13027/21-02-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670)

Αριθμ. 13027/2024

(ΦΕΚ Β’ 1255/21-02-2024)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως της παρ. 7 του άρθρου 7, του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9, των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 22 και του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9).

3. Τις διατάξεις του ν. 5000/2022 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α’ 226).

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

7. Τις διατάξεις του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

8. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87) και ιδίως του άρθρου 160.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261).

10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

11. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων-Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και, ιδίως, το άρθρο 7 αυτού, σε συνδυασμό με το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).

12. To π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012), σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».
β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 187), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού.
γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 327), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13
και 37 αυτού.
δ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2473 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 327) και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 44 αυτού.
ε) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2022/2472 και 2022/2473, όπου «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα».

15. Την υπό στοιχεία ΥΠ512/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

16. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν.4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

17. Την ανάγκη απλοποίησης και επίσπευσης των διαδικασιών εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 4797/2021.

18. Το από 21.02.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

19. Την υπό στοιχεία 28680ΕΞ2024/21.02.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2670) απόφαση, όπως ισχύει, ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθενται νέα εδάφια και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Οι αρμόδιες επιτροπές δύνανται να αξιοποιούν και εκθέσεις και στοιχεία που προσκομίζονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.). Κατ’ εξαίρεση, για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, οι επιτόπιες αυτοψίες διενεργούνται από τις αρμόδιες επιτροπές ή τα αρμόδια κλιμάκια κρατικής αρωγής το αργότερο έως και την 5η Απριλίου 2024. Ειδικά για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διενέργεια αυτοψίας λόγω αδυναμίας πρόσβασης που οφείλεται σε μη υποχώρηση των υδάτων, πραγματοποιείται προκαταρκτική εκτίμηση βάσει υποβαλλόμενων στοιχείων για τον σκοπό της προκαταβολής ή της πρώτης αρωγής και μετά την υποχώρηση των υδάτων πραγματοποιείται αυτοψία και τελική εκτίμηση για τον σκοπό υπολογισμού της τελικής επιχορήγησης».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι ζημίες στα μέσα παραγωγής και τον εξοπλισμό καλύπτονται μόνο εφόσον έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβάνεται και το έγγειο κεφάλαιο. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 77/2023 (Α’ 130), στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται κινητά ή αποσπώμενα στοιχεία του ενεργητικού ή στοιχεία που προστίθενται, και είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση του χώρου λειτουργίας και τη λειτουργία της επιχείρησης.»

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 3 προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 5 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«5. Για θεομηνίες που εκδηλώθηκαν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 77/2023 (Α’ 130), οι ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο καλύπτονται εφόσον το αγροτεμάχιο ανήκει στην αγροτική εκμετάλλευση ως ιδιόκτητο ή υφίσταται μίσθωση που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της επελεύσεως της θεομηνίας ή υφίσταται χρησιδάνειο μεταξύ συζύγων και γονέων τέκνων που έχει συναφθεί με ημερομηνία προγενέστερη της επελεύσεως της θεομηνίας. Η ιδιοκτησία στο πλαίσιο της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων. Στην περίπτωση μίσθωσης ή χρησιδανείου, ο δικαιούχος υποχρεούται σε αποκατάσταση των ζημιών στο έγγειο κεφάλαιο, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία επέλευσης της θεομηνίας. Για τη διαπίστωση της αποκατάστασης διενεργείται σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες επιτροπές. Ο δικαιούχος μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την αρμόδια Περιφέρεια προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος. Η Περιφέρεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής βεβαίωση για την ολοκλήρωση ή μη της αποκατάστασης. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αποκατάστασης το μέρος της επιχορήγησης που αφορά τις ζημιές στο έγγειο κεφάλαιο επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ν. 4978/2022 (Α’ 190). Σε κάθε περίπτωση δεν καλύπτονται ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο που δεν ανήκει σε αγροτική εκμετάλλευση ή δεν υφίσταται μίσθωση ή χρησιδάνειο σε αγροτική εκμετάλλευση, η οποία πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ και εξόφλησης της ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛΓΑ.»

4. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 προστίθεται παρ. 6 ως εξής:
«6. Για τις πλημμύρες μηνός Σεπτεμβρίου 2023, οι ζημιές σε προϊόντα, πρώτες ύλες και εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων, δύνανται να καλύπτονται εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, οι εγκαταστάσεις τρίτων βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής και αποδεικνύεται ότι ήταν αποθηκευμένα σε αυτές από συμβατικά έγγραφα ή άλλα οικονομικά στοιχεία. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ήμισυ του ποσοστού επιχορήγησης που καθορίζεται κάθε φορά για τις λοιπές ζημιές. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, στις περιπτώσεις αποθηκευμένων προϊόντων αγροτών σε αποθήκες αγροτικών συνεταιρισμών το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο ίσιο ποσοστό επιχορήγησης που καθορίζεται κάθε φορά για τις λοιπές ζημιές. Για το σκοπό εφαρμογής της παρούσας παραγράφου οι ζημιές του πρώτου εδαφίου καταγράφονται σε ξεχωριστή συγκεντρωτική κατάσταση και διαβιβάζονται στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, διακριτά και με την αναφορά ότι πρόκειται για προϊόντα, πρώτες ύλες ή εμπορεύματα αποθηκευμένα σε εγκαταστάσεις τρίτων.»

5. Στο άρθρο 3Α προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 3Α διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3Α
Οι αιτήσεις για την επιχορήγηση και τη διενέργεια αυτοψίας υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία επέλευσης του φαινομένου.
Κατ’ εξαίρεση, για τις πλημμύρες του μηνός Σεπτεμβρίου του 2023, οι αιτήσεις για την επιχορήγηση και τη διενέργεια αυτοψίας υποβάλλονται έως και τη 12η Ιανουαρίου 2024. Οι αιτήσεις από τις επιχειρήσεις υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις από τους αγρότες και τις κτηνοτροφικές μονάδες υποβάλλονται μέσω των ανταποκριτών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και στη συνέχεια διαβιβάζονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Οι αιτήσεις αφορούν αποκλειστικά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021 (όπως αποθηκευμένα προϊόντα, πάγιο εξοπλισμό) για τις οποίες αρμόδιος φορέας είναι το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ζημιές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο και φυτική παραγωγή που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
Ειδικά για τη δήλωση ζημιών σε έγγειο κεφάλαιο από τις πλημμύρες του μηνός Σεπτεμβρίου του 2023, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από την αγροτική εκμετάλλευση που υπέστη τις ζημιές έως και τη 12η Ιανουαρίου 2024 ως ανωτέρω, αιτήσεις δύναται να υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα το αργότερο έως και την 15η Μαρτίου 2024, αποκλειστικά και μόνο για τις ζημιές σε έγγειο κεφάλαιο.»

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται και η παρ. 1 του άρθρου 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με ποσοστό επί του ποσού της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας από την αρμόδια επιτροπή κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, ζημίας, που δεν καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία βάσει ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το ποσοστό επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά δικαιούχο για κάθε θεομηνία, με την εξαίρεση των περιπτώσεων των πυρκαγιών Ιουλίου και Αυγούστου 2023 και των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023, για τις οποίες το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται κάθε φορά με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 και το οποίο ύψος εφαρμόζεται ανά δικαιούχο ή στην περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων, εφαρμόζεται ανά υποκατάστημα για μέχρι δύο (2) υποκαταστήματα, ήτοι μέχρι το διπλάσιο του ύψους που εφαρμόζεται ανά δικαιούχο.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.6.2021 (Β’ 2670) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ