1259 ΕΞ 2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 45877 ΕΞ 2023/20.10.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998)» (Β’ 6130)

Αριθμ. 1259 ΕΞ 2024

(ΦΕΚ Β’ 237/16.01.2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και ιδίως τα άρθρα 84 και 107 παρ. 19,

2. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

3. του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5),

4. του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208),

5. του ν. 2664/1998 «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275),

6. του ν. 5076/2023 «Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου: Διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων στις μεταγραφές ακινήτων και ενίσχυση της επιχειρησιακής λειτουργίας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο” Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 207),

7. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

8. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

9. του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

10. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

Β. 11. Την υπ’ αρ. 47/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Κυρανάκη» (Β’4442),

12. Το Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Το Π.Δ.6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

14. Την υπό στοιχεία 45877 ΕΞ 2023/20.10.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998)» (Β’ 6130).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τα άρθρα 2, 3 και 5 της υπό στοιχεία 45877 ΕΞ 2023/20.10.2023 κοινής απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998)» (Β’ 6130) τροποποιούνται, και διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 2
Πρόσβαση – Χρήστες Εφαρμογής

1. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη μέσω του ktimatologio.gr και ktimatologio.gov.gr.

2. Πρόσβαση στην ως άνω εφαρμογή ως χρήστες δύνανται να έχουν:

α) Δικηγόροι-εισηγητές που έχουν επιλεγεί ως μέλη Μητρώων Νομικών Εισηγητών κατά τις ειδικότερες προβλέψεις των σχετικών Προγραμματικών Συμφωνιών που υπογράφονται μεταξύ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.

β) Προϊστάμενοι Κτηματολογικών Γραφείων ή Υποκαταστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

γ) Προσωπικό του Φορέα που έχει αρμοδιότητα σύνταξης εισήγησης ή αποφασιστική αρμοδιότητα.

δ) Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Φορέα, για την διεκπεραίωση της διαδικασίας καταχώρησης εγγραπτέων πράξεων και πληρωμής του δικηγόρου-εισηγητή.

3. Οι δικηγόροι-εισηγητές εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών της πύλης της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων, ή με μοναδικούς κωδικούς που θα προμηθεύσει ο Φορέας, προκειμένου να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους για τη χρήση της εφαρμογής.

4. Οι Προϊστάμενοι και το προσωπικό του Φορέα εισέρχονται στην πλατφόρμα, αφού αυθεντικοποιηθούν είτε με τη χρήση των προσωπικών τους Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης ή της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, όταν πρόκειται για Δικηγόρους ή με μοναδικούς κωδικούς που θα προμηθεύσει ο Φορέας.

Άρθρο 3 – Λειτουργία εφαρμογής και δυνατότητες χρηστών

1. Οι αναφερόμενοι στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 Προϊστάμενοι έχουν την δυνατότητα να εισάγουν στην εφαρμογή φακέλους νέων υποθέσεων. Ο φάκελος δημιουργείται με την επιλογή «Νέα Υπόθεση» στην ενότητα «Υποθέσεις». Εισάγεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, το είδος της υπόθεσης και το κτηματολογικό γραφείο ή υποκατάστημα στο οποίο αυτή εκκρεμεί. Στη συνέχεια γίνεται η μεταφόρτωση όλων των υποβληθέντων εγγράφων-δικαιολογητικών της εκκρεμούσας υπόθεσης, και επιλέγεται αποθήκευση. Μετά την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου και τη σχετική εισήγηση του δικηγόρου- εισηγητή, ή και άνευ αυτής, οι αναφερόμενοι στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 Προϊστάμενοι και όσοι από το προσωπικό της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα καταχώρισης, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των επιλογών «Απόρριψη», «Αποδοχή» και «Μερική Αποδοχή» της καταχώρισης εγγραπτέας πράξης. Οι αναφερόμενοι στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 Προϊστάμενοι και όσοι από το προσωπικό της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 2 έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα καταχώρισης, έχουν την εποπτεία όλων των υποθέσεων που αφορούν σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο ή Υποκατάστημα.

2. Οι αναφερόμενοι στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 2 δικηγόροι-εισηγητές έχουν την δυνατότητα να προβούν σε ανάληψη των υποθέσεων εγγραπτέων πράξεων που εκκρεμούν για καταχώριση, σε νομικό έλεγχο αυτών, σε εισήγηση για την καταχώριση ή μη της πράξης, και να αιτηθούν την πληρωμή τους, κατά τα προβλεπόμενα της οικείας Προγραμματικής Συμφωνίας του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίον ανήκουν, με τον φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Ειδικότερα, μετά την ανάληψη της υπόθεσης και για την ολοκλήρωση του νομικού ελέγχου έχουν τη δυνατότητα εποπτείας, σε ψηφιακή μορφή των υποβληθέντων εγγράφων-δικαιολογητικών της εκκρεμούσας υπόθεσης και μπορούν για κάθε ένα από αυτά να επιλέξουν την σχετική ένδειξη (√) στα δεξιά κάθε εγγράφου-δικαιολογητικού, επιβεβαιώνοντας την ορθή υποβολή του.

3. Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του ελέγχου, η υπόθεση έχει την ένδειξη κατάστασης ελέγχου «Σε επεξεργασία». Όταν ο έλεγχος ολοκληρωθεί ο δικηγόρος εισηγητής δύναται να επιλέξει -τροποποιώντας ανάλογα την κατάσταση ελέγχου- μεταξύ 4 επιλογών:

α) «Αποδοχή», σε περίπτωση θετικής εισήγησης καταχώρισης.

β) «Απόρριψη», σε περίπτωση αρνητικής εισήγησης καταχώρησης.

γ) «Ελλιπής», σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσοτέρων εγγράφων δικαιολογητικών τα οποία αποτελούν τυπικές ελλείψεις -επισημαίνοντας σε αυτή την περίπτωση στα σχόλιά του, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, την έλλειψη αυτή ή τυχόν κάποια σχετική παρατήρησή του.

δ) «Προγενέστερα πρωτόκολλα» σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενων πράξεων σε συγκεκριμένο ΚΑΕΚ.

Σε περίπτωση ελλιπούς δήλωσης, ο αιτών την καταχώριση εγγραπτέας πράξης θα ενημερώνεται για τυχόν ελλείψεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι δικηγόροι εισηγητές έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν παρατηρήσεις και σχόλια στην εισήγησή τους. Κάθε δικηγόρος-εισηγητής μπορεί να διατηρεί ταυτόχρονα μέχρι το όριο της οικείας προγραμματικής συμφωνίας. Με την ολοκλήρωση μίας υπόθεσης ο δικηγόρος-εισηγητής δύναται να αναλάβει νέα υπόθεση, μέχρι το ως άνω όριο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι όροι της εκάστοτε ισχύουν προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 9 της παρούσας.

Οι δικηγόροι εισηγητές δύνανται περαιτέρω να αιτηθούν την πληρωμή τους για τις διεκπεραιωμένες από αυτούς υποθέσεις, ανά τουλάχιστον εκατό (100), μέσω δημιουργίας αιτήματος πληρωμής, με επισύναψη σε ηλεκτρονική μορφή του σχετικού τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και κάθε άλλου σχετικού απαιτούμενου εγγράφου.

Στους δικηγόρους-εισηγητές παρέχεται εποπτεία του ιστορικού των πράξεων επί των οποίων έχουν εισηγηθεί, καθώς και δυνατότητα αποστολής σχολίων και διορθώσεων, κατόπιν της εισήγησής τους, μέσω ειδικού παραθύρου διαλόγου.

4. Εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι του Φορέα, έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή, προκειμένου να α) καταχωρήσουν τις σχετικές αποφάσεις στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου, β) συλλέξουν τα αιτήματα πληρωμής με τα σχετικά δικαιολογητικά, και να εκκινήσουν την σχετική διαδικασία καταβολής στους δικηγόρους-εισηγητές, κατά την προβλεπόμενη κατά τις ισχύουσες διατάξεις διαδικασία.

5. Φάκελοι νέων υποθέσεων που έχουν εισαχθεί στο Σύστημα Πληροφορικής Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ) δύνανται να αναρτώνται διαλειτουργικά.

6. Σε κάθε περίπτωση, και προς αποφυγή διπλής εξέτασης υποθέσεων η εφαρμογή θα ενημερώνει το ΣΠΕΚ, για την ανάρτηση, επεξεργασία και ολοκλήρωση νομικού ελέγχου και την απόφαση επί της αποδοχής ή απόρριψης της σχετικής εισήγησης.

Άρθρο 5 – Διαλειτουργικότητες

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, η εφαρμογή αντλεί δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημόσιου τομέα και ιδίως:

α) Τις βάσεις δεδομένων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

β) Το Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

γ) Την εφαρμογή Ψηφιακού Φακέλου Ακινήτων (άρθρο 29 του ν. 4821/2021).

2. Όλες οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενεργούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της «Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134)».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 45877 ΕΞ 2023/20.10.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή Πλατφόρμας Νομικού Ελέγχου Εγγραπτέων Πράξεων (άρθρο 16 του ν. 2664/1998)» (Β’ 6130).

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευση αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 15 Ιανουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Δικαιοσύνης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ