12387 ΕΞ 2022/31.3.2022
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε 22 Δήμους μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(ΦΕΚ B’ 1558/04.04.2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του άρθρου 19 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

3. Του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

4. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

5. Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), ιδίως το άρθρο 84.

7. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

8. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

9. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

10. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

11. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 147).

12. Του άρθρου 92 του Π.Δ.28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», (Α’ 34).

13. Του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

14. Του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α’ 2).

15. Του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων» (Α’ 246).

16. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 230) και ιδίως των άρθρων 6, 9, 14 και 36.

17. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

18. Του άρθρου 104 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57).

19. Του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

20. Του Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

21. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Την υπ’ αρ. 2/16570/0026/2016 κοινή απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης» (Β’ 1381).

Ε. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1123/16.05.2012 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά ή μέσω διαδικτύου» (Β’ 1665).

ΣΤ. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170)», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπό στοιχεία Α. 1277/12.7.2019 (Β’ 2985) και υπό στοιχεία Α.1464/12.12.2019 (Β’ 4820) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ζ. Την υπ’ αρ. οικ. 16228/17-5-2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β’ 1723).

Η. Το υπ’ αρ. 5610/30-12-2020 αίτημα του Δήμου Ζίτσας, το υπ’ αρ. 4101/28-7-2020 αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, το υπ’ αρ. 3987/20-7-2020 αίτημα του Δήμου Ιλίου, το υπ’ αρ. 4333/1-122020 αίτημα του Δήμου Κιλκίς, το υπ’ αρ. 4273/3-9-2020 αίτημα του Δήμου Κορινθίων, το υπ’ αρ. 2571/14-10-2020 αίτημα του Δήμου Πειραιά, το υπ’ αρ. 4524/26-10-2020 αίτημα του Δήμου Ρεθύμνης, το υπ’ αρ. 4334/9-10-2020 αίτημα του Δήμου Φυλής», το υπ’ αρ. 4040/5-11-2020 αίτημα του Δήμου Χανίων, το υπ’ αρ. 6578/24-2-2021 αίτημα του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης», το υπ’ αρ. 5936/29-1-2021 αίτημα του Δήμου Χάλκης, το υπ’ αρ. 5555/24-12-2020 αίτημα του Δήμου Βόλβης, το υπ’ αρ. 8305/24-5-2021 αίτημα του Δήμου Άργους Ορεστικού, το υπ’ αρ. 8846/29-6-2021 αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών, το υπ’ αρ. 4470/21-9-2020 αίτημα του Δήμου Κατερίνης, το υπ’ αρ. 7473/2-4-2021 αίτημα του Δήμου Τεμπών, το υπ’ αρ. 10166/21-10-2021 αίτημα του Δήμου Μήλου, το υπ’ αρ. 10415/12-11-2021 αίτημα του Δήμου Δεσκάτης, το υπ’ αρ. 10508/22-11-2021 αίτημα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, το υπ’ αρ. 10590/ 29-11-2021 αίτημα του Δήμου Καβάλας, το υπ’ αρ. 2015/ 21-1-2020 αίτημα του Δήμου Βελβεντού και το υπ’ αρ. 2039/18-8-2020 αίτημα του Δήμου Πρεσπών.

Θ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1140220 ΕΞ 2019/ 11-10-2019 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. προς την ΓΓΠΣΔΔ με θέμα «Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας διαδικτυακών υπηρεσιών για τη χορήγηση στοιχείων από την Α.Α.Δ.Ε. σε τρίτους φορείς».

Ι. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1025794 ΕΞ 2021/ 29.03.2021 έγγραφο της ΑΑΔΕ με θέμα «Πρόσβαση των Δήμων της χώρας σε πληροφορίες της διαδικτυακής υπηρεσίας χορήγησης στοιχείων Μητρώου για φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, με το παράρτημά του».

ΙΑ. Το υπ’ αρ. 325/12-1-2021 έγγραφο του Δήμου Ζίτσας, το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 2903/3-2-2021 έγγραφο του Δήμου Θεσσαλονίκης, το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 4543/ 19-2-2021 έγγραφο του Δήμου Ιλίου, τα υπ’ αρ. 20047/ 22-9-2020 και 26380/30-11-2020 έγγραφα του Δήμου Κιλκίς, το υπ’ αρ. 32496/26-10-2020 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων, το υπ’ αρ. 47985/14-10-2020 έγγραφο του Δήμου Πειραιά, το υπ’ αρ. 32141/26-10-2020 έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνης, το υπ’ αρ. 27464/7-10-2020 έγγραφο του Δήμου Φυλής, το υπ’ αρ. 58660/4-11-2020 έγγραφο του Δήμου Χανίων, το υπ’ αρ. 6578/24-2-2021 έγγραφο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, το υπ’ αρ. 5936/29-1-2021 έγγραφο του Δήμου Χάλκης, το υπ’ αρ. 16909/01-06-2021 έγγραφο του Δήμου Βόλβης, το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 22808/7-7-2021 έγγραφο του Δήμου Άργους Ορεστικού, το υπό στοιχεία ΙΡΙΔΑ:611a3d44e12647 f5ad9a7ce9/7-8-2021 έγγραφο του Δήμου Ιωαννιτών, το υπ’ αρ. 16923/9-6-2021 έγγραφο του Δήμου Κατερίνης, το υπ’ αρ. 2851/20-5-2021 έγγραφο του Δήμου Τεμπών, το υπ’ αρ. 783/15-2-2022 έγγραφο του Δήμου Μήλου, το υπ’ αρ. 122/12-1-2022 έγγραφο του Δήμου Δεσκάτης, το υπ’ αρ. 464/12-1-2022 έγγραφο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, το υπό στοιχεία ΥΨηΔ 2113/20-1-2022 έγγραφο του Δήμου Καβάλας, το υπ’ αρ. 3237/19-10-2021 έγγραφο του Δήμου Βελβεντού και το υπ’ αρ. 4731/8-11-2021 έγγραφο του Δήμου Πρεσπών με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου».

ΙΒ. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΙΓ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» της ΑΑΔΕ στα πληροφοριακά συστήματα των Δήμων, που ορίζονται στο Παράρτημα 2 της παρούσης απόφασης.

2. Τα στοιχεία αντλούνται με σκοπό την ευχερέστερη και ταχεία αυτεπάγγελτη αναζήτηση και επιβεβαίωση των στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων που συναλλάσσονται με τον οικείο Δήμο και, ειδικότερα, για την αναζήτηση και επαλήθευση των βασικών στοιχείων φορολογικού μητρώου των προσώπων, για την επαλήθευση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και για την βεβαίωση και είσπραξη οφειλών προς τους Δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα στοιχεία ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

3. Η διαδικτυακή υπηρεσία διατίθεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και οι αναγκαίες πληροφορίες της φορολογικής ενημερότητας, όπως προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1174/2013 (Β’ 3398), αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4704/2020, όλοι οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών τους συστημάτων με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

5. Η πιστοποίηση των φορέων, η εξουσιοδότηση των υπαλλήλων τους για τη διαχείριση των αιτημάτων διαλειτουργικότητας, η έκδοση διαπιστευτηρίων για τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας και κάθε τροποποίηση της εξουσιοδότησης των υπαλλήλων τους πραγματοποιούνται μέσω της Ε.Δ.Α. του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τον έλεγχο της πιστοποίησης των φορέων, ειδικώς εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των αιτημάτων στην Ε.Δ.Α. και στα στοιχεία ιχνηλασιμότητας των κλήσεων διαλειτουργικότητας των φορέων.

6. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι φορείς και ειδικότερα οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για την αιτία για την οποία εκδίδεται το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.

7. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του ΚΕ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

8. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ