124302 ΕΞ 07-09-2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2235/2022 (Β’ 26) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας, για την ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας

Αριθμ. 124302 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 4768/12-09-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 31), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πεντηκοστό ένατο του ν. 4839/2021 (Α’ 181),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
3. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
4. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
5. του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134) και ιδίως το άρθρο 47,
6. της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 102),
7. του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 Α’ 45),
8. της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),
9. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
10. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
11. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
12. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
13. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

Β. Την υπ’ αρ. 2235 ΕΞ 2022/7.1.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας «Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας» (Β’ 26).

Γ. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Δ. Την υπό στοιχεία ΥΠΟΙΚ 339 ΕΞ2019/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

Ε. Την υπ’ αρ. 1786/14.2.2022 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 638).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Ζ. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

Η. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

Θ. Την ανάγκη συμπλήρωσης της υπό στοιχεία 2235 ΕΞ 2022/7.1.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών, Οικονομικών και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, «Ειδική εφαρμογή δικαιούχων απαλλαγής τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας» (Β’ 26), ως προς τα στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την εφαρμογή της απαλλαγής.

Ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 2235 ΕΞ 2022/7.1.2022 (Β’ 26) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας ως προς τα στοιχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ των παρόχων κινητής τηλεφωνίας, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για τη διασταύρωση των πληροφοριών και την ορθή εφαρμογή της απαλλαγής από τα τέλη συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας.

Άρθρο Μόνο

Στο άρθρο 12 της υπό στοιχεία 2235 ΕΞ 2022/7.1.2022 (Β’ 26) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Επικρατείας, τροποποιούνται ο τίτλος του άρθρου και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 12, ώστε να είναι σαφές ότι η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποστέλλει μόνον ετησίως στην Α.Α.Δ.Ε. αναφορές για το πλήθος των δικαιούχων της απαλλαγής, ανά πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, και προστίθεται η παρ. 3, με την οποία ορίζονται επιπλέον πληροφορίες που ανταλλάσσουν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και οι πάροχοι, προκειμένου για την αποδοτικότερη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής και την ορθή εφαρμογή της απαλλαγής τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας, και τελικώς το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Χρόνος διαφύλαξης δεδομένων του Μη.Δα.Τε και αποστολή στοιχείων
1. Τα δεδομένα του Μη.Δα.Τε τηρούνται για σκοπούς ελέγχου της ορθής απόδοσης των τελών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από το τέλος του έτους που έπεται αυτού εντός του οποίου λήγει το δικαίωμα της απαλλαγής εκάστου δικαιούχου.
2. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αποστέλλει με ηλεκτρονικά μέσα ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, το οποίο περιέχει το πλήθος των δικαιούχων της απαλλαγής, ανά πάροχο κινητής τηλεφωνίας, για έκαστο ημερολογιακό μήνα του έτους της αναφοράς. Σε περίπτωση φορητότητας αναφέρονται οι ημερομηνίες διαγραφής της αίτησης από τον προηγούμενο πάροχο και εγγραφής απαλλαγής στον νέο πάροχο, σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσας.
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας αποστέλλουν με ηλεκτρονικά μέσα στη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από το αίτημα της τελευταίας προς αυτούς, ηλεκτρονικό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή, το οποίο περιέχει για δεδομένη χρονική στιγμή ή χρονική περίοδο που έχει προσδιοριστεί στο αίτημα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ:
i. τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας των δικαιούχων της απαλλαγής που λειτουργούν στο δίκτυο του παρόχου υπηρεσιών κινητής καθώς και την ημερομηνία ενεργοποίησης της απαλλαγής,
ii. τους αριθμούς κινητής τηλεφωνίας των δικαιούχων της απαλλαγής για τους οποίους διεκόπη η απαλλαγή καθώς και την ημερομηνία απενενεργοποίησης της απαλλαγής.
Επιπροσθέτως, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να αποστέλλει προς τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στον οποίο υπέβαλε αίτημα, αντίστοιχο αρχείο όπως προκύπτει από το Μη.Δα.Τε. Τα αρχεία ανταλλάσσονται σε κρυπτογραφημένη μορφή με κωδικό προστασίας που καθορίζεται από τη Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Οι πληροφορίες των αρχείων θα αξιοποιούνται από τα δύο μέρη για διασταύρωση και περαιτέρω διερεύνηση τυχόν ασυνεπειών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ