1223852/23.10.2023
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2023 Δημόσιας Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων-Ανέργων και των οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024

Άλιμος,
ΑΡ.ΠΡΩΤ. 1223852/23.10.2023

ΕΛΛΗΝΙΚH ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ.ΥΠ.Α.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Τμήμα : ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντίστασης 8, Άλιμος, 17456
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κων/να Κεφάλα
Τηλ: 210-9989121

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2023 Δημόσιας Πρόσκλησης για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων-Ανέργων και των οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α’/88) & το άρθρ. 3 του ν. 4921/2022

2. Την υπ’ αριθμ. 90676/17.10.2023 (Β’ 6087/20-10-2023) ΚΥΑ, με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. αριθμ. 51150/20.5.2023 ΚΥΑ (Β’ 3419) ΚΥΑ: «Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024 με Επιταγή Κοινωνικού Κοινωνικού Τουρισμού», προκειμένου να ενταχθεί ο νομός Έβρου στους προορισμούς με 12 διανυκτερεύσεις, μηδενική ιδιωτική συμμετοχή και προσαυξημένη επιδότηση κατά 20% καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την τροποποίηση της Δημόσιας Πρόσκλησης 14/2023 ως εξής:

1. Ο ανώτατος αριθμός διανυκτερεύσεων στο νόμο Έβρου επεκτείνεται σε 12 (δώδεκα).

2. Ο νομός Έβρου εντάσσεται στους προορισμούς:
✓ με 20% προσαύξηση της επιδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

Τα παραπάνω ισχύουν από την 20.10.2023 και εξής. Όλα τα σημεία της Δημόσιας Πρόσκλησης στα οποία γίνεται μνεία των ανωτέρω, τροποποιούνται αντιστοίχως.

 

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
Γ. ΧΟΡΜΟΒΑ