1396/0092/1.12.2021
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2022 την 23.12.2021.

Αριθμ. οικ. 71396/0092

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2022 την 23.12.2021.

(ΦΕΚ Β 5700/8.12.2021)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτι-κών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 103).

β) Της παρ. 3 του άρθρου 13 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

γ) Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

δ) Της υπό στοιχεία Y 70/30.10.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

2. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων του Δημοσίου εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2022 να καταβληθούν, αντί της 30ης Δεκεμβρίου 2021, την 23η του ίδιου μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ