12698 ΕΞ 2022/4.4.2022
Εξασφάλιση μέτρων οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας που δεν παρέχονται σε σταθερή θέση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 4727/2020

(ΦΕΚ Β’ 1698/07.04.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184), ιδίως του άρθρου 114, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 192, και του άρθρου 194,
β) του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (Α’ 82), ιδίως των άρθρων 6 έως 11,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α´ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ) του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
στ) του Π.Δ.56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’ 142)και
ζ) της υπ’ αρ. 1786/14-02-2022 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

2. Την υπ’αρ. 1013/3/1-11-2021 απόφαση της ΕΕΤΤ «Εισήγηση της ΕΕΤΤ προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με την εξασφάλιση μέτρων οικονομικής προσιτότητας των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας που δεν παρέχονται σε σταθερή θέση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 4727/2020».

3. Την υπό στοιχεία 7435 ΕΞ 2022/28.02.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας» (Β’ 1297) [ΑΔΑ: 68ΚΚ46ΜΤΛΠ-Τ9Υ],

4. Την υπο στοιχεία 11791 ΕΞ 2022/29-03-2022 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η οικονομική προσιτότητα των υπηρεσιών επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε υπηρεσίες φωνητικών επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της υποκείμενης σύνδεσης, που δεν παρέχονται σε σταθερή θέση.

Άρθρο 2
Υπόχρεοι Πάροχοι

Υπόχρεος πάροχος είναι κάθε πάροχος υπηρεσιών κινητών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στον οποίο έχει απονεμηθεί φάσμα για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση επίγειων συστημάτων ικανών να παρέχουν ασύρματες ευρυζωνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο οποίος στο σημείο που αφορά το αίτημα του τελικού χρήστη, έχει επαρκή κάλυψη δικτύου.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

Δικαιούχος είναι κάθε τελικός χρήστης, του οποίου το αίτημα για παροχή υπηρεσιών επαρκούς ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο και υπηρεσιών φωνητικών επικοινωνιών σε σταθερή θέση μπορεί να ικανοποιηθεί, στο πλαίσιο της Καθολικής Υπηρεσίας, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο τελικός χρήστης θα αναλάβει μέρος του κόστους σύνδεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 7435 ΕΞ 2022/28.2.2022 απόφασης του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας», δηλαδή εάν δεν πληρούται κανένα από τα κάτωθι κριτήρια:
α) στην περίπτωση ενσύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο σύνδεσης, για το οποίο αιτείται η πρόσβαση, βρίσκεται σε απόσταση έως 200 μέτρα (επί δημοσίου δρόμου ή μέσα από ιδιοκτησία του αιτούντος την πρόσβαση) από το πλησιέστερο κυτίο διανομής (ΒOX) του δημοσίου δικτύου επικοινωνιών του υπόχρεου παρόχου, ή
β) στην περίπτωση ασύρματου δημοσίου δικτύου επικοινωνιών, το σημείο σύνδεσης, για το οποίο αιτείται η πρόσβαση, βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου, ή
γ) το προϋπολογιζόμενο Ανώτατο Κόστος Υλοποίησης (ΑΚΥ) της σύνδεσης (ενσύρματης ή ασύρματης) του σημείου πρόσβασης στο δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών δεν υπερβαίνει το ανώτατο ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ πλέον ΦΠΑ, όπως αυτό αναπροσαρμόζεται ετησίως με τον ετήσιο πληθωρισμό του προηγούμενου έτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 7435 ΕΞ 2022/28.2.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Καθορισμός του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας».

Άρθρο 4
Μέτρα προσιτότητας των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας που δεν παρέχονται σε σταθερή θέση

Κάθε υπόχρεος πάροχος, κατόπιν αιτήματος δικαιούχου, παρέχει σε τιμή όχι υψηλότερη από την ανώτατη επιτρεπτή χρέωση του παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την υπό στοιχεία 7435 ΕΞ 2022/28.2.2022 απόφαση του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
«Καθορισμός του περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας, του εύλογου αιτήματος, των προϋποθέσεων, των κριτηρίων επιλογής και της διαδικασίας για τον καθορισμό επιχείρησης ή επιχειρήσεων που υπέχουν υποχρέωση παροχής Καθολικής Υπηρεσίας»:
-υπηρεσία ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο με ελάχιστη ονομαστική ταχύτητα καθόδου (download) 10 Mbps και τουλάχιστον 30 GByte διαθέσιμα το μήνα και
-χρόνο ομιλίας τουλάχιστον 1500 λεπτών τον μήνα προς σταθερά ή σταθερά και κινητά δίκτυα.

Άρθρο 5
Συμμόρφωση

Η ΕΕΤΤ δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, να επιβάλλει μια ή περισσότερες από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρα 137 και 138 του ν. 4727/2020, για κάθε παραβίαση των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 4 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ