140372/22-12-2021
Ρυθμίσεις για την παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών δημοσίων, συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
Αριθμ. 140372/ 2021

(ΦΕΚ Β’ 6225/24-12-2021)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1.1 Του (ν. 2690/1999, Α’ 45).
1.2 Του ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).
1.3 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 41 αυτού, με την οποία χορηγείται εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας.
1.4 Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
1.5 Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην Εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
1.6 Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
1.7 Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
1.8 Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
1.9 Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
1.10 Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
1.11 Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπ’ αρ. 137954/22.12.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 4515), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 60259/226/30.5.2017 (Β’ 1891) και 17107/08-02-2019 (Β’ 673) όμοιες.

3. Την υπό στοιχεία Γ18/2021 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).

4. Την υπ’ αρ. 136084/13-12-2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την οποία από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην παροχή κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (Γ.Δ.Δ.Σ.) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις της παρούσας εφαρμόζονται σε κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες αγορών που παρέχει η Γ.Δ.Δ.Σ. ως Ε.Κ.Α.Α., με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών, των περ. 5, 8, και 9 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), που υπάγονται στο Βιβλίο Ι αυτού.

Άρθρο 3
Συμβάσεις Προμηθειών και Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γ.Δ.Δ.Σ.

1. Αντικείμενο των κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών που παρέχονται από την Γ.Δ.Δ.Σ., αποτελούν συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών με φυσικό αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Αγαθών & Υπηρεσιών» και ταξινομούνται ανά τάξη και κωδικό του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

2. Οι συμβάσεις προμηθειών/υπηρεσιών της παρ. 1 που προγραμματίζεται να συναφθούν από την Γ.Δ.Δ.Σ., καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016. Ο προγραμματισμός είναι διετής και περιλαμβάνει περάν του καθορισμού συγκεκριμένων κατηγοριών συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών, τα ακόλουθα:
i. τις αναθέτουσες αρχές για τις οποίες αυτές προορίζονται καθώς και τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις αυτών πέραν αυτών που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 8 της παρούσας
ii. τις συμβάσεις οι οποίες εξαιρούνται από τον διετή προγραμματισμό της Γ.Δ.Δ.Σ. πέραν των συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει του άρθρου 6.

3. Για τον προγραμματισμό των συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Δ.Σ. λαμβάνονται υπόψη ιστορικά ή τρέχοντα δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμματιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις αναθέτουσες αρχές ανάγκες τους ή και ανάγκες οι οποίες δηλώθηκαν από τις αναθέτουσες αρχές στη Γ.Δ.Δ.Σ. στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαγωνισμών προηγούμενων ετών που η τελευταία προκήρυξε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Ε.Κ.Α.Α.

Άρθρο 4
Όροι ομαδοποίησης και υπαγωγής συμβάσεων στην Γ.Δ.Δ.Σ.

1. Για την ομαδοποίηση και υπαγωγή στη Γ.Δ.Δ.Σ. των συμβάσεων προμηθειών/υπηρεσιών του άρθρου 3, τα αγαθά/υπηρεσίες που αποτελούν το φυσικό αντικείμενο αυτών, πρέπει να πληρούν ένα η περισσότερα από τα κατωτέρω χαρακτηριστικά:
– υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές,
– παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά,
– παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης,
– παρουσιάζουν αθροιστικά αυξημένο ετήσιο όγκο αγορών και προϋπολογισμό,
– χαρακτηρίζονται ως αναλώσιμα ή μίας χρήσης,
– χαρακτηρίζονται ως ομοειδή,
– αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για την άσκηση οριζόντιων πολιτικών, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025.

2. Η ομαδοποίηση των δημοσίων συμβάσεων από τη Γ.Δ.Δ.Σ. γίνεται σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου (C.P.V.) για τις δημόσιες συμβάσεις.

Άρθρο 5
Υποχρέωση υπαγωγής των Αναθετουσών Αρχών στη Γ.Δ.Δ.Σ.

1. Οι αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υποχρεωτικά στη Γ.Δ.Δ.Σ. για την κάλυψη των αναγκών τους, σε προμήθειες και υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που αυτή συνάπτει βάσει του διετούς προγραμματισμού της παρ. 2 του άρθρου 3.

2. Έως και τη σύναψη από τη Γ.Δ.Δ.Σ., συμφωνιών πλαίσιο/συμβάσεων ή την έκδοση αποφάσεων εγγραφής σε δυναμικά συστήματα αγορών που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται τα ειδικότερα προβλεπόμενα, στην εν λόγω απόφαση, περί υποχρεωτικότητας, καθώς και τα οριζόμενα στην περ. 4 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 6
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται δυνάμει της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016

Από την αρμοδιότητα της Γ.Δ.Δ.Σ. για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, εξαιρούνται οι κάτωθι κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που:
1. προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του εξωτερικού,
2. αφορούν αιτιολογημένα απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών ή ανάγκες που οφείλονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας γενικότερα,
3. εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
4. αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών με ίδιες διαδικασίες, μέχρι τη σύναψη από τη Γ.Δ.Δ.Σ, της αντίστοιχης συμφωνίας πλαίσιο/σύμβασης ή την έκδοση απόφασης για εγγραφή σε δυναμικό σύστημα αγορών. Στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 δύναται να τίθενται περιορισμοί στην εξαίρεση αυτήν, με πρόβλεψη ανώτατου ορίου αξίας συμβάσεων, μέσω των οποίων οι οριζόμενες στην ανωτέρω απόφαση αναθέτουσες αρχές μπορούν, από τον χρόνο έκδοσης αυτής, μέχρι και τη σύναψη της αντίστοιχης συμφωνίας πλαίσιο/σύμβασης ή την έκδοση απόφασης εγγραφής σε δυναμικό σύστημα αγοράς από τη Γ.Δ.Δ.Σ., να καλύπτουν τις ανάγκες τους με ίδιες διαδικασίες.

Άρθρο 7
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών

1. Η Γ.Δ.Δ.Σ. δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών σε αναθέτουσες αρχές.
Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγορών» συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δραστηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:
i. συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
ii. προετοιμασίας και διαχείρισης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής.

2. Για την εφαρμογή της περ. ii της παρ. 1 απαιτείται έγγραφο αίτημα του αποφαινόμενου οργάνου στο πλαίσιο της διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων του οικείου Υπουργείου ή του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής προς τη Γ.Δ.Δ.Σ., στο οποίο αναφέρονται ιδίως το είδος του διαγωνισμού, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο κωδικός C.P.V. της προμήθειας ή και της υπηρεσίας, το είδος της πίστωσης, τυχόν ειδικοί όροι που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης (π.χ. τεχνικές προδιαγραφές) και τη διαδικασία εκτέλεσης.
Σε περίπτωση αποδοχής του γραπτού αιτήματος, η Γ.Δ.Δ.Σ. προβαίνει στη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης και προσαρμόζει αυτή στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε προμήθειας ή και υπηρεσίας.

Άρθρο 8
Γενική Υποχρέωση

Οι αναθέτουσες αρχές που καθορίζονται στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους καθορισμένους, στην εν λόγω απόφαση και στην παρούσα, όρους και τύπους. Η Γ.Δ.Δ.Σ. μεριμνά για την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασής τους, ενημερώνει τα αρμόδια, για τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, όργανα και αρχές.

Άρθρο 9
Μεταβατική διάταξη

Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137954/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1β) του άρθρου 41 του ν. 4412/2016» (Β’ 4515), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 60259/226/30.5.2017 (Β’ 1891) και 17107/08-02-2019 (Β’ 673) όμοιες, καταργούνται με την έκδοση της παρούσας, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν για όσες συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο:
α) προγραμματίστηκαν από την Γ.Δ.Δ.Σ., δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας
β) συνάφθηκαν από τη Γ.Δ.Δ.Σ., δυνάμει της υπουργικής απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016, πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

A/A ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV
1 0913 Πετρέλαιο και αποστάγματα 09130000-9
2 0921 Λιπαντικά παρασκευάσματα 09210000-4
3 1823 Διάφορα είδη ρουχισμού 18230000-0
4 1831 Εσώρουχα 18310000-5
5 1833 Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα 18330000-1
6 1841 Ειδικά ενδύματα 18410000-6
7 1842 Εξαρτήματα ρουχισμού 18420000-9
8 1844 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 18440000-5
9 1881 Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων 18810000-0
10 1882 Αθλητικά υποδήματα 18820000-3
11 1883 Προστατευτικά υποδήματα 18830000-6
12 1893 Σάκοι και τσάντες 18930000-7
13 1964 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 19640000-4
14 3012 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και μηχανήματα όφσετ 30120000-6
15 3019 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 30190000-7
16 3021 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό) 30210000-4
17 3023 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 30230000-0
18 3151 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης 31510000-4
19 3152 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 31520000-7
20 3153 Μέρη λαμπών και φωτιστικού εξοπλισμού 31530000-0
21 3168 Προμήθειες ηλεκτρικών ειδών και εξαρτήματα 31680000-6
22 3411 Επιβατικά αυτοκίνητα 34110000-1
23 3432 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 34320000-6
24 3433 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 34330000-9
25 3435 Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως 34350000-5
26 3441 Μοτοσικλέτες 34410000-4
27 3911 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 39110000-6
28 3912 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 39120000-9
29 3913 Έπιπλα γραφείων 39130000-2
30 3915 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 39150000-8
31 3916 Σχολικά έπιπλα 39160000-1
32 3952 Υπνόσακοι 39522540-4
33 3971 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 39710000-2
34 3983 Προϊόντα καθαρισμού 39830000-9
35 4251 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 42512000-8 έως και 42512500-3
36 4816 Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών 48160000-7
37 4819 Πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού 48190000-6
38 4821 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 48210000-3
39 4822 Πακέτα λογισμικού Διαδικτύου και ενδοδικτύου (ιντρανέτ) 48220000-6
40 4831 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων 48310000-4
41 4832 Πακέτα λογισμικού σχεδίασης και απεικόνισης 48320000-7
42 4849 Πακέτα λογισμικού προμηθειών 48490000-9
43 4851 Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας 48510000-6
44 4861 Συστήματα βάσεων δεδομένων 48610000-7
45 4862 Λειτουργικά συστήματα 48620000-0
46 4873 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 48730000-4
47 4874 Πακέτα λογισμικού μετάφρασης ξένων γλωσσών 48740000-7
48 4876 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 48760000-3
49 4877 Πακέτα λογισμικού βοηθητικών προγραμμάτων γενικής χρήσης, συμπίεσης και εκτύπωσης 48770000-6
50 4878 Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων, αποθήκευσης και περιεχομένου 48780000-9
51 4879 Πακέτα λογισμικού ελέγχου έκδοσης 48790000-2
52 4881 Συστήματα πληροφόρησης 48810000-9
53 4882 Εξυπηρετητές 48820000-2
54 4892 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 48920000-3
55 4897 Πακέτα λογισμικού προγραμμάτων ψηφιακής εκτύπωσης 48970000-8
56 4899 Πακέτα λογισμικού λογιστικών φύλλων και βελτίωσης 48990000-4
57 5011 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπόμενου εξοπλισμού 50110000-9
58 5031 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 50310000-1
59 5032 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ 50320000-4
60 5073 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 50730000-1
61 5161 Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού επεξεργασίας πληροφοριών 51610000-1
62 5162 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού γραφείου 51620000-4
63 5511 Υπηρεσίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων 55110000-4
64 5512 Υπηρεσίες ξενοδοχείων σε σχέση με συναντήσεις και συνέδρια 55120000-7
65 5513 Άλλες υπηρεσίες ξενοδοχείων 55130000-0
66 5521 Υπηρεσίες ξενώνων νεότητας 55210000-5
67 5522 Υπηρεσίες χώρων κατασκήνωσης 55220000-8
68 5532 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 55320000-9
69 6011 Υπηρεσίες δημόσιων οδικών μεταφορών 60112000-6
70 6012 Υπηρεσίες ταξί 60120000-5
71 6013 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών 60130000-8
72 6014 Μη προγραμματισμένες μεταφορές επιβατών 60140000-1
73 6016 Οδική μεταφορά αλληλογραφίας 60160000-7
74 6351 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 63510000-7
75 6352 Υπηρεσίες γραφείων μεταφορών 63520000-0
76 6411 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 64110000-0
77 6412 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 64120000-3
78 6421 Υπηρεσίες τηλεφωνίας και μετάδοσης δεδομένων 64210000-1
79 7221 Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού 72210000-0
80 7225 Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης 72250000-2
81 7226 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 72260000-5
82 7231 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 72310000-1
83 7241 Υπηρεσίες παρόχου 72410000-7
84 7921 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 79210000-9
85 7934 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 79340000-9
86 7955 Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ 79550000-4
87 7971 Υπηρεσίες ασφάλειας 79710000-4
88 7981 Υπηρεσίες εκτύπωσης 79810000-5
89 7995 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 79950000-8
90 7998 Υπηρεσίες συνδρομών 79980000-7
91 9091 Υπηρεσίες καθαρισμού 90910000-9

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2021

Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ