13150 ΕΞ 05-04-2022
Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης χρηματικών επάθλων για νικητές Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 13150 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 1750/11-04-2022)

OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
i. Του άρθρου 10 της παρ. 5 του άρθρου 107 και του Κεφαλαίου ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ii. του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
iii. του v. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
iv. του άρθρου 21 “Αμοιβές συλλογικών οργάνων” του ν. 4354/2015 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων” (Α’ 176),
v. του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),
vi. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
vii. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
viii. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ix. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),
x. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
xi. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
xii. της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2857) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ», όπως αντικαταστάθηκε με την υπ’ αρ. 46274/22.9.2014 (Β’ 2573) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 5 αυτής.

2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Την υπ’ αρ. 51875/7.5.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

5. Την υπ’ αρ. 187/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΥΟΔΔ 524).

6. Την υπ’ αρ. 2305/28.12.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5074446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΝ9Η46ΜΠΥΓ-ΡΗΥ).

7. Την υπό στοιχεία 46283 ΕΞ 2021/31.12.2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης» (Β’ 14/2022).

8. Την υπό στοιχεία 9957 ΕΞ 2022/15.03.2022 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 46283 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας με θέμα «Ετήσιος διαγωνισμός και απονομή βραβείων ψηφιακής διακυβέρνησης» (Β’ 14/2022)» (Β’ 1295/2022, ΑΔΑ: 6ΙΖ446ΜΤΛΠ-ΩΨΤ).

9. Την υπό στοιχεία 901 ΕΞ 2022/12.01.2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών με θέμα «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) «Βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης» της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 50744468 (ΑΔΑ: 94Φ546ΜΤΛΠ-»3)».

10. Την υπό στοιχεία 1227 ΕΞ 2022/14.01.2022 και 4859 ΕΞ 2022/10.02.2022 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περί της συγκρότησης της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Αξιολόγησης (ΥΟΔΔ 34 και 101).

11. Την υπό στοιχεία 1802 ΕΞ 2022/18.01.2022 εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 158.800,00 € για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, η οποία αναλύεται σε 79.400,00 € ανά έτος, ήτοι 5000,00 € το μέγιστο για αμοιβή επιτροπών και 74.400,00 € για απονομή βραβείων, διεξαγωγή εκδήλωσης και δημοσιότητα, όπως και για κάθε επόμενο, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Πράξης «Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (ΕΠΑΔ)» με κωδικό ΟΠΣ 5074446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020»,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των προϋποθέσεων και τη διαδικασία χορήγησης των ετήσιων «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης» κατά τα έτη 2022 και 2023 με σκοπό την χορήγηση χρηματικών επάθλων των νικητών του διαγωνισμού βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στις κατηγορίες καλύτερης εφαρμοσμένης ιδέας και καλύτερης νέας ιδέας.

Άρθρο 1ο
Καθορισμός Χρηματικών Επάθλων

1. Τα βραβεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιμερίζονται σε θεματικές κατηγορίες, οι οποίες δύνανται να αντικατοπτρίζουν τομείς πολιτικής, δημόσιες πολιτικές και εν γένει ένα σύνολο συναφών ενεργειών και δράσεων.

2. Ειδικότερα, τα βραβεία απονέμονται σε δύο (2) κατηγορίες, ως εξής: (α) Βραβείο Καλύτερης Εφαρμοσμένης Ιδέας και (β) Βραβείο Καλύτερης Νέας Ιδέας.

3. Για κάθε κατηγορία βραβείων της προηγούμενης παραγράφου, τα χρηματικά έπαθλα επιμερίζονται ως ακολούθως:
3.1. Στην κατηγορία με τίτλο «Καλύτερη Εφαρμοσμένη Ιδέα», για κάθε επιμέρους τομέα πολιτικής, τα έπαθλα καθορίζονται ως εξής:
(α) Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(β) Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(γ) Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(δ) Παιδεία Πολιτισμός, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(ε) Ασφάλεια του Πολίτη το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
3.2. Στην κατηγορία με τίτλο «Καλύτερη Νέα Ιδέα», για κάθε επιμέρους τομέα πολιτικής, τα χρηματικά έπαθλα καθορίζονται ως εξής:
(α) Δημόσια Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(β) Οικονομία, Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(γ) Υγεία και Κοινωνικές Υποθέσεις, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(δ) Παιδεία -Πολιτισμός, το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.
(ε) Ασφάλεια του Πολίτη το πρώτο βραβείο συνίσταται σε χρηματικό έπαθλο 3.000,00 € και το δεύτερο σε 1.500,00 €.

Άρθρο 2ο
Διαδικασία Πίστωσης Χρηματικών Επάθλων

1. Η πίστωση των χρηματικών επάθλων των βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης του άρθρου 1 διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με βάση τον κατάλογο δικαιολογητικών εγγράφων που ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης.

2. Η συγκέντρωση των δικαιολογητικών της δαπάνης για την καταβολή των χρηματικών επάθλων των βραβευθέντων, θα πραγματοποιείται από την Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και εν συνεχεία διαβιβάζονται στις καθ’ ύλην αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς εκκαθάριση.

3. Η δαπάνη για την καταβολή των χρηματικών επάθλων των βραβευθέντων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν έκδοσης σχετικής εγκριτικής απόφασης από τον αρμόδιο Υπουργό (ή έγκρισης του πρακτικού επιτροπής με το οποίο αποφασίζεται η καταβολή του βραβείου), ενώ για την εκκαθάρισή της θα ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Ρυθμίσεις για της πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/22.9.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2573)» (Β’ 2857).

Άρθρο 3ο
Δικαιολογητικά για καταβολή χρηματικών επάθλων

Για την καταβολή του χρηματικού επάθλου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση συμμετοχής δικαιούχου στον διαγωνισμό
2. Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης
3. Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης
4. Απόφαση καταβολής του βραβείου από τον αρμόδιο Υπουργό (ή έγκρισης του πρακτικού επιτροπής με το οποίο αποφασίζεται η καταβολή του βραβείου)
5. Ακριβές Αντίγραφο του έντυπου βραβείου
6. Στοιχεία Ταυτότητας Δικαιούχου
7. ΙΒΑΝ Δικαιούχου
8. Αντίγραφο της Συλλογικής Απόφασης Έργου (ΣΑΕ)
9. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i. Ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης
ii. Ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός
iii. Το οικονομικό έτος τον προϋπολογισμού του οποίου βαρύνει η δαπάνη
iv. Τα στοιχεία του δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN)
v. Το δικαιούμενο ποσό
vi. Οι τυχόν κρατήσεις και ο φόρος
vii. Το συνολικό καθαρό δικαιούμενο ποσό και
viii. Η αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου

Άρθρο 4ο
Αμοιβή Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού

1. Για τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση, ως κατωτέρω:
α. για τον Πρόεδρο, διακόσια πενήντα (250,00 €) ευρώ
β. για έκαστο μέλος, διακόσια (200,00 €) ευρώ
γ. για το γραμματέα, εκατό (100,00 €) ευρώ

2. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής των τακτικών μελών, σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα, για τις οποίες έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί τα αντίστοιχα πρακτικά. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις, το ποσό της αποζημίωσης περικόπτεται ανάλογα. Η αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων συντελείται με βάση τις διατάξεις του αρ. 21 του ν. 4354/2015.

Άρθρο 5ο
Αμοιβή Οργανωτικής Επιτροπής

1. Για τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που συμμετέχουν στην υποστήριξη λειτουργίας της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων βράβευσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των άρθρων 10 και 107 του ν. 4727/2020, η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, καθορίζεται μηνιαία αποζημίωση ως κατωτέρω:
α. για τον Πρόεδρο, διακόσια (250,00 €) ευρώ
β. για τα μέλη, διακόσια (200,00 €) ευρώ
γ. για το γραμματέα, εκατό (100,00 €) ευρώ

2. Η εν λόγω αποζημίωση καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής των τακτικών μελών, σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις ανά μήνα, για τις οποίες έχουν καταρτιστεί και υποβληθεί τα αντίστοιχα πρακτικά. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις, το ποσό της αποζημίωσης περικόπτεται ανάλογα. Η αμοιβή των δημοσίων υπαλλήλων συντελείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015.

3. Το ποσό είναι μικτό και ισχύει για εργασίες υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης που πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση για τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ