1362/316563/16-10-2023
14η τροποποίηση της υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 ’’Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β’ 1190)

Αριθμ. 1362/316563/2023

(ΦΕΚ Β’ 6086/20-10-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις εθνικές διατάξεις:
α) Tου ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως η τέταρτη περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 69 αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4405/2016 (Α’ 129),
β) της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και ’’Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης’’ Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α’ 200),
γ) της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
στ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
ζ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/ 2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
η) της υπ’ αρ. 3495/17.08.2023 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσιο Σταμενίτη» (Β’ 5114),
θ) της υπ’ αρ. 1065/19.04.2016 υπουργικής απόφασης «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ της Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 1273),
ι) της υπ’ αρ. 1064/19.04.2016 υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ (Β’ 1295),
ια) της υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία ή/και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’ 1190) όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες, 2220/108492/16.10.2017 (Β’ 3668), 979/35486/07.03.2018 (Β’ 866), 1862/104375/25.07.2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19.10.2018 (Β’ 4807), 1501/ 229370/16.09.2019 (Β’ 3760), 1654/283199/05.11.2019 (Β’ 4063), 606/133751/25.05.2020 (Β’ 2096), 1902/339237/03.12.2020 (Β’ 5438), 762/114966/26.04.2021 (Β’ 1760), 1710/293416/21.10.2021 (Β’ 4957), 60/17337/20.01.2022 (Β’ 272), 498/109128/21.04.2022 (Β’ 2085), 789/182657/29.06.2022 (Β’ 3365).

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α) Tου Καν. (EE) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1083/2006 (ΕL L 347/320) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 272 του Καν. Ε.Ε. Ευρατόμ) 2018/1046/193’του ΕΚΣ,
β) του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕL L 347/487) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 και το Παρ. Ι του Καν (ΕΕ) 2393/2017/ΕL L 350,
γ) του Καν. (EE) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των καν. (ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου (ΕL L 347/549),
δ) του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας,
ε) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (ΕL L 181/48),
στ) του Καν. (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014,για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) (ΓΑΚ) (ΕL L187/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1),
ζ) του Καν. (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (ΕL L 193/1) όπως τροποποιήθηκε με τον καν.(ΕΕ) 2017/1084 (ΕL L 156/1),
η) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (ΕL L 227/1),
θ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ (ΕL L 227/18),
ι) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του καν. (ΕΕ) 1306/2013 όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (EL L 227/69),
ια) της C (2015) 9170 final/11.12.2015 Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 για στήριξη από το ΕΓΤΑΑ,
ιβ) του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 2020/532 της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2020 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) 809/2014, (ΕΕ) 180/2014, (ΕΕ) 181/2014, (ΕΕ) 2017/892, (ΕΕ) 2016/1150, (ΕΕ) 2018/274, (ΕΕ) 2017/39, (ΕΕ) 2015/1368 και (ΕΕ) 2016/1240 όσον αφορά ορισμένους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και ιδιαίτερα του άρθρου 6.

3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 (CCI 2014GR06RDNP001).

4. Το 2807/02.10.2023 (αρ. πρ. εισ. 1289/300881/02.10.2023) έγγραφο, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΣΣ ΚΑΠ, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

5. Το 56217/02.10.2023 (αρ. πρ. εισ. 1290/300895/02.10.2023) έγγραφο, της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

6. Την ανάγκη να διασφαλιστεί η απορροφητικότητα της δημόσιας ενίσχυσης κατά την διαδικασία της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020 και να αποφευχθεί η απώλεια ενωσιακών πόρων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 (Β’ 1190) απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες, 2220/108492/16.10.2017 (Β’ 3668), 979/35486/07.03.2018 (Β’ 866), 1862/104375/25.07.2018 (Β’ 3232),
3230/142765/19.10.2018 (Β’ 4807), 1501/229370/16.09.2019 (Β’  3760), 1654/283199/05.11.2019 (Β’ 4063), 606/133751/25.05.2020 (Β’ 2096), 1902/339237/03.12.2020 (Β’ 5438), 762/114966/26.04.2021 (Β’ 1760), 1710/293416/21.10.2021 (Β’ 4957), 60/17337/20.01.2022 (Β’ 272), 498/109128/21.04.2022 (Β’ 2085), 789/182657/29.06.2022 (Β’ 3365), ως εξής:

Άρθρο 1

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 «Διαδικασία καταβολής Δημόσιας Ενίσχυσης» αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το υπομέτρο 4.2, η πρώτη αίτηση πληρωμής, που περιλαμβάνει δαπάνες, αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πράξης»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 «Διαδικασία καταβολής Δημόσιας Ενίσχυσης», αντικαθίσταται ως εξής:
«4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
«Στην περίπτωση που ο δικαιούχος έχει λάβει βαθμολογία στο κριτήριο 9 “Ωριμότητα της επένδυσης” για τα ίδια κεφάλαια, δύναται να λάβει προκαταβολή και πριν την υποβολή της πρώτης αίτησης πληρωμής.»

3. Ο πίνακας «4. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ» του άρθρου 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», αντικαθίσταται ως εξής:

1
Εκτύπωση Εντύπου Αίτησης Πληρωμής που υποβλήθηκε στο ΠΣΚΕ η οποία φέρει σφραγίδα του δικαιούχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
2
Αντίγραφο θεωρημένης πολεοδομικής αδείας για υφιστάμενες κτηριακές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει δαπάνες για νέες κτηριακές εγκαταστάσεις, απαιτείται η προσκόμιση θεωρημένης πολεοδομικής άδειας για τη νέα κατάσταση στην τελική πληρωμή, ενώ η μη ύπαρξή της αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του φακέλου πληρωμής μέχρι την προσκόμισή της.
3
Οι απαιτούμενες για τη λειτουργία τους άδειες (τελική πληρωμή): άδεια λειτουργίας, κ.ά.. Στην περίπτωση που κατά την αίτηση τελικής πληρωμής δεν είναι δυνατή η προσκόμισή τους υποβάλλονται αντίγραφα των αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών αδειών, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι προσκομίζονται με την έκδοση και όχι αργότερα του 18μήνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου (ημερομηνία εκκαθάρισης πληρωμής).
4
Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτηριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, με μονογραφές των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.
5
Τεχνική έκθεση αφανών εργασιών με αιτιολόγηση φυσικού αντικειμένου και δαπανών. (μόνο για αιτήσεις που περιλαμβάνουν τέτοιου είδους εργασίες).
6
Τεχνική έκθεση φυσικού αντικειμένου με αιτιολόγηση φυσικού αντικειμένου και δαπανών ή Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης σε περίπτωση τελικής πληρωμής.
7
Αντίγραφο του βιβλίου καταχώρισης ή καρτέλας των πραγματοποιηθεισών δαπανών καθώς και αναλυτική καρτέλα προμηθευτών υπογεγραμμένα από τον δικαιούχο και το λογιστήριο.
8
Αντίγραφο κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (διακριτό, προκαταβολής ή άλλο) από τον οποίο πραγματο- ποιούνται οι εξοφλήσεις των δαπανών της αίτησης και ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής του.
9
Αναλυτική Κατάσταση Συναλλαγών (Πληρωμών) σε κάθε αίτηση πληρωμής όπου η κάθε συναλλαγή σχετίζεται με το εξοφλημένο μέσω αυτής τιμολόγιο, η οποία φέρει τη σφραγίδα του δικαιούχου και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.
10
Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου συνάψεως δανείου στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι του δανεισμού καθώς και βεβαίωση από το αρμόδιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα από την οποία προκύπτει το ποσό που έχει εκταμιεύσει ο δικαιούχος και ο χρόνος της εκταμίευσης.
11
Τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών που έχει εκτελέσει ο δικαιούχος και συγκεκριμένα:
τα εξοφλημένα τιμολόγια, τα δελτία αποστολής, τις εξοφλημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις συμβάσεις ανάθεσης έργου ή προμηθειών οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, τις επιταγές, τις εξοφλητικές αποδείξεις.
12
Ισολογισμούς των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.
13
Βεβαίωση προμηθευτή στην οποία αναφέρεται η απόκτηση κυριότητας και ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και αμεταχείριστος.
14
Αναγραφή σειριακού αριθμού του κάθε μηχανήματος στα παραστατικά προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού ή σχετική βεβαίωση προμηθευτή ή αναφορά αυτών στην Αναλυτική Κατάσταση Συναλλαγών.
15
Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, για τις περιπτώσεις των επενδύσεων που αφορούν μονάδες σφαγής ζώων – πτηνών ή μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος (οδηγία 77/99 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31-12-1976 και οδηγία 64/433 ΕΟΚ της 26-06-1964).
16
Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 άρθρο 8 στην οποία αναφέρεται από τον δικαιούχο ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι έγκυρες και αληθείς και ότι το προσωπικό που απασχολήθηκε για την υλοποίηση της επένδυσης δεν αποτελεί μόνιμο προσωπικό του.
17
Στις περιπτώσεις μετεγκατάστασης και συγχωνεύσεων, η αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης βεβαιώνει την παύση λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων μέσω επιτόπιου ελέγχου. (μόνο για αιτήσεις τελικής πληρωμής).
18
Λοιπά δικαιολογητικά σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις του δικαιούχου.
19
Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε φορά.»

4. Το σημείο 3 των «ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» του άρθρου 19 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ», αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αρμόδιες αρχές ελέγχουν ότι το ποσό των ιδίων κεφαλαίων που είχαν αρχικά κατατεθεί στον λογαριασμό που δήλωσε ο δικαιούχος για την υλοποίηση της επένδυσης και έλαβε σχετική βαθμολογία, δαπανήθηκε κατά προτεραιότητα για την υλοποίηση του έργου. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη, εκτός από την κίνηση (extrait) του λογαριασμού, η Αναλυτική Κατάσταση Συναλλαγών που διενεργήθηκαν μέσω αυτού, και μέχρι την κάλυψη του ποσού των βαθμολογημένων ιδίων κεφαλαίων. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος κατά την ένταξή του δήλωσε (με Υπεύθυνη Δήλωση) ότι έχει ήδη δαπανήσει μέρος ή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων για τα οποία βαθμολογήθηκε, οφείλει να προσκομίσει τα αντίγραφα κίνησης του ή των τραπεζικού/ων λογαριασμού/ων από τους οποίους εξοφλήθηκαν οι αντίστοιχες δαπάνες και το extrait του λογαριασμού που έχει δηλωθεί για την υλοποίηση της επένδυσης, για το υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων.»

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 593/37447/31.03.2017 απόφαση για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας της περιόδου 2014-2020 (Β’ 1190), όπως έχει τροποποιηθεί με τις όμοιες 2220/108492/16.10.2017 (Β’ 3668), 979/35486/07.03.2018 (Β’ 866), 1862/104375/25.07.2018 (Β’ 3232), 3230/142765/19.10.2018 (Β’ 4807), 1501/ 229370/16.09.2019 (Β’ 3760, 1654/283199/05.11.2019 (Β’ 4063), 606/133751/25.05.2020 (Β’ 2096), 1902/ 339237/03.12.2020 (Β’ 5438) 762/114966/26.04.2021 (Β’ 1760), 710/293416/21.10.2021 (Β’ 4957), 60/17337/20.01.2022 (Β’ 272), 498/109128/21.04.2022 (Β’ 2085) και 789/182657/29.06.2022 (Β’ 3365).

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΜΕΝΙΤΗΣ