1401/280064/11.10.2021
Τροποποίηση της υπ’αρ.1387/231285/17.09.2019 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-122013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019-2023» (Β’ 3838).

(ΦΕΚ Β’ 4734/12.10.2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α’ 78).
β) Των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
γ) Της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).
δ) Tων άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).
ε) Των υποπαρ. Β2-Β11 του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, ν. 4093/2012 και ν. 4127/2013» (Α’ 107).
στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005, Α’98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 922/72/ ΕΟΚ, 234/79/ΕΟΚ, 1037/2001/ΕΚ και 1234/2007/ΕΚ του
Συμβουλίου (L 347),
β) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη συμπλήρωση του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση του υπ’ αρ. 555/2008 κανονισμού (ΕΚ) της Επιτροπής» (L 190),
γ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα» (L 190),
δ) (EE) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/78, (ΕΚ) 165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (L 347),
ε) (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 193), στ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 2020, σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται
με αυτήν (L 140),
ζ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1275 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 της Επιτροπής σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν (L 300).
η) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/884 της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID19 (L 205).
θ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/95 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/592 σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα παρέκκλισης από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της διαταραχής της αγοράς στον τομέα των οπωροκηπευτικών και στον αμπελοοινικό τομέα λόγω της πανδημίας COVID-19 και των μέτρων που συνδέονται με αυτήν (L 31).
ι) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/374 της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας COVID-19, και την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 (L 72).
ια) (ΕΕ) 2020/2008 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 702/2014, (ΕΕ) αριθ. 717/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1388/2014 όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής τους και άλλες σχετικές προσαρμογές (L 414).
ιβ) εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/725 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2021, σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2021, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 809/2014, (ΕΕ) αριθ. 180/2014, (ΕΕ) αριθ. 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) αριθ.615/2014 και (ΕΕ) 2015/1368 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (L 155).

3. Τον ν. 4781/2021 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

5. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α’ 147).

6. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Τις διατάξεις:
α) Της υπ’ αρ. 1387/231285/2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019 2023» (Β’ 3838)
β) Της υπ’ αρ. 891/211496/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ Ε 347, 20.12.2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1) και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 (Β’ 3838)» (Β’ 3231)
γ) Της υπ’ αρ. 1228/273091/2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του υπ’ αρ. 1308/2013 κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), του υπ’ αρ. 2016/1149 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 1) και του υπ’ αρ. 2016/1150 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ L 190, 15.7.2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019-2023 (Β’ 3838)» (Β’ 4406) δ) Της υπ’ αρ. 42/10017/2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20-12-2013, σ. 671), του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 1) και του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής (ΕΕ L 190 της 15-7-2016, σ. 23), σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη για την προγραμματική περίοδο 2019 2023 (Β’ 3838)» (Β’ 134).

9. Το Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα για την περίοδο 2019 2023, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία 1131/229929/30.8.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

11. Την υπό στοιχεία 70591 ΕΞ 2019/25.06.2019 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ», οικονομικών ετών 2019 έως 2023, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 1387/231285/17-09-2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 3838),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινής απόφασης (Β’ 3838)

Η υπ’ αρ. 1387/231285/17.9.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Η περ. α’ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ομάδα Ι: Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία.».

2. Η παρ. 6 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σύμφωνα με τα άρθρα 5α και 10 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/592, για τις αιτήσεις στήριξης που επιλέγονται από τις 4 Μαΐου 2020 και το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2021, η ενωσιακή συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης στα κράτη μέλη αποτελεί το 70% της επιλέξιμης δαπάνης. Για τις αιτήσεις αυτές στις περιπτώσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η ιδία συμμετοχή είναι μηδενική.».

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 16 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για το οικονομικό έτος 2021, οι δικαιούχοι της στήριξης έχουν την δυνατότητα, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, να αποσύρουν την αίτηση στήριξης προγράμματος ενημέρωσης και μετά την υπογραφή της σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 25.».

4. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Αν δικαιούχος συνεργαστεί με οργανισμό εκτέλεσης για την εφαρμογή του προγράμματος ενημέρωσης, συνάπτει σύμβαση μαζί του, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, πριν την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 1. Αν ο δικαιούχος υποχρεούται να υλοποιεί διεθνείς διαγωνισμούς για την επιλογή του οργανισμού εκτέλεσης το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 ορίζεται σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες. Εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης της παρ. 1, ο δικαιούχος διαβιβάζει αντίγραφο της σύμβασης με τον οργανισμό εκτέλεσης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη σύμβαση δικαιούχου-οργανισμού εκτέλεσης προβλέπονται ρητά ποινικές ρήτρες, για την περίπτωση αθέτησης των όρων της, καθώς και η υποχρέωση εκ μέρους του οργανισμού εκτέλεσης να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που υπόκειται και ο δικαιούχος. Αν ο οργανισμός εκτέλεσης χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση δράσεων που προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του οργανισμού και του δικαιούχου, συνάπτει σύμβαση μαζί τους, αντίγραφο της οποίας αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της. Στη σύμβαση αυτή προβλέπεται η υποχρέωση εκ μέρους του υπεργολάβου να υπόκειται στους ίδιους ελέγχους που υπόκειται και ο οργανισμός εκτέλεσης. Οι ξενόγλωσσες συμβάσεις συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.».

β) Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αν ο δικαιούχος δεν επιλέξει οργανισμό εκτέλεσης άλλα μόνο υπεργολάβο ή υπεργολάβους, αποστέλλει στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ αντίγραφα των συμβάσεων με αυτούς εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή τους. Οι ξενόγλωσσες συμβάσεις συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.»

γ) Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στις περιπτώσεις παράτασης προγραμμάτων, οι συμβάσεις με τους οργανισμούς εκτέλεσης ή τους υπεργολάβους ανανεώνονται για χρονικό διάστημα ίσο με την παράταση του προγράμματος και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων και στον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός των προθεσμιών των παρ. 2 και 3.».

5. Στην περ. δ’ της παρ. 2. του άρθρου 21 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Δεν υποβάλλονται αντίγραφα τιμολογίων όταν ο δικαιούχος έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του για υποβολή Πιστοποιητικού για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ΠΟΚ), σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 14 της παρούσας, με εξαίρεση όταν απαιτούνται περαιτέρω διευκρινίσεις.».

6. Στο άρθρο 23 προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:

«4. Από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και για το οικονομικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 και το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/374, οι δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19, να πραγματοποιούν έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων ενημέρωσης, αλλαγές, χωρίς προηγούμενη έγκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι αλλαγές αυτές δεν επηρεάζουν την επιλεξιμότητα οποιουδήποτε μέρους της δράσης και των συνολικών στόχων της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται υπέρβαση του συνολικού ποσού της εγκριθείσας στήριξης. Οι δικαιούχοι κοινοποιούν τις αλλαγές αυτές στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 της παρούσας, το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της δράσης στην οποία αφορά η αλλαγή.
5. Από τις 16 Οκτωβρίου 2020 και για το οικονομικό έτος 2021, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 53 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/884 και το άρθρο 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/374, οι δικαιούχοι μπορούν, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις που συνδέονται με την πανδημία COVID-19, να προτείνουν αλλαγές οι οποίες τροποποιούν τον στόχο της συνολικής δράσης που έχει ήδη εγκριθεί, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται έως την ημερομηνία λήξης υλοποίησης των δράσεων των προγραμμάτων ενημέρωσης και ότι τυχόν εν εξελίξει επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης έχουν ολοκληρωθεί. Για τις αλλαγές αυτές, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτηση, στην αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας το αργότερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες πριν τον προβλεπόμενο χρόνο εκτέλεσης της δράσης στην οποία αφορά η αλλαγή. Η αίτηση εξετάζεται από την αρμόδια αρχή εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσής της. Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτούντα για την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της εξέτασης. Για την υλοποίηση των αλλαγών αυτών απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου και του ΥΠΑΑΤ και η ισχύς τους ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της τροποποιημένης σύμβασης. Αντίγραφο της τροποποιημένης σύμβασης αποστέλλεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της.».

7. Το άρθρο 24 τροποποιείται ως ακολούθως: α) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Η επαλήθευση υλοποίησης των δράσεων πραγματοποιείται με επιτόπια επίσκεψη στον τόπο υλοποίησης της δράσης και αφορά στην ορθή εκτέλεση των δράσεων, όπως αυτές προβλέπονται στη σύμβαση μεταξύ του ΥΠΑΑΤ και του δικαιούχου. Διενεργείται από υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ ή από εκπροσώπους του κατά περίπτωση αρμόδιου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) του Υπουργείου Εξωτερικών για τις περιπτώσεις δράσεων εκτός Ελλάδος. Οι δικαιούχοι ενημερώνουν εγγράφως τη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν την υλοποίηση της δράσης ή των υποκείμενων αυτής ενεργειών, για τον ακριβή χρόνο και τόπο όπου θα πραγματοποιηθούν, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα και στο χρονοδιάγραμμα. Για τις δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος, ο δικαιούχος ενημερώνει συγχρόνως και τα κατά περίπτωση αρμόδια Γραφεία ΟΕΥ, αποστέλλοντας αναλυτική περιγραφή δράσης/ενεργειών σύμφωνα με την σύμβασή του με το ΥΠΑΑΤ. Η επιτόπια επίσκεψη πραγματοποιείται σε ποσοστό δείγματος τουλάχιστον 20% των εγκεκριμένων προγραμμάτων και σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των εκδηλώσεων ανά χώρα-στόχο και ανά έτος εγκεκριμένου προγράμματος. Για τα προγράμματα με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από εκατό (100) εκδηλώσεις, ανά χώρα-στόχο και ανά έτος, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη σε τουλάχιστον είκοσι (20) εκδηλώσεις. Για τα προγράμματα με εγκεκριμένο αριθμό εκδηλώσεων μικρότερο από είκοσι (20) εκδηλώσεις, ανά χώρα-στόχο και ανά έτος, διενεργείται επιτόπια επίσκεψη στο σύνολο των εκδηλώσεων. Μετά την επιτόπια επίσκεψη συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του παραρτήματος VI του άρθρου 26, η οποία διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων. Σε περίπτωση ευρημάτων, η Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων, ενημερώνει τον δικαιούχο δίνοντάς του τη δυνατότητα να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινίσεις εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών.
Ειδικά για το οικονομικό έτος 2021, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 ο αριθμός των ανωτέρω εκδηλώσεων ανά χώρα-στόχο εγκεκριμένου προγράμματος επί των οποίων διενεργείται επιτόπια επίσκεψη, δύναται να μειωθεί από την αρμόδια αρχή της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας.»

β) Η περ α’ της παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Οι επιτόπιοι έλεγχοι για την εξακρίβωση της πραγματικότητας και της επιλεξιμότητας των δαπανών διενεργούνται πριν την καταβολή της τελικής πληρωμής και διεξάγονται από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ στις εγκαταστάσεις του δικαιούχου ή/και του οργανισμού εκτέλεσης ή/και του υπεργολάβου στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της δράσης ενημέρωσης ή μέρη αυτής. Οι έλεγχοι αυτοί συνίστανται στην εξέταση των υποβληθέντων τιμολογίων και δικαιολογητικών με αντιπαραβολή τους προς τα λογιστικά βιβλία και, κατά περίπτωση, προς άλλα δικαιολογητικά έγγραφα. Το ποσοστό του δείγματος ελέγχου ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των αιτήσεων πληρωμής, που επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 34 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150 και σε ποσοστό 5% τουλάχιστον των ποσοτήτων που καλύπτονται από τη στήριξη (άρθρο 32 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150).
Οι δράσεις για τις οποίες οι δικαιούχοι γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να προσκομίσουν ΠΟΚ ελέγχονται συστηματικά επιτόπου τουλάχιστον μία φορά πριν από την τελική πληρωμή (άρθρο 32 εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150) και δεν περιλαμβάνονται στον πληθυσμό για την επιλογή του δείγματος σύμφωνα με το άρθρο 34 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/1150. Οι επιτόπιοι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται σε δείγμα που καλύπτει τουλάχιστον το 30% των επιλέξιμων δαπανών. Σε περίπτωση ευρημάτων ή ασυμφωνιών ο έλεγχος πραγματοποιείται στο 100% της αίτησης πληρωμής.
Για το οικονομικό έτος 2021 και σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/725, όταν λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 η αρμόδια αρχή της παρούσας δεν είναι σε θέση να διενεργήσει επιτόπιους ελέγχους, αυτοί αντικαθίστανται από άλλα είδη ελέγχων, όπως φωτογραφίες που φέρουν ημερομηνία, διοικητικούς ελέγχους (μέσω πρόσφορων ηλεκτρονικών μέσων, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σκαναρισμένα αρχεία) ή βιντεοδιασκέψεις με τους δικαιούχους, βάσει των οποίων διασφαλίζεται η εξακρίβωση της πραγματικότητας και της επιλεξιμότητας δαπανών.».

8. Το άρθρο 25 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παρ. 7 αντικαθίστανται ως εξής:

«7. α) Η στήριξη καταβάλλεται εφόσον εξακριβωθεί ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης έχει εφαρμοστεί πλήρως και αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχων (παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149).
β) Μολονότι η στήριξη καταβάλλεται κανονικά μετά την υλοποίηση του συνόλου της δράσης, καταβάλλεται στήριξη για υλοποιηθείσες επιμέρους ενέργειες εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι οι εναπομένουσες ενέργειες δεν στάθηκε δυνατό να εκτελεσθούν λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περ. θ’ του άρθρου 2 της παρούσας, ή εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι, ακόμη και αν οι εναπομένουσες ενέργειες δεν εκτελέστηκαν, ο συνολικός στόχος της δράσης έχει παρ’ όλα αυτά επιτευχθεί (παρ. 2 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/374).
Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως, αλλά ο συνολικός στόχος της δράσης επιτεύχθηκε, η στήριξη καταβάλλεται για τις επιμέρους ενέργειες που υλοποιήθηκαν και επιβάλλεται κύρωση ίση με το 100 % του ποσού που είχε αρχικά διατεθεί για τις ενέργειες της αίτησης στήριξης οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως.
Αν το ποσό της στήριξης το οποίο καταβλήθηκε μετά την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών είναι υψηλότερο από το ποσό που καθορίστηκε ως οφειλόμενο μετά τη διενέργεια ελέγχων, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
Αν έχει καταβληθεί προκαταβολή και το ποσό της στήριξης που δικαιούται ο δικαιούχος είναι μικρότερο από το καταβληθέν ποσό της προκαταβολής, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 2α του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).
γ) Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρούσας παραγράφου και αν η στήριξη καταβλήθηκε για επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης η οποία καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, η καταβληθείσα στήριξη ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 3 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).»

β) Προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2020/884, κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όταν μια αλλαγή σε ήδη εγκριθείσα δράση έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 της παρούσας, καταβάλλεται στήριξη για τις επιμέρους ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, αν οι εν λόγω ενέργειες έχουν υλοποιηθεί πλήρως και υποβληθεί σε διοικητικούς και, κατά περίπτωση, σε επιτόπιους ελέγχους.».

9. Το άρθρο 26 τροποποιείται ως ακολούθως:

α) Η παρ. 7 του άρθρου 6 του Υποδείγματος σύμβασης του Παραρτήματος IV αντικαθίσταται ως εξής:

«7. α) Η στήριξη καταβάλλεται εφόσον εξακριβωθεί ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης έχει εφαρμοστεί πλήρως και αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχων (παρ. 1 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149).
β) Μολονότι η στήριξη καταβάλλεται κανονικά μετά την υλοποίηση του συνόλου της δράσης, καταβάλλεται στήριξη για υλοποιηθείσες επιμέρους ενέργειες εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι οι εναπομένουσες ενέργειες δεν στάθηκε δυνατό να εκτελεσθούν λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, κατά την έννοια της περ. θ’ του άρθρου 2 της παρούσας, ή εάν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι, ακόμη και αν οι εναπομένουσες ενέργειες δεν εκτελέστηκαν, ο συνολικός στόχος της δράσης έχει παρ’ όλα αυτά επιτευχθεί (παρ. 2 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2021/374).
Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως, αλλά ο συνολικός στόχος της δράσης επιτεύχθηκε, η στήριξη καταβάλλεται για τις επιμέρους ενέργειες που υλοποιήθηκαν και επιβάλλεται κύρωση ίση με το 100 % του ποσού που είχε αρχικά διατεθεί για τις ενέργειες της αίτησης στήριξης οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως.
Αν το ποσό της στήριξης το οποίο καταβλήθηκε μετά την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών είναι υψηλότερο από το ποσό που καθορίστηκε ως οφειλόμενο μετά τη διενέργεια ελέγχων, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου.
Αν έχει καταβληθεί προκαταβολή και το ποσό της στήριξης που δικαιούται ο δικαιούχος είναι μικρότερο από το καταβληθέν ποσό της προκαταβολής, ανακτάται η αχρεωστήτως καταβληθείσα στήριξη σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 2α του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).
γ) Αν οι έλεγχοι καταδεικνύουν ότι μια συνολική δράση που καλύπτεται από την αίτηση στήριξης δεν υλοποιήθηκε πλήρως σε περιπτώσεις άλλες από εκείνες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της περ. β’ της παρούσας παραγράφου και αν η στήριξη καταβλήθηκε για επιμέρους ενέργειες που αποτελούν μέρος της συνολικής δράσης η οποία καλύπτεται από την αίτηση στήριξης, η καταβληθείσα στήριξη ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου (παρ. 3 του άρθρου 54 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)2021/374).»

β) Στο Παράρτημα V προστίθεται Υπόδειγμα 10 «Πιστοποιητικό για τις Οικονομικές Καταστάσεις» (ΠΟΚ) ως ακολούθως:
«Πιστοποιητικό για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ΠΟΚ)
Προς;
-[Πλήρης επωνυμία του δικαιούχου διεύθυνση]
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Εμείς, [πλήρης επωνυμία της εταιρείας/του οργανισμού λογιστικού ελέγχου], με έδρα [πλήρης διεύθυνση/ πόλη/χώρα], που εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου από [ονοματεπώνυμο και ιδιότητα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου], πιστοποιούμε δια του παρόντος ότι:
1. Διενεργήσαμε έλεγχο όσον αφορά τις δαπάνες που έχουν δηλωθεί στον «Πίνακα Δαπανών Έγκριση Πληρωμής Περιόδου Από …. Έως … (Υποδ. 8)» (οικονομική κατάσταση 1) και στην «Αναλυτική Κατάσταση Πραγματοποιηθεισών Δαπανών (Υποδ. 9)» (οικονομική κατάσταση 2) του [όνομα του δικαιούχου] («δικαιούχος»), οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν πιστοποιητικό ελέγχου και πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές των παρ. 1 και 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει βάσει της από [συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής] υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠ.Α.ΑΤ. — και αφορούν στο κόστος για την ακόλουθη περίοδο υλοποίησης των δράσεων: [συμπληρώνεται η περίοδος ].
2. Επιβεβαιώνουμε ότι ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα λογιστικού ελέγχου σε συμμόρφωση με τους δεοντολογικούς κανόνες και με βάση τις ενωσιακές και εθνικές διατάξεις της σύμβασης με το ΥΠ.Α.ΑΤ. και του παραρτήματός της αναφορικά με το εγκεκριμένο πρόγραμμα του δικαιούχου.
3. Οι οικονομικές καταστάσεις εξετάστηκαν και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι [του συνόλου][[X]%] των δικαιολογητικών εγγράφων και των λογιστικών εγγραφών διενεργήθηκαν1, προκειμένου να επιτευχθεί η εύλογη βεβαιότητα ότι, κατά την άποψη και βάσει του ελέγχου που διενεργούμε,
-οι συνολικές δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως] EUR είναι επιλέξιμες, δηλαδή:
-είναι πραγματικές·
-καθορίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του δικαιούχου·
-προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της υπογραφείσας σύμβασης ·
-καταγράφονται στους λογαριασμούς του δικαιούχου (κατά την ημερομηνία του παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου)·
-ανταποκρίνονται στους κανόνες επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αφορά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης.
-δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες, βάσει του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ιδίως:
-προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενα μελλοντικά χρέη·
-τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία καλύπτονται από την ημερήσια αποζημίωση της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 7
-τα τραπεζικά τέλη οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα
-οι εμπορικές εκπτώσεις ή άλλες δαπάνες που θεωρούνται ως άμεση στήριξη στον παραγωγό
-οι ζημιές από την ανταλλαγή νομισμάτων ·
-οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δράσεων·
-η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εμπορικού σήματος, η απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η καταχώρηση συλλογικών σημάτων που σχετίζονται με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ·
-χρεωστικούς τόκους·
-επισφαλείς απαιτήσεις·
-συναλλαγματικές απώλειες·
-τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από το κράτος μέλος·
-υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·
-εκπεστέο ΦΠΑ·
-ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή·
-δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο·
-δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης, για δραστηριότητες που αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι μόνον λόγω της επιχορήγησης)·
-δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ·
-οι λογιστικές διαδικασίες του δικαιούχου είναι σύμφωνες με τους λογιστικούς κανόνες του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος και καθιστούν δυνατή την άμεση αντιστοίχιση των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την υλοποίηση της δράσης που καλύπτεται από την επιχορήγηση με τη συνολική κατάσταση των λογαριασμών που αφορούν τη συνολική δραστηριότητά του.
[Ωστόσο, η ελεγκτική γνώμη περιέχει επιφύλαξη για:
-δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR
-έσοδα ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR που κατά την άποψη δεν συμμορφώνονται με τους εφαρμοστέους κανόνες.]
4. Διαθέτουμε τα απαιτούμενα προσόντα/Είμαστε εξουσιοδοτημένοι να παραδώσουμε το παρόν πιστοποιητικό ελέγχου [(για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε προσάρτημα του παρόντος πιστοποιητικού έκθεση ευρημάτων)].
5. Ο αποδέκτης (δικαιούχος) κατέβαλε τίμημα [συμπληρώνεται ο αριθμός] EUR (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός]) για το παρόν πιστοποιητικό ελέγχου. [ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες (δηλαδή, πραγματοποιήθηκαν εντός της περιόδου αναφοράς (υλοποίησης των δράσεων) και περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. ]. [ΕΠΙΛΟΓΗ 2: Οι δαπάνες αυτές δεν έχουν συμπεριληφθεί στην οικονομική κατάσταση.]
Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα
Συνημμένα: Έκθεση ελέγχου σύμφωνα με το ISRS 4400 ή ισοδύναμο διεθνές πρότυπο ελέγχου στο οποίο βασίζεται το παρόν πιστοποιητικό
Έκθεση ανεξάρτητου Ορκωτού ελεγκτή Λογιστή Προς;
-[Πλήρης επωνυμία του δικαιούχου διεύθυνση] Κοινοποίηση:
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
-Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Με την παρούσα έκθεση θέτουμε υπόψη τα αποτελέσματα του ελέγχου που διενεργήσαμε με βάση την από (ημερομηνία υπογραφής) μεταξύ σύμβαση ανάθεσης και αφορά στην εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων που έχουν συνταχθεί από (πλήρης επωνυμία του δικαιούχου) στο πλαίσιο της από (ημερομηνία) υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ σχετικά με το ειδικό μέτρο στήριξης της ενημέρωσης στα κράτη μέλη {Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2016/1149 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν (ΕΕ) 2016/1150 της Επιτροπής και της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης}.
Η εργασία διενεργήθηκε σύμφωνα με το ISRS 4400 ή ισοδύναμο διεθνές πρότυπο ελέγχου.
Ο έλεγχος των επιλέξιμων δράσεων και δαπανών που εκτελέσαμε προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της υπογραφείσας σύμβασης με το ΥΠΑΑΤ, καθώς και στα άρθρα 6 και 7 της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, και έχουν καταγραφεί στις Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί από (επωνυμία του δικαιούχου) και συνοψίζονται ως ακολούθως:
-οι συνολικές δαπάνες ύψους [συμπληρώνεται ο αριθμός] [συμπληρώνεται το ποσό ολογράφως] EUR είναι επιλέξιμες, δηλαδή:
-είναι πραγματικές·
-καθορίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές του δικαιούχου·
-προκύπτουν κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 2 της υπογραφείσας σύμβασης ·
-καταγράφονται στους λογαριασμούς του δικαιούχου (κατά την ημερομηνία του παρόντος πιστοποιητικού ελέγχου)·
-ανταποκρίνονται στους κανόνες επιλεξιμότητας που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που αφορά στο εγκεκριμένο πρόγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης.
-δεν περιλαμβάνουν δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες, βάσει του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 1387/231285/17.09.2019 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ιδίως:
-προβλέψεις ζημιών ή ενδεχόμενα μελλοντικά χρέη·
-τα έξοδα μετακίνησης με ταξί ή με δημόσια μεταφορικά μέσα τα οποία καλύπτονται από την ημερήσια αποζημίωση της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 7
-τα τραπεζικά τέλη οι τραπεζικοί τόκοι ή τα ασφάλιστρα
-οι εμπορικές εκπτώσεις για τους οίνους που προωθούνται ή άλλες δαπάνες που θεωρούνται ως άμεση στήριξη στον παραγωγό
-οι ζημιές από την ανταλλαγή νομισμάτων ·
-οι δαπάνες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των δράσεων·
-η δημιουργία και ανάπτυξη ενός εμπορικού σήματος, η απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και η καταχώρηση συλλογικών σημάτων που σχετίζονται με τα ΠΟΠ/ΠΓΕ·
-χρεωστικούς τόκους·
-επισφαλείς απαιτήσεις·
-συναλλαγματικές απώλειες·
-τραπεζικά έξοδα τα οποία χρεώνει η τράπεζα του δικαιούχου για εμβάσματα από το κράτος μέλος·
-υπερβολικές ή αλόγιστες δαπάνες·
-εκπεστέο ΦΠΑ·
-ΦΠΑ που βαρύνει δημόσιο οργανισμό που ενεργεί ως δημόσια αρχή·
-δαπάνες που δηλώθηκαν στο πλαίσιο άλλης επιχορήγησης της ΕΕ που χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδίως έμμεσες δαπάνες, αν ο δικαιούχος λαμβάνει ήδη επιχορήγηση λειτουργίας η οποία χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο·
-δαπάνες για μόνιμο προσωπικό εθνικής διοίκησης, για δραστηριότητες που αποτελούν μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων της (δηλαδή, όχι μόνον λόγω της επιχορήγησης)·
-δαπάνες για το προσωπικό ή για εκπρόσωπους των θεσμικών και λοιπών οργάνων ή οργανισμών της ΕΕ·
Συμπεράσματα Ελέγχου:
Ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα

10. Η παρ. 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ένταξη δικαιούχων στο καθεστώς χορήγησης κρατικής ενίσχυσης είναι δυνατή έως 30.6.2023 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 51 και το άρθρο 52 του ανωτέρω κανονισμού. Για την ένταξη δικαιούχων μετά την ημερομηνία αυτή, θα απαιτηθεί νέα διαδικασία γνωστοποίησης/κοινοποίησης καθεστώτος βάσει του ισχύοντος τότε νομικού πλαισίου.».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ