125473 ΕΞ 2023
Τροποποίηση της αριθμ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει»

125473 ΕΞ 2023/30.08.2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – Οργάνωσης και ΠοιότηταςΤαχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 6-10
106 79 Αθήνα
Πληροφορίες: Γ. Κατσαλή
Τηλέφωνο: 213-13.39.693
e-mail: g.katsali@minfin.gr

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθμ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78).

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των παρ. 1-3 του άρθρου 30 του ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’33),

β) των άρθρων 159 έως 162 του ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’26),

γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’45),

δ) της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’133),

ε) των άρθρων 76 και 77 του ν.4727/2020 « Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’184),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’181),

ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’130).

2. Την αριθμ. 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση διορισμού της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου, σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΟΔΔ 185).

3. α) Την αριθμ. 2/98380/0004/24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’3546).

β) Την αριθμ. 2/32755/0004/12.04.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών των Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν.4369/2016 (Α’33), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/61488/0004/04.08.2016 (ΑΔΑ: Ψ154Η-7ΒΔ), 2/9439/0004/03.02.2017 (ΑΔΑ:Ω5ΨΖΗ-22Ρ), 2/27844/0004/08.08.2017 (ΑΔΑ : ΩΕΙΦΗ-ΞΧΨ), 2/45960/0004/8.6.2018 (ΑΔΑ: Ω5Α0Η-Ν5Θ), 2/58257/0004/30.07.2018 (ΑΔΑ: 6Γ38Η-3ΝΓ), 2/66051/0004/17.09.2018 (ΑΔΑ: 64ΤΑΗ-Α31), 2/93128/0004/19.12.2018 (ΑΔΑ: 67ΚΑΗ-Π5Υ), 75390 ΕΞ 2019/04.07.2019 (ΑΔΑ: ΩΖΛΗΗ-2ΡΔ), 109482 ΕΞ 2019/04.10.2019 (ΑΔΑ: 7ΜΔ9Η-ΦΟΚ) όμοιες και τις αριθμ. 11774 ΕΞ 2021/01.02.2021 (6ΝΔ5Η-Υ3Ι), 15846 ΕΞ 2021/08.02.2021 (ΑΔΑ: Ω5ΩΕΗ-ΑΧΧ) και 46334 ΕΞ 2021/15.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΩΕ6Η-ΙΜΗ), 88849 ΕΞ 2021/19.7.2021(ΑΔΑ: 63Δ3Η-ΟΒΟ), 117693 ΕΞ 2021/24.09.2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΗΗ8Η-ΑΙΝ), 156274 ΕΞ 2021/07.12.2021 (ΑΔΑ: ΩΙΩ8Η-ΖΔΔ), 118250 ΕΞ 2022/19.08.2022 (ΑΔΑ: 69ΟΞΗ-ΣΑΗ) και 14139 ΕΞ 2023/30.01.2023 (ΑΔΑ: 9ΒΕΓΗ-35Ι) αποφάσεις της Υπηρεσιακής Γραμματέως.

4. Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5.7.2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) και ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8.3.2019 (ΑΔΑ: 6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ) εγκυκλίους του τέως Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι:

α) Η υπάλληλος Ελένη Λύγκουρη του Σπυρίδωνα, η οποία είχε οριστεί ως Πρόεδρος του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου με την αριθμ. 14139 ΕΞ 2023/30.01.2023 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών, με την από 01.02.2023 αίτησή της, υπέβαλε την παραίτησή της από τη θέση του Προέδρου του ανωτέρω Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

β) Λόγω των οργανωτικών αλλαγών που επήλθαν στο Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν εκδόσεως του π.δ. 77/2023 (Α’130), χρήζουν επικαιροποίησης οι ονομασίες των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί ως μέλη, Γραμματείς και εισηγητές στα Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακά Συμβούλια.

6. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων .

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
Ι. Τροποποιούμε την αριθ. 2/32755/0004/12.4.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΠΞ8Η-Ζ78) όπως ισχύει, ως εξής:

Α. Αντικαθιστούμε τις υπό στοιχείο α), β) και γ) υποπεριπτώσεις της περίπτωσης 1 της παραγράφου Α του άρθρου 2 του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«α) Νικόλαο Κράκαρη του Αποστόλου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του, τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

β) Σωτήριο Αναστασόπουλο του Χρήστου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρώτριά του, την Ευσταθία Τσαντή του Σπυρίδωνα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Γ) Κωνσταντίνο Κλωνή του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή του, τον Δημήτριο Καρατζά του Ευγενίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Β. Επικαιροποιούμε τα υπηρεσιακά στοιχεία των αναπληρωματικών μελών των υπό στοιχείο δ) και ε) υποπεριπτώσεων της περίπτωσης 1 της παραγράφου Β του άρθρου 2 του διατακτικού αυτής, ως εξής:

«δ) Νικόλαο Τετράδη του Χρυσοστόμου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ζ’- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ, της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά του, την Άννα Μπλέτσα του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ’- Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής, της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

ε) Μαρία Ανδρεοπούλου του Αριστείδη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ’- Κατασκευής και Συντήρησης Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά της, την Αντωνία Κάκκου του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Α’ – Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών, της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, της ίδιας ως άνω Γενικής Διεύθυνσης».

ΙΙ. Ως εκ τούτου, το άρθρο 2 του διατακτικού της τροποποιούμενης απόφασης, διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Α.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

«α) Νικόλαο Κράκαρη του Αποστόλου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μεθοδολογίας και Επιβολής Κυρώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του, τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο του Κωνσταντίνου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

β) Σωτήριο Αναστασόπουλο του Χρήστου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, με αναπληρώτριά του, την Ευσταθία Τσαντή του Σπυρίδωνα, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αξιολόγησης Δράσεων Γενικής Κυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

γ) Κωνσταντίνο Κλωνή του Βασιλείου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή του, τον Δημήτριο Καρατζά του Ευγενίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής.

δ) Δημήτριο Μπαϊμάκη του Στεφάνου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Καρδίτσας, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρωτή του τον Αθανάσιο Γλύκο του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Β’- Προγραμματισμού και Ελέγχων, της Διεύθυνσης Β’ Ελέγχου Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

ε) Γεώργιο Μέσκο του Αναστασίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος στο Τμήμα Β’- Υπολόγου Συμψηφισμών, της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά του την Ευαγγελία Μπρούφα του Ελευθερίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της ίδιας Γενικής Γραμματείας».

2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχει σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχείο δ) και ε) μελών, η Μαρία Παπακώστα του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Α’ του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β’-Παρακολούθησης Ελέγχων της Ε’ Δ.Υ.Ε.Ε., της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3. Γραμματέας στο Δ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Μαρία Φιλιππουπολίτη του Ιωάννη, υπάλληλος με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, που υπηρετεί στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρώτριά της τη Ζωή Καραγιάννη του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β.1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Ε’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών, ως εξής:

α) Ηλία Κωνσταντέα του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά του, την Εριφύλη Κίτση του Δημητρίου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκκαθαρίσεων και Ειδικών Οικονομικών Θεμάτων, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

β) Αγγελική Φετοκάκη του Στυλιανού, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της, τον Αριστείδη Κουμούτση του Δημητρίου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά, νήσων και Δυτικής Αττικής, της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

γ) Βασίλειο Κυριακάτο του Ιωάννη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου με αναπληρωτή του, τον Μελέτιο Μπουραζέρη του Σπυρίδωνα, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής.

δ) Νικόλαο Τετράδη του Χρυσοστόμου, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Ζ’- Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά του, την Άννα Μπλέτσα του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ’- Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Αμοιβαίας Συνδρομής, της Κεντρικής Υπηρεσίας Σ.Δ.Ο.Ε -της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Ερευνών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

ε) Μαρία Ανδρεοπούλου του Αριστείδη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη στο Τμήμα Γ’- Κατασκευής και Συντήρησης Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, με αναπληρώτριά της, την Αντωνία Κάκκου του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΤΕ Μηχανικών, που υπηρετεί ως αναπληρώτρια Προϊσταμένη στο Τμήμα Α’ – Δημόσιων και Ανταλλαξίμων Κτημάτων, Απαλλοτριώσεων και Κοινωφελών Περιουσιών, της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, της ως άνω Γενικής Διεύθυνσης.

2. Όταν το Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορίζουμε να μετέχει σε αυτό, αντί των ανωτέρω υπό στοιχείο δ) και ε) μελών, η Σεβαστή Αϊνάλογλου του Θωμά, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου με βαθμό Γ’, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού που υπηρετεί στο Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης και Διαχείρισης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, ως εκπρόσωπος των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

3. Γραμματέας στο Ε’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομικών ορίζεται η Μαγδαληνή Δημόκα του Δημητρίου, υπάλληλος με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, της Γενικής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε., της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής, με αναπληρωτή της τον Αθανάσιο Βασιλάκη του Γεωργίου, υπάλληλο με βαθμό Α’, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής, της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

Γ. Εισηγήτρια στα Δ’ και Ε’ Υπηρεσιακά Συμβούλια ορίζεται η Αντιγόνη Γιαννουράκου του Σοφοκλή, Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, με αναπληρώτριά της, τη Χρυσούλα Ασημακοπούλου του Κωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Δ’ Τμήματος – Πειθαρχικής Διαδικασίας και Δικαστικών Ενεργειών της ως άνω Διεύθυνσης.

Δ. Η θητεία των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων λήγει την 31η Ιανουαρίου2024».

ΙΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω τροποποιούμενη απόφαση.

 

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας Υπουργείου Εθνικής και Οικονομικών
Π. Παγώνη