129295 ΕΞ 13-09-2022
Διαπίστωση έναρξης της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν. 4916/2022 (Α’ 65)

Αριθμ. 129295 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 4865/15-09-2022)

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 42 και 44, καθώς και της παρ. 7 του άρθρου 111 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) το π.δ. 142/2017«Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) των άρθρων 78-98 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),
ζ) της υπό στοιχεία 22644 ΕΞ/24.2.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Διαπίστωση της συνέχισης λειτουργίας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους» (Β’ 725),
η) της υπό στοιχεία 27984 ΕΞ/1.3.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 149), κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για τον διορισμό της Μαρίας Ελένης Αθανασοπούλου στη θέση Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών,
θ) των άρθρων 13 έως και 26 του Μέρους Β’ του ν. 4916/2022 «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας άλλες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση άλλες κατοικίας άλλες στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, άλλες μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως άλλες ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 65),
ι) του άρθρου 96 του ν. 4941/2022 «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 113),

αποφάσισε:

Διαπιστώνει την έναρξη της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του άρθρου 16 του ν. 4916/2022 (Α’ 65), με την οποία εκκινούν οι προθεσμίες της παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 13 έως και 26 του Μέρους Β’ του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ