12284/11-02-2024
Καθορισμός διαδικασίας εγγραφής, μεταβολής και ακύρωσης της αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, του τρόπου πιστοποίησης του εκλογέα, ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12)

Αριθμ. 12284/2024

(ΦΕΚ Β’ 1037/12-02-2024)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟI ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 5083/2024 «Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 12) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 36,
β) του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89),
γ) του ν. 4023/2011 «Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος» (Α’ 220),
δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Λ 119/1),
στ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ζ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
θ) των άρθρων 1 και 3 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ι) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180),
ια) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιβ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
ιγ) της υπό στοιχεία Υ11/23/7-7-2023 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403),
ιδ) της υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798),
ιε) της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),
ιστ) της υπό στοιχεία 24596 ΕΞ 2023/18.5.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021 κοινής υπουργικής απόφασης “Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) (Β’ 988)”» (Β’ 3399).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο

1. Με το Κεφάλαιο Γ’ του Μέρους Α’ του ν. 5083/2024 (Α’ 12) καθιερώθηκε η άσκηση εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο για την ανάδειξη εκπροσώπων της χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με τον ν. 4255/2014, καθώς και για τη διεξαγωγή εθνικού δημοψηφίσματος σύμφωνα με τον ν. 4023/2011.Ο σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση λεπτομερειών για την εγγραφή, διαγραφή και μεταβολή των στοιχείων των εκλογέων στην ειδική εφαρμογή εγγραφής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο.

2. Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί ο καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης στην ειδική εφαρμογή εγγραφής εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου για την εγγραφή, μεταβολή και διαγραφή εκλογέων από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου. Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος πιστοποίησης του εκλογέα, καθώς και τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Διαδικασία εισόδου και πιστοποίησης εκλογέα στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου έχουν οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 26/2012 (Α’ 57).

2. Ο εκλογέας που επιθυμεί να εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), θα πρέπει να πιστοποιηθεί ως χρήστης. Η πιστοποίησή του γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

3. Εναλλακτικά, εφόσον ο εκλογέας διαμένει εκτός Ελλάδας, μπορεί να πιστοποιηθεί στην εφαρμογή κάνοντας χρήση συνδυασμού των στοιχείων α) του εν ισχύ ελληνικού διαβατηρίου του (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης διαβατηρίου, όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης) και β) του εν ισχύ ελληνικού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (αριθμός και ημερομηνία έκδοσης ταυτότητας) ή του αριθμού δημοτολογίου. Για την πιστοποίηση αυτή γίνεται χρήση των απαραίτητων διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), περί δεδομένων του δημόσιου τομέα, και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), περί διαλειτουργικότητας των φορέων του δημόσιου τομέα. Για την ολοκλήρωση της πιστοποίησης με τον τρόπο αυτό, ο εκλογέας συμπληρώνει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου, στον οποίο αποστέλλεται, με σύντομο μήνυμα (SMS), κωδικός μιας χρήσης (One Time Password OTP), τον οποίο ο εκλογέας συμπληρώνει στο ειδικό πλαίσιο κειμένου. Μη επαλήθευση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω στοιχείων δεν επιτρέπει την πιστοποίηση του εκλογέα στην εφαρμογή.

4. Η είσοδος στην εφαρμογή και η υποβολή αίτησης γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον εκλογέα ή από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο ΚΕΠ.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης από εκλογέα

1. Μετά την επιτυχή εισαγωγή του στην εφαρμογή, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και να υποβάλει αίτηση εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου.

2. Η εφαρμογή αναζητεί αυτόματα την εγγραφή του εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο, με βάση τα στοιχεία πιστοποίησής του και συμπληρώνει αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση.

3. Κατά τη διαδικασία καταχώρισης της αίτησης εγγραφής, δύναται να αντληθούν τα ακόλουθα στοιχεία από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και πλέον Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ., εφόσον έχει προηγηθεί σχετική καταχώριση:
α) Αριθμός κινητού τηλεφώνου,
β) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και
γ) Διεύθυνση διαμονής.
Εφόσον δεν έχει προηγηθεί καταχώριση στο Ε.Μ.Επ., ο εκλογέας συμπληρώνει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την πιστοποίηση των δύο ανωτέρω στοιχείων, αποστέλλεται από την εφαρμογή στον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κωδικός μιας χρήσης (One Time Password OTP), τα οποία ο εκλογέας συμπληρώνει στο ειδικό πλαίσιο κειμένου.

4. Ακολούθως, καταχωρίζει τη διεύθυνση διαμονής του, εφόσον δεν δύναται να αντληθεί από το Ε.Μ.Επ..

5. Ο εκλογέας είτε επιλέγει ως διεύθυνση αποστολής του εκλογικού υλικού τη διεύθυνση διαμονής του, είτε καταχωρίζει άλλη, πλήρη διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί ο φάκελος της επιστολικής ψήφου.

6. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου αυτού, και συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

7. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκλογέα και στον δηλωθέντα αριθμό κινητού του τηλέφωνου, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της. Η αίτηση γίνεται αμέσως αποδεκτή και οριστική.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ

1. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του ΚΕΠ συνδέεται στην ειδική εφαρμογή κατόπιν χρήσης των κωδικών του Δημόσιας Διοίκησης της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 (Β’ 4798) απόφαση του Υπουργού Επικρατείας.

2. Ο υπάλληλος, με χρήση του ΑΦΜ του εκλογέα, αντλεί τα παρακάτω στοιχεία από το Φορολογικό Μητρώο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.):
i. Όνομα,
ii. Επώνυμο,
iii. Πατρώνυμο,
iv. Μητρώνυμο.
v. Ημερομηνία γέννησης.
Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η εφαρμογή αναζητεί αυτόματα την εγγραφή του εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο και, εφόσον επαληθευτεί, συμπληρώνει αυτόματα τα βασικά του στοιχεία στην αίτηση.
Εναλλακτικά, η αναζήτηση του εκλογέα στον βασικό εκλογικό κατάλογο συντελείται ακόμη και στην περίπτωση που αυτός δεν διαθέτει ΑΦΜ, με χρήση των στοιχείων του ταυτοποιητικού εγγράφου που επιδεικνύει στον υπάλληλο.

3. Ο αιτών εκλογέας πρέπει να διαθέτει ενεργό αριθμό κινητού τηλεφώνου και, προαιρετικά, ενεργή διεύθυνση προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την πιστοποίηση των δύο ανωτέρω στοιχείων ακολουθείται η διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας. Για τη διεκπεραίωση της εν λόγω διαδικασίας, ο εκλογέας θα πρέπει να έχει πρόσβαση στα μηνύματά του και στο email του, εφόσον διαθέτει τέτοιο.

4. Ακολούθως, ο υπάλληλος καταχωρίζει τη διεύθυνση διαμονής του εκλογέα, εφόσον αυτή δεν δύναται να αντληθεί από το Ε.Μ.Επ..

5. Ο υπάλληλος επιλέγει ως διεύθυνση αποστολής του εκλογικού υλικού τη διεύθυνση διαμονής του εκλογέα, είτε καταχωρίζει άλλη, πλήρη διεύθυνση στην οποία επιθυμεί ο εκλογέας να αποσταλεί ο φάκελος της επιστολικής ψήφου.

6. Πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης, ο υπάλληλος του Κ.Ε.Π. προβαίνει σε εκτύπωση αίτησης υπεύθυνης δήλωσης με αναγραφόμενα τα δηλωθέντα στοιχεία, την οποία παραδίδει στον αιτούντα για οπτικό έλεγχο.

7. Ο αιτών βεβαιώνει ότι όλα τα αναγραφόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή, λαμβάνει γνώση ότι η αίτησή του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και τυχόν δήλωση ψευδών στοιχείων επιφέρει τις ποινές που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου αυτού, συναινεί στην επεξεργασία των αναγκαίων προσωπικών του δεδομένων και υπογράφει την αίτηση.

8. Ηλεκτρονικό αντίγραφο της ως άνω αίτησης επισυνάπτεται από τον υπάλληλο ως αρχείο pdf στην εφαρμογή.

9. Ο υπάλληλος βεβαιώνει, σε ειδική επιλογή που υπάρχει στη σελίδα της αίτησης, ότι πιστοποίησε τον εκλογέα με τα έγγραφα που προσκόμισε και επισύναψε αντίγραφο της υπογεγραμμένης από την εκλογέα αίτησης στην εφαρμογή.

10. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποδίδεται αυτόματα από την εφαρμογή αριθμός πρωτοκόλλου. Ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του εκλογέα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, εφόσον διαθέτει τέτοιο, ως ενημέρωση και αποδεικτικό επιτυχούς υποβολής της. Η αίτηση γίνεται αμέσως αποδεκτή και οριστική.

Άρθρο 5
Μεταβολή Στοιχείων-Διαγραφή εγγραφής

1. Οι εκλογείς οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία της διεύθυνσης διαμονής τους, της διεύθυνσης στην οποία επιθυμούν να τους αποσταλεί το εκλογικό υλικό ή της επικοινωνίας τους, αμέσως μόλις αυτά μεταβληθούν.

2. Ειδικά για τη μεταβολή του αριθμού κινητού τηλεφώνου ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γίνεται εκ νέου επιβεβαίωση του αριθμού ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κωδικό μιας χρήσης.

3. Ο εκλογέας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 7 της παρούσας, μπορεί οποτεδήποτε να μεταβάλει τα στοιχεία της παρ. 1 του παρόντος ή να διαγραφεί από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, υποβάλλοντας αίτηση διαγραφής.

4. Οι αιτήσεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος γίνονται αποδεκτές και οριστικοποιούνται αμέσως.

5. Με την οριστικοποίηση των αιτήσεων, ενημερώνονται οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι επιστολικής ψήφου και οι ειδικές σημάνσεις στον βασικό εκλογικό κατάλογο, όπου αυτό απαιτείται. Η ενσωμάτωση των αλλαγών αυτών στον βασικό εκλογικό κατάλογο πραγματοποιείται κατά επόμενη αναθεώρηση των βασικών εκλογικών καταλόγων. Ειδικά στην περίπτωση επικείμενων εκλογών, η ενσωμάτωση των ως άνω αλλαγών πραγματοποιείται άμεσα μετά τη λήξη της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Άρθρο 6
Ισχύς αιτήσεων άρθρου 4 του ν. 4648/2019

Εγγραφές εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κατόπιν αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ήδη μέσω της ειδικής εφαρμογής εγγραφής Ελλήνων εκλογέων εκτός Επικράτειας του άρθρου 4 του ν. 4648/2019 (Α’ 205), μεταπίπτουν δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 5083/2024 (Α’ 12) στην πλατφόρμα αιτήσεων επιστολικής ψήφου και τελούν σε κατάσταση «προς υποβολή». Οι εκλογείς αυτοί θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή εγγραφής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο, ούτως ώστε να επικαιροποιήσουν και να πιστοποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, email και διεύθυνση διαμονής), να καταχωρίσουν την πλήρη διεύθυνση στην οποία επιθυμούν να αποσταλεί ο φάκελος της επιστολικής ψήφου και να υποβάλουν την αίτηση. Οι ανωτέρω εκλογείς ενημερώνονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο για τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εκλογείς δεν εισέλθουν στην εφαρμογή για να επιβεβαιώσουν ή/και επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους εντός της προθεσμίας του άρθρου 7 της παρούσας, δεν εγγράφονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου και θα πρέπει να ψηφίσουν με φυσική παρουσία στο εκλογικό τους τμήμα εντός της Χώρας. Για την εγγραφή των ως άνω εκλογέων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου απαιτείται υποβολή νέας αίτησης στην ειδική πλατφόρμα της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 5083/2024.

Άρθρο 7
Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις εγγραφής ή μεταβολής των στοιχείων και οι αιτήσεις διαγραφής που υποβάλλονται έως και σαράντα (40) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών και ώρα Ελλάδας 23:59, λαμβάνονται υπόψη για την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων εκλογέων επιστολικής ψήφου του άρθρου 7 του ν. 5083/2024 (Α’ 12) με τους οποίους θα διενεργηθούν οι εκλογές.

Άρθρο 8
Λοιπά στοιχεία για την εφαρμογή του παρόντος-Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής εκλογέων που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο του άρθρου 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12). Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, το οποίο συνίσταται στη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση της ειδικής εφαρμογής, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και των δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΓΚΠΔ, L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για την εφαρμογή των άρθρων 7 και 8 του ν. 5083/2024 (Α’ 12) και τηρούνται αορίστως.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

4. Τα Κ.Ε.Π., ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ καθόσον αφορά στις πράξεις που διενεργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας και υποβάλλουν σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση, τα Κ.Ε.Π. τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

5. Οι ανάδοχοι παροχής ταχυμεταφορικών ή ταχυδρομικών υπηρεσιών και εκτυπωτικών υπηρεσιών που επιλέγει το Υπουργείο Εσωτερικών για τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος με επιστολική ψήφο, ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 8 του ΓΚΠΔ, καθόσον αφορά στις πράξεις που διενεργούν για την εκτύπωση και αποστολή του εκλογικού υλικού και υποβάλλουν σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το ονοματεπώνυμο, τη δηλωθείσα διεύθυνση αποστολής, τον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου, τη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον ειδικό εκλογικό αριθμό εκλογέα.
Κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2024

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ