125021/22.12.2023
Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Αριθμ. 125021

Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

(ΦΕΚ Β 7388/27.12.2023)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

4. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-μασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Την υπ’ αρ. 1220/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη» (Β’4442).

7. Την υπ’ αρ. 74103/5569/8.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’4408).

8. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4712/2020 (Α’ 146).

10. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), ιδίως το άρθρο 94.

11. Τον ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

12. Την υπ’ αρ. 39507/167/Φ.9.2/12.4.2016 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33^E του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φε-βρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες» (Β’ 1047).

13. Την υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων», όπως αυτή διορθώθηκε με το Β’424/2009.

14. Την υπ’ αρ. 68781/28.6.2019 (Β’ 2760) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/ Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”».

15. Την υπ’ αρ. 126978/28.12.2022 (Β’ 6794) απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων».

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η προθεσμία της παρ. 2, του άρθρου 15, της υπό στοιχεία Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:

«Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 68781/28.6.2019 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”» (Β’ 2760) καθώς και από το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 126978/28-12-2022 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προθεσμία καταχώρισης εγκατεστημένων ανελκυστήρων» (Β’ 6794), εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, παρατείνεται μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2024.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β’ 2604), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣΑΝΝΑ ΜΑΝΗ