13393 ΕΞ 15-03-2023
Καθορισμός των ζητημάτων τήρησης και της διαδικασίας καταχώρησης των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας

Αριθμ. 13393 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 1692/20-03-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και ιδίως την παρ. 58 του άρθρου 107, το άρθρο 6 και το άρθρο 89.

2. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

3. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

4. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

5. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

7. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 υπουργικής απόφασης «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

11. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Πεδίο εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των ζητημάτων τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας, η διαδικασία καταχώρισης των διαδικτυακών υπηρεσιών σε αυτό, καθώς και όλα τα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 89 του ν. 4727/2020, με σκοπό την διαρκή καταγραφή και αποτύπωση των διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο, από τους φορείς του Δημοσίου Τομέα.

2. Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας περιλαμβάνει το σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα που αναπτύσσουν διαδικτυακές υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υποχρεούνται να προβαίνουν στην καταχώριση στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας που παρέχουν από την ένταξή τους σε παραγωγική λειτουργία. Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα προβαίνουν στην καταχώριση και κάθε νέας διαδικτυακής υπηρεσίας που βρίσκεται σε φάση υλοποίησης.

Άρθρο 2
Περιεχόμενο Μητρώου Διαλειτουργικότητας

1. Το Μητρώο Διαλειτουργικότητας δημιουργείται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, με ευθύνη της. Ως αρμόδιο τμήμα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την τήρηση του Μητρώου Διαλειτουργικότητας ορίζεται το Τμήμα Β’ Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών. Το Μητρώο Διαλειτουργικότητας αξιοποιείται για:
(α) την εφαρμογή ενιαίου τεχνολογικού πλαισίου και προτύπων διαλειτουργικότητας,
(β) τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) των φορέων του δημόσιου τομέα,
(γ) τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,
(δ) τον τεχνικό σχεδιασμό σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).

2. Δεδομένα για την περιγραφή των διαδικτυακών υπηρεσιών και τον φορέα πάροχο που διαθέτει κάθε μία από αυτές διατίθενται ενημερωμένα από το Μητρώο Διαλειτουργικότητας στον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., στον οποίο δημοσιεύονται οι υπηρεσίες που έχουν οριστικοποιηθεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.

3. Στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας τηρούνται:
α) δεδομένα περιγραφής για τις παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του ΚΕΔ, τα οποία αντλούνται αυτοματοποιημένα από το ΚΕΔ και οι φορείς οφείλουν να ελέγξουν ως προς την ορθότητα και να την επιβεβαιώσουν,
β) δεδομένα περιγραφής για παρεχόμενες διαδικτυακές υπηρεσίες που δεν διατίθενται μέσω του ΚΕΔ, τα οποία καταχωρίζονται από τους φορείς παρόχους του δημοσίου τομέα,
γ) δεδομένα περιγραφής για διαδικτυακές υπηρεσίες που βρίσκονται στην φάση υλοποίησης.

4. Τα δεδομένα περιγραφής κάθε διαδικτυακής υπηρεσίας που τηρούνται στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας είναι:
– ο Φορέας Πάροχος αυτής,
– ο τίτλος αυτής,
– ο τύπος της υπηρεσίας (σύνθετη ή απλή),
– η σύντομη περιγραφή του περιεχομένου αυτής,
– η σύντομη περιγραφή του σκοπού που εξυπηρετεί αυτή,
– το Πληροφοριακό Σύστημα αυτής,
– οι Φορείς Καταναλωτές αυτής που λαμβάνουν απευθείας την εν λόγω υπηρεσία από τον Φορέα Πάροχο,
– οι σχετικές πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας για τον εκπρόσωπο του Φορέα και τους Διαχειριστές αυτής,
– οι τεχνικές λεπτομέρειες και προδιαγραφές υλοποίησης αυτής,
– ο αριθμός έκδοσης αυτής,
– το εκτιμώμενο πλήθος φορέων καταναλωτών,
– τα πεδία εισόδου,
– τα πεδία εξόδου.

Άρθρο 3
Διαδικασία καταχώρισης διαδικτυακών υπηρεσιών στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας

1. Για την καταχώρηση νέων και τον έλεγχο των υφιστάμενων διαδικτυακών υπηρεσιών του άρθρου 2 της παρούσας, έκαστος φορέας, που έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων και τα παρέχει σε άλλους φορείς μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Φορέας Πάροχος), συνδέεται με τους κωδικούς διαπιστευτήρια της ΓΓΠΣΔΔ (Taxisnet), είτε του φορέα είτε του εκάστοτε εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου αυτού στο ΚΕΔ για τη διαχείριση αιτημάτων διαλειτουργικότητας.

2. Ο φορέας οφείλει να καταχωρίσει εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας όλα τα απαιτούμενα πεδία. Στην περίπτωση των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμα στο ΚΕΔ, ο φορέας ελέγχει και επιβεβαιώνει την ορθότητα των διαθέσιμων στοιχείων. Για κάθε διαδικτυακή υπηρεσία που διατίθεται εκτός ΚΕΔ σε παραγωγική λειτουργία ή είναι σε φάση υλοποίησης, ο φορέας εισάγει τα απαιτούμενα από το Μητρώο Διαλειτουργικότητας πεδία.

3. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της παρ. 2 του παρόντος, της αυτοματοποιημένης διενέργειας ελέγχου πληρότητας από την ηλεκτρονική πλατφόρμα και της αποθήκευσης των σχετικών πεδίων από τον Φορέα Πάροχο, αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου Διαλειτουργικότητας στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ.

4. Από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ, διενεργείται έλεγχος ορθότητας επί της συμπλήρωσης των πεδίων του Μητρώου Διαλειτουργικότητας. Σε περίπτωση που κατά την διαδικασία ελέγχου διαπιστωθούν σφάλματα στις καταχωρίσεις ή/και ελλείψεις επί της συμπλήρωσης πεδίων, το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ καταχωρίζει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τις παρατηρήσεις του και ο Φορέας Πάροχος ειδοποιείται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται αυτοματοποιημένα, ώστε να προβεί στις απαιτούμενες αλλαγές. Οι απαιτούμενες αλλαγές πρέπει να ολοκληρώνονται από έκαστο φορέα πάροχο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την αποστολή της ως άνω ειδοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγών από τον Φορέα Πάροχο, πραγματοποιείται εκ νέου έλεγχος ορθότητας από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ. Εφόσον δεν διαπιστωθούν σφάλματα ή ελλείψεις, το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ οριστικοποιεί την καταχώριση.

5. Μετά την οριστικοποίηση της καταχώρισης των πεδίων σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος, εκδίδεται αυτόματα μοναδικός κωδικός αριθμός για κάθε διαδικτυακή υπηρεσία που εντάσσεται στο Μητρώο, συμπληρώνεται σε σχετικό πεδίο του Μητρώου Διαλειτουργικότητας και κοινοποιείται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα στον Φορέα Πάροχο με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

6. Σε περίπτωση σύνθετων διαδικτυακών υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο ΚΕΔ, οι ενέργειες του παρόντος διενεργούνται από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ σε συνεργασία με τους Φορείς Παρόχους των διαδικτυακών υπηρεσιών που αξιοποιούνται σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 4
Τροποποίηση πεδίων στο Μητρώο

1. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης πεδίων που έχουν καταχωρισθεί για διαδικτυακή υπηρεσία στο Μητρώο Διαλειτουργικότητας, έκαστος Φορέας Πάροχος υποχρεούται να εισέρχεται άμεσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσας προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις.

2. Με την ολοκλήρωση των τροποποιήσεων, της διενέργειας αυτοματοποιημένου ελέγχου πληρότητας από την πλατφόρμα και της αποθήκευσης των σχετικών πεδίων από κάθε φορέα, αποστέλλεται αυτόματα ειδοποίηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Μητρώου στο αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ, παραθέτοντας τις τροποποιήσεις των πεδίων.

3. Από το αρμόδιο τμήμα της ΓΓΠΣΔΔ διενεργείται έλεγχος ορθότητας επί της τροποποίησης των πεδίων του Μητρώου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.

4. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ορθότητας της παρ. 3 του παρόντος, οριστικοποιούνται τα τροποποιημένα πεδία έκαστης διαδικτυακής υπηρεσίας στο Μητρώο.

5. Διατηρείται ιστορικό αλλαγών για έκαστη διαδικτυακή υπηρεσία της οποίας τα πεδία τροποποιούνται οριστικά για ενημερωτικούς λόγους.

Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη

Κάθε φορέας, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας, οφείλει να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τήρησης του Μητρώου Διαλειτουργικότητας όλα τα πεδία που ζητούνται από την πλατφόρμα.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 15 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ