12924/14-02-2024
Εξειδίκευση κατηγοριών προωθητικών ενεργειών της παρ. 1, εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών της παρ. 2, κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 3, διαδικασία ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων των παρ. 6 και 7, κλιμάκωση των προστίμων και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α’ 9) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6969/30-01-2024 (Β’ 640) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

(ΦΕΚ Β 1115/15.2.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1 Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/ 1999, Α’ 45),

1.2 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

1.3 του ν. 5055/2023 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2121 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και επείγουσες διατάξεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς» (Α’ 161),

1.4 του ν. 5082/2024 «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 9) και ιδίως το άρθρο 38 αυτού,

1.5 του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.6 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

1.7 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

1.8 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

1.9 της υπ’ αρ. 6969/30-01-2024 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Εξειδίκευση κατηγοριών προωθητικών ενεργειών της παρ. 1, εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών της παρ. 2, κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 3, διαδικασία ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων των παρ. 6 και 7, κλιμάκωση των προστίμων και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α’ 9)» (Β’ 640).

2. Την ανάγκη για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων για την προστασία της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού στο πλαίσιο της οξείας διεθνούς πληθωριστικής κρίσης που προκλήθηκε από το συνδυασμό της γεωπολιτικής κρίσης της στρατιωτικής εισβολής της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία και της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας της νόσου COVID-19.

3. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 6902/ 26-01-2024 εισήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6969/30-01-2024 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Εξειδίκευση κατηγοριών προωθητικών ενεργειών της παρ. 1, εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών της παρ. 2, κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2 και 3, διαδικασία ελέγχου και επιβολής των κυρώσεων των παρ. 6 και 7, κλιμάκωση των προστίμων και άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 (Α’ 9)» (Β’ 640), όπου α) Προστίθενται παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 1, β) προστίθεται παρ. 2 στο άρθρο 2, β) προστίθεται 13η κατηγορία στο άρθρο 3, γ) προστίθενται νέες κατηγορίες στο άρθρο 4 και αναριθμούνται οι υφιστάμενες κατηγορίες, δ) προστίθεται άρθρο 4α, ε) προστίθεται παρ. 4 στο άρθρο 7 και η απόφαση διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 1

Εξειδίκευση κατηγοριών προωθητικών ενεργειών της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024

1. Για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες προωθητικές ενέργειες:

α) Η πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται σε χαμηλότερη τιμή από οποιαδήποτε τιμή αναφοράς (λ.χ. έκπτωση ή προσφορά),

β) η πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι πωλείται σε συσκευασία που περιέχει επιπλέον ποσότητα ως «δώρο» για τον καταναλωτή,

γ) η πώληση πολυσυσκευασίας, αποτελούμενης από περισσότερα του ενός όμοια μεταξύ τους συσκευασμένα προϊόντα, για την οποία δηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο ότι εμπεριέχει μία ή περισσότερες συσκευασίες «ΔΩΡΟ» ή ότι προσφέρεται σε χαμηλότερη τιμή από οποιαδήποτε τιμή αναφοράς (λ.χ. έκπτωση ή προσφορά), δ) η πώληση προϊόντος για το οποίο δηλώνεται ότι πωλείται μαζί με άλλο, διαφορετικό, προϊόν ως «ΔΩΡΟ», ε) η πώληση προϊόντος με έκπτωση ή προσφορά που παρέχεται από εκπτωτικό κουπόνι, δωροεπιταγή, πόντους αγορών ή άλλα συστήματα επιβράβευσης (λ.χ. loyalty cards),

στ) η συμμετοχή σε οποιοδήποτε φυλλάδιο ή διαφήμιση λιανοπωλητή που αναφέρει ή υπονοεί ότι το προϊόν προσφέρεται σε συμφέρουσα για τον καταναλωτή τιμή (π.χ. αναφορές όπως «μόνο», «best value», «εξαιρετική τιμή», «ευκαιρία»).

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται και για προϊόντα που εισάγονται για πρώτη φορά στην αγορά, με την ίδια ή άλλη ονομασία, με την ίδια ή άλλη συσκευασία, και διαφορετικό ραβδωτό κωδικό είδους (barcode):

α) Μετά την απόσυρση άλλου προϊόντος της ίδιας επιχείρησης με τις ίδιες ή παραπλήσιες ιδιότητες ή

β) εμπεριέχουν μικρότερη ή μεγαλύτερη ποσότητα, κατά πενήντα τοις εκατό (50%), από άλλο όμοιο ή παραπλήσιο προϊόν που διαθέτει η ίδια επιχείρηση στην αγορά, με αυξημένη τιμή μονάδας, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 2Α της υπ’ αρ. 91354/2017 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (Β’ 2983) ή

γ) διατίθενται από άλλη νέα επιχείρηση που συνεργάζεται ή συνδέεται με επιχείρηση που ήδη διαθέτει στους καταναλωτές προϊόντα της ίδιας κατηγορίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

3. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης όπως προβλέπεται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α
Κατηγορία προϊόντων
Χρονική απόσταση από την ημερομηνία λήξης
1
Ρύζι
10 ημέρες
2
Ψωμί και ψωμί για τοστ
3 ημέρες
3
Αρτοσκευάσματα
1 ημέρα
4
Φρυγανιές
20 ημέρες
5
Μακαρόνια
20 ημέρες
6
Αλεύρι
10 ημέρες
7
Όσπρια
20 ημέρες
8
Αλλαντικά
5 ημέρες
9
Κονσέρβες
20 ημέρες
10
Κατεψυγμένα ψάρια
20 ημέρες
11
Νωπό χοιρινό
1 ημέρα
12
Νωπό κοτόπουλο και μέρη κοτόπουλου
1 ημέρα
13
Νωπό μοσχάρι
1 ημέρα
14
Γάλα φρέσκο πλήρες και με χαμηλά λιπαρά
1 ημέρα
15
Γάλα υψηλής παστερίωσης (μακράς διάρκειας) πλήρες και με χαμηλά λιπαρά
5 ημέρες
16
Σοκολατούχο γάλα
1 ημέρα
17
Φυτικά ροφήματα
1 ημέρα
18
Γάλα εβαπορέ
20 ημέρες
19
Γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού
3 ημέρες
20
Κρέμες και ριζόγαλο
3 ημέρες
21
Τυρί
10 ημέρες
22
Χυμός τομάτας
20 ημέρες
23
Σάλτσες και κύβοι ζωμών
20 ημέρες
24
Μαγιονέζες
20 ημέρες
25
Κέτσαπ
20 ημέρες
26
Αυγά
5 ημέρες
27
Βούτυρα και μαργαρίνες
15 ημέρες
28
Μαρμελάδες και είδη επάλειψης
15 ημέρες
29
Ελαιόλαδο
20 ημέρες
30
Σπορέλαια
10 ημέρες
31
Κατεψυγμένα λαχανικά
20 ημέρες
32
Κατεψυγμένες ζύμες
20 ημέρες
33
Ζάχαρη και Γλυκαντικές ουσίες
20 ημέρες
34
Προϊόντα βρώμης
20 ημέρες
35
Κρέμα βρεφικής ηλικίας
20 ημέρες
36
Καφές συσκευασμένος
15 ημέρες
37
Χυμοί
5 ημέρες
38
Αναψυκτικά
10 ημέρες
39
Μπύρα
10 ημέρες
40
Νερό
10 ημέρες
41
Σοκολάτα (στερεή και ροφήματα)
10 ημέρες
42
Τροφές για σκύλους σε κονσέρβα
30 ημέρες
43
Τροφές για γάτες σε κονσέρβα
30 ημέρες
44
Χαλβάς
15 ημέρες
4. Η παρ. 3 εφαρμόζεται μόνο εφόσον τα προϊόντα με κοντινή ημερομηνία λήξης επισημαίνονται με ευκρινή αναγραφή επί ή πλησίον του προϊόντος της φράσης: «Προϊόν με κοντινή ημερομηνία λήξης».

5. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις κατηγορίες προϊόντων του άρθρου 4.

Άρθρο 2

Εξειδίκευση εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024

1. Η παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 5084/2023 εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπτώσεων, πιστώσεων και άλλων παροχών που μειώνουν την αρχική τιμή προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών:

α) Εκπτώσεις επί τιμολογίου, ήτοι εκπτώσεις που αναγράφονται στο τιμολόγιο πώλησης των προϊόντων από την επιχείρηση στο λιανοπωλητή και

β) πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από την επιχείρηση προς τον λιανοπωλητή.

2. Για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» του άρθρου 16 του ν. 5055/2023 (Α’ 161), η μείωση για την οποία έχουν δεσμευθεί οι προμηθευτές συνυπολογίζεται στο ποσοστό μείωσης αρχικής τιμής της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 5084/2023, εφόσον η μείωση της τιμής έγινε στην τιμή πώλησης του προϊόντος, προ εκπτώσεων, πιστώσεων ή άλλων παροχών.

Άρθρο 3

Εξειδίκευση κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του του άρθρου 38 του ν. 5082/2024

Οι κατηγορίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του του άρθρου 38 του ν. 5084/2023 είναι οι ακόλουθες:

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1
Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων (σε σκόνη, υγρό ή ταμπλέτες)
2
Απορρυπαντικά ρούχων για πλύσιμο στο χέρι
3
Απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων (σε σκόνη, υγρό ή ταμπλέτες)
4
Απορρυπαντικά για πλύση πιάτων και σκευών στο χέρι
5
Καθαριστικά επιφανειών παντός είδους
6
Χλωρίνες
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
7
Σαμπουάν και conditioner
8
Αφρόλουτρα
9
Σαπούνια σε υγρή μορφή
10
Σαπούνια σε στερεά μορφή
11
Οδοντόκρεμες
12
Βρεφικές και παιδικές πάνες
13
Σερβιέτες (από τις 20 Μαρτίου 2024)
Άρθρο 4 Εξειδίκευση κατηγοριών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του του άρθρου 38 του ν. 5082/2024

Οι κατηγορίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 5084/2023 είναι οι ακόλουθες:

Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
1
Νωπά φρούτα (μη επεξεργασμένα)
2
Νωπά λαχανικά (μη επεξεργασμένα)
3
Νωπό μοσχάρι (μη επεξεργασμένο, εξαιρουμένης της κοπής)
4
Νωπό χοιρινό (μη επεξεργασμένο, εξαιρουμένης της κοπής)
5
Νωπό κοτόπουλο (μη επεξεργασμένο, εξαιρουμένης της κοπής)
6
Νωπό αρνί (μη επεξεργασμένο, εξαιρουμένης της κοπής)
7
Νωπό κατσίκι (μη επεξεργασμένο, εξαιρουμένης της κοπής)
8
Νωπά ψάρια (μη επεξεργασμένα, εξαιρουμένης της κοπής)
Άρθρο 4α

Υποχρεώσεις προμηθευτών σχετικά με την κοινοποίηση τιμοκαταλόγων και διαχείριση αποθεμάτων λιανοπωλητών

1. Για τις κατηγορίες προϊόντων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024, οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν το λιανεμπόριο:

α) Ανακοινώνουν τους νέους καταλόγους τιμών στους οποίους εφαρμόζεται η μείωση της αρχικής τιμής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024, στους λιανοπωλητές μέχρι και τις 20 Φεβρουαρίου 2024 και

β) μεριμνούν για την απόσυρση του αποθέματος των προϊόντων τους που πωλούνταν με προωθητικές ενέργειες των περ. β; γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, πριν από την εφαρμογή της ανακοινωθείσας αύξησης τιμής, και απαγορεύεται να τα διαθέτουν για τους επόμενους τρεις (3) μήνες σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024.

2. Οι μειώσεις αρχικής τιμής της περ. α’ της παρ. 1 κοινοποιούνται από τους λιανοπωλητές προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη διαδικασία του άρθρου 15 του ν. 5055/2023 (Α’ 161).

Άρθρο 5

Διενέργεια ελέγχου

Για τη διαπίστωση παραβάσεων των παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 μπορεί να διενεργείται διοικητικός ή επιτόπου έλεγχος, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας, από τα όργανα των αρμοδίων αρχών της παρ. 4 του ιδίου άρθρου δηλαδή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.).

Άρθρο 6

Διαδικασία διοικητικού ελέγχου

1. Οι αρχές της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 μπορούν να ασκούν τις εξουσίες της παρ. 5 του ιδίου άρθρου με την έκδοση εντολής για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων προς τον ελεγχόμενο. Η εντολή εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο της αρχής ελέγχου που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας.

2. Σε περίπτωση που κατά την κρίση των ελεγκτικών οργάνων παραστεί ανάγκη για επιτόπια παρουσία ελεγκτών στο χώρο του ελεγχόμενου τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες συγκροτούν κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμε-να από δύο (2) τουλάχιστον όργανα, τα οποία φέρουν το έντυπο με τίτλο «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ», με την οποία βεβαιώνεται η αρμοδιότητά τους να διενεργήσουν τον έλεγχο.

3. Οι ελεγχόμενες οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι ο τρόπος τιμολόγησής τους είναι συμβατός με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 5082/2024. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές δύνανται να ζητούν κάθε απαραίτητο κατά την κρίση τους στοιχείο καθώς και να διευκολύνουν τον ελεγχόμενο με τη χορήγηση υποδειγμάτων πινάκων.

4. Μετά την επεξεργασία των συλλεχθέντων στοιχείων συντάσσεται ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ με τα τελικά πορίσματα των ελεγκτικών οργάνων και υποβάλλεται στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή ελέγχου. Σε περίπτωση που σύμφωνα με το πόρισμα της Έκθεσης Ελέγχου προκύπτει παράβαση του άρθρου 38 του ν. 5082/2024, τότε αντίγραφο της Έκθεσης κοινοποιείται αμελλητί στον ελεγχόμενο με κάθε πρόσφορο μέσο. Ο ελεγχόμενος μπορεί να καταθέσει τις απόψεις του σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του αντιγράφου του προηγούμενου εδαφίου, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

5. Το σύνολο των στοιχείων και συμπερασμάτων της Έκθεσης Ελέγχου και των απόψεων του ελεγχομένου τίθεται στη διάθεση του αρμόδιου οργάνου για την επιβολή της κύρωσης υπό τη μορφή εισηγητικού σημειώματος.

6. Σε όποιον παρεμποδίζει ή παρακωλύει τον έλεγχο με οποιονδήποτε τρόπο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024, χωρίς να θίγεται η επιβολή ποινικών κυρώσεων.

7. Κατά τη διάρκεια του επιτόπου ελέγχου τα όργανα της παρ. 1 μπορούν να ασκούν τις εξουσίες της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Άρθρο 7

Κλιμάκωση προστίμων

1. Το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται σε όποιον παραβιάζει τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 38 του ν. 5082/ 2024 υπολογίζεται βάσει του ακόλουθου τύπου:

Όπου:

Π: το ύψος του προστίμου σε ευρώ,

d: ο αριθμός των ημερών που μεσολάβησαν από την ημέρα πρώτης εφαρμογής της αύξησης της τιμής για την παρ. 1 ή την 1η Μαρτίου 2024 για τις παρ. 2 και 3, μέχρι και την ημέρα κατά την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση από τις αρμόδιες αρχές ελέγχου,

Κ.: το ύψος του μικτού κέρδους της επιχείρησης στην κατηγορία προϊόντων για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση για την οποία έχουν δημοσιευθεί οικονομικές καταστάσεις, που και ρ: το ποσοστό ποινής επί των πωλήσεων της επιχείρησης στην κατηγορία προϊόντων για την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση κατά τη διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2022, που ορίζεται ίσο με εκατό τοις εκατό (100%).

2. Αν παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 αφορά σε ποσοστό μείωσης της αρχικής τιμής που υπολείπεται μέχρι 1% της προβλεπόμενης μείωσης επιβάλλεται άπαξ η ποινή της σύστασης. Σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με την άνω σύσταση επιβάλλεται πρόστιμο όπως ορίζεται στην παρ. 1 προσαυξημένο κατά, επιπλέον, είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Το ύψος του προστίμου της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 ορίζεται ίσο με το ένα τοις εκατό (1%) επί του κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά τη διαχειριστική χρήση που ξεκίνησε το 2022. Το πρόστιμο δεν επιβάλλεται εφόσον η επιχείρηση προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών τα αιτούμενα στοιχεία μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου.

4. Για παραβάσεις του άρθρου 4α επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024.

Άρθρο 8

Επιβολή κυρώσεων

Οι κυρώσεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 38 του ν. 5082/2024 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητή της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.).

Άρθρο 9

Δικαστική προστασία

Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, εντός της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97).

Άρθρο 10

Είσπραξη προστίμων

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’ 190) και αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 1560989001).

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-βερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ