138848/20.12.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης με τίτλο «Υλοποίηση Προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.», (Β’4880)

Αριθμ. 138848/2021

(ΦΕΚ Β’ 6050/20-12-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3912/2011 «Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 66), και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου.

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’192).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’155).

9. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

10. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 (Β’ 1867) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

11. Την υπ’ αρ. 135532/27-12-2019 και με ΑΔΑ: ΨΟ-Α846ΜΤΛΡ-ΦΔΤ απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τσακίρη Ιωάννη περί Έγκρισης της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224 του έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22400000, Προϋπολογισμός: τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (300.000.000,00).

12. Την ανάγκη άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε. με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των επιχειρήσεων στις οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν από τη δεκαετή οικονομική κρίση και τις συνέπειες της επιδημικής έκρηξης της νόσου COVID-19 και των μέτρων για την ανάσχεσή της.

13. Την υπ’ αρ. 123078/12.11.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη επιπλέον της προβλεφθείσας στην τροποποιούμενη υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι παρ. 1.2 και 1.3 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 56707/03.06.2020 (Β’ 2143) όμοια απόφαση, αντικαθίστανται ως εξής:
«1.2 Η στήριξη της επιχειρηματικότητας παρέχεται μέσω της δημιουργίας χρηματοδοτικών εργαλείων μόχλευσης κεφαλαίων, όπως, ενδεικτικά, χρηματοδοτικά εργαλεία παροχής εγγυήσεων σε capped και uncapped χαρτοφυλάκια δανείων, χρηματοδοτικά εργαλεία συγχρηματοδοτούμενων δανείων, με επιδότηση ή μη επιτοκίου, παροχή ποσού επιχορήγησης συνδεδεμένου με την επιτυχή έκβαση του στόχου του χρηματοδοτικού εργαλείου, τηρουμένων των κανόνων κρατικών ενισχύσεων.
1.3 Οι ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η αύξηση της απασχόλησης, η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την πραγματοποίηση νέων επιχειρηματικών σχεδίων, η ανάπτυξη εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, η δημιουργία υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας εξωστρεφούς επιχειρηματικής κοινότητας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών, που διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια κατά το χρόνο παροχής της στήριξης, δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας και παρουσιάζουν αναπτυξιακή δυναμική σε συνάφεια με την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 απόφαση.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ