1285/05-01-2023
Ρύθμιση λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014 (Α’ 114)

Αριθμ. 1285/2023

(ΦΕΚ Β’ 25/09-01-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 55 και 56 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του ν. 5006/2022 «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή “Μάτι” και άλλες διατάξεις» (Α’ 239).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 – Α’ 98), όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

5. Το π.δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

13. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

14. Την υπ’ αρ.1087/05.01.2023 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται απώλεια εσόδων για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης από την απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, η οποία καλύπτεται εν μέρει από την αύξηση των εισφορών λόγω της αύξησης των θέσεων εργασίας που προαπαιτεί η εν λόγω ρύθμιση,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής – βασικά διαδικαστικά στάδια

1. Με την παρούσα απόφαση ρυθμίζονται τα λεπτομερειακά θέματα σχετικά με την εξυγίανση προνοιακών φορέων που προβλέπονται στο άρθρο 55 του ν. 4262/2014.

2. Διαδικαστικά στάδια της εξυγίανσης είναι:

α) Η υποβολή Σχεδίου Εξυγίανσης στο Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του άρθρου 56 του ν. 4262/2014,

β) η εξέταση του Σχεδίου από το Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης του άρθρου 56 του ν. 4262/2014 και η παροχή απλής γνώμης επ’ αυτού,

γ) η παροχή της έγγραφης συναίνεσης πιστωτών που εκπροσωπούν τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό (60%) των απαιτήσεων εις βάρος του προνοιακού φορέα, συμπεριλαμβανομένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και του Δημοσίου,

δ) η διαβίβαση του υποβληθέντος Σχεδίου Εξυγίανσης, της γνώμης του Παρατηρητηρίου επ’ αυτού, και του σχεδίου Συμφώνου Εξυγίανσης στα αρμόδια Υπουργεία,

ε) η υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, και

στ) η εποπτεία του προνοιακού φορέα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Σύμφωνο Εξυγίανσης.

Άρθρο 2
Υποβολή και εξέταση σχεδίου – παροχή γνώμης

1. Η διαδικασία εξυγίανσης εκκινεί με την υποβολή, εκ μέρους του προνοιακού φορέα, του Σχεδίου Εξυγίανσης εγγράφως ή σε ψηφιακή μορφή στον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Προέδρου του Παρατηρητηρίου. Από την ημερομηνία της υποβολής εκκινεί και η προθεσμία του ενός (1) μηνός της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 για παροχή γνώμης από το Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Παρατηρητήριο).

2. Το Σχέδιο Εξυγίανσης περιλαμβάνει την εξειδίκευση των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και Σχέδιο Συμφώνου Εξυγίανσης. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από το άρθρο 55 του ν. 4262/2014, αποτελούν μέρος του Σχεδίου Εξυγίανσης, ακόμη κι αν δεν αποτυπώνονται ρητά σ’ αυτό, εάν αυτές είναι ρητές και δεν απαιτούν εξειδίκευση.

3. Η έγγραφη συναίνεση των πιστωτών που καλύπτουν το ποσοστό της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 παρέχεται σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας μέχρι την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, ακόμη και πριν από την υποβολή του Σχεδίου Εξυγίανσης ή μετά την έκδοση γνώμης από το Παρατηρητήριο.

4. Το Παρατηρητήριο εξετάζει το Σχέδιο Εξυγίανσης και διατυπώνει γνώμη με βάση τη νομιμότητά του, τη βιωσιμότητά του και το δημόσιο συμφέρον που συναρτάται με τα οφέλη που θα επιφέρει η διατήρηση λειτουργίας του προνοιακού φορέα στην κοινωνία.

Άρθρο 3
Όροι για παροχή συναίνεσης από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η συναίνεση του e-Ε.Φ.Κ.Α. παρέχεται με απόφαση του Διοικητή του. Η συναίνεση χορηγείται, εάν το Σχέδιο Εξυγίανσης περιέχει ρύθμιση χρεών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. που είναι σύμφωνη με τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014. Σε περίπτωση που στο Σχέδιο Εξυγίανσης ή στο σχέδιο Συμφώνου Εξυγίανσης προβλέπεται αύξηση των θέσεων εργασίας του προνοιακού φορέα, σε σχέση με αυτές που υφίστανται κατά την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εντός των πρώτων δύο (2) ετών της ρύθμισης και κατά εκατό τοις εκατό (100%) εντός των πρώτων πέντε (5) ετών της ρύθμισης και διατήρηση του αριθμού αυτού μέχρι το πέρας ισχύος της ρύθμισης, παρέχεται συναίνεση σε ρύθμιση που προβλέπει απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των πάσης φύσεως προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων, προστίμων και επιβαρύνσεων, σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του προνοιακού φορέα με τους όρους της ρύθμισης.

Άρθρο 4
Όροι για την παροχή συναίνεσης από το Δημόσιο

Η συναίνεση του Δημοσίου παρέχεται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η συναίνεση παρέχεται υπό τους όρους της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014. Το Δημόσιο δύναται να παρέχει συναίνεση σε ρύθμιση που προβλέπει την απαλλαγή των οφειλών από μέρος ή το σύνολο των τόκων και του προστίμου εκπρόθεσμης καταβολής σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους της ρύθμισης.

Άρθρο 5
Υπογραφή και ισχύς συμφώνου

1. Η γνώμη του Παρατηρητηρίου και το υποβληθέν Σχέδιο Εξυγίανσης ή σχέδιο Συμφώνου Εξυγίανσης διαβιβάζονται αμέσως μόλις εκδοθούν στα Υπουργεία που είναι αρμόδια για την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης και κοινοποιούνται στον προνοιακό φορέα.

2. Με επιμέλεια του φορέα διαβιβάζεται προς τα αρμόδια Υπουργεία, σχέδιο Συμφώνου Εξυγίανσης το οποίο ανταποκρίνεται στο Σχέδιο Εξυγίανσης, επί του οποίου παρέσχε γνώμη το Παρατηρητήριο, ή στο σχέδιο Συμφώνου Εξυγίανσης που είχε συνυποβληθεί μαζί με το Σχέδιο Εξυγίανσης. Το σχέδιο Συμφώνου Εξυγίανσης που υποβάλλεται στα συναρμόδια Υπουργεία μπορεί να διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό που υποβλήθηκε στο Παρατηρητήριο με βάση τη γνώμη του Παρατηρητηρίου ή παρατηρήσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή του Δημοσίου ή λοιπών πιστωτών που παρασχέθηκαν εν όψει της παροχής έγγραφης συναίνεσης ή σε περίπτωση που, λόγω μεταβολής των συνθηκών εν τω μεταξύ, απαιτείται επικαιροποίησή του. Μπορεί, περαιτέρω, να τροποποιηθεί με βάση τις παρατηρήσεις των συναρμόδιων Υπουργείων και να συμπεριλάβει πρόβλεψη για την έκτακτη χρηματοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, ακόμη κι αν αυτή δεν είχε περιληφθεί στο Σχέδιο Εξυγίανσης. Το σχέδιο Συμφώνου Εξυγίανσης μπορεί να διαβιβασθεί και χωρίς να έχει προηγηθεί γνώμη του Παρατηρητηρίου, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014.

3. Τα συναρμόδια Υπουργεία ελέγχουν την ύπαρξη της έγγραφης συναίνεσης που απαιτείται από την παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014.

4. Εάν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα συναρμόδια Υπουργεία και ο προνοιακός φορέας υπογράφουν το Σύμφωνο Εξυγίανσης. Για την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης εκ μέρους του προνοιακού φορέα νομιμοποιείται η διοίκηση που έχει σχετική καταστατική αρμοδιότητα ή έχει λάβει σχετική εντολή από το αρμόδιο όργανο ή η διοίκηση που έχει ορισθεί προσωρινά από το Δικαστήριο με αρμοδιότητα την υπαγωγή του προνοιακού φορέα σε διαδικασία εξυγίανσης. Το Σύμφωνο Εξυγίανσης αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» όχι αργότερα από την επομένη της υπογραφής του.

Άρθρο 6
Συνέπειες υπογραφής συμφώνου

1. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλονται οι κατά του συμβαλλόμενου προνοιακού φορέα πράξεις φορολογικής φύσεως και διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η άσκηση ή εκδίκαση οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου για οφειλές, που εμπίπτουν στο Σύμφωνο Εξυγίανσης. Αναστέλλονται, επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, οι τασσόμενες προθεσμίες παραγραφής. Η χορήγηση της αναστολής επάγεται αυτοδικαίως την απαγόρευση διάθεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του προνοιακού φορέα για σκοπό που δεν ανάγεται στην αποπληρωμή των υπό ρύθμιση οφειλών του. Για την ισχύ της αναστολής έναντι κάθε δανειστή απαιτείται η κοινοποίηση με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο προς αυτόν της ανάρτησης του Συμφώνου Εξυγίανσης στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια». Οι διαδικασίες πλειστηριασμού που είναι εκκρεμείς κατά την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλονται με μόνη την κοινοποίηση, με κάθε πρόσφορο τρόπο, της ανάρτησης του Συμφώνου Εξυγίανσης στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια» στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

2. Από την επομένη της υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι μισθοί των εργαζομένων στον προνοιακό φορέα αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Εργαζόμενοι που δεν αποδέχονται την αναπροσαρμογή του πρώτου εδαφίου μπορούν να παραιτηθούν εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται την αποζημίωση που θα ελάμβαναν σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους από τον εργοδότη προνοιακό φορέα με βάση τις αποδοχές που είχαν πριν την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης.

Άρθρο 7
Άσκηση εποπτείας επί του προνοιακού φορέα

Η εποπτεία του προνοιακού φορέα ασκείται από το όργανο που είναι αρμόδιο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014. Το όργανο που εποπτεύει ελέγχει την τήρηση των όρων του Συμφώνου Εξυγίανσης και μπορεί να απαγορεύσει, με πράξη του, ενέργειες του προνοιακού φορέα που παραβιάζουν τους όρους του Συμφώνου Εξυγίανσης. Προς τον σκοπό της καλύτερης εποπτείας, το όργανο που εποπτεύει μπορεί να ζητεί κάθε απαραίτητη πληροφορία από τον προνοιακό φορέα. Αν το όργανο που εποπτεύει διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται ουσιώδεις όροι του Συμφώνου Εξυγίανσης και, ιδίως, ότι ανατρέπονται οι ρυθμίσεις των παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014, εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη. Από την επομένη της ανάρτησης της πράξης αυτής στον διαδικτυακό τόπο «Διαύγεια», παύουν η ισχύς και οι ρυθμίσεις του Συμφώνου Εξυγίανσης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν και εκκρεμείς διαδικασίες εξυγίανσης προνοιακών φορέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ