127571/30-12-2022
Παρέχονται οδηγίες ως προς το συντάξιμο του χρόνου Ιατρών του Ε.Σ.Υ. που έχουν παραμείνει στην υπηρεσία μετά το 67ο έτος της ηλικίας, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4745/2020

Αρ. Πρ: 127571
ΗμΜα: 30.12.2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Δ17)
ΤΜΗΜΑ Α’

Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα
Πληροφορίες : Θ. Λυκουργιάς
Τηλέφωνο : 2131516815
Ηλ. Ταχ. : synparoxes@ypakp.gr e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες ως προς το συντάξιμο του χρόνου Ιατρών του Ε.Σ.Υ. που έχουν παραμείνει στην υπηρεσία μετά το 67ο έτος της ηλικίας, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4745/2020»

Σχετ.: α) Το α.π. 407757/2022 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου, με το οποίο τίθεται το ερώτημα σχετικά με το συντάξιμο του χρόνου παραμονής των ιατρών του ΕΣΥ στην υπηρεσία τους μετά το 67ο έτος της ηλικίας τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4745/2020, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το αρ. 155 του ν. 3528/2007, προβλέπεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης των υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.

2. Με το αρ. 90 του 4745/2020, όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει, δόθηκε η δυνατότητα σε ιατρούς του ΕΣΥ, των οποίων η θητεία λυόταν αυτοδικαίως την 31.12.2020 λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους αρχικά έως την 30.6.2021 και στη συνέχεια έως 31.12.2021 λόγω του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

3. Ομοίως, με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4865/2021, δόθηκε η δυνατότητα σε ιατρούς του ΕΣΥ, των οποίων η θητεία λυόταν αυτοδικαίως την 31.12.2021 λόγω συμπλήρωσης του 67ου έτους της ηλικίας τους, να παραμείνουν στην υπηρεσία τους μέχρι 30.6.2022 λόγω του άμεσου κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

4. Δέον όπως αναφερθεί πως οι ανωτέρω διατάξεις αποτελούν μέρος συνόλου επειγουσών διατάξεων και αφορούν ειδικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Συνεπώς, είχαν προσωρινό χαρακτήρα και θεσπίστηκαν για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας.

Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι οι διατάξεις του αρ. 90 του ν. 4745/2020, όπως ισχύει, και του άρθρου 31 παρ. 2 του ν. 4865/2021 είναι μεταγενέστερες του ν. 3528/2007, ειδικότερες και θεσπίστηκαν στο πλαίσιο λήψης μέτρων για σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας, η Υπηρεσία έχει την άποψη ότι ο χρόνος παραμονής στην υπηρεσία ιατρών του ΕΣΥ μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας κατ’ εφαρμογή είτε του άρθρου 90 του ν. 4745/2020, όπως ισχύει, είτε του άρθρου 31 του ν.4865/2021 και εφόσον τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα συνέχισαν να ασκούν νομίμως τα καθήκοντα τους και κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, μπορεί να θεωρηθεί συντάξιμος.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ