129604/29.11.2021
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 78812/14.07.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 3116).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) και στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα την παρ. 12 του άρθρου 58, καθώς και το άρθρο 54Α, όπως προστέθηκε με την παρ. 10 του άρθρου του ν. 4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 125).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

7. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

8. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

9. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β’ 2902).

10. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/58/ ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Την υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ 646/30.06.2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθηση Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του άρθρου 15, παρ. 6 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 36952/1275/20.5.2008 κοινής υπουργικής απόφασης» (ΦΕΚ Β’ 986)» (Β’1467).

12. Την υπ’ αρ. 78812/14.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και Επικρατείας «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 3116).

13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν αυτής που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 78812/14.07.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021-2022, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (Β’ 3116), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 78812/14.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3116) ως ακολούθως:

α) Η περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:

«θ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. από 01.01.2022 σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης και να προσαρμόσουν όσες από τις παραπάνω διαδικασίες (α-η) εμπίπτουν στη λειτουργία της εφαρμογής. Για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021, οι σχετικές διαδικασίες καταγραφής και παρακολούθησης της παρουσίας των παιδιών, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 71383/08.07.2020 (Β’ 2774) κοινή απόφαση για την δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021».

β) Η περ. δ της παρ. 2 του άρθρου 10, τροποποιείται ως εξής:

«δ) Να κάνουν χρήση της αυτοματοποιημένης εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. σχετικά με την παρακολούθηση της δράσης, από την 01.01.2022. Για τους μήνες Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021, οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες των ωφελούμενων ατόμων για την βεβαίωση της παρουσίας του τέκνου τους στη Δομή, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 71383/08.07.2020 (Β’ 2774) κοινή απόφαση για την δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021».

γ) Η παρ. 6 του άρθρου 11, τροποποιείται ως εξής:

«6) Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. πραγματοποιείται για την περίοδο Σεπτέμβριο 2021 έως Δεκέμβριο 2021 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 71383/08.07.2020 (Β’ 2774) κοινή απόφαση για την δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021 και από 01.01.2022 γίνεται με βάση την αυτοματοποιημένη εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.».

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης Υφυπουργός Εργασίας και Επενδύσεωνκαι Κοινωνικών Υποθέσεων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός

Εσωτερικών
Επικρατείας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ