132791/Κ5/20-11-2023
Αμοιβή Μαθητευομένων Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Αριθμ. 132791/Κ5/2023

(ΦΕΚ Β’ 6597/21-11-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΥΓΕΙΑΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254), και ιδίως τα άρθρα 35 έως 39 και την παρ. 3 του άρθρου 40.

2. Την παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 3 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

3. Τον ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199), και ιδίως το άρθρο 8.

4. Το άρθρο 103 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4063/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τον ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α’ 69) και ιδίως το άρθρο 13.

7. Τον ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

8. Το άρθρο 10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας-Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων-Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).

9. Το άρθρο 52 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

10. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

11. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

12. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις» (Α’ 61).

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021, για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1057 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, περί ιδρύσεως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+(EKT+) και καταργήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1296/2013.

15. Την Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας υπό στοιχεία (2018/C 153/01).

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

17. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

18. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

19. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

20. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

21. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

22. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

23. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις».

24. Την υπό στοιχεία Υ12/07-07-2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 4403).

25. Την υπ’ αρ. 4817/8-7-2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζωή Μακρή» (Β’ 4407).

26. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 υπουργική απόφαση «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» (Β’ 3520).

27. Την υπό στοιχεία ΦΒ7/108652/Κ3/06-09-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Ποιότητας μαθητείας» (Β’ 4146).

28. Την υπ’ αρ. 120702/13-12-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ 495/2016 (Β’ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 6330).

29. Την υπό στοιχεία 113520/Κ5/13-10-2023 υπουργική απόφαση «Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει.

30. Την υπ’ αρ. 31986/24.3.2023 υπουργική απόφαση «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας» (Β’ 2003), όπως ισχύει.

31. Το υπό στοιχεία Φ.40021/οικ.18530/1001/ 30-03-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ειδικότερων Θεμάτων Ασφάλισης και Παροχών με θέμα «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (Α’ 56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους».

32. Την υπό στοιχεία Φ.1/622/111175/Β1/04-10-2023 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 94.550.400,00€ που αφορά στην συμμετοχή του Δημοσίου στην αμοιβή των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 και 2027-2028 η οποία θα καλυφθεί από τα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων α) της υπ’ αρ. 79896/07-09-2023 Πρόσκλησης, με Κωδικό: ΕΚΠ05 (ΑΔΑ: ΕΓΘΠΗ-Δ34), με τίτλο «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 3 «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Προγράμματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής και συνολικό π/ϋ 25.000.000€, όπως ισχύει και β) της υπ’ αρ. 79897/0709-2023 Πρόσκλησης, με Κωδικό: ΕΚΠ06 (ΑΔΑ: ΕΙΧΓΗ-33Ρ), με τίτλο «Μαθητεία Μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ (ΕΑΕΚ 15 έως 29 ετών)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Ειδικής Προτεραιότητας 5 «Απασχόληση των Νέων (15-29 ετών)» του Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής» και συνολικό π/ϋ 100.000.000€, όπως ισχύει,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη Μαθητευομένων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας

1. Το Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Συνοχής» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας και β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα. Το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο ορίζεται με σύμβαση μαθητείας, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου και του εργοδότη, φυσικού ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, φορέα του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας.

3. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της Μαθητείας ορίζεται ίση με το 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη, όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, για κάθε ημέρα του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο.

4. Οι μαθητευόμενοι υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (eΕ.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών των μαθητευομένων, εφαρμοζόμενης αναλογικά της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185).

5. Οι ασφαλιστικές εισφορές, ασφαλισμένου και εργοδότη, για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, επικουρική ασφάλιση, τυχόν εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών για μαθητευόμενους οι οποίοι θα απασχοληθούν σε εργασίες και ειδικότητες που ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) και η απασχόλησή τους παρέχεται κατά κύριο λόγο στις υπόψη εργασίες και ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του τ. Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. και της υπό στοιχεία Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (Β’ 2778) απόφασης, και τυχόν εισφορά επαγγελματικού κινδύνου για επιχειρήσεις και εργασίες που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του β.δ. 473/1961 (Α’ 119), υπολογίζονται με βάση το ισχύον ασφάλιστρο για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ, βαρύνουν στο σύνολό τους τον εργοδότη και καταβάλλονται από αυτόν. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΔΥΠΑ, τις οποίες συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, επιμερίζονται μεταξύ ασφαλισμένου και εργοδότη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και βαρύνουν τον ασφαλισμένο και εργοδότη κατά τα προβλεπόμενα ποσοστά. Ο εργοδότης παρακρατά την εισφορά του ασφαλισμένου και την αποδίδει, μαζί με την εργοδοτική εισφορά, στον e-ΕΦΚΑ. Ως προς την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και την επιβολή τόκου σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις για τους μισθωτούς, ασφαλισμένους στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

6. Το καθαρό ποσό που αποδίδεται στο μαθητευόμενο για κάθε ημέρα του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και ισούται με την αμοιβή της παρ. 3 αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών του.

7. Οι νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και μαθητευόμενου) καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο του Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας. Η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από τον εργοδότη υπάγεται στο πεδίο ελέγχου των αρμόδιων φορέων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

8. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δεν καταβάλλει το καθαρό αποδιδόμενο ποσό της παρ. 6 για τις ημέρες κανονικής άδειας, άδειας ασθενείας ή απουσίας, όπως αυτές καθορίζονται από το άρθρο 11 της υπ’ αρ. 113520/13-10-2023 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει. Στις περιπτώσεις κανονικής άδειας οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το καθαρό αποδιδόμενο ποσό της παρ. 6 στους μαθητευομένους για τις ημέρες που αναλογούν στη διάρκεια του προγράμματος μαθητείας σε εργασιακό χώρο μέχρι τη διακοπή ή λήξη της σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1346/1983. Στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657-658 του Α.Κ. Στις λοιπές περιπτώσεις απουσίας ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται αμοιβή και δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

9. Τις ημέρες επίσημης αργίας δεν πραγματοποιείται το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, ο μαθητευόμενος δεν δικαιούται αμοιβή και δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

10. Για τα θέματα της αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης των μαθητευομένων τηρούνται τα παρακάτω:
i. Για την καταβολή του καθαρού αποδιδόμενου ποσού της παρ. 6 από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τηρούνται στην εκπαιδευτική μονάδα και στον εργοδότη πρότυπα έντυπα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 113520/13-10-2023 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει και τις εγκυκλίους των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Σε μηνιαία βάση, οι εργοδότες αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. το παρουσιολόγιο και το ημερολόγιο μάθησης στο χώρο εργασίας, για κάθε μαθητευόμενο που απασχολούν στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Επιπρόσθετα, οφείλουν να αποστείλουν και οποιοδήποτε άλλο έντυπο απαιτηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
ii. Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) οφείλει να καταχωρίζει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την έναρξη του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο και τη διακοπή ή λήξη αυτού για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρίζουν το απογραφικό δελτίο κάθε μαθητευόμενου στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
iii. Με ευθύνη του Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν τα τμήματα Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας, καταχωρίζονται οι παρουσίες των μαθητευόμενων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 113520/13-10-2023 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Κανονισμός Λειτουργίας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» (Β’ 5953), όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικά για την πρώτη πίστωση του καθαρού αποδιδόμενου ποσού της παρ. 6 στους λογαριασμούς των μαθητευόμενων που πραγματοποιείται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμπλήρωση από τους μαθητευόμενους του απογραφικού δελτίου εισόδου, καθώς και αντίστοιχα για την τελευταία πίστωση η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου.

11. Οι μαθητευόμενοι αμείβονται αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο οφείλουν να είναι πρώτοι δικαιούχοι.

12. Οι μαθητευόμενοι προσκομίζουν μηνιαίως στο ΕΠΑ.Λ. τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου όπως δύναται να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Το παρόν παραστατικό δύναται να αντικαθίσταται με ισοδύναμο ή να συλλέγεται με ισοδύναμη διαδικασία από διοικητικές πηγές σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

13. Οι εργοδότες, στους οποίους οι μαθητευόμενοι πραγματοποιούν πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, αποστέλλουν στο ΕΠΑ.Λ. τεκμήρια εξόφλησης της αμοιβής των μαθητευόμενων, για τις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου. Τα τεκμήρια εξόφλησης δύναται να αντικαθίστανται με ισοδύναμα παραστατικά ή να συλλέγονται με ισοδύναμη διαδικασία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

14. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δεν επιβαρύνεται με την καταβολή λοιπών επιδομάτων που δύναται να λαμβάνουν οι μαθητευόμενοι, όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

15. Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις, που απαιτούνται πριν την έναρξη της μαθητείας σε χώρους εργασίας, εφόσον οι μαθητευόμενοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, παρέχονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

16. Το Δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητευομένων, που έπαθαν ατύχημα κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος στα Σχολικά Εργαστήρια των Ε.ΠΑ.Λ., στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στους χώρους εργασίας, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλισή τους.

17. Η συμμετοχή απόφοιτων Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ) στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας δεν επηρεάζει την καταβολή των όποιων ειδικών επιδομάτων παροχών που ήδη λαμβάνουν σύμφωνα με τον ν. 4331/2015 (Α’ 69).

18. Η συμμετοχή δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου στο Μεταλυκειακό έτος Τάξη Μαθητείας δεν επηρεάζει την καταβολή σύνταξης θανάτου, ανεξαρτήτως της χορήγησής της με βάση τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α’ 85), όπως ισχύει, ή βάση διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και έως τη συμπλήρωση του οριζόμενου ορίου ηλικίας ή και μετά από τη συμπλήρωση του εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στις ίδιες διατάξεις προϋποθέσεις.

19. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας συνεχίζουν να λαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της μαθητείας, επιδόματα πολυτεκνίας, τριτεκνίας ή αναπηρίας που δικαιούνται να λαμβάνουν, καθώς και τυχόν συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος χωρίς περικοπή που απορρέει λόγω της υπαγωγής τους στην ασφάλιση.

20. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την τήρηση των όρων υλοποίησης του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο μέσω των ελεγκτικών αρχών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Νοεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Υγείας
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ