατάξει διάφορα στοιχεία κ.λπ.

3. Ο Κατάλογος Θεμάτων πρακτικής κατεύθυνσης των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών αντιστοιχεί στο 50% της εξεταστικής διαδικασίας περιλαμβάνει τέσσερις (4) πρακτικές εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις, κατά το δυνατόν ισοδύναμης δυσκολίας, οι οποίες επιδέχονται απαντήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, διαζευκτικής απάντησης, σύζευξης ή αντιστοίχισης, διάταξης), οπότε απαιτείται ο εξεταζόμενος να επιλέξει τη σωστή απάντηση ή τις σωστές απαντήσεις από περιορισμένο αριθμό προτεινόμενων απαντήσεων ή να συσχετίσει μεταξύ τους ή να διατάξει διάφορα στοιχεία κ.λπ.

4. Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την απάντηση των ανωτέρω θεμάτων από τους εξεταζόμενους ανέρχεται σε δύο (2) ώρες.

Άρθρο 14
Διενέργεια Εξετάσεων

1. Στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών οι εξεταζόμενοι καλούνται να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες προέρχονται από τον Κατάλογο Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών.

2. Οι ερωτήσεις αυτές επιλέγονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με κλήρωση. Η κλήρωση διεξάγεται την ημέρα των εξετάσεων μεταξύ των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και δημοσιοποιημένο Κατάλογο Θεμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και, αντίστοιχα, Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών.

3. Μετά την κλήρωση των ερωτήσεων, διαμορφώνεται το Έντυπο Θεμάτων στο οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των ερωτήσεων θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης αναγράφεται ο διαθέσιμος χρόνος για την απάντηση τους, η βαθμολογία σωστής απάντησης κάθε ερώτησης. Κάθε σωστή απάντηση ανά ερώτηση θεωρητικής κατεύθυνσης βαθμολογείται με μία (1) μονάδα και κάθε σωστή απάντηση ανά εργαστηριακή άσκηση πρακτικής κατεύθυνσης βαθμολογείται έως πέντε (5) μονάδες.

4. Το Έντυπο Θεμάτων αποστέλλεται στα Εξεταστικά Κέντρα με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με ευθύνη και δαπάνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και διανέμεται στους εξεταζόμενους από τους Επιτηρητές.

5. Μετά τη διαμόρφωση του Εντύπου Θεμάτων αποτυπώνονται σε σχετικό έντυπο από την αντίστοιχη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων οι ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις των εξετάσεων. Το έντυπο με τις σωστές απαντήσεις, αποστέλλεται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα Εξεταστικά Κέντρα προφορικής εξέτασης για τους Φυσικώς Αδυνάτους και στα Κέντρα Βαθμολόγησης με τον προσφορότερο και ασφαλέστερο, κατά την κρίση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., τρόπο.

6. Ο Υπεύθυνος κάθε Εξεταστικού Κέντρου μεριμνά για την αναπαραγωγή του Εντύπου Θεμάτων και του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησης και την διανομή του σε όλους τους εξεταζόμενους και ενημερώνει την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης των Εξετάσεων.

7. Οι υποψήφιοι προσέρχονται για εξέταση αποκλειστικά στο ορισμένο γι’ αυτούς Εξεταστικό Κέντρο και καλούνται να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Θεμάτων στον προβλεπόμενο χρόνο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 της παρούσας. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων από τους εξεταζόμενους γίνεται με στυλό το χρώμα του οποίου καθορίζεται κατά την προκήρυξη των εξετάσεων. Διορθώσεις ή αποξέσεις που έγιναν από τον εξεταζόμενο στο Έντυπο Εξέτασης και Βαθμολόγησης ισχύουν μόνον εφόσον υπογράφονται από τους Επιτηρητές του Εξεταστικού Κέντρου με σχετική σημείωση.

8. Ο εξεταζόμενος που ολοκληρώνει τις απαντήσεις του επί των ερωτήσεων και πριν εξέλθει της αίθουσας των εξετάσεων προσέρχεται στους Επιτηρητές και παραδίδει το Έντυπο Εξέτασης και Βαθμολόγησης. Οι Επιτηρητές ενώπιον του εξεταζόμενου καλύπτουν τα προσωπικά του στοιχεία με αδιαφανές αυτοκόλλητο, συμπληρώνουν τα απαιτούμενα πεδία του Εντύπου και υπογράφουν την παραλαβή του στην προβλεπόμενη στο έντυπο αυτό θέση. Μετά το πέρας της εξέτασης, οι Επιτηρητές παραδίνουν στον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου τα Έντυπα Εξέτασης και Βαθμολόγησης των εξεταζομένων και τον κατάλογο με τα ονόματα των παρόντων και απόντων στις εξετάσεις.

9. Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου στον Υπεύθυνο του Κέντρου Βαθμολόγησης του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης, τα οποία έχουν οριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., τα Έντυπα Εξέτασης και Βαθμολόγησης των εξετασθέντων καθώς και κατάλογο με τα ονόματα των απόντων υποψηφίων, με ασφαλή τρόπο και το αργότερο μέσα στην επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η δαπάνη της αποστολής αυτής καλύπτεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Βαθμολόγησης παραλαμβάνει και υπογράφει την παραλαβή τους, αφού ελέγξει τον αριθμό των Εντύπων Εξέτασης και Βαθμολόγησης και τους καταλόγους των απόντων από την εξεταστική διαδικασία.

Άρθρο 15
Διακίνηση και βαθμολόγηση των Εντύπων Εξέτασης και Βαθμολόγησης

1. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Βαθμολόγησης κατανέμει τα Έντυπα Εξέτασης και Βαθμολόγησης των εξεταζόμενων και τα παραδίδει στους βαθμολογητές μαζί με το έντυπο απαντήσεων των ερωτήσεων που τέθηκαν στις εξετάσεις και το οποίο είναι δημοσιοποιημένο στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κάθε βαθμολογητής, βαθμολογεί τις απαντήσεις κάθε εξεταζόμενου, με στυλό χρώματος κόκκινου. Αφού ολοκληρώσει τη βαθμολόγηση των ερωτήσεων, ο βαθμολογητής αθροίζει τους βαθμούς των απαντήσεων, συμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο με την τελική βαθμολογία που υπάρχει στο τέλος του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησης, με την ένδειξη «Επιτυχών/ούσα» ή την ένδειξη «Αποτυχών/ούσα» και το υπογράφει.

2. Ο Υπεύθυνος του Κέντρου Βαθμολόγησης μετά την ολοκλήρωση, συγκεντρώνει τα Έντυπα Εξέτασης και Βαθμολόγησης όλων των υποψηφίων τα οποία εισάγονται με ευθύνη του στο σχετικό πληροφοριακό σύστημα και συντάσσει-εκδίδει τον πλήρη κατάλογο με τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

3. Τα Έντυπα Εξέτασης και Βαθμολόγησης κάθε εξεταστικής περιόδου φυλάσσονται στην έδρα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για ένα (1) έτος, από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Με την παρέλευση του ενός (1) έτους τα Έντυπα Εξέτασης και Βαθμολόγησης καταστρέφονται/προωθούνται για ανακύκλωση από Τριμελή επιτροπή, που συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από υπαλλήλους του Οργανισμού, αφού συνταχθεί σχετικό πρακτικό.

4. Όσοι από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις επιθυμούν να λάβουν γνώση του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησής τους, μπορούν να υποβάλουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτούμενοι εκπρόσωποι τους στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου, αίτηση για επίδειξη φωτοτυπίας του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησής τους. Η επίδειξη της φωτοτυπίας γίνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μετά την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του ή του διαβατηρίου του.
Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνώσει τη φωτοτυπία του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησής του και να κρατήσει εάν επιθυμεί, σύντομες σημειώσεις από τις απαντήσεις του. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησης από τον ενδιαφερόμενο. Κατά τη διάρκεια της επίδειξης απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο λήψη της εικόνας του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησης (φωτογραφία με κινητό, βιντεοσκόπηση κ.λπ.), καθώς και η παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της φωτοτυπίας του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησης ή μέρους του.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της επίδειξης είναι παρών και αρμόδιος υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της όλης διαδικασίας. Μετά τη λήξη της επίδειξης ο ενδιαφερόμενος υπογράφει στην αίτηση που είχε υποβάλει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ότι έλαβε γνώση του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησής του τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Άρθρο 16
Πειθαρχία εξεταζομένων

1. Οι εξεταζόμενοι έχουν υποχρέωση κόσμιας συμπεριφοράς και συμμόρφωσης προς τους κανόνες, τις υποδείξεις και τις συστάσεις του Υπεύθυνου του Εξεταστικού Κέντρου, των Επιτηρητών και των Εξεταστών Φυσικώς Αδυνάτων, καθ’όλη την διάρκεια των εξετάσεων.

2. Ο εξεταζόμενος που, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι δυνατόν να αποκλείεται από την περαιτέρω συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία και να βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0), με απόφαση του Υπευθύνου Εξεταστικού Κέντρου, ύστερα από ενημέρωση των οικείων επιτηρητών.

3. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με τις εξετάσεις ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων ή συνεργεί στην τέλεση ανάλογων πράξεων, αποκλείεται από τις εξετάσεις, αφού κληθεί από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου σε απολογία και βαθμολογείται με βαθμό μηδέν (0). Τα οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι δυνατό, επισυνάπτονται στο Έντυπο Εξέτασης και Βαθμολόγησης.

4. Πειθαρχικά παραπτώματα που βαθμολογούνται, επίσης, με βαθμό μηδέν (0), αποτελούν ενδεικτικά, η χρήση άλλου χρώματος στυλό εκτός του προβλεπόμενου, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου μαρτυρά την ταυτότητα του εξεταζόμενου εκτός του προβλεπόμενου χώρου του Εντύπου Εξέτασης και Βαθμολόγησης, καθώς και η αναγραφή οποιουδήποτε κειμένου ή σχολίου ή σχεδίου που δεν αφορά στην απάντηση των υπό εξέταση θεμάτων.

5. Σε κάθε περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται στο Έντυπο Εξέτασης και Βαθμολόγησης και σημειώνει τον βαθμό μηδέν (0) στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ». Κάτω από τον βαθμό υπογράφουν ο Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου και ο/οι Επιτηρητής/ές της οικείας αίθουσας.

6. Τα, ως άνω, Έντυπα Εξέτασης και Βαθμολόγησης με το χαρακτηρισμό «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ» αποστέλλονται από τον Υπεύθυνο Εξεταστικού Κέντρου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ξεχωριστά, προκειμένου να καταχωριστεί η σχετική βαθμολογία.

7. Σε περίπτωση που η τέλεση του πειθαρχικού παραπτώματος διαπιστωθεί στο Κέντρο Βαθμολόγησης, πριν ή κατά το στάδιο της βαθμολόγησης, ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου, συντάσσει σχετικό πρακτικό το οποίο επισυνάπτεται στο Έντυπο Εξέτασης και Βαθμολόγησης και σημειώνει τον βαθμό μηδέν (0) στο ειδικό πλαίσιο του βαθμολογητή με την ένδειξη «ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ».
Κάτω από τον βαθμό υπογράφουν ο Υπεύθυνος του Βαθμολογικού Κέντρου και ο βαθμολογητής συνυπογράφει στην περίπτωση που διαπίστωσε το πειθαρχικό.

8. Στις περιπτώσεις απόξεσης ή διπλής απάντησης το συγκεκριμένο θέμα βαθμολογείται με μηδέν (0).

Άρθρο 17
Διασφάλιση Ποιότητας των εξετάσεων

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πιστή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και της ποιότητας των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών μπορεί να διενεργούνται κατά τη διάρκεια τους επιτόπιοι έλεγχοι των Εξεταστικών Κέντρων και των Κέντρων Βαθμολόγησης, δειγματοληπτικά και σε ποσοστό επί του συνόλου, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

2. Οι επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται οποιαδήποτε ημέρα και ώρα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων και κατά τη διάρκεια της βαθμολόγησης των Εντύπων Εξέτασης και Βαθμολόγησης των εξετάσεων από δύο (2) Ελεγκτές, εκ των οποίων ο ένας (1) είναι υπάλληλος που υπηρετεί στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ο άλλος είναι ενταγμένος στο μητρώο Αξιολογητών, Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Οι Ελεγκτές ορίζονται με την ανωτέρω απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

3. Οι Ελεγκτές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στο αρμόδιο Τμήμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., πριν τη διενέργεια του ελέγχου, στην οποία δηλώνουν ότι θα εξαιρεθούν του ελέγχου εάν διαπιστώσουν ότι συνδέονται με συγγενική (εξ αίματος ή αγχιστείας) σχέση μέχρι και τρίτου βαθμού με τους διενεργούντες τις εξετάσεις στο Εξεταστικό Κέντρο ή τις βαθμολογήσεις στο Κέντρο Βαθμολόγησης, στο οποίο διενεργούν τον έλεγχο.

4. Οι Ελεγκτές έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης της διαδικασίας των Εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι Ελεγκτές, ανάλογα με το Κέντρο που ελέγχουν, συμπληρώνουν και αντίστοιχο Έντυπο Ελέγχου.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης, οι ελεγκτές υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., συμπληρώνοντας και το σχετικό Έντυπο Ελέγχου, το οποίο υπογράφουν και αποστέλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

6. Εάν η παρέκκλιση από τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και στις Οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. αφορά στη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων και εφόσον η παραβίαση διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των Εξετάσεων, η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ., με βάση τα διαλαμβανόμενα στο Έντυπο Ελέγχου και λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παραβίασης, αποφασίζει, μετά από επικοινωνία με τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ, με σειρά βαρύτητας τα εξής:

6.1. Την αποστολή έγγραφων συστάσεων προς το πρόσωπο που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. για τη συμμόρφωσή του στη συνέχεια, κατά την ημέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων.

6.2. Την άμεση αντικατάσταση του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. από το υπόλοιπο διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης της ίδιας ημέρας και, λόγω του κατεπείγοντος, την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο μέλος της ομάδας Εξεταστικού Κέντρου.

6.3. Την άμεση αντικατάσταση του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. με την ανάθεση των αρμοδιοτήτων του σε άλλο μέλος της ομάδας Εξεταστικού Κέντρου για το υπόλοιπο της διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης ημέρας αλλά και τον αποκλεισμό του από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης στο μέλλον και την μη καταβολή της σχετικής αποζημίωσής του.

6.4. Τη διακοπή της συνέχισης των εξετάσεων κατά την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων και την εισήγηση για την επανάληψη μέρους ή του συνόλου των εξετάσεων, όπου αυτό θεωρείται απολύτως απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των Εξετάσεων Πιστοποίησης.

6.5. Τη λήψη οποιουδήποτε άλλου μέτρου θεωρεί πρόσφορο για τη διασφάλιση των διενεργούμενων Εξετάσεων Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία διεξαγωγής τους.

7. Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. πριν λάβει τη σχετική, στην εκ των ως άνω περίπτωση 6.3. του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τον αποκλεισμό εφεξής από τις Εξετάσεις Πιστοποίησης, απόφαση ζητά την προηγούμενη έγγραφη παροχή εξηγήσεων του προσώπου που ευθύνεται για τη μη πιστή εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή και των Οδηγιών της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

8. Σε περίπτωση που από τον, ως άνω, έλεγχο προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης ποινικών αδικημάτων από όργανα που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών της παρούσας απόφασης, το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διαβιβάζει το σύνολο του φακέλου αρμοδίως.

Άρθρο 18
Επικύρωση και έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων

1. Η αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προβαίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα σε έλεγχο ορθής και πλήρους συμπλήρωσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.

2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού, καταρτίζει πίνακα τελικών αποτελεσμάτων ως εξής:
Ως «Επιτυχών/ούσα» στις εξετάσεις της παρούσας απόφασης χαρακτηρίζεται ο υποψήφιος που έχει αξιολογηθεί ως επιτυχών σε ποσοστό πενήντα (50%) της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας και έλαβε βαθμό, σε κλίμακα ακέραιων αριθμών από 10 έως 20. Αν προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο βαθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο ακέραιο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι «0,5 ή στον προηγούμενο εάν είναι < 0,5).

3. Τα τελικά αποτελέσματα των Εξετάσεων Πιστοποίησης Κομμωτών Κουρέων και, αντίστοιχα, Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών εγκρίνονται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. επικυρώνονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και κοινοποιούνται στον υποψήφιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 19
Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας

1. Στους επιτυχόντες χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και με τη διαδικασία που καθορίζεται στη σχετική ανακοίνωση, Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 403 του ν. 4957/2022.

2. Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας εκδίδεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., και υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού.

3. Στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τηρείται σε ψηφιακή μορφή αρχείο όλων των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Επάρκειας που χορηγούνται μετά από τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και αντίστοιχα Τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών.

Άρθρο 20
Λοιπές Διατάξεις

Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η υπό στοιχεία 36429/Κ6/31-3-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (Β’ 1463).
Η βαθμολόγηση των εντύπων εξέτασης δύναται να υλοποιείται με μηχανογραφικό τρόπο στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την προμήθεια του Μηχανογραφικού Συστήματος. Η διαμόρφωση των απαιτούμενων εντύπων εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας καθώς και ο τύπος πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 364 του ν. 4957/2022.

Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Παιδείας και  Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ