125551/27-12-2022
Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011

Αρ. Πρωτ.: 125551
Ημ/νία: 27/12/22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Σπύρου (θέματα πρ. ΤΠΔΥ)
Τηλέφωνο : 213-1516755
Ηλ. ταχ. : proasf@vpakp.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διεύθυνση:Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες:X. Χατζηφώτη (θέματα ΔΥΠΑ)
Τηλέφωνο:213-1301098
Ηλ. ταχ.: xxatzifoti@ypakp.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011»

Σχετ.:1. Το άρθρο 45 του ν. 4578/2018 (Α’200)
2. α) Την αρ. πρωτ. οικ. 16287/1375/7.9.2011 (ΑΔΑ:4ΑΧ2Λ-9ΘΗ) εγκύκλιο
β) Την αρ. πρωτ. 17534/1499/13.12.2011 (ΑΔΑ:465ΖΛ-3ΟΛ) εγκύκλιο
γ) Την αρ. οικ.24797/1713/13.11.2012 (ΑΔΑ: Β4Σ6Λ-Θ2Υ) εγκύκλιο
δ) Την αρ. πρωτ. οικ. 29158/1202/25.6.2015 (ΑΔΑ: 6ΚΣΖ465Θ1Ω-Σ9Υ) εγκύκλιο

Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 84 του νόμου 4997/2022 (Α’ 219/25.11.2022), που αφορά σε καταργούμενες διατάξεις, καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου (25-11-2022), η ειδική εισφορά της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α’ 152), όπως ισχύει. Η ειδική εισφορά υπολογιζόταν σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των υπαλλήλων όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ..

Η καταργηθείσα εισφορά αποδιδόταν στο πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων για τους ασφαλισμένους του Ταμείου αυτού, στον πρ. ΟΑΕΔ για όσους δεν είναι ασφαλισμένοι στο πρ. Τ.Π.Δ.Υ., ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αποδιδόταν υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΤΘΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ