12788 ΕΞ 2022/4.4.2022
Επικαιροποίηση περιεχομένου πληροφορίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2018/1724 για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Single Digital Gateway) και Ενέργειες εκπροσώπων του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού – Εγγραφή στο SDG Dashboard

04/04/2022
Α. Π.: οικ. 12788 ΕΞ 2022
Αριθ. Φακ.: ΔΙΔΔΔΗ/Φ.14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών
Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ
Πληροφορίες: Β. Παπαρρίζου
e-mail: govgr@mindigital.gr
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Πληροφορίες: Α. Ράπτη, Σ. Παπαδάκη
Τηλέφωνα: 210-9098160, -172
e-mail: youreurope@mindigital.gr

Θέμα: Επικαιροποίηση περιεχομένου πληροφορίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2018/1724 για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (Single Digital Gateway) και Ενέργειες εκπροσώπων του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού – Εγγραφή στο SDG Dashboard.

Σχετ.: 1. Η αρ. πρωτ. ΔΙΔΔΑ/ΤΔΙ/Φ.14/οικ.21169/4-6-2019 εγκύκλιος του τ. Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΚΛΩ465ΧΘΨ-1Ε9).
2. Η αρ. πρωτ. ΔΑΔ/Φ.14/οικ.2881/12-2-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: Ω19Ν46ΜΤΛΠ-ΧΘΩ).
3. Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΔΔΗ/Φ.14/9-2-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: ΩΦΟΞ46ΜΤΛΠ-ΗΧΠ).

Α. Επικαιροποίηση περιεχομένου πληροφορίας – Ενέργειες εκπροσώπων του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού 2018/1724.

Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Οκτωβρίου 2018 (εφεξής «Κανονισμός) η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Your Europe» (Single Digital Gateway, εφεξής SDG) τέθηκε επίσημα σε λειτουργία στις 12 Δεκεμβρίου 2020, για την πρόσβαση σε πληροφορίες και την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων σε πολίτες και επιχειρήσεις της Ε.Ε., προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ως Εθνικός Συντονιστής του Κανονισμού, εξέδωσε τις ανωτέρω σχετικές 1, 2 και 3 εγκύκλιες οδηγίες, ενημερώνοντας τους καθύλην αρμόδιους φορείς, δια των ορισμένων εκπροσώπων τους, για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να είναι η χώρα μας συνεπής ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού και την πρώτη προθεσμία που τέθηκε.

Πλέον, όλα τα κεφάλαια και οι θεματικές ενότητες πληροφορίας του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση παροχής εθνικής πληροφορίας παρουσιάζονται στην πύλη (portal) Οδηγός νια την Ελλάδα η οποία είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα (Your Guide to Greece). Επίσης, με μέριμνα της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), στο προαναφερόμενο portal έχουν ενσωματωθεί όλες οι τεχνικές απαιτήσεις του Κανονισμού (ενδεικτικά αναφέρονται: δίγλωσσο περιεχόμενο, συγκεκριμένα μεταδεδομένα των ιστοσελίδων, δυνατότητα ανατροφοδότησης για τους χρήστες, αποστολή στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας στο αποθετήριο του SDG κ.ά.).

Με την υλοποίηση του Οδηγού νια την Ελλάδα ως κεντρικό portal για το Παράρτημα Ι του Κανονισμού, οι αρμόδιες για το περιεχόμενο υπηρεσίες διατηρούν μόνο την υποχρέωση παροχής επικαιροποιημένης και ποιοτικής πληροφορίας σχετικά με το περιεχόμενο αυτό, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιότητας των άρθρων 9 και 10 του Κανονισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, όσοι εκπρόσωποι των θεματικών ενοτήτων του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού, έχουν ήδη αποστείλει κείμενα πληροφορίας στην υπηρεσία μας και έχει ολοκληρωθεί το στάδιο της αξιολόγησης και μετάφρασής τους, παρακαλούνται:

– να ανατρέξουν στις αντίστοιχες για κάθε θεματική ενότητα ιστοσελίδες του Οδηγού για την Ελλάδα και στην περίπτωση που απαιτείται τροποποίηση μέρους ή και του συνόλου του δημοσιευμένου περιεχομένου, να αποστείλουν το τροποποιημένο κείμενο σε μορφή word, στο email: youreurope@mindigital.gr, αναφέροντας την ιστοσελίδα του Οδηγού για την Ελλάδα που αφορά.

– για όσες θεματικές ενότητες η εθνική πληροφορία είναι ήδη δημοσιευμένη σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές ιστοσελίδες ή και ιστοσελίδες των Εθνικών Σημείων Επαφής, οι εκπρόσωποι οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση της σχετικής πληροφορίας στις ιστοσελίδες αυτές.

Όσοι εκπρόσωποι των θεματικών ενοτήτων του Παραρτήματος Ι δεν έχουν αποστείλει, μέχρι σήμερα, κείμενα πληροφορίας για τις θεματικές ενότητες αρμοδιότητάς τους ή εκκρεμεί η αποστολή συμπληρωματικών κειμένων πληροφορίας για ανάρτηση αυτών στον Οδηγό για την Ελλάδα, παρακαλούνται να προβούν ΑΜΕΣΑ στην αποστολή του σχετικού πληροφοριακού υλικού, στο email: youreurope@mindigital.gr.

Υπενθυμίζεται ότι, για την αποφυγή διπλοεγγραφών (duplication of information), στην περίπτωση που οι αρμόδιες για το περιεχόμενο υπηρεσίες επιθυμούν να εμφανίζουν την ίδια πληροφορία και σε ιστοσελίδα του φορέα τους, η ιστοσελίδα αυτή θα ανακατευθύνει υποχρεωτικά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα του «Οδηγού για την Ελλάδα» που εμφανίζει το σχετικό περιεχόμενο.

Β. Εγγραφή στο SDG Dashboard

Η Συντονιστική Ομάδα της Πύλης της Ε.Ε., προκειμένου να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη (κ-μ) της στην εφαρμογή του Κανονισμού σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στην παρακολούθηση της διάδρασης των χρηστών του Your Europe με τις εθνικές SDG ιστοσελίδες, έχει αναπτύξει μια διαχειριστική, back office διαδικτυακή πλατφόρμα, το SDG Dashboard. Στο Dashboard έχουν πρόσβαση η Επιτροπή, οι εθνικοί συντονιστές (National Coordinators) και οι αρμόδιες αρχές του Κανονισμού (National Service Providers) των κ-μ.

Στο SDG Dashboard, εκτός από το κεντρικό αποθετήριο εθνικών συνδέσμων (Repository of Links – άρθρο 19 του Κανονισμού), παρουσιάζονται με εύληπτο και συγκεντρωτικό τρόπο, μεταξύ άλλων, η αξιολόγηση και τα σχόλια των χρηστών για τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες των εθνικών ιστοσελίδων, μέσω του εργαλείου ανατροφοδότησης (Feedback Tool – άρθρο 25 του Κανονισμού), στατιστικά στοιχεία για την επισκεψιμότητα των χρηστών στις εθνικές ιστοσελίδες (Statistics – άρθρο 24 του Κανονισμού), καθώς και οι ανώνυμες αναφορές των χρηστών για τα εμπόδια που συναντούν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ενιαία αγορά (Single Market Obstacles Tool – άρθρο 26 του Κανονισμού).

Στο πλαίσιο αυτό, η υπηρεσία μας θα μεριμνήσει για την εγγραφή όλων των ορισμένων εκπροσώπων στο ανωτέρω διαχειριστικό εργαλείο, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα εγγραφής. Για την εγγραφή θα χρειαστεί:

1. Να έχετε λογαριασμό (account) στο σύστημα ECAS (European Commission Authentication Service). Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να δημιουργήσετε εδώ.

2. Να αποστείλετε στο mail: youreurope@mindigital.gr, το email με το οποίο έχετε εγγραφεί στο ECAS, προκειμένου να σας αποσταλεί σχετική πρόσκληση εγγραφής στο Dashboard του SDG.

3. Να αποδεχτείτε την πρόσκληση.

Στον σύνδεσμο https://ec.europa.eu/growth/single-digital-gateway-requirements en υπάρχει διαθέσιμο το εγχειρίδιο χρήσης (User Manual) του SDG Dashboard. Ειδικότερα, στο Κεφάλαιο ‘Common core (all users)’ παρέχονται οδηγίες για την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων εγγραφής. Επίσης, στο Κεφάλαιο 5 του εν λόγω εγχειριδίου, παρέχονται οδηγίες για την πλοήγηση στο σύνολο της λειτουργικότητας του Dashboard ως ‘National Service Provider’. Η Ε.Ε. ενημερώνει συνεχώς το εγχειρίδιο με οδηγίες για τις νέες λειτουργικότητες που προστίθενται στο Dashboard.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών έχει δημοσιευθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Πύλη, το οποίο σας καλούμε να γνωστοποιήσετε εντός του φορέα σας και όπου κρίνετε σκόπιμο, προκειμένου να συμβάλλουμε όλοι στην περαιτέρω διάδοση και προώθηση της πύλης Your Europe (άρθρο 23 του Κανονισμού).

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τις υπηρεσίες σας και θα παρέχει διαρκή ενημέρωση και καθοδήγηση στα θέματα εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ