1296055/08-11-2023
2η τροποποίηση Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017

Ημερ. 08/11/2023
Αρ.πρ. 1296055

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΏΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17456 ΑΛΙΜΟΣ

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και ειδικότερα: α) σε κάθε είδους κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης β) σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, και γ) σε επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα».

Ο Υποδιοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 6 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»(Α’115), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 61 του ν. 5045/2023 «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’136).

2. Το άρθρο 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατάξεις» (Α’91).

3. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’75).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν. 4461/2017 (38 Α’).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.4430/2016 (205 Α’).

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής της 23ης Ιουνίου 2023 (EE L 167/1 της 30.06.2023).

9. Την υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20.6.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών» (Β’2307), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’5764), οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3-2022 (Β’1238), 67442/18-7-2022 (Β’3819), 84253/13-9-2022 (Β’4898) και 45580/4-5-2023 (Β’3157),97449/7-11-2023 (Β’6394) όμοιές της.

10. Την υπ’αριθμ. 841/14.07.2022 (ΦΕΚ 3736) απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ “Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων του Διοικητή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) στους Υποδιοικητές της Δ.ΥΠ.Α , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

καλεί α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010 (Α’ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, που υπάγονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’143 για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών, καθώς και ανέργων άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής στον διαδικτυακό τόπο της Δ.ΥΠ.Α, www.dypa.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία συνολικά 21.500 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών, καθώς και ανέργων άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και ειδικότερα::
α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης
β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α’87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Πλαίσιο ένταξης – χρηματοδότηση

1. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α (ΚΑΕ 2493) και το κόστος υλοποίησης ως εξής:
Η συνολική προκαλούμενη δαπάνη από την έναρξη του προγράμματος το 2017 έως και την προβλεπόμενη λήξη του προγράμματος προϋπολογίζεται έως το ποσό ύψους τετρακοσίων εξήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός ευρώ και έντεκα λεπτών (469.852.921,11€), εκ των οποίων ποσό ύψους έως 277.852.921,11€ καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α. και ποσό ύψους έως 192.000.000,00€ καλύπτεται από τους προϋπολογισμούς των φορέων της γενικής κυβέρνησης.

2.1 Οι ενισχύσεις για την απασχόληση για τους δυνητικά δικαιούχους του Κεφαλαίου 1 β) και γ) που υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, χορηγούνται είτε βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis), είτε βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής.
i. Τα μέτρα ενίσχυσης που πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που τίθενται στον Κανονισμό 1407/2013, θεωρείται ότι δεν πληρούν το κριτήριο της δυνητικής νόθευσης του ανταγωνισμού, ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενίσχυση με την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της ΣΛΕΕ, συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 3 αυτής.
Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, οι τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με την έννοια του αρ. 5 (δ) του Κανονισμού 1379/2013 του Συμβουλίου, της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 2, παρ. 1 του Κανονισμού), της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις, και όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς), των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ή κράτη-μέλη και των ενισχύσεων για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις, δυνάμει της παρούσας.
Όταν μια επιχείρηση, φορέας ή οργανισμός του Κεφαλαίου 1 β) και γ) δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (άρθρο 1) και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού, πρέπει να διασφαλίζει, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων, η υποχρέωση διακριτής λογιστικής παρακολούθησης ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσας, εφόσον κατά την αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ρητά ότι το επιχορηγούμενο προσωπικό δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση» (άρθρο 2, παρ.2). Για τους σκοπούς του εν λόγω Κανονισμού και της παρούσας, στην έννοια της «ενιαίας επιχείρησης» περιλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.
β) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης. γ) Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.
δ) Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης ενιαία επιχείρηση.
Η ενίσχυση που χορηγείται σε μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει χορηγηθεί έως τη στιγμή της χορήγησης της υπό εξέταση ενίσχυσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών, εμπορευματικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, τότε μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης. Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 360/2012 της Επιτροπής μέχρι το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον εν λόγω Κανονισμό. Μπορούν να σωρεύονται με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγούνται βάσει άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας μέχρι το σχετικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013.
Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε Κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Ο σχετικός έλεγχος σώρευσης διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης, στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης όπως έχει οριστεί ανωτέρω βάσει του παραπάνω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11.6.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών σχετικά με τη λειτουργία του ΠΣΣΕΗΣ (Β’ 2417 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ) και του αρχείου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2).
Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης [παρ. 1 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013, καθώς και ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας με ρητή παραπομπή στον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/201 3 (αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης [παρ. 4 του άρθρου 3 Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013] ανεξάρτητα από την ημερομηνία καταβολής της. Οι ενισχύσεις που καταβάλλονται σε δόσεις ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησής τους, με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά τον χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.
ii. Για τους δικαιούχους που επιλέξουν να ενταχθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής Κατά Κατηγορία- ΓΚΑΚ) o οποίος έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 187) και έχει τροποποιηθεί με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1315 της 30ης Ιουνίου 2023 (EE L 167/1 της 30.06.2023), οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο παρόν πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού αυτού. Τα καθεστώτα ενισχύσεων για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση (άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014) συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 3 της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 108 παρ. 3 αυτής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 και του Κεφαλαίου Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Συναφώς, πρέπει να εξεταστεί η τήρηση των σχετικών προϋποθέσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2 του Κεφαλαίου Ι του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές και σε ενισχύσεις που εξαρτώνται από την κατά προτίμηση χρήση εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγομένων. Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, δεν είναι επιλέξιμοι για ενισχύσεις βάσει του ΓΚΑΚ οι τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, αν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς, και οι ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (απόφαση 2010/787 του Συμβουλίου).
Σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου, δεν εφαρμόζεται στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που συνιστούν είτε αυτά καθαυτά είτε οι όροι που τα συνοδεύουν ή η εφαρμοζόμενη μέθοδος χρηματοδότησής τους, παραβίαση του δικαίου της Ένωσης που τα καθιστά παράνομα στο σύνολό τους και ιδίως: α) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί στο αντίστοιχο κράτος μέλος είτε την έδρα του, είτε την κύρια εγκατάστασή του. Ωστόσο, είναι αποδεκτή η υποχρέωση του δικαιούχου να διατηρεί, κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, εγκατάσταση ή υποκατάστημα στο κράτος μέλος που χορηγεί την ενίσχυση, β) σε μέτρα ενίσχυσης βάσει των οποίων η χορήγηση ενισχύσεων υπόκειται στην υποχρέωση του δικαιούχου να χρησιμοποιεί προϊόντα εγχώριας παραγωγής ή εθνικές υπηρεσίες και γ) σε μέτρα ενίσχυσης τα οποία περιορίζουν τη δυνατότητα των δικαιούχων να κάνουν χρήση των αποτελεσμάτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας σε άλλα κράτη μέλη.
Εάν μια επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο στους τομείς που εξαιρούνται σύμφωνα με τα παραπάνω όσο και στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΑΚ, ο ΓΚΑΚ εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στους τομείς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται με τα κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση των δαπανών, ότι οι δραστηριότητες που ασκούνται στους εξαιρούμενους τομείς δεν επωφελούνται από τις ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΑΚ.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περίπτωση (ιε) του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 , όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2023/1315 της Επιτροπής, οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 5,5 εκατ. ευρώ ανά έτος ανά επιχείρηση. Το ανωτέρω όριο δεν επιτρέπεται να καταστρατηγείται με τον τεχνητό διαχωρισμό των καθεστώτων ενισχύσεων (παρ. 2 του άρθρου 4 του ΓΚΑΚ).
Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων κοινοποιήσεων αθροίζονται και οι ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα στο σύνολο της. Οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις ανήκουν στην ίδια επιχειρηματική μονάδα.
Σύμφωνα με την παρ. 5(γ) του άρθρου 6 του ΓΚΑΚ δεν απαιτείται να έχουν ή θεωρείται ότι έχουν χαρακτήρα κινήτρου οι ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση με τη μορφή επιδότησης μισθού, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 32.
Με σκοπό την εξακρίβωση της τήρησης των ορίων κοινοποίησης και των μέγιστων εντάσεων ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται στην επιχείρηση, όπως η έννοιά της λογίζεται στο πλαίσιο του ΓΚΑΚ [Παράρτημα Ι του ΓΚΑΚ (αιτούσα και συνδεδεμένες)]. Για τον υπολογισμό της έντασης και των επιλέξιμων δαπανών, όλα τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται, υπολογίζονται πριν την αφαίρεση φόρων ή άλλων επιβαρύνσεων και τεκμηριώνονται εγγράφως με σαφή, συγκεκριμένο και επικαιροποιημένο τρόπο. Οι οφειλόμενες για το μέλλον ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που καταβάλλονται σε περισσότερες δόσεις, ανάγονται στην αξία τους κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης με το προεξοφλητικό επιτόκιο που ισχύει κατά το χρόνο της χορήγησης. Ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης είναι η ημερομηνία απονομής στον δικαιούχο του έννομου δικαιώματος να λάβει την ενίσχυση, βάσει του εφαρμοστέου εθνικού καθεστώτος. Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, εφόσον αφορούν διαφορετικές προσδιορίσιμες επιλέξιμες δαπάνες.
Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ ενισχύσεις μπορούν να σωρευθούν με οποιεσδήποτε άλλες κρατικές ενισχύσεις, όσον αφορά τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες επικαλύπτονται πλήρως ή εν μέρει, μόνο εάν η σώρευση αυτή δεν οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης έντασης ή του υψηλότερου ποσού ενίσχυσης που εφαρμόζεται στην ενίσχυση αυτή βάσει του ΓΚΑΚ.
Οι απαλλασσόμενες βάσει του ΓΚΑΚ κρατικές ενισχύσεις δεν σωρεύονται με οποιεσδήποτε ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που αφορούν τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εάν η σώρευση αυτή οδηγήσει σε υπέρβαση της έντασης ενίσχυσης που προβλέπεται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του ΓΚΑΚ (άρθρο 32 του ΓΚΑΚ).
Εάν ενωσιακή χρηματοδότηση (που δεν τελεί υπό τον έλεγχο του κράτους μέλους) συνδυάζεται με κρατική ενίσχυση, για να εξακριβωθεί κατά πόσον τηρούνται τα όρια κοινοποίησης και οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ή τα μέγιστα ποσά ενίσχυσης, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κρατικές ενισχύσεις, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες δεν υπερβαίνει το πλέον ευνοϊκό ποσοστό χρηματοδότησης που καθορίζουν οι ισχύοντες κανόνες της ενωσιακής νομοθεσίας (παρ. 2 άρθρο 8 ΓΚΑΚ, όπως ισχύει). Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω υποβληθείσας κατά την αίτηση χρηματοδότησης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του δικαιούχου στην οποία αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του Κανονισμού 651/2014. Ο δικαιούχος ενημερώνεται εγγράφως μέσω της εγκριτικής απόφασης από την υπηρεσία ΚΠΑ 2 της Δ.ΥΠ.Α. για το ύψος του ποσού της ενίσχυσης.
Ως ημερομηνία χορήγησης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
2.2. Οι δικαιούχοι του Κεφαλαίου 1 α) δηλαδή τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων (Καν.1407/2013 και ΓΚΑΚ 651/2014), καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες δεν θεωρούνται οικονομικές. Συνεπώς για τους ανωτέρω δυνητικά δικαιούχους δεν απαιτείται ο έλεγχος σώρευσης των επιχορηγούμενων ποσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Ρόλος της Δ.ΥΠ.Α

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 6 του ν. 3863/2010 (Α’115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 5045/2023 (Α’136), είναι δυνατή η ένταξη ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών και ανέργων ηλικίας άνω των εξήντα επτά (67)ετών και έως εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών, που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για εργασία στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’6) με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α..
Με την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 (Α’91 ), η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να επιδοτεί νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (Α’70), όπως ισχύει.
Μεταξύ των σκοπών της Δ.ΥΠ.Α είναι η ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 1262/1982, το άρθρο 2 του ν. 2956/2001 (Α’258) και το άρθρο 25 του ν. 4144/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι είναι φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται με την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και ειδικότερα:
α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α’και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης
β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημοσίου τομέα, ,που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α’87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.
Δεν εντάσσονται: α. Οι επιχειρήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμων και Περιφερειών) που δεν ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.
β. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δημοσίου χαρακτήρα και σκοπού, που «εξήλθαν» από τον δημόσιο τομέα, με νομοθετική ρύθμιση, ή όσα ρητά εξαιρέθηκαν, κατά τη σύστασή τους, από αυτόν.
γ. Οι ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου που εξ υπαρχής δεν υπήχθησαν στο δημόσιο τομέα, καθώς και τις δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), που «εξήλθαν» από τον δημόσιο τομέα, αν και οι δημόσιες αρχές ασκούν σε αυτές, άμεσα ή έμμεσα, καθοριστική επιρροή.
δ. Οι ανώνυμες εταιρείες παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών γενικότερου οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες εξήλθαν από τον έλεγχο του Δημοσίου ή ουδέποτε υπήχθησαν σε αυτόν και δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις.
ε. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη δημόσιου χαρακτήρα, αλλά κοινωφελούς σκοπού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου διεθνούς χαρακτήρα (ελληνικοί φορείς διεθνούς χαρακτήρα), τα οποία ασκούν έργο γενικότερης σημασίας και για τα οποία εκδηλώνεται η άσκηση του δικαιώματος εποπτείας του κράτους.
στ. Οι ακόλουθες δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, οι οποίες ευρίσκονται εκτός του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 και το άρθρο 15 του ν. 3429/2005 (Α’314):
αα. Οι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ανώνυμες εταιρείες, εφόσον το Δημόσιο ή άλλα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα συμμετέχουν στο μετοχικό τους κεφάλαιο, με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.
ββ. Οι συνδεδεμένες, με τις εισηγμένες σε χρηματιστήριο επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες.
γγ. Οι ανώνυμες εταιρείες, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έναρξης διαδικασιών αποκρατικοποίησης.
ζ. Επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί σε βάρος των οποίων εκκρεμεί διαταγή ανάκτησης, κατόπιν προηγούμενης απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή και του Δικαστηρίου, με την οποία μία ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη.
η. Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1407/2013, εφόσον αιτούνται χρηματοδότησης με βάση το καθεστώς ενίσχυσης de minimis.
θ. Οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε τομείς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΓΚΑΚ 651/2014 εφόσον αιτούνται χρηματοδότησης μέσω του ΓΚΑΚ 651/2014.
ι. Οι επιχειρήσεις για την πρόσληψη επιχορηγούμενων ως εποχικό προσωπικό τους.
ια. Οι προβληματικές επιχειρήσεις (βλ. Παράρτημα Ι ), με εξαίρεση επιχειρήσεις που δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019, αλλά κατέστησαν προβληματικές κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 1 του ΓΚΑΚ , εφόσον αιτούνται χρηματοδότησης μέσω του ΓΚΑΚ 651/2014.
Προκειμένου μία επιχείρηση να υπαχθεί στο πρόγραμμα εφόσον αιτείται χρηματοδότησης μέσω του ΓΚΑΚ 651/2014, πρέπει να υποβάλλει:
αα. Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή του δικαιούχου που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 (ανάλογα με τη νομική μορφή και το είδος των βιβλίων της επιχείρησης) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι του ΓΚΑΚ:
– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
– είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Επιπλέον, αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση να βεβαιώνεται ότι τα τελευταία δύο έτη:
– ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5,
– ο δείκτης κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.
ββ. Πιστοποιητικό φερεγγυότητας.
Α. Για τους δικαιούχους που θα ενταχθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis):
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).
Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται:
α) η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
δ)η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με τον ν. 4488/2017 (Α ‘137),
ε) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα, και στ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ.
Στις περιπτώσεις από α) έως δ) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού, αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.
Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης του δικαιούχου στο πρόγραμμα.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
γ) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
δ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
ε) η οικειοθελής αποχώρηση
Β .Για τους δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.651/2014 (L 187) της Επιτροπής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι η δημιουργούμενη θέση εργασίας ,σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.3 του Κανονισμού, να αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
Ως αριθμός εργαζομένων, σύμφωνα με το σημείο 19 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, νοείται ο αριθμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.), δηλαδή ο αριθμός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που έχουν εργαστεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών, που προηγούνται του μήνα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της επιχείρησης.
Η μερική απασχόληση, δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας μερικής απασχόλησης και η εποχική απασχόληση, δηλαδή οι απασχολούμενοι με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετησίων μονάδων εργασίας.
Ο υπολογισμός των Ε.Μ. Ε και η δυνατότητα ένταξης μιας επιχείρησης στη δράση γίνεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ν, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Μία Ετήσια Μονάδα Εργασίας (Ε.Μ.Ε) αντιστοιχεί σε μία θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Για την ένταξη μιας επιχείρησης λαμβάνεται υπόψη:
i. Ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) και
ii. Ο αριθμός των απασχολουμένων κατά τη χρονική στιγμή της υποβολής της αίτησης (του μήνα υποβολής). Στον αριθμό των απασχολουμένων υπολογίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης, εφόσον αυτό μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση.
Εφόσον διαπιστωθεί η δυνατότητα ένταξης της επιχείρησης στη δράση, η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό για το οποίο έχει δεσμευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα, ήτοι του αριθμού των ΕΜΕ ή του αριθμού των απασχολουμένων κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης, αναλόγως ποιο είναι το μεγαλύτερο, εφεξής δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο) προσωπικό.
Ως μείωση προσωπικού κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, θεωρείται:
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας,
β) η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,
γ) η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου,
δ) η οικειοθελής αποχώρηση που λογίζεται ως καταγγελία σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4488/2017 (Α ‘137),
ε) η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου,
στ) η θέση εργαζόμενου σε διαθεσιμότητα και
ζ) η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης από την εργασία του άρθρου 325 του Α.Κ. Στις περιπτώσεις από α) έως ε) η επιχείρηση, προκειμένου να ενταχθεί στη δράση, πρέπει να έχει προβεί σε κάλυψη του αριθμού των Ε.Μ.Ε του προηγούμενου δωδεκαμήνου, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού (μείωση ΕΜΕ), εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
α) η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
β) η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει την εργασία του),
γ) η φυλάκιση και ο θάνατος,
δ) η οικειοθελής αποχώρηση
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν, μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο, από τους ίδιους ή άλλους εταίρους, με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Οι θέσεις που έχουν μειωθεί κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς για τους προαναφερόμενους λόγους δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν, για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ο αριθμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε), για το προηγούμενο 12μηνο, είναι:
α. μικρότερος ή ίσος του αριθμού των εργαζομένων στην επιχείρηση τότε ως δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται το απασχολούμενο προσωπικό στην επιχείρηση, η οποία επιχορηγείται για όσους ανέργους προσλάβει πέραν του αριθμού των απασχολουμένων της.
β. μεγαλύτερος του αριθμού των απασχολουμένων, τότε η επιχείρηση θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό μέχρι του αριθμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και στη συνέχεια δύναται να επιχορηγηθεί για τους άνεργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.
Γ. Για τους δικαιούχους του Κεφαλαίου 1 α) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, καθότι χρηματοδοτούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους, στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας εξουσίας, οι οποίες δεν θεωρούνται οικονομικές.
Για του ανωτέρω φορείς δεν ελέγχεται η μείωση προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας.

2. Ωφελούμενοι
Ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών καθώς και άτομα άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

2.1 Οι ωφελούμενοι οφείλουν:
α1) αν ο δικαιούχος επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis), να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 55 ετών και άνω, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
α2) αν ο δικαιούχος επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 (L 187) της Επιτροπής, να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 55 ετών και άνω κατά την υπόδειξη του και μέχρι την πρόσληψή τους.
β) να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
γ) να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών- μελών της Ε.Ε. (ν. 2431/1996), Βορειοηπειρώτες, ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-34 43 384 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310- 459 101 των κατωτέρω επιπέδων:
Α’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).
Β’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ’ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Π ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο ελληνικής γλώσσας.
δ) Κατά τη διαδικασία της πρόσληψης τους από τον δικαιούχο:
αα) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
ββ) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43 του ν. 4319/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γγ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δδ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
εε) να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του Δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
στστ) Προκειμένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί, έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.
ε) Ειδικά για τους ανέργους ηλικίας άνω των εξήντα επτά ετών (67) και έως εβδομήντα τεσσάρων ετών (74), είναι δυνατή η ένταξή τους στο πρόγραμμα, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ανέργου πριν από την υπόδειξη του, περί μη θεμελίωσης πλήρους συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μη υποβολής αίτησης για λήψη σύνταξης λόγω γήρατος. Εάν ο επιδοτούμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης στο e -ΕΦΚΑ ή/ και έχει συνταξιοδοτηθεί, η επιχορήγηση για τον συγκεκριμένο επιδοτούμενο διακόπτεται από την ημερομηνία αίτησης του στο e-ΕΦΚΑ, καθώς παύει να έχει τα χαρακτηριστικά της ειδικής κατηγορίας ωφελούμενου με τα οποία υποδείχθηκε και προσλήφθηκε. Ο δικαιούχος δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της θέσης.
Κατά τη διαδικασία της υπόδειξης από τον εργασιακό σύμβουλο του ΚΠΑ2, οι ωφελούμενοι θα συμπληρώνουν και θα υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα οριζόμενα στην παράγραφο δ της παρούσα, αντίγραφο της οποίας θα επισυνάπτεται με το συστατικό σημείωμα, προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος από το δικαιούχο.
Η ευθύνη ελέγχου των αναφερόμενων στις παραγράφους γ και δ ανήκει στους δικαιούχους.

2.2 Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτομα που:
αα) τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του ν. 2643/1998,
ββ) θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
γγ) θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης),
δδ) θα απασχοληθούν με μίσθωση – σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή,
εε) δεν θα απασχοληθούν με συμβάσεις μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία,
στστ) προσελήφθησαν από την επιχείρηση πρίν ή μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ζζ) προσελήφθησαν δίχως την υπόδειξη με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια υπηρεσία (ΚΠΑ2)
ηη) είχαν προσληφθεί στον ίδιο εργοδότη
Επισημαίνεται ότι οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής από τους δικαιούχους, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ψηφιακά Ατομικά Σχέδια Δράσης κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση.
Ως αρμόδια Υπηρεσία ορίζεται η υπηρεσία (ΚΠΑ2) έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στο ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α, στο οποίο ανήκουν και σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο να ολοκληρώσουν τη διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να επικαιροποιήσουν το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

1. Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων

Οι φορείς που υπάγονται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΑΊ43),
Α) τα κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης,
β) οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α’87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,
και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο αίτηση υπαγωγής- εντολή κενής θέσης- υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (www.dypa.gov.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, που βρίσκεται στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ο δικαιούχος, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Η διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται από τους ενδιαφερομένους, είτε μέσω του gov.gr με χρήση των κωδικών TAXIS, είτε με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό),ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης της Δ.ΥΠ.Α.
Οι δυνητικά δικαιούχοι του Κεφαλαίου 4 της παρούσας, οι οποίοι έχουν υποχρέωση τήρησης του ν. 4270/2014, οφείλουν να έχουν εκδώσει τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για τα έτη κατά τα οποία προτίθενται να απασχολήσουν τους ωφελούμενους. Στις περιπτώσεις που δεν προσκομίζουν αρχικά τις σχετικές αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης για όλα τα έτη παρά μόνο για το πρώτο έτος, έχουν την υποχρέωση της προσκόμισης των σχετικών αποφάσεων για τα επόμενα έτη και οπωσδήποτε πριν την αίτηση επέκτασης του προγράμματος.
Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης αποστέλλουν συνημμένα και τις σχετικές αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου για την έγκριση ανάληψης δέσμευσης της πίστωσης, ειδάλλως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.
Η δαπάνη αυτή, για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται κατ’ έτος εντός του τιθέμενου δημοσιονομικού στόχου.
Στην περίπτωση που ο δυνητικά δικαιούχος επιθυμεί να επιχορηγηθεί για άτομο που θα απασχολήσει σε υποκατάστημα, τότε η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του υποκαταστήματος του δικαιούχου.
Στην περίπτωση που οι δυνητικά δικαιούχοι δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης για το υποκατάστημα, τότε θα επισκεφτούν την Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το υποκατάστημα προκειμένου να εγγραφούν ως πιστοποιημένοι χρήστες και να παραλάβουν τον κλειδάριθμο, προσκομίζοντας:
• αποδεικτικό ΑΦΜ για την περίπτωση α του κεφαλαίου 4.1 της παρούσας πρόσκλησης, και
• καταστατικό από όπου θα προκύψει η μετοχική ή/ και εταιρική σύνθεση καθώς και το ΑΦΜ του δικαιούχου, για τις περιπτώσεις β και γ του κεφαλαίου 4.1 της παρούσας πρόσκλησης .
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
Εάν η επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα τότε κατά την έκδοση του κλειδαρίθμου θα πρέπει να δηλώνονται και να καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δ/νση, τηλ., email, ΑΦΜ κ.λπ.) κάθε υποκαταστήματος της.
Στην ηλεκτρονική αίτηση εμπεριέχεται και η εντολή κενής θέσης, η οποία καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και στην οποία οι δυνητικά δικαιούχοι προσδιορίζουν την ειδικότητα των ανέργων που επιθυμούν να προσλάβουν, στα πλαίσια του προγράμματος.
Η ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 όσον αφορά στα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτήν. Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα στοιχεία που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από το δικαιούχο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία και δεν είναι δυνατή η εξέταση τυχόν αντιρρήσεων της. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τη Δ.ΥΠ.Α για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα(Π.Σ), της Δ.ΥΠ.Α, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ Α.Α.Ε.Ε – Δ.ΥΠ.Α- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης , της ΓΓΠΣ και του e-ΕΦΚΑ.
Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει /διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύσει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησης υπαγωγής ο δικαιούχος λαμβάνει αποδεικτικό με αριθμ. πρωτ. και ημερομηνία υποβολής.
Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγηση τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αίτησης υπαγωγής και την ένταξη ή μη των δικαιούχων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου/Τμήματος Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης . Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής των δυνητικά δικαιούχων είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους και η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Δ.ΥΠ.Α σε υπαλλήλους του Γραφείου/Τμήματος Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού σώρευσης και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων) για τις περιπτώσεις των δυνητικά δικαιούχων β και γ του Κεφαλαίου 4.1 της παρούσας.
Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση του δικαιούχου από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) της Δ.ΥΠ.Α, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ Α.Α.Ε.Ε – Δ.ΥΠ.Α- e-ΕΦΚΑ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της Γ.Γ.Π.Σ., του e-ΕΦΚΑ.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση υπαγωγής για όλες ή για μέρος των αιτηθέντων θέσεων ή απορριπτική απόφαση).
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των υπηρεσιών απασχόλησης, της Δ.ΥΠ.Α, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ:635/8.3.2016 (1708 Β’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Έγκριση -Διαδικασία Υπόδειξης ωφελουμένων

Στην εγκριτική απόφαση, προσδιορίζεται ο ακριβής αριθμός των ατόμων για τα οποία αιτείται και δικαιούται να επιχορηγηθεί ο δικαιούχος, σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης υπαγωγής που έχει υποβάλει ο δικαιούχος όπως π.χ. ο αιτούμενος αριθμός ατόμων (νέες θέσεις εργασίας), στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης και θα αποστέλλεται με e-mail στην δικαιούχο επιχείρηση.
Ως διαδικασία υπόδειξης των ωφελούμενων ορίζεται η εξής: ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), αφού ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά ο δικαιούχος, ενημερώνει σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας, και στη συνέχεια υποδεικνύει ανέργους σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.
Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στους δικαιούχους φορείς/επιχειρήσεις διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

α) τη διαδικασία εγγραφής των δικαιούχων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α

β) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από το δικαιούχο και γ) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα Ψηφιακά ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.
Η αναζήτηση των προς υπόδειξη ανέργων γίνεται από το Ψηφιακό Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α στο Δήμο όπου ανήκει ο δικαιούχος και εφόσον κριθεί απαραίτητο, στο ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο δικαιούχος, σύμφωνα με την ειδικότητα που περιγράφεται στην εντολή κενής θέσης.
Κατόπιν συγκροτείται, από το ΚΠΑ2, λίστα δυνητικά ωφελουμένων ,ανά ειδικότητα με σειρά προτεραιότητας των προς υπόδειξη ανέργων βάσει του αριθμού των μηνών ανεργίας τους. Σε περίπτωση ίσων αριθμών μηνών ανεργίας προτεραιότητα δίνεται βάση των περισσοτέρων ημερών ανεργίας.
Ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος) του ΚΠΑ2, όπου ανήκει ο δικαιούχος, αναζητά έως πέντε (5) ανέργους, ηλικίας άνω των 55 ετών , ανά εγκριθείσα θέση εργασίας, σύμφωνα με την ειδικότητα και τα τυχόν τυπικά προσόντα που έχουν καθορισθεί για τη θέση αυτή, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας. Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, η θέση δύναται να ανανεωθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή της εκάστοτε υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σε περίπτωση που σύμφωνα με την αρχική λίστα η οποία συμπληρώνει τον αριθμό των ανέργων ανά θέση, ο φορέας δεν καταλήξει σε επιλογή υποψηφίων. Επιπλέον η θέση δύναται να ανανεωθεί από τον αρμόδιο διαχειριστή όταν η αρχική λίστα δεν έχει εξάγει αρκετούς υποψηφίους προς υπόδειξη και υπάρχει δυσκολία λόγω ειδικότητας ή λόγω έλλειψης ανέργων στην περιοχή αναζήτησης.
Επισημαίνεται ότι εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας ειδικότητας, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την κάθε επιπλέον θέση το 60% του αριθμού των ανέργων της αρχικής θέσης, κ.ο.κ.
Για παράδειγμα, εφόσον ο δικαιούχος αιτηθεί για τρεις (3) θέσεις στην ειδικότητα των υπαλλήλων γραφείου, ο εργασιακός σύμβουλος θα αναζητήσει για την πρώτη θέση πέντε (5) ανέργους και, για κάθε μία από τις επόμενες, τρεις (3) επιπλέον και συνολικά έντεκα (11) ανέργους.
Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων της ίδιας ειδικότητας που προκύπτει μετά την αναζήτηση από τον εργασιακό σύμβουλο, είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) ή αντίστοιχα των οκτώ (8), έντεκα (11), δεκατεσσάρων (14), κ.λπ. σύμφωνα με τον αριθμό των εγκριθεισών θέσεων, ο σύμβουλος οριστικοποιεί την τελική λίστα των προς υπόδειξη ανέργων, με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των μηνών / ή και ημερών ανεργίας.
Παράδειγμα:
Εγγεγραμμένος άνεργος με 24 μήνες ανεργίας έχει προτεραιότητα στην υπόδειξη και προηγείται εκείνου που έχει 14 μήνες ανεργίας, εφόσον και οι δύο διαθέτουν όμοια χαρακτηριστικά της αιτούμενης θέσης.
Ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων ενημερώνει όλους τους ανέργους της λίστας, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία.
Στη συνέχεια, μετά την ενημέρωσή τους, οι άνεργοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, προκειμένου να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα.
Υπογραμμίζεται ότι, η έκδοση των συστατικών σημειωμάτων δύναται να υλοποιηθεί και ταυτοχρόνως, δηλαδή χωρίς να παρέλθει χρόνος μεταξύ αυτών.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η έκδοση των συστατικών δεν υλοποιηθεί ταυτοχρόνως, υπάρχει δυνατότητα έκδοσης συστατικού με βάση τη σειρά προσέλευσης των υποψηφίων προς υπόδειξη στην Υπηρεσία.
Σε περίπτωση που ο οποιοσδήποτε προσκαλούμενος άνεργος, μετά το πέρας της προθεσμίας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή του από το ΚΠΑ2, δεν προσέλθει για την υπόδειξή του, ο εργασιακός σύμβουλος προβαίνει στην πρόσκληση του επόμενου ανέργου της λίστας των προς υπόδειξη δυνητικών ωφελουμένων.
Οι άνεργοι υποδεικνύονται για κάθε μία από τις αιτούμενες θέσεις και προσέρχονται στο δικαιούχο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος και την παραλαβή του από το ΚΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποδείξεων το ΚΠΑ2 θα αποστέλλει στο δικαιούχο, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) την κατάσταση των υποδειχθέντων ανέργων. Εν συνεχεία, ο δικαιούχος ενημερώνει το αρμόδιο ΚΠΑ2 αν όλοι οι υποδειχθέντες έχουν επικοινωνήσει στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται και κατόπιν τους καλεί σε υποχρεωτική συνέντευξη όπου θα επιλέξει τους ωφελούμενους που πρόκειται να προσλάβει, σύμφωνα με τον αριθμό των εγκριθεισών θέσεων.
Εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας των υποδείξεων, οι δικαιούχοι θα ενημερώνουν αιτιολογημένα το ΚΠΑ2 σχετικά με την αποδοχή και απόρριψη των υποδειχθέντων.
Για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου, ο εργασιακός σύμβουλος ανέργων έχει την υποχρέωση να διατηρεί αρχείο της λίστας των προς υπόδειξη ανέργων, καθώς και αρχείο των υποδείξεων των ανέργων στον φάκελο του προγράμματος, όπως αυτά εμφανίζονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣ της Δ.ΥΠ.Α.
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να καλύψει την αιτούμενη θέση με άτομο από τους υποδειχθέντες του ΚΠΑ2 που προσήλθαν σε αυτόν.
Ο Δικαιούχος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση των γενικών αρχών του Διοικητικού Δικαίου και ιδίως της αξιοκρατίας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης, κατά την επιλογή του ατόμου που προσλαμβάνει για εργασία. Για το λόγο αυτό, οφείλει ο δικαιούχος να ενημερώνει εγγράφως το ΚΠΑ2 με πλήρη και επαρκώς αιτιολογημένη αναφορά ως προς τα αντικειμενικά ή άλλα κριτήρια που εφάρμοσε σχετικά με την αποδοχή ή μη των υποδειχθέντων. Η αιτιολογημένη αναφορά του προηγούμενου εδαφίου και τα κριτήρια που αναγράφονται σε αυτή δεν δύναται να οδηγήσουν σε ανάκληση της απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα από πλευράς Δ.ΥΠ.Α.
Η επιχείρηση προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος Α.Α.Ε.Ε (Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας)-Δ.ΥΠ.Α- θΕΦΚΑ.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αναγγελία πρόσληψης κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του δικαιούχου και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος, θα γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΠΑ2 ταυτοποίηση των αναγγελιών πρόσληψης του δικαιούχου στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ και των συστατικών σημειωμάτων με τις εγκριθείσες θέσεις με ταυτόχρονη ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος της Δ.ΥΠ.Α, όπου απαιτείται.
Σε περίπτωση αποχώρησης του επιχορηγούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση δύναται να τον αντικαταστήσει κατόπιν υπόδειξης ανέργου από την αρμόδια Υπηρεσία.
Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής ανέργων, θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης που αφορά μόνο στο επιχορηγούμενο προσωπικό.
Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας για την πρόσληψη, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην έκδοση απόφασης i) ολικής ανάκλησης της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή ii) τροποποίησης προϋπολογισμού λόγω μερικής ανάκλησης θέσεων στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε μέρος των αιτηθεισών θέσεων.
Εάν οι θέσεις, που έχει αιτηθεί η επιχείρηση, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Εάν η επιχείρηση προβεί στην πρόσληψη ανέργων, οι οποίοι δεν έχουν υποδειχθεί με συστατικό σημείωμα από την Υπηρεσία (Κ.Π.Α.2) τότε οι προσλήψεις θεωρούνται άκυρες και ο Προϊστάμενος προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής.
Οι θέσεις που καλύπτονται εκτός της οριζόμενης προθεσμίας δεν επιχορηγούνται.
Ο υπεύθυνος διαχειριστής του συστήματος ενημερώνει υποχρεωτικά το ηλεκτρονικό σύστημα των αιτήσεων και για τις περιπτώσεις της απόρριψης μιας αίτησης, της απενεργοποίησης της και της μερικής ή ολικής ανάκλησης αντίστοιχα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Ποσό και συνολική διάρκεια του προγράμματος

1.α. Για τους δικαιούχους του Κεφαλαίου 1 α) δηλαδή για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α’και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως
β. Για τους δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ.1407/2013 (L352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος (de-minimis), ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως.
γ. Για τους δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού υπ’ αρ. 651/2014 (L187) της Επιτροπής, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως
Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς όσο και τους ημερομισθίους, το ανώτερο, μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης.
Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν το δικαιούχο.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγουμένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώνεται κατά 1/25.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ενταγμένους δικαιούχους, κατά τη δημοσίευση ΦΕΚ ήτοι με τους περιορισμούς της παρ. 2 του Κεφαλαίου 2.

2. α. Για τους i. δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis) και ii. για τους δικαιούχους που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλλει ο δικαιούχος εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά τριάντα (30) ημέρες μετά από αίτηση του δικαιούχου και ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
Για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος, ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει την ανωτέρω αίτηση επέκτασης έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, πριν από τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης.
β. Για τους δικαιούχους που θα επιχορηγηθούν σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.651/2014 (L 187) της Επιτροπής, η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα (12) μήνες μόνο για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Ως άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση νοούνται, οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι.
Στην περίπτωση πρόσληψης μη μακροχρονίων ανέργων άνω των 55 ετών οι οποίοι δεν ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η επιχορήγηση θα είναι 12μηνης διάρκειας χωρίς δυνατότητα επέκτασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης-επαληθεύσεις-υποβολή αντιρρήσεων

7.1. Καταβολή επιχορήγησης

Α. Υποβολή αίτησης

Εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του κάθε διμήνου απασχόλησης, ο δικαιούχος υποβάλλει την αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει ο δικαιούχος είναι τα εξής:
α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο του δικαιούχου, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 28286/450/20.6.2017 KYA (ΦΕΚ 2307/Β/7.7.2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης
β) έντυπη κατάσταση επιδοτούμενων με τα ακόλουθα στοιχεία:
• Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
• Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) και Α.Μ.Α. e-Ε.Φ.Κ.Α. επιχορηγουμένων,
• την ημερομηνία πρόσληψής τους, μόνο για την πρώτη πληρωμή ή σε περίπτωση αντικατάστασης
• την ημερομηνία γέννησής τους, μόνο για την πρώτη πληρωμή
• τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
• το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, και
• ποσό επιχορήγησης
γ) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.) του επιχορηγούμενου προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα),
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι έχει καταβάλει τη μισθοδοσία στον ωφελούμενο και έχει αποδώσει ή ρυθμίσει τις νόμιμες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και τυχόν άλλες νόμιμες κρατήσεις για το συνολικό διάστημα της επιχορήγησης.
ε) Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα έντυπα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α. και δεν απαιτείται να υποβληθούν από τον δικαιούχο. ΑΔΑ: ΩΤ424691Ω2-ΠΛ8 30
στ) Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με λογαριασμό ΙΒΑΝ ή αντίγραφο λογαριασμού ΙΒΑΝ από internet banking, στο οποίο εμφανίζεται η επωνυμία της δικαιούχου επιχείρησης – εργοδότη (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

7.2 Διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή και Περιφερειακές Διευθύνσεις των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης

Επιπλέον των ανωτέρω, στην περίπτωση των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών ή και Περιφερειακών Διευθύνσεων των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης, η δαπάνη βαρύνει τους προϋπολογισμούς των εν λόγω φορέων. Για τον σκοπό αυτό οι προϋπολογισμοί των ανωτέρω φορέων ενισχύονται από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο της μισθολογικής δαπάνης από την αρχή του προγράμματος, προκειμένου να τηρηθούν οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε αυτό (ανάληψη δέσμευσης πίστωσης, πολυετής δέσμευση). Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις των Φορέων Κεντρικής Διοίκησης καταβάλλουν τη μισθοδοσία στους ωφελούμενους του προγράμματος σε δεδουλευμένη βάση υποβάλλοντας στη Δ.ΥΠ.Α. τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 δικαιολογητικά. Η Δ.ΥΠ.Α., κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών για το σύνολο των μισθοδοτούμενων καταβάλλει το 75% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ ανά ωφελούμενο στον κρατικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.
Η επιχορήγηση κατατίθεται στον κεντρικό λογαριασμό του Ε.Δ. Νο 200548 «Λοιπά έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού» με IBAN GR 90 010 0023 0000 0000 0020 0548 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και με αιτιολογία κατάθεσης «Επιχορήγηση από Δ.ΥΠ.Α. για απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 ως 67 ετών».
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του δικαιούχου ότι τηρεί την ασφαλιστική νομοθεσία και γενικότερα την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και τους Κανονισμούς 1407/2013 και 651/2014 (ανάλογα του καθεστώτος ενίσχυσης βάσει του οποίου έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα), για το χρονικό διάστημα που αιτείται να επιχορηγηθεί (μόνο κατά την πρώτη αίτηση καταβολής της επιχορήγησης).

7.3. Διενέργεια Διοικητικών και Επιτόπιων επαληθεύσεων

1. Διοικητική Επαλήθευση

Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης με τα σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών του ΚΠΑ2 προβαίνει αμελλητί σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης)
Επισημαίνεται ότι:
• Η επιχορήγηση καταβάλλεται στο δικαιούχο μόνο με το θετικό πόρισμα της διοικητικής επαλήθευσης και την έγκριση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2)
• Οι εγκριτικές αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης υπογράφονται άμεσα από τον προϊστάμενο και αποστέλλονται στην Υποδιεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης η οποία προβαίνει στην ενταλματοποίηση της επιλέξιμης δαπάνης και στην καταβολή της επιχορήγησης.
Εάν απορριφθεί η αξίωση για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των ενενήντα ημερών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφαση του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του ΚΠΑ2.

2. Επιτόπια Επαλήθευση

Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργείται επιτόπια επαλήθευση ανά 12μηνο απασχόλησης, μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση, σε ελεγκτές.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται για την αποτελεσματική παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της δράσης και δεν συνδέονται με την πορεία του αιτήματος καταβολής της επιχορήγησης στους δικαιούχους .
Ειδικότερα, στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο ελέγχονται και τα αναφερόμενα στην αίτηση υπαγωγής.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. στην έδρα ή στο υποκατάστημα του δικαιούχου όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησής του.
Συνίσταται η πρώτη επαλήθευση να διενεργείται μετά την πρόσληψη του επιχορηγούμενου ατόμου και πριν το πρώτο αίτημα για καταβολή επιχορήγησης για το α’ δίμηνο απασχόλησης, προκειμένου να διαπιστώνεται η πληρότητα των προϋποθέσεων υπαγωγής του δικαιούχου στο πρόγραμμα και η δεύτερη πριν τη λήξη του προγράμματος.
Ειδικότερα, κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται:
α. Η παρουσία και η πραγματική απασχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού.
β. Η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος από την επιχείρηση.
Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η παρούσα Δημόσια Πρόσκληση, η ΚΥΑ και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης, ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης υποβάλλεται την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΠΑ2.
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, είναι δυνατή η διενέργεια νέας επιτόπιας επαλήθευσης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου. Εφόσον το οριστικό αποτέλεσμα της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης είναι αρνητικό, ο Προϊστάμενος προβαίνει στην έκδοση της σχετικής απόφασης (όπως: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση / δημοσιονομική διόρθωση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης), η οποία κοινοποιείται στον δικαιούχο.

3. Ανάθεση διενέργειας επαληθεύσεων

Τα αρμόδια τμήματα διοικητικών υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων αναθέτουν τους ελέγχους, σύμφωνα με την με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. όπως ισχύει, σε ελεγκτές υπαλλήλους προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (ενδεικτικά: απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού).
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα την κείμενη νομοθεσία.
Οι ελεγχόμενοι δικαιούχοι υποχρεούνται:
α. να τηρούν κατάσταση του συνολικού προσωπικού επιχορηγούμενου και μη, η οποία αναζητείται από τους ελεγκτές
β. να διατηρούν τα σχετικά παραστατικά σε διακριτό φάκελο προκειμένου να ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους και να διαπιστώνεται η τήρηση ή μη των όρων του προγράμματος,
γ. να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4144/2013, «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Δ.ΥΠ.Α. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του».
δ. να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων που ζητούνται
ε. να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα (αφορά μόνο τις περιπτώσεις β και γ του κεφαλαίου 4.1) που αναφέρονται στην παρούσα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος είτε de minimis (Καν. 1407/2013), είτε 651/2014 (L187)
στ. κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές της Δ.ΥΠ.Α. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

7.4.Υποβολή αντιρρήσεων

Μετά την επαλήθευση (επιτόπια ή διοικητική) όταν διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή καταγράφεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συντάσσεται από τους ελεγκτές υπαλλήλους της Δ.ΥΠ.Α με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει αντιρρήσεις επί της έκθεσης επιτόπιας ή διοικητικής επαλήθευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της. Οι αντιρρήσεις εξετάζονται αμελλητί από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2 ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση.
Εάν γίνουν δεκτές οι αντιρρήσεις, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση αποδοχής των αντιρρήσεων.
Εάν ο δικαιούχος δεν υποβάλει εμπρόθεσμα αντιρρήσεις ή αυτές δεν γίνουν αποδεκτές, ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 εκδίδει σχετική απόφαση (ενδεικτικά: ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, απόρριψη αξίωσης για καταβολή της επιχορήγησης κτλ), η οποία κοινοποιείται στο δικαιούχο.
Κατά της απόφασης, ο δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της, ενώπιον της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών της κάθε Περιφερειακής Δ/νσης της Δ.ΥΠ.Α (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης-Δεσμεύσεις

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (επιχορηγούμενο και μη) προσωπικό, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής.
Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγούμενων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.
Οι δικαιούχοι του Κεφαλαίου 1 α) και όσοι εντάσσονται με το καθεστώς de minimis υποχρεούνται να διατηρήσουν μόνο το επιχορηγούμενο προσωπικό τους, με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ασκούν ελευθέριο. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άνεργο άτομο.
Σε περίπτωση που ο δικαιούχος μειώσει το επιχορηγούμενο προσωπικό και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες ,το πρόγραμμα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος:
i. έχει επιχορηγηθεί, τότε θα πρέπει να επιστραφεί στον Οργανισμό το αναλογούν ποσό επιχορήγησης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω στο Κεφάλαιο 10 «Διακοπή επιχορήγησης»,
ii. δεν έχει επιχορηγηθεί, θα διακόπτεται το πρόγραμμα δίχως την καταβολή οποιοδήποτε ποσού.
Σε περίπτωση αποχώρησης επιδοτούμενου κατά τη διάρκεια του πρώτου 12μήνου, ο φορέας θα πρέπει να τον αντικαταστήσει πριν τη λήξη του αρχικού 12μηνου απασχόλησης.
Η αντικατάσταση θα γίνεται με άτομο ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσληφθέν άτομο.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του επιχορηγούμενου ατόμου, ο δικαιούχος δύναται με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το ΚΠΑ2 μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα.
Σε διαφορετική περίπτωση (έλλειψη ανέργου με τη νέα ειδικότητα) ο δικαιούχος οφείλει να προσλάβει άτομα με την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούμενου.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη θέση, θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας για την αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου και της σχετικής διαδικασίας (εντολή κενής θέσης κλπ) κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).
Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση επιχορηγούμενων ανέργων από τους δικαιούχους, με ανέργους σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις Εξαιρέσεις του Κεφαλαίου 4.2.
Ως μείωση προσωπικού για το επιχορηγούμενο προσωπικό θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας.
Στην περίπτωση αυτή, εάν δεν υπάρξει αντικατάσταση του επιχορηγούμενου ατόμου για το οποίο ο δικαιούχος έχει δεσμευτεί σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του παρόντος Κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου 10 «Διακοπή επιχορήγησης».
Η Δ.ΥΠ.Α. δικαιούται να διενεργεί τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται, αντίστοιχα, από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 9 παρ. 2 του ΓΚΠΔ, στις περιπτώσεις όπου υφίσταται άλλη, πέραν της συγκατάθεσης του αιτούντος, νόμιμη βάση επεξεργασίας αυτών.
Επιπλέον, επιτρέπεται η περαιτέρω επεξεργασία, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δ.ΥΠ.Α., προσωπικών δεδομένων που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του εν λόγω προγράμματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 89 παρ. 2 ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση, ο ωφελούμενος έχει τα δικαιώματα που κατοχυρώνουν για το υποκείμενο των δεδομένων οι διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρθρα 12επ.) και συγκεκριμένα: δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου και τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας.
Η Δ.ΥΠ.Α και οι δικαιούχοι πρέπει να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/29.8.2019) σχετικά με τα μέτρα εφαρμογής του Καν. 2016/679.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
Διαδικασία επίλυσης διαφορών

1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης της Δ.ΥΠ.Α, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του αποτελέσματος και απευθύνονται στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2). Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

3. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που παραβιάστηκαν, εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

4. Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο/Τμήμα Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Διακοπή επιχορήγησης

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 1262/1982 (Α’ 70), όπως ισχύει, για την απόδοση στη Δ.ΥΠ.Α. και συγκεκριμένα: «7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91 του ΝΔ 356/1974 και των άρθρων 121 και 122 του ν. 4270/2014.
Επισημαίνεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται αυτοτελώς για κάθε φάση του προγράμματος (12μηνο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Επιμήκυνση Προγράμματος

Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση του δικαιούχου, για μη μείωση προσωπικού, σε περίπτωση α) δικαιολογημένης ασθένειας επιχορηγούμενου εργαζόμενου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του επιχορηγούμενου εργαζομένου και γ) αναστολή λειτουργίας του φορέα λόγω θερινών διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση του δικαιούχου και απόφαση του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας της Δ.ΥΠ.Α.
Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου του ΚΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
Πληροφόρηση

Η παρούσα τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 11/2017 δημοσιεύεται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α (www.dypa.gov.gr). Επίσης συντάσσεται Δελτίο Τύπου, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α στο διαδίκτυο (www.dypa.gov.gr) και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου της Δ.ΥΠ.Α στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
Τελικές διατάξεις

1. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων. Μετά την αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 30% των κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.

2. Ο Υποδιοικητής της Δ.ΥΠ,Α δύναται με απόφασή του να αναστείλει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ορισμός Προβληματικής επιχείρησης σύμφωνα με το στοιχείο 18 του άρθρου 2 του ΓΑΚ 651/2014, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Κανονισμού 2023/1315 της 23ης Ιουνίου 2023 (L 167/8 30.06.2023)

Προβληματική επιχείρηση είναι η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 21 παράγραφος 3 στοιχείο β) και τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), όταν έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου εταιρικού της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου εταιρικού κεφαλαίου. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) και ο όρος «κεφάλαιο» περιλαμβάνει, ενδεχομένως, κάθε διαφορά από έκδοση εταιρικών μεριδίων υπέρ το άρτιο·
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας (πλην ΜΜΕ που δεν έχει συμπληρώσει τριετία από τη σύστασή της ή, όσον αφορά την επιλεξιμότητα για ενίσχυση χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου, ΜΜΕ που πληροί την προϋπόθεση του άρθρου 21, παράγραφος 3 στοιχείο β) και τα κριτήρια για επενδύσεις χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου κατόπιν ελέγχου με τη δέουσα επιμέλεια από τον επιλεγμένο ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό), εφόσον έχει απολεσθεί πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ο όρος «εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισμένα μέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας» παραπέμπει ειδικότερα στα είδη εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2013/34/ΕΕ.
γ) εάν πρόκειται για εταιρεία που υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά από αίτημα των πιστωτών της·
δ) εάν πρόκειται για επιχείρηση που έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή που έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης·
ε) εάν πρόκειται για άλλη επιχείρηση εκτός ΜΜΕ, εφόσον τα τελευταία δύο έτη:
1) ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης είναι υψηλότερος του 7,5 και
2) ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) είναι κάτω του 1,0.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20-6-2017 (Β’ 2307) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία οικ.66837/1486/17-12-2018 (Β’ 5764), οικ.28011/635/9-7-2020 (Β’ 2855), 19505/1-3¬2022 (Β’ 1238), 67442/18-7-2022 (Β’ 3819), 84253/13-9-2022 (Β’4898) και 45580/4-5¬2023 (Β’3157) όμοιές της.
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΕ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΜΕ) & ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (αφορά σε εργοδότες που επιθυμούν να ενταχθούν με βάση το άρθρο 32 του ΓΚΑΚ 651/2014)

Για τον υπολογισμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ), ως δωδεκάμηνο αναφοράς εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των 12 μηνών που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Π.χ. Ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 28-6-2022. Το δωδεκάμηνο βάσει του οποίου θα υπολογιστούν οι Ε.Μ.Ε. είναι από 01-6-2021 έως 31-5-2022.
Σε περίπτωση που επιχείρηση λειτουργεί λιγότερους από 12 μήνες τότε οι Ε.Μ.Ε υπολογίζονται διαιρώντας το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού με τους
αντίστοιχους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης. Ως έναρξη λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος που δηλώθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι επιχειρήσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι ελεγκτές του Οργανισμού για τον – αυτόματο- υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. 12μήνου (στήλη Q με τίτλο «ΕΜΕ 12μήνου» του Πίνακα Υπολογισμού Ε.Μ.Ε. που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Οργανισμού) συμπληρώνουν μόνο τις στήλες C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M και Ν.
Για τον υπολογισμό των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για το απασχολούμενο προσωπικό, ως μήνας αναφοράς εκλαμβάνεται το χρονικό διάστημα των 30 ημερών που προηγείται της ημέρας της υποβολής της εντολής κενής θέσης-δήλωσης προτίμησης-ελέγχου προϋποθέσεων.
Π.χ. Ημερομηνία υποβολής της εντολής κενής θέσης-δήλωσης προτίμησης-ελέγχου προϋποθέσεων 28-6-2022. Ο μήνας βάσει του οποίου θα υπολογιστούν οι Ε.Μ.Ε. είναι από 29-5-2022 έως 28-6-2022.
Οι επιχειρήσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι και οι ελεγκτές του Οργανισμού για τον – αυτόματο- υπολογισμό των Μονάδων Εργασίας του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (στήλη S με τίτλο «ΕΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ» του Πίνακα Υπολογισμού Ε.Μ.Ε. που είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Οργανισμού) συμπληρώνουν μόνο την στήλη R (με τίτλο «ΜΗΝΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ»).
Για τον υπολογισμό τόσο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) όσο και των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, μιας επιχείρησης υπολογίζεται η πλήρης απασχόληση (γραμμές του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α :1 και 9), η μερική απασχόληση (από 1 ώρα έως 7 ώρες, συμπληρώνοντας τις γραμμές του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α: από 2 έως 8 και από 10 έως 16), η εποχική απασχόληση (συμβάσεις ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης και όχι έργου, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες γραμμές), η εκ περιτροπής απασχόληση (γραμμή του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α :18 ) και οι ωρομίσθιοι (γραμμή του Πίνακα Υπολογισμού των Ε.Μ.Ε. με Α/Α :17).
Δεν προσμετρώνται στον υπολογισμό του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του 12μηνου και των Μονάδων Εργασίας του μήνα της αίτησης χρηματοδότησης, οι θέσεις που έχουν μειωθεί για τους παρακάτω λόγους:
I. καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη (πειθαρχικοί λόγοι),
II. οικειοθελής αποχώρηση,
III. συνταξιοδότηση (είτε με καταγγελία σύμβασης είτε όχι) γήρατος ή αναπηρίας και
IV. θάνατος.
Προς τούτο στην κατάσταση που υποβάλλει η επιχείρηση (σε περίπτωση επιτόπιου ή και διοικητικού ελέγχου) πρέπει να αναφέρεται ο λόγος απουσίας του μισθωτού και να προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω στον Πίνακα Υπολογισμού των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) και των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης δεν θα συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία αποχώρησαν οικειοθελώς κλπ σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.
Για να λογίζεται ότι υπάρχει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων μίας επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχει υπέρβαση του αριθμού των Ε.Μ.Ε. της, γεγονός που διαπιστώνεται μετά από τη σύγκριση του αριθμού των Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου με τις Μονάδες Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η σύγκριση των Ε.Μ.Ε. με τις Μονάδες Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι απαραίτητη προκειμένου να ελεγχθεί εάν η επιχείρηση δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα ή όχι.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. για το προηγούμενο 12μηνο είναι μικρότερος ή ίσος των Μονάδων Εργασίας της επιχείρησης κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τότε η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και να επιχορηγηθεί για όσους ανέργους προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.
Στην περίπτωση που ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. είναι μεγαλύτερος του αριθμού των Μονάδων Εργασίας κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τότε η επιχείρηση πρέπει, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, να προσλάβει προσωπικό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των Ε.Μ.Ε. (για τον οποίον και θα δεσμευτεί). Στη συνέχεια δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για τους ανέργους που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού.
Παράδειγμα επιχείρησης που πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:
Μονάδες Εργασίας / Απασχολούμενο προσωπικό (αφού έχει μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης 3,88 (3 άτομα με πλήρη απασχόληση, 1 με μερική απασχόληση -4ωρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση- δηλαδή 0,5) και 1 με μερική απασχόληση -3ωρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση- δηλαδή 0,38.
Ο υπολογισμός των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε. 12μήνου) έχει ως εξής:
Έστω ότι η ίδια επιχείρηση απασχόλησε, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς:
3 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, δηλ. 3 x 12 = 36 : 12 = 3 Ε.Μ.Ε.,
1 εργαζόμενο μερικής απασχόλησης (3ώρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση), δηλ. 1 x 12 x 3/8 = 0,38 Ε.Μ.Ε.
Η επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, διότι το απασχολούμενο προσωπικό κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι 3,88 το οποίο είναι μεγαλύτερο από τις ΕΜΕ του δωδεκάμηνου αναφοράς 3,38. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιχείρηση θα δεσμευτεί για τις ΜΕ του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης δηλαδή για 3,88.
Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης, αυτή υπολογίζεται με βάση τις ώρες. Συνεπώς, για τον υπολογισμό 4ωρης απασχόλησης, πολλαπλασιάζουμε με το 4/8, για 5ωρη απασχόληση με το 5/8 κ.ο.κ.
Παράδειγμα επιχείρησης που παρουσιάζει μείωση των Ε.Μ.Ε.
Μονάδες Εργασίας / Απασχολούμενο προσωπικό (αφού έχει μετατραπεί σε πλήρη απασχόληση) επιχείρησης κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, η οποία έχει 2 άτομα με πλήρη απασχόληση, 2 άτομα με μερική απασχόληση (4ωρη σε πενθήμερη βάση) και 1 άτομο με μερική απασχόληση (6ωρη σε πενθήμερη βάση) που αντιστοιχεί σε 0,75 (θέση πλήρους απασχόλησης), δηλαδή συνολικά 3,75 (θέσεις πλήρους απασχόλησης).
Ο υπολογισμός των ετήσιων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.) έχει ως εξής: Έστω ότι η ίδια επιχείρηση απασχόλησε, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς:
2 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, δηλ. 2 x 12 = 24 : 12 = 2 Ε.Μ.Ε.,
3 εργαζομένους μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου (4ώρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση), δηλ. 3 x 12 x 4/8 = 18 : 12 = 1,5 Ε.Μ.Ε.,
1 εργαζόμενο μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου (6ώρη ημερησίως σε πενθήμερη βάση)=0,75 δηλ. 1x 12 x 6/8 = 9 : 12 = 0,75 Ε.Μ.Ε
5 εργαζομένους επί 2 μήνες (εποχική απασχόληση , με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης – 3ωρη απασχόληση σε πενθήμερη βάση) δηλ. 5 x 2 = 10 : 12 x 3/8 = 0,31 E.M.E.
1 εργαζόμενο εκ περιτροπής απασχόλησης (ο οποίος έχει απασχοληθεί 120 ημέρες το προηγούμενο 12μηνο)=0,40 δηλ. 120 :300 = 0,40 Ε.Μ.Ε,
1 ωρομίσθιο εργαζόμενο (ο οποίος έχει απασχοληθεί 320 ώρες το προηγούμενο 12μηνο)=0,15, δηλ. 320 :2080 = 0,15 Ε.Μ.Ε
Επομένως, το σύνολο των ετήσιων μονάδων εργασίας (Ε.Μ.Ε.) της επιχείρησης, κατά το δωδεκάμηνο αναφοράς είναι: 2 + 1,5 + 0,75+ 0,31+0,40 +0,15 = 5,11 Ε.Μ.Ε.
Η επιχείρηση πρέπει να προσλάβει προσωπικό προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός των απαραίτητων Μονάδων Εργασίας το 1,36 (3,75<5,11) και στη συνέχεια δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, για τα άτομα που θα προσλάβει πέραν του αριθμού αυτού (καθαρή αύξηση).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση απασχολεί ωρομίσθιο, εκ περιτροπής απασχολούμενο προσωπικό, οι Ε.Μ.Ε. υπολογίζονται ως εξής:
Στην περίπτωση που το 12μηνο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση απασχολούσε ωρομίσθιο προσωπικό, οι Ε.Μ.Ε. για το προσωπικό αυτό υπολογίζονται ως εξής:
– Προσθέτουμε το σύνολο των ωρών απασχόλησης του κάθε ωρομίσθιου εργαζομένου ανά μήνα και βγάζουμε το σύνολο των ωρών που απασχολήθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
– Ύστερα διαιρούμε το σύνολο αυτό δια του 2080, που είναι ο αριθμός των ωρών που απασχολείται ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών.
– Ο αριθμός που θα προκύψει είναι οι ΕΜΕ που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο ωρομίσθιο εργαζόμενο.
Για παράδειγμα:
Ένας ωρομίσθιος εργαζόμενος απασχολείται: Τον 1ο μήνα του δωδεκαμήνου 12 ώρες, τον 2ο: 16 ώρες, τον 3ο: 12 ώρες, 4ο: 12 ώρες, 5ο: 16 ώρες, 6ο: 12 ώρες, τον 7ο: 0 ώρες, τον 8ο : 0 ώρες, τον 9ο: 12 ώρες, 10ο: 12 ώρες, 11ο : 12 ώρες, 12ο : 0 ώρες. Σύνολο ωρών= 116,
Ε.Μ.Ε. 12μήνου = 116/2080= 0,04.
Μονάδες Εργασίας ωρομίσθιου εργαζομένου ο οποίος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απασχολήθηκε 13 ώρες είναι 0,075.
Στην περίπτωση που το 12μηνο πριν τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης η επιχείρηση απασχολούσε προσωπικό με πολύ λίγα ημερομίσθια (εκ περιτροπής απασχόληση), οι Ε.Μ.Ε. για το προσωπικό αυτό υπολογίζονται ως εξής:
– Προσθέτουμε το σύνολο ημερών απασχόλησης του κάθε εργαζομένου ανά μήνα και βγάζουμε το σύνολο των ημερών που απασχολήθηκε το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της εντολής κενής θέσης-δήλωσης προτίμησης-ελέγχου προϋποθέσεων.
– Ύστερα διαιρούμε το σύνολο αυτό δια του 300, που είναι ο αριθμός των ημερών που απασχολείται ένας εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια των δώδεκα μηνών.
– Ο αριθμός που θα προκύψει είναι οι Ε.Μ.Ε. του 12μήνου που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο εργαζόμενο.
Ενδεικτικό παράδειγμα:
Έστω ένας εργαζόμενος απασχολείται σε επιχείρηση ως εξής: Τον 1ο μήνα του δωδεκαμήνου: 12 ημέρες, τον 2ο : 10 ημέρες, τον 3ο :12 ημέρες, 4ο : 12 ημέρες, 5ο : 6 ημέρες, 6ο :2 ημέρες, τον 7ο :0 ημέρες, τον 8ο :0 ημέρες, τον 9ο : 12 ημέρες, 10ο : 12 ημέρες, 11ο :12 ημέρες, 12ο : 0 ημέρες. Σύνολο ημερών= 90, Ε.Μ.Ε. 12μήνου = 90/300= 0,3.
Μονάδες Εργασίας εκ περιτροπής εργαζομένου ο οποίος κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης απασχολήθηκε 5 ημέρες είναι = 0,2
Όσον αφορά στον αριθμό των θέσεων για τις οποίες θα δεσμευτεί η επιχείρηση σας γνωρίζουμε τα εξής : Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση θα δεσμευτεί για τις ΜΕ του μήνα υποβολής της αίτησης οι οποίες είναι είτε ίσες είτε μεγαλύτερες από τις ΕΜΕ 12μήνου.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις Μονάδες Εργασίας για τις οποίες έχουν δεσμευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Δεδομένου ότι δεν θεωρείται μείωση προσωπικού η κενή θέση που οφείλεται α)σε καταγγελία σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου για πειθαρχικούς λόγους(μετά από μήνυση), β)σε οικειοθελή αποχώρηση, γ)σε θάνατο, δ) σε φυλάκιση και ε)σε συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας μισθωτού επιχείρησης σας αναφέρουμε τα κάτωθι:
Στην περίπτωση αποχώρησης προσωπικού για καθέναν από τους ανωτέρω λόγους έστω και αν η αποχώρηση αυτή επιφέρει μείωση των Μονάδων Εργασίας για τις οποίες έχει δεσμευτεί, το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και η επιχείρηση δεσμεύεται για τις Μονάδες Εργασίας όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τη μείωση του προσωπικού.
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο δεσμευόμενο προσωπικό (με μήνα υποβολής της αίτησης) θεωρείται η καταγγελία σύμβασης εργασίας, η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική, η λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.
Στην περίπτωση που οι Μονάδες Εργασίας μειωθούν για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω η επιχείρηση υποχρεούται να τις καλύψει.
• Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να προβεί στη συμπλήρωση των ΜΕ είτε με την πρόσληψη νέου υπαλλήλου είτε αλλάζοντας το καθεστώς απασχόλησης του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση
• Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προσλάβει άτομο μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και την ένταξή της στο πρόγραμμα, αυτό μπορεί να εκληφθεί ως αντικατάσταση προσωπικού που μειώθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος εφόσον ο αριθμός των Μονάδων Εργασίας για τις οποίες έχει δεσμευτεί παραμένει σταθερός.
Επιπλέον:
i. Σε περίπτωση που κατά το κρίσιμο 12μηνο αναφοράς ή/και κατά τον μήνα της αίτησης χρηματοδότησης μισθωτός επιχείρησης δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του λόγω στράτευσης, δικαιολογημένης ασθένειας, αναίτιου κωλύματος (όπως τοκετός-λοχεία), ειδικής άδειας μητρότητας (εάν δεν διακοπεί η σχέση εργασίας), η θέση λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό τόσο των Ε.Μ.Ε. του 12μήνου όσο και του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Προς τούτο, στην κατάσταση που υποβάλλει η επιχείρηση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος απουσίας του μισθωτού και να προσκομίζονται τα ανάλογα δικαιολογητικά.
ii. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική εκπαίδευση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας, πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό των Ε.Μ.Ε και των Μονάδων Εργασίας του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
iii. Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση κατά το 12μηνο που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ή/και κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης αντικατέστησε (μία ή περισσότερες φορές) στον ίδιο μήνα μισθωτό που απολύθηκε, για τον υπολογισμό των Ε.Μ.Ε. θεωρείται 1 θέση εφόσον η αντικατάσταση έγινε μετά την απόλυση του πρώτου μισθωτού και εφόσον, για την ίδια θέση, οι απασχολούμενοι έχουν ασφαλισθεί αθροιστικά για 25 το πολύ ημερομίσθια.