125676/27.12.2022
Ολοκλήρωση μετάπτωσης υφιστάμενων μητρώων ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και έναρξη λειτουργίας αυτού.

 

(ΦΕΚ Β 6867/29.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως της παρ. 8 του άρθρου 18.

β) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

ε) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

στ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

η) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

θ) Του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

ι) Του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού «ΟΑΕΔ» (Α’ 25).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 122164/16-12-2022 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της έκδοσης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.» (Β’ 6509).

4. Την υπ’ αρ. 6183/22-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

5. Την υπ’ αρ. 111074/23-11-2022 εισήγηση της Προϊ-σταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α., αποφασίζουμε:

Την ολοκλήρωση της μετάπτωσης υφιστάμενων μητρώων ανεργίας Δ.ΥΠ.Α. στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού, ως ακολούθως:

Άρθρο Μόνο

1. Διαπιστώνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας μετάπτωσης των υφιστάμενων μητρώων ανεργίας που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α. στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. του άρθρου 18 του ν. 4921/2022 (Α’ 75) και της κοινής υπουργικής απόφασης η οποία εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 79 του ανωτέρω νόμου.

Επικράτειας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

2. Ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ