122164/16.12.2022
Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της έκδοσης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

 

(ΦΕΚ Β 6509/19.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75), και ιδίως των άρθρων 16 έως 23 και της παρ. 5 του άρθρου 79,

β) του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα “Κυψέλη” για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, “Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία” και άλλες διατάξεις» (Α’ 178) και ιδίως των άρθρων 60, 63 και 64,

γ) του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Μέρους Δεύτερου του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),

δ) των άρθρων 16 και 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

ε) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

στ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),

ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),

η) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ι) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),

ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),

ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιδ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιστ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιζ) του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17),

ιη) του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΌΑΕΔ”» (Α’ 25).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’4805).

4. Την υπ’ αρ. 5274/114/27.09.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. «Εξειδίκευση των αμοιβαίων υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων εργασία, καθώς και των συνεπειών που απορρέουν από αυτές, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022 (Α’ 75)» (Β’ 5078).

5. Την υπ’ αρ. 3701/55/22.11.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ «Επικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον ΟΑΕΔ» (Β’ 3018).

6. Την υπ’ αρ. 5854/122/08.11.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

7. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).

8. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ 2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

9. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

10. Την υπό στοιχεία 6810 ΕΞ 2021/21 κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.)» (Β’ 988).

11. Την υπ’ αρ. 1417/01.12.2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ.ΥΠ.Α. (ΑΔΑ: Ψ5ΠΥ4691Ω2-ΖΚΣ).

12. Την υπ’ αρ. 115581/02.12.2022 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

13. Την υπ’ αρ. 52612/12.12.2022 εισήγηση της Προϊστα-μένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

14. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. έτους 2022, ποσού 30.000 ευρώ από την υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας, στον ΚΑΕ 0439 (αριθμός απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 1417/1.12.200, ΑΔΑ Ψ5ΠΥ4691Ω2-ΖΚΣ), ενώ από τις λοιπές υλοποιήσεις, δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σχετικά με το ψηφιακό μητρώο και μετάπτωσης σε αυτό των δεδομένων των υφιστάμενων μητρώων ανεργίας της Δ.ΥΠ.Α., δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη λόγω αντιμετώπισής της στο πλαίσιο υφιστάμενων συμβάσεων, αποφασίζουμε: Τον καθορισμό των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της έκδοσης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., ως εξής:

Άρθρο 1

Τήρηση Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.

1. Το Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) του άρθρου 18 του ν. 4921/2022 αποτελεί ένα δυναμικό ψηφιακό αρχείο στο οποίο εντάσσονται οι αναζητούντες εργασία της παρ. 2 κατά τη διαδικασία και με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση, και για το οποίο η Δ.ΥΠ.Α έχει την ευθύνη για την ορθή τήρησή του και την άμεση επικαιροποίησή του. Σκοπός του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. είναι η καταγραφή των ατόμων που αναζητούν εργασία και πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022 και η επιτέλεση της λειτουργίας που περιγράφεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας. Πέραν του ανωτέρω βασικού του σκοπού, το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. (α) παρέχει διαλειτουργική πρόσβαση στους Δημόσιους Φορείς που χορηγούν παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες σε αναζητούντες εργασία όπως ορίζονται στις υποπεριπτώσεις αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου, στις απαραίτητες πληροφορίες για τη χορήγηση των εν λόγω παροχών ή κοινωνικών υπηρεσιών, (β) υποδέχεται πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει μέσω δι-αλειτουργικοτήτων από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με τους δικαιούχους, τη διάρκεια και το είδος των κοινωνικών παροχών ή υπηρεσιών που παρέχονται σε αναζητούντες εργασία όπως ορίζονται στις υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ανωτέρω νόμου από Δημόσιους Φορείς, (γ) αποτελεί πηγή στατιστικής πληροφόρησης για σκοπούς ανάπτυξης και άσκησης δημόσιας πολιτικής για την ανάσχεση της ανεργίας και την προώθηση της απασχόλησης. Το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ανήκει στη Δ.ΥΠ.Α. και αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από αυτή σε συνεργασία με αναδόχους με τους οποίους έχει συναφθεί σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η πρόσβαση των αναζητούντων εργασία που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022 στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) κατόπιν αυθεντικοποίησής τους, με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

2. Στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, οι αναζητούντες εργασία, όπως ορίζονται στις υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022. Η παραμονή τους στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. προϋποθέτει τη διατήρηση της ως άνω ιδιότητας, ενώ από την εγγραφή τους και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε αυτό, τόσο η Δ.ΥΠ.Α., όσο και οι αναζητούντες εργασία οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τα άρθρα 20 και 21 του ν. 4921/2022, όπως αυτά εξειδικεύονται με την απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου.

3. Η λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. εκκινεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της μετάπτωσης σε αυτό των υφιστάμενων Μητρώων που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α., η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2

Στοιχεία Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α.

1. Για κάθε αναζητούντα εργασία που εγγράφεται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. δημιουργείται ένα ψηφιακό προφίλ, το οποίο περιλαμβάνει, ιδίως, τα κάτωθι στοιχεία:

α) Στοιχεία ταυτοποίησης (όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ),

β) διεύθυνση κατοικίας και άλλα στοιχεία επικοινωνίας (όπως τηλέφωνα, e-mail),

γ) ημερομηνία γέννησης,

δ) οικογενειακή κατάσταση – αριθμός τέκνων και στοιχεία αυτών (γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, διάσταση, τέκνα-γονική μέριμνα ή επιμέλεια αυτών),

ε) εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους υπόχρεους),

στ) τυχόν υπαγωγή σε κάποιο από τα επιμέρους μητρώα που τηρούνται στη Δ.ΥΠ.Α. (όπως υπαγωγή σε κατηγορία Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ)),

ζ) στοιχεία έναρξης και λύσης οποιασδήποτε μορφής εργασιακής σχέσης και στοιχεία προηγούμενων εργοδοτών, διεύθυνση τελευταίας εργασίας,

η) στοιχεία συσχετίσεων με τρίτους φορείς,

θ) αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN),

ι) στοιχεία βιογραφικού σημειώματος και επάγγελμα ή επαγγέλματα που αναζητά,

ια) εάν ο εγγεγραμμένος δικαιούται ή λαμβάνει επιδόματα και χρηματικές ενισχύσεις προς αναζητούντες εργασία και, ειδικότερα, το επίδομα ανεργίας των άρθρων 3 έως 10 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) και των άρθρων 14 έως 23 και 27 του ν.δ. 2961/1954 (Α’ 197) και της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2335/1995 (Α’ 185), καθώς και του ειδικού εποχιακού βοηθήματος του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 (Α’ 79), του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου της περ. ΙΙΙ της υποπαρ. 1. της παρ. ΙΑ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και της ενίσχυσης της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α’ 152),

ιβ) εάν ο εγγεγραμμένος δικαιούται ή λαμβάνει, πλην των οριζομένων στην περ. ια), κάποια παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε αναζητούντες εργασία, καθώς και εάν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια που τίθενται στις κείμενες διατάξεις και ιδίως στο άρθρο 19 του ν. 4921/2022 για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών,

ιγ) ύπαρξη ή μη ατομικού σχεδίου δράσης και την ημερομηνία σύνταξης και πιο πρόσφατης επικαιροποίησης αυτού,

ιδ) προτάσεις που του έγιναν από τη Δ.ΥΠ.Α. για κατάλληλες θέσεις εργασίας, για συμμετοχή σε προγράμματα απασχόλησης και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,

ιε) τυχόν διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε σχέση με την εφαρμογή του ν. 4921/2022 και ιδίως των άρθρων 22 και 23 αυτού,

ιστ) λοιπά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει η τήρηση των υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων εργασία, όπως αυτές αποτυπώνονται στα άρθρα 20 και 21 του ν. 4921/2022, αντίστοιχα, και εξειδικεύονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 79 και το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,

ιζ) όσα στοιχεία απαιτούνται βάσει του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις εκάστοτε προσφερόμενες από τη Δ.ΥΠ.Α. υπηρεσίες.

2. Τα στοιχεία (α) έως (ι) της παρ. 1, συμπληρώνονται ή/και ενημερώνονται με ευθύνη του αναζητούντος εργασία. Για όσα εκ των στοιχείων αυτών υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης άντλησης διαμέσου Πληροφοριακών Συστημάτων του Δημοσίου Τομέα, μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., η ευθύνη του αναζητούντος εργασία έγκειται στην επιβεβαίωση της ορθότητας αυτών. Η αναθεώρηση των στοιχείων του είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται κατά τις ταχθείσες προθεσμίες, όπως αυτές τίθενται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022.

Η Δ.ΥΠ.Α. έχει το δικαίωμα να αντλεί τα στοιχεία ή να επαληθεύει, αυτεπαγγέλτως, την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν δηλωθεί στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο. Η άντληση ή επαλήθευση των στοιχείων δύναται να πραγματοποιείται μέσω της διασύνδεσης του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. με το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το Πληροφοριακό Σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) καθώς και με άλλα Πληροφοριακά Συστήματα του Δημόσιου Τομέα, όπως της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), του Μητρώου Πολιτών, της

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (με το διακριτικό τίτλο Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή και άλλων Συστημάτων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020, και με τη λήψη στοιχείων από αυτά.

Τα στοιχεία των περ. (ια) έως (ιζ) της παρ. 1 συμπληρώνονται και επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως από τη Δ.ΥΠ.Α. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ.ΥΠ.Α. έχουν πρόσβαση στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., ως διαπιστευμένοι χρήστες της Δ.ΥΠ.Α. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης που εκδίδο-νται από αυτήν. Ειδικά, ως προς την πλήρωση των οριζόμενων στις κείμενες διατάξεις εισοδηματικών κριτηρίων, ο έλεγχος πραγματοποιείται αυτεπαγγέλτως σε ετήσια βάση, και αφορά τόσο τα εισοδήματα προηγούμενου έτους των αιτούντων, όσο και την οικογενειακή τους κατάσταση. Στην περίπτωση που η αυτεπάγγελτη συμπλήρωση των στοιχείων ή αναζήτηση των δικαιολογητικών δεν καθίσταται δυνατή, οι αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., υπο-χρεούνται να υποβάλουν, κατόπιν πρόσκλησης από τη Δ.ΥΠ.Α., τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Δ.ΥΠ.Α., με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

3. Το ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε εγγεγραμμένου αναζητούντα εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. λειτουργεί ως ο προσωπικός του λογαριασμός, στον οποίο συλλέγονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, αποτελώντας κατ’ ουσίαν ένα «βιογραφικό» του κατόχου του, που έχει ως απώτερο σκοπό να διευκολύνει την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας και την ομαλή ένταξή του σε αυτή, προκειμένου να τελεσφορήσει η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων αυτών, και εφόσον ο αναζητών εργασία διαθέτει τον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022, το ψηφιακό του προφίλ δύναται να διασυνδέεται και με αυτόν. Επιπροσθέτως, το ψηφιακό προφίλ και κατ’ επέκταση το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. λειτουργεί και ως ένα μέσο ενημέρωσης, διότι διαμέσου αυτού ο αναζητών εργασία έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει πληροφορίες και ειδοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα και τις παροχές που δικαιούται και συνδέονται με την ιδιότητά του, για σχετικές εκδηλώσεις, καθώς και ενημέρωση για προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ή και άλλους φορείς.

Άρθρο 3

Διαδικασία Εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.

1. Για την εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., οι αναζητούντες εργασία που πληρούν τις προϋποθέσεις των υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022, υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ – gov.gr).

Η πρόσβαση του ενδιαφερομένου στο ως άνω σύστημα πραγματοποιείται με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, οι αναζητούντες εργασία συμπληρώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και προβαίνουν στη χρήση των προσφερόμενων εργαλείων και μεθοδολογιών που διαθέτει η Δ.ΥΠ.Α., έτσι ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη μετέπειτα ανάλυση του προφίλ τους από τον εργασιακό σύμβουλο.

Στο πλαίσιο συμπλήρωσης των ως άνω στοιχείων, δύνανται να επιλέξουν το τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της Δ.ΥΠ.Α., στο οποίο θα κατευθυνθεί η αίτησή τους προς επεξεργασία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2. Τη διαδικασία εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ακολουθεί η έκδοση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. και η χορήγηση αυτής στον αναζητούντα εργασία, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022 και το άρθρο 8 της παρούσας.

3. Κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., ο αναζητών εργασία ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, το νομικό πλαίσιο εγγραφής, παραμονής και διαγραφής του από το Ψηφιακό Μητρώο, καθώς και για τις υποχρεώσεις της Δ.ΥΠ.Α. και του ιδίου, οι οποίες περιγράφονται στα άρθρα 20 και 21του ν. 4921/2022 και εξειδικεύονται με την απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου. Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση της ως άνω ενημέρωσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

4. Ακολούθως, λαμβάνει χώρα η επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων μέσω της καθ’ οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τους αρμόδιους φορείς είτε με την κατά περίπτωση υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Εξάλλου, η Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να ζητεί από τον αναζητούντα εργασία οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό κρίνεται απαραίτητο για τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής και παραμονής στο Ψηφιακό της Μητρώο.

5. Κατόπιν της ολοκλήρωσης του ελέγχου της παρ. 4 και εφόσον διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής του αναζητούντα εργασία, οριστικοποιείται η εγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., άλλως το αίτημά του απορρίπτεται.

Άρθρο 4

Διαδικασία τροποποίησης και αναθεώρησης των στοιχείων του Ψηφιακού Μητρώου

1. Ο αναζητών εργασία για την παραμονή του στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. οφείλει να διατηρεί την ιδιότητά του όπως αυτή απορρέει από τις υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022, καθώς και να εκπληρώνει ανελλιπώς τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές πηγάζουν από το άρθρο 21 του ν. 4921/2022 και εξειδικεύονται με την απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου. Στην περίπτωση που επέρχεται κάποια αλλαγή στα στοιχεία που καταχωρίζει ο ίδιος στο ψηφιακό του προφίλ, ο αναζητών εργασία οφείλει να τα επικαιροποιεί, με την είσοδο του στο ψηφιακό του προφίλ. H αναθεώρηση των στοιχείων του είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται κατά τις ταχθείσες προθεσμίες, όπως αυτές τίθενται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α., που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022.

2. Η Δ.ΥΠ.Α. διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων παραμονής και των στοιχείων που δηλώνει ο αναζητών εργασία, καθώς και να ζητά οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για τον έλεγχο αυτό και την εξακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών καθώς, όπως ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022, έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και την άμεση επικαιροποίησή του, ιδίως σε σχέση με τη διατήρηση ή απώλεια της ιδιότητας του ανα-ζητούντος εργασία, καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του τελευταίου στο Ψηφιακό Μητρώο. Ειδικά για τα στοιχεία που συμπληρώνονται και επικαιροποιούνται αυτεπαγγέλτως από τη Δ.ΥΠ.Α. εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 2.

Άρθρο 5

Διαδικασία Διαγραφής από το

Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α.

1. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της παρ. 4 του άρθρου 3 διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την οριστική έγκριση του αιτήματος εγγραφής, το αίτημα αυτό απορρίπτεται, ο αναζητών εργασία διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και η Ψηφιακή του Κάρτα ανακαλείται με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία εγγραφής του, με συνέπεια να ανακαλούνται και όλες οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί (όπως βεβαιώσεις ανεργίας, υπαγωγές σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης). Επιπλέον, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί στον αιτούντα αναζητούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

2. Πέραν του αρχικού ελέγχου, σε όποιο χρονικό σημείο διαπιστωθεί ότι ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής και παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., ήτοι δεν είναι πλέον, για οποιοδήποτε λόγο, ικανός και διαθέσιμος για εργασία, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν εμπίπτει σε όσα προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022, επέρχεται η διαγραφή του από αυτό, καθώς και η διακοπή ή ανάκληση της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία διαπίστωσης του λόγου διαγραφής του. Αντίστοιχα, η διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. αποτελεί μια εκ των συνεπειών που επέρχεται σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 4921/2022, και επιβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 23 του ίδιου νόμου, καθώς και με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 79 του ανωτέρω νόμου.

3. Το γεγονός ότι συντρέχει κάποιος λόγος διαγραφής του αναζητούντα εργασία από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. διαπιστώνεται από τη Δ.ΥΠ.Α. είτε αυτεπαγγέλτως, κατόπιν ελέγχου που διενεργεί ή κατά την επικαιροποίηση των στοιχείων που καταχωρίζονται στο Ψηφιακό Μητρώο, είτε κατόπιν ενημέρωσης που λαμβάνει. Η Δ.ΥΠ.Α., σε συνέχεια της διακρίβωσης αυτής, προβαίνει στη διαγραφή του αναζητούντα εργασία, ήτοι στην απενεργοποίηση του ψηφιακού του προφίλ, αφού τον ενημερώσει προς τούτο, διατηρώντας ωστόσο, τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτό για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη και των οριζομένων στο άρθρο

9. Το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. παρέχει διαχρονική εικόνα των αθροιστικών δεδομένων των διαθέσιμων πεδίων σε αυτό από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του, για σκοπούς υποστήριξης, χάραξης και ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών. Η τηρούμενη ιστορικότητα των δεδομένων του Μητρώου δεν αποσκοπεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φυσικών προσώπων, η οποία περιορίζεται αποκλειστικά στο επίπεδο επιτέλεσης των σκοπών του Μητρώου.

4. Ως ημερομηνία διαγραφής από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία συντρέχει ο λόγος διαγραφής. Αντίστοιχα, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί στον αναζητούντα εργασία από την ημερομηνία διαγραφής του και έπειτα, αναζητούνται από τη Δ.ΥΠ.Α. ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

5. Οι διαφορές που ανακύπτουν αναφορικά με το Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. καταγράφονται και εξετάζονται από αρμόδιο όργανο που ορίζεται από τη Δ.ΥΠ.Α. για το σκοπό αυτό, όπως ειδικότερα καθορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 5274/114/27.09.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 6

Επιμέρους Μητρώα

Η Δ.ΥΠ.Α. για την εκπλήρωση των σκοπών της, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο άρθρο 3 του ν. 4921/2022, δύναται να τηρεί ψηφιακά επιμέρους μητρώα, τα οποία αντλούν στοιχεία από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των στοιχείων που καταχωρούνται στο ψηφιακό προφίλ, όπως αποτυπώνονται στην παρ. 1 του άρθρου 2, ο αναζητών εργασία μπορεί να καταταχθεί σε κάποιες κατηγορίες οι οποίες συνεπάγονται την ένταξή του σε κάποιο επιμέρους μητρώο. Ενδεικτικά, στη Δ.ΥΠ.Α. τηρούνται επιμέρους μητρώα για άτομα που ανήκουν σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (ΕΚΟ), κάποιες εκ των οποίων μπορεί να είναι τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένοι, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο ή θύματα εμπορίας ανθρώπων. Στην περίπτωση που ο αναζητών εργασία δηλώσει ότι υπάγεται σε κάποια ειδική κατηγορία, ανακατευθύνεται αυτόματα στο επιμέρους μητρώο, που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α., έτσι ώστε να λάβει εξειδικευμένες υπηρεσίες βάσει των εξατομικευμένων αναγκών του. Παράλληλα, επιμέρους μητρώα, όπως αυτά των εργαζομένων ή των συνταξιούχων δικαιούχων κοινωνικών παροχών, των εργαζομένων άλλων παροχών ή των παρόχων, δύνανται να καλύπτουν ανάγκες των προγραμμάτων που υλοποιούνται και των παροχών που χορηγούνται από τη Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 7

Μετάπτωση δεδομένων από υφιστάμενα μητρώα προς το Ψηφιακό Μητρώο

1. Η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. γίνεται αφού ολοκληρωθεί η μετάπτωση σε αυτό των υφισταμένων μητρώων ανεργίας που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α.

2. Κατά την διαδικασία της μετάπτωσης θα πραγματοποιηθεί:

α) Επικαιροποίηση των ήδη καταχωρισμένων στοιχείων στα υφιστάμενα μητρώα και συμπλήρωση των νέων στοιχείων που έχουν προστεθεί στο Ψηφιακό Μητρώο,

β) έλεγχος της πλήρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων στις περιπτώσεις παροχών, βοηθημάτων ή διευκολύνσεων που εντάσσονται στην περ. ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 2, για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα άνω των δώδεκα (12) μηνών.

Άρθρο 8

Ψηφιακή κάρτα Δ.ΥΠ.Α.

1. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. παρέχεται σε κάθε ανα-ζητούντα εργασία που πληροί τις προϋποθέσεις των υποπερ. αα), αβ) και αγ) της περ. α) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022 και εγγράφεται στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και αντλεί πληροφορίες από αυτό, προκειμένου να επιβεβαιώνεται ότι ο κάτοχός της είναι εγγεγραμμένος στο ως άνω μητρώο, ή και ότι είναι δικαιούχος επιδομάτων, παροχών και βοηθημάτων από τη Δ.ΥΠ.Α. Επιπλέον, δύναται να παρέχεται και στους εγγεγραμμένους που υπάγονται στα επιμέρους μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. μπορεί να παρέχεται υπό μορφή ψηφιακής εφαρμογής ή μέρους υφιστάμενης ψηφιακής εφαρμογής σε κινητά τηλέφωνα ή κάρτας που περιέχει επεξεργαστή, ο οποίος επιτρέπει την επιβεβαίωση της ισχύος της, ή με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο.

2. Εάν κατά τον έλεγχο από τη Δ.ΥΠ.Α, διαπιστωθεί η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής του αναζη-τούντος εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 5.

3. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α., δεδομένης της δυναμικής της διασύνδεσης με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., καθώς και τα επιμέρους μητρώα Δ.ΥΠ.Α., αποτυπώνει τυχόν αλλαγές που επέρχονται σε αυτά και στο ψηφιακό προφίλ του εκάστοτε αναζητούντα εργασία, καθώς και τις παροχές, επιδόματα, βοηθήματα και διευκολύνσεις τα οποία λαμβάνει από τη Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η κατοχή της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχό της, ο οποίος ωφελείται παράλληλα κάποιας εκ των παροχών του προηγούμενου εδαφίου, να έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω της επίδειξής της. Στην περίπτωση που ο αναζητών εργασία παύει να είναι δικαιούχος των ανωτέρω, η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. ενημερώνεται και δεν παρέχει πλέον πρόσβαση στα οφέλη για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις λήψης τους.

4. Η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. είναι σε ισχύ επί ένα τρίμηνο (3μηνο) από την αρχική εγγραφή του αναζητούντα εργασία, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη ανανέωσής της κάθε τρεις (3) μήνες, εφόσον εξακολουθεί να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ως άνω ένδειξης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Η πραγματοποίησή της γίνεται είτε μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020, είτε μέσω ΚΕΠ διαμέσου αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, είτε με κάθε άλλο διαθέσιμο τρόπο. Η μη ανανέωση αυτής επιφέρει τη λήξη της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. Ειδικά ο εγγεγραμμένος σε επιμέρους μητρώο Δ.ΥΠ.Α. που ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ και δεν λαμβάνει επίδομα ανεργίας, δεν υποχρεούται σε ανανέωση της ψηφιακής κάρτας έως και τρεις (3) μήνες μετά την λήξη της ισχύος του παραστατικού αναπηρίας.

5. Στην περίπτωση που ο εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. αναζητών εργασία, λαμβάνει επίδομα ανεργίας ή έχει υποβάλει αίτηση για επίδομα ανεργίας η οποία παραμένει για οποιοδήποτε λόγο σε εκκρεμότητα, δεν απαιτείται να ανανεώνει την ισχύ της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α, όσο υπάγεται σε έλεγχο ανεργίας κατά τις τριμηνιαίες (3μηνιαίες) υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση σχετικά με την επικοινωνία και την εγγραφή των αναζητούντων εργασία, που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του ν. 3996/2011. Μετά τη λήξη της επιδότησης, και εφόσον ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α. παραμένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο (3μηνο), ενώ στη συνέχεια ανανεώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4. Αντίστοιχα, στην περίπτωση που η αίτηση για επίδομα ανεργίας που εκκρεμεί απορριφθεί και εφόσον ο αιτών εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις παραμονής στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., η ισχύς της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. ανανεώνεται σύμφωνα με την παρ. 4. Αντίθετα, εάν παράλληλα με τη λήξη της επιδότησης, επέλθει και διαγραφή από το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, επέρχεται ταυτόχρονα και διακοπή της ισχύος της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 9

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και δικαιώματα υποκειμένων

1. Η Δ.ΥΠ.Α. στο πλαίσιο τήρησης του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής Γ.Κ.Π.Δ.) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτά, ώστε να επιτυγχάνεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία τους.

2. Για σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και τη Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α, η Δ.ΥΠ.Α. επιτελεί ρόλο «υπευθύνου επεξεργασίας», κατά την έννοια της περ. 7 των άρθρων 4 και 26 Γ.Κ.Π.Δ. Επιπλέον, η Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με αναδόχους με τους οποίους έχει συναφθεί σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιτελεί ρόλο «εκτελούσας την επεξεργασία» για λογαριασμό της ίδιας, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4921/2022, ήτοι από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ίδιου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και

Οικονομικών
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Επικράτειας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ