122585/16-12-2022
Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4914/2022

Αριθμ. 122585/16-12-2022

(ΦΕΚ Β’ 6682/23-12-2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων», και ειδικότερα τα άρθρα 21, 22, και την παρ. 1 του άρθρου 63 (Α’61).

3. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2021/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 156.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265).

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

5. Την με απ. C (2021) 5617 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 21).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

11. Την υπ’ αρ. 107900/16.3.2001 (Β’ 599) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τη «Σύσταση και λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. οικ. 36952/1275/20.5.2008 κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την υπό στοιχεία 70313/EΥΘΥ646/14.07.2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’1467).

12. Την από 122330/16-12-2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του σκοπού, των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), έχει ως σκοπό την παρακολούθηση και τον συντονισμό του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της αξιολόγησης της εφαρμογής των δράσεων του ΕΚΤ και ΕΚΤ+ που υλοποιούνται στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 και 2014-2020, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών οι οποίες υποστηρίζονται από το ΕΚΤ + στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας

Η ΕΥΣΕΚΤ διαρθρώνεται σε τρεις (3) Μονάδες ως εξής:
Μονάδα A: Παρακολούθηση Πολιτικών ΕΚΤ +
Μονάδα B: Συντονισμός και παρακολούθηση οριζόντιων παρεμβάσεων ΕΚΤ +
Μονάδα Γ: Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσεων και των δεικτών ΕΚΤ+

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:
Ι. Μονάδα Α: Παρακολούθηση Πολιτικών ΕΚΤ +
Ι.1. Παρακολουθεί, επεξεργάζεται και αποκωδικοποιεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, κατευθύνσεις και στρατηγικές που συνδέονται ή/και υποστηρίζονται από το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4 «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων». Ενδεικτικά αναφέρονται οι πολιτικές για την Απασχόληση, την Κοινωνική Ένταξη, τη Νεολαία, την Εκπαίδευση, την Αναβάθμιση Δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού, τη Δια Βίου Μάθηση, την Επιχειρηματικότητα, την Κοινωνική Καινοτομία, τη Μετανάστευση και Άσυλο, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την Υγεία, την Εγγύηση για το Παιδί, την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας, την Αποϊδρυματοποίηση, την Μακροχρόνια Φροντίδα, την Πολιτική Συνοχής, τους στόχους του ΕΣΠΑ 2021-2027, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, τις Ειδικές ανά Χώρα Συστάσεις (Country Specific Recommendations).
Ι.2. Συμμετέχει στις διαδικασίες διαβούλευσης επί πολιτικών και στρατηγικών του Στόχου Πολιτικής 4 σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ι.3. Μεριμνά για την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, υπηρεσιών και της κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα αναφερόμενα στο εδάφια 1 και 2 ανωτέρω. Για την εκπλήρωση του ρόλου αυτού οργανώνει εργαστήρια/ θεματικές συναντήσεις και τεχνικές συσκέψεις/συναντήσεις.
Ι.4. Υποστηρίζει και συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑΕ για την κατά ενιαίο τρόπο προβολή των πολιτικών και δράσεων του ΕΚΤ για την προγραμματική περίοδο 20142020 και του ΕΚΤ+ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, στο πλαίσιο των αρχών και κατευθύνσεων που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ι.5. Επεξεργάζεται και διατυπώνει προτάσεις εμπλουτισμού των πολιτικών και στρατηγικών με βάση τις καλές πρακτικές και τη διεθνή εμπειρία προς τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες, με στόχο τον σχεδιασμό και την ενεργοποίηση αντίστοιχων δράσεων για υποστήριξη/ χρηματοδότηση από το ΕΚΤ +.
Ι.6. Αναπτύσσει τα κατάλληλα εργαλεία και μεθοδολογίες για την επιχειρησιακή παρακολούθηση των πολιτικών που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και το ΕΚΤ+ στο πλαίσιο του Στόχου Πολιτικής 4.
Ι.7. Μεριμνά ώστε οι παρεμβάσεις των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και ΕΚΤ+ να ανταποκρίνονται και να υποστηρίζουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, κατευθύνσεις και αναπτυξιακά πλαίσια που συνδέονται ή/και υποστηρίζονται από το ΕΚΤ και ΕΚΤ+.
Ι.8. Συντονίζει και παρακολουθεί το επίπεδο συνεργειών και το βαθμό συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων του ΕΚΤ και του ΕΚΤ+ των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων και κυρίως του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης σε συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής. Ι.9. Σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ διατυπώνει προτάσεις αύξησης του βαθμού συνέργειας και συμπληρωματικότητας και αποφυγής επικαλύψεων, όπου απαιτείται.
Ι.10. Παρακολουθεί και υποστηρίζει τη διαδικασία εξειδίκευσης παρεμβάσεων ΕΚΤ και ΕΚΤ + των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, για την εναρμόνιση των δράσεων με εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές καθώς και την διασφάλιση συνεργειών και συμπληρωματικότητας όπως περιγράφονται στα σημεία 7, 8 και 9, ανωτέρω.
Ι.11. Παρακολουθεί την πορεία εκπόνησης του θεσμικού πλαισίου που άπτεται της εφαρμογής των εθνικών στρατηγικών πλαισίων του Στόχου Πολιτικής 4 και συντάσσει ή συμβάλλει στη σύνταξη σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, οδηγιών, εγκυκλίων και εν γένει θεσμικού πλαισίου.
Ι.12. Εκφέρει γνώμη, όταν αυτό προβλέπεται, σε σχέδια νόμων ή λοιπού κανονιστικού πλαισίου, σε τομείς που σχετίζονται ή/και υποστηρίζονται με το ΕΚΤ και το ΕΚΤ+.
Ι.13. Υποστηρίζει την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) στην παρακολούθηση εκπλήρωσης των κριτηρίων των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων, του Στόχου Πολιτικής 4 του ΕΚΤ+ και των οριζόντιων αναγκαίων όρων 3 και 4 καθ’όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
Ι.14. Συμμετέχει σε διακρατικά θεματικά δίκτυα (Communities of Practice), εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, εταιρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς, αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, τεχνικές συναντήσεις, Ετήσιες συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Συμβάλλει στην εκπόνηση σχετικών εκθέσεων, αναφορών και απαντήσεων σε ερωτήματα φορέων και οργανισμών.
Ι.15. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντικείμενα της Μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.
IΙ. Μονάδα Β: Συντονισμός και παρακολούθηση οριζόντιων παρεμβάσεων ΕΚΤ +
ΙΙ.1. Παρακολουθεί, συντονίζει και υποστηρίζει τον σχεδιασμό της εφαρμογής, καθώς και τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων/παρεμβάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+), που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.
ΙΙ.2. Παρακολουθεί δράσεις ΕΚΤ+ οι οποίες εμπίπτουν σε ιδιαίτερα πλαίσια ή/και αποτελούν ιδιαίτερες προσεγγίσεις (ενδεικτικά: Έξυπνη Εξειδίκευση, στρατηγικές Χωρικής Ανάπτυξης βάσει των άρθρων 28-34 του Κανονισμού 1060/2021) και για τις οποίες συνεργάζεται με τις Διαχειριστικές Αρχές των εμπλεκόμενων Προγραμμάτων, τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις άλλες Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας, σε θέματα υποστήριξης στην εφαρμογή\υλοποίηση αυτών που τυχόν απαιτηθούν.
ΙΙ.3. Παρακολουθεί δράσεις που προσιδιάζουν σε αυτές του ΕΚΤ+, σε Προγράμματα όπως του Προγράμματος
«Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑΜ) και συνεργάζεται με τις οικείες Διαχειριστικές Αρχές για την υποστήριξή τους σε θέματα σχεδιασμού της εφαρμογής των εν λόγω δράσεων.
ΙΙ.4. Συντάσσει ή συμβάλλει στην σύνταξη των σχετικών με τη διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων Υπουργικών Αποφάσεων και μεριμνά για την έκδοση των απαραίτητων οδηγιών και εγκυκλίων, ενώ συνδράμει στην παροχή κατευθύνσεων για το συντονισμό και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων ΕΚΤ+ των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.
ΙΙ.5. Παρέχει, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οριζόντια εργαλεία, όπως σχέδια προκήρυξης, μηχανισμούς παρακολούθησης και εξειδικευμένους οδηγούς εφαρμογής δράσεων ΕΚΤ+ ή οδηγούς τυποποιημένων διαδικασιών/οδηγούς υλοποίησης παρεμβάσεων ΕΚΤ+, εξειδικευμένα συστήματα Διαχείρισης.
ΙΙ.6. Συμμετέχει σε διακρατικά θεματικά δίκτυα (Communities of Practice), εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, εταιρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Φορείς, αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, τεχνικές συναντήσεις, Ετήσιες συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Συμβάλλει στην εκπόνηση σχετικών εκθέσεων, αναφορών και απαντήσεων σε ερωτήματα φορέων και οργανισμών.
ΙΙ.7. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, στη διαμόρφωση του περιεχομένου των Προσκλήσεων για Δράσεις που υποστηρίζονται από πόρους του ΕΚΤ+. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΑΣ, και συντάσσει προτάσεις προς την κατεύθυνση της βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της υλοποίησης των
παρεμβάσεων.
ΙΙ.8. Παρακολουθεί και συντονίζει τις ενέργειες κοινωνικής καινοτομίας και διακρατικής συνεργασίας (άρθρα 14 και 15 αντίστοιχα του Κανονισμού 1057/2021) των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.
ΙΙ.9. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ και τις Διαχειριστικές Αρχές των Προγραμμάτων την τήρηση της Θεματικής Συγκέντρωσης των πόρων του ΕΚΤ+ που προβλέπονται από τον Κανονισμό 1057/2021 του ΕΚΤ+. Διατυπώνει προτάσεις για την επίτευξη του παραπάνω στόχου προς τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα, όπου κρίνεται απαραίτητο.
ΙΙ.10. Συγκεντρώνει, παρακολουθεί και επεξεργάζεται, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς και τις Υπηρεσίες της ΕΑΣ, τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων παρεμβάσεων ΕΚΤ+ στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων και εισηγείται/προτείνει σχετικές τροποποιήσεις/διορθωτικά μέτρα και βελτιώσεις.
ΙΙ.11. Συμβάλει στη διαμόρφωση της τελικής έκθεσης επιδόσεων των άρθρων 42 και 43 του Καν. 1060/2021 αντίστοιχα, για τα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα, όσον αφορά στις παρεμβάσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+.
ΙΙ.12. Εισηγείται την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών και άλλων έργων, σχετικών με τα αντικείμενα της Μονάδας και μεριμνά για την ορθή υλοποίησή τους.
ΙΙ.13. Συμμετέχει στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων.
ΙΙ.14. Συμμετέχει στα θεματικά δίκτυα του άρθρου 28 του ν. 4914/2022 με αντικείμενα και στόχο που συνάδουν με τις αρμοδιότητές της και τα θέματα που συντονίζει/ παρακολουθεί, σε συνεργασία με τις Μονάδες Α’ και Γ’ της ΕΥΣΕΚΤ.
ΙΙ.15. Εκπροσωπεί την Υπηρεσία στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (CPR experts Group) για τα θέματα του ΕΚΤ+, επεξεργάζεται σχετικές προτάσεις, συντονίζει τη διατύπωση εθνικών θέσεων επί θεμάτων που αφορούν το ΕΚΤ+ και ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς σχετικά με θέματα που αφορούν το ΕΚΤ+.
ΙΙ.16. Παρέχει πληροφορίες, διευκρινίσεις, απαντήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία, άλλους φορείς, πολίτες, καθώς και απαντήσεις στην Βουλή επί Αναφορών, Ερωτήσεων και Επερωτήσεων.
ΙΙ.17. Παρακολουθεί, συντονίζει και ενημερώνει σχετικά με τις δράσεις του ΕΚΤ+ στο σκέλος EaSI του Κανονισμού ΕΚΤ+ και δύναται να υλοποιεί παρεμβάσεις στο εν λόγω σκέλος, οι οποίες προκηρύσσονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό καθεστώς άμεσης/έμμεσης διαχείρισης.
II.18. Οργανώνει και τηρεί φυσική βιβλιοθήκη απαραίτητων μελετών και βοηθημάτων για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας.
II.19. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και τηρεί το αναγκαίο αρχείο προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των παρουσιών/ απουσιών αυτού.
II.20. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων.
II.21. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της Ειδικής Υπηρεσίας.
II.22. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές/ φορείς για την οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων καθώς και συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Υπηρεσία.
II.23. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.
ΙΙ.24. Ασκεί τις αρμοδιότητες των Μονάδων Α «Συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ των Τομεακών ΕΠ» και Β «Συντονισμού και παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ των Περιφερειακών ΕΠ» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ν. 4314/2014 για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στην υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ646/3006-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β’ 1467), όπως ισχύει, οι οποίες και μεταφέρονται στη Μονάδα Β της ΕΥΣΕΚΤ
ΙΙ.25. Ασκεί τις κατωτέρω αρμοδιότητες της Μονάδας Ε «Οργάνωση και Υποστήριξη» για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στην υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ646/30-06-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β’ 1467), και συγκεκριμένα τις υπό στοιχ. 9, 10, 11, 13 αρμοδιότητες, οι οποίες και μεταφέρονται στη Μονάδα Β της ΕΥΣΕΚΤ.
ΙΙ.26. Συγκεντρώνει τις ανάγκες της Υπηρεσίας που αφορούν στην κατάρτιση και εκτέλεση εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, για την περίοδο 2014-2020 και για την ΠΠ 2021-2027.
ΙΙ.27. Αποστέλλει στην Μονάδα Δ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο), ως δικαιούχου εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και διαχειριστή λογαριασμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πληρωμή δαπανών έως το προβλεπόμενο στο άρθρο 117Α του ν. 4412/2016 όριο, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και δαπανών για μετακινήσεις του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, μέσω πόρων του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, για την περίοδο 20142020 και για την ΠΠ 2021-2027, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εσωτερικές διαδικασίες μεταξύ της ΕΥΔ ΤεΒο και των Υπηρεσιών της ΕΑΣ.
ΙΙΙ. Μονάδα Γ: Συντονισμός της αξιολόγησης των δράσεων και των δεικτών ΕΚΤ+
Α. Δείκτες Προγραμμάτων/Δεδομένα
ΙΙΙ.Α.1. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων παρέχοντας κατευθύνσεις και οδηγίες για το σχεδιασμό και τις μεθοδολογίες μέτρησης των δεικτών ΕΚΤ+, κατά το σχεδιασμό, την εξειδίκευση, την υλοποίηση και την αναθεώρηση των προγραμμάτων, σε συνεργασία με τη Μονάδα Β της ΕΥΣΕΚΤ, όπου απαιτείται.
ΙΙΙ.Α.2. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑΕ για τη συνεχή επικαιροποίηση του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών και τη διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας του συστήματος παρακολούθησης των δεδομένων σχετικά με τους δείκτες ΕΚΤ+ και εν γένει για τη διασφάλιση του αποτελεσματικού συντονισμού των Ειδικών Υπηρεσιών σε θέματα δεικτών σε εθνικό επίπεδο.
ΙΙΙ.Α.3. Συνεργάζεται με την ΕΥΣΣΑE για την παροχή οδηγιών που αφορούν διαδικασίες και εργαλεία που εξασφαλίζουν την ποιότητα των δεδομένων δεικτών ΕΚΤ+ (Μεθοδολογικό έγγραφο για το πλαίσιο επίδοσης, Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, έγγραφο εξειδίκευσης εφαρμογής των προγραμμάτων), όπως επίσης και για το σχεδιασμό εγκυκλίων και οδηγιών που αφορούν θέματα δεικτών ΕΚΤ+ όποτε απαιτείται σε όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.
ΙΙΙ.Α.4. Σχεδιάζει Ειδικούς Προγραμματικούς Δείκτες και Δελτία Ταυτότητας ΕΚΤ+ για τα Περιφερειακά Προγράμματα σε όμοιου τύπου παρεμβάσεις, και παρέχει οδηγίες με σκοπό την παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των εν λόγω παρεμβάσεων με ενιαίο τρόπο.
ΙΙΙ.Α.5. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές στο σχεδιασμό και την επικαιροποίηση των Δελτίων Ταυτότητας για τους ειδικούς προγραμματικούς δείκτες ΕΚΤ+ των προγραμμάτων τους.
ΙΙΙ.Α.6. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές για την ορθή χρήση των δεικτών ΕΚΤ+ στις προσκλήσεις των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων απαντώντας στα σχετικά αιτήματα μέσω του εργαλείου Ηelpdesk του ΕΥΘΥΠΣ, και σε συνεργασία με τη Μονάδα Β της ΕΥΣΕΚΤ όπου απαιτείται.
ΙΙΙ.Α.7. Υποστηρίζει την Ειδική Υπηρεσία ΕΣΠΑ «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑΜ), σε θέματα δεικτών και διαδικασιών συλλογής δεδομένων των παρεμβάσεων της Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση τους.
ΙΙΙ.Α.8. Συνεργάζεται με την ΕΥΘΥΠΣ και τις άλλες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού για τη διαμόρφωση και επικαιροποίηση των εντύπων και διαδικασιών του ΣΔΕ για θέματα δεικτών ΕΚΤ+.
ΙΙΙ.Α.9. Συνεργάζεται με την ΕΥΘΥΠΣ για τη διαμόρφωση των επιμέρους διαδικασιών συλλογής δεδομένων των κοινών δεικτών ΕΚΤ+.
ΙΙΙ.Α.10. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές παρέχοντας οδηγίες για τη συλλογή μικροδεδομένων (microdata) των συμμετεχόντων, σε συνεργασία με την ΕΥΘΥΠΣ.
ΙΙΙ.Α.11.Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων και τους αρμόδιους φορείς για το σχεδιασμό συστημάτων/μηχανισμών παρακολούθησης εθνικών στρατηγικών, σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις συλλογής δεδομένων από πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+ και οι οποίες υλοποιούνται στο πλαίσιο των εν λόγω στρατηγικών.
ΙΙΙ.Α.12. Συνεργάζεται με την ΕΥΘΥΠΣ για τις συστάσεις των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών που αφορούν σε δείκτες ΕΚΤ+.
ΙΙΙ.Α.13. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στα θέματα δεικτών ΕΚΤ+ συμμετέχοντας σε τεχνικές συναντήσεις που διοργανώνει η ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους δείκτες του ΕΚΤ+ και μεταφέρει στις Διαχειριστικές Αρχές τη σχετική τεχνογνωσία.
ΙΙΙ.Α.14. Ασκεί τις αρμοδιότητες της Μονάδας Γ «Συντονισμού της αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ν. 4314/2014 για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στην υπό στοιχεία 70313/ ΕΥΘΥ646/30-06-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β’ 1467), όπως ισχύει, οι οποίες και μεταφέρονται στη Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΚΤ και αφορούν τα θέματα δεικτών ΕΚΤ.
B. Αξιολόγηση ΕΚΤ+
ΙΙΙ.Β.1. Συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την κατάρτιση και αναθεώρηση των σχεδίων αξιολόγησης των προγραμμάτων ΕΚΤ+ και παρακολουθεί την πρόοδο της εφαρμογής τους σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΕ.
ΙΙΙ.Β.2. Παρέχει οδηγίες για τη διενέργεια αξιολογήσεων, επεξεργάζεται τα πορίσματα και παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με την αναθεώρηση για τα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+, σε συνεργασία με την ΕΥΣΣΑΕ όπου απαιτείται.
ΙΙΙ.Β.3. Εκπονεί ή μεριμνά για μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες που αφορούν στην αξιολόγηση παρεμβάσεων ΕΚΤ+ στρατηγικού ή επιχειρησιακού χαρακτήρα. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται και με αρμόδιες Υπηρεσίες Υπουργείων ή φορέων, όπου απαιτείται.
ΙΙΙ.Β.4. Παρακολουθεί τις αξιολογήσεις της προτεραιότητας 4 του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΔΑΜ) και συνεργάζεται με την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή.
ΙΙΙ.Β.5. Μεριμνά για την ποιότητα των αξιολογήσεων ΕΚΤ+ και για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΑΣ όταν απαιτηθεί.
ΙΙΙ.Β.6. Μεριμνά για τη διάχυση των ευρημάτων των μελετών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και τις Διαχειριστικές Αρχές, όπου απαιτείται.
ΙΙΙ.Β.7. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού με σκοπό τη συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων για την ενδιάμεση αξιολόγηση και την εκ των υστέρων αξιολόγηση.
ΙΙΙ.Β.8. Αξιοποιεί την υπάρχουσα επιστημονική τεχνογνωσία και αποτιμά τις παρεμβάσεις του ΕΚΤ+ για τη συγκέντρωση και ανάδειξη καλών πρακτικών. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται κυρίως με τις Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές, Υπηρεσίες άλλων υπουργείων, αρμόδιες Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, τη ΜΟΔ Α.Ε.
ΙΙΙ.Β.9. Στο πλαίσιο του Δικτύου Αξιολόγησης ΕΣΠΑ (ΕΥΣΣΑΕ) συντονίζει θεματικό δίκτυο Αξιολόγησης ΕΚΤ+ με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων αξιολόγησης που αφορούν το ΕΚΤ + (μεθοδολογίες, διάχυση τεχνογνωσίας κ.λπ.).
ΙΙΙ.Β.10. Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο μελετών αξιολόγησης παρεμβάσεων ΕΚΤ+, οι οποίες διενεργούνται από τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Ενδιάμεσους Φορείς.
ΙΙΙ.Β.11. Εκπροσωπεί τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αξιολόγησης (ESF Evaluation Partnership) της Γεν. Δ/ νσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεριμνά για τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας και τη διάχυση μεθοδολογικών εγγράφων και οδηγιών προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές των προγραμμάτων σε θέματα δεικτών και αξιολόγησης.
ΙΙΙ.Β.12. Υποστηρίζει σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ τη λειτουργία του θεματικού δικτύου «Συντονισμός Δράσεων ΕΚΤ+» της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4914/2022 ως προς το αντικείμενό της.
ΙΙΙ.Β.13. Σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια και εργαστήρια για ζητήματα της αρμοδιότητάς της στις Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές ή Δικαιούχους και συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη ΜΟΔ ΑΕ όπου κρίνεται απαραίτητο.
ΙΙΙ.Β.14. Συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, εταιρικές σχέσεις με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς, αρμόδιες Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας, τεχνικές συναντήσεις, Ετήσιες Συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εν γένει συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λοιπούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς.
ΙΙΙ.Β.15. Συμβάλλει στην αξιολόγηση συνεργιών και συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ+ των προγραμμάτων με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων σε συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) όταν απαιτηθεί.
ΙΙΙ.Β.16. Αξιολογεί, όταν απαιτηθεί, τις δράσεις του ΕΚΤ+ στο σκέλος EaSI του Κανονισμού ΕΚΤ+ και δύναται να αξιολογεί παρεμβάσεις στο εν λόγω σκέλος σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της ΕΥΣΕΚΤ.
ΙΙΙ.Β.17. Ασκεί τις αρμοδιότητες της Μονάδας Γ «Συντονισμού της αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ των ΕΠ» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ν. 4314/2014 για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στην υπό στοιχεία 70313/ΕΥΘΥ646/30-06-2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (Β’ 1467), όπως ισχύει, οι οποίες και μεταφέρονται στη Μονάδα Γ της ΕΥΣΕΚΤ και αφορούν τα θέματα αξιολόγησης των δράσεων ΕΚΤ.

Άρθρο 4
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ

Το προσωπικό της ΕΥΣΕΚΤ ανέρχεται σε είκοσι ένα (21) άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ), δέκα εννέα άτομα (19) άτομα.
Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δύο (2) άτομα.

Άρθρο 5
Σύσταση θέσεων Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ και Προϊσταμένων Μονάδων

Στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) συστήνονται: μία (1) θέση Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας, και τρεις (3) θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων.

Άρθρο 6
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Δράσεων ΕΚΤ

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

1.1 Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και
β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

1.2 Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων: α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και
β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων της συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.).

1.4 Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και για τους Προϊσταμένους Μονάδων, ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας Π.Ε./Τ.Ε της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (Π.Ε/Τ.Ε) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και
β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

2.1 Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2 Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας Δ.Ε της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:
α) Απολυτήριος τίτλος Γενικού Επαγγελματικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και
β) Εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία.

3.1 Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/ και σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2 Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και την τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ