121382/15.12.2022
Προσδιορισμός του προτύπου του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας κατάρτισης και αναθεώρησής του.

(ΦΕΚ Β 6510/19.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) Του ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως τα άρθρα 16 έως 23 και της παρ. 3 του άρθρου 79.

β) Του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις» (Α’ 178) και ιδίως των άρθρων 60, 63 και 64.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

δ) Του Κεφαλαίου ΣΤ’ του Μέρους Δεύτερου του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

στ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

ζ) Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

η) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

θ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ι) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ια) Του π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

ιβ) Του π.δ. 11/2022 «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού «ΟΑΕΔ» (Α’ 25).

2. Την υπό στοιχεία Υ6/09-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-κρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπό στοιχεία 5274/114/27-09-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α. «Εξειδίκευ-ση των αμοιβαίων υποχρεώσεων της Δ.ΥΠ.Α. και των αναζητούντων εργασία, καθώς και των συνεπειών που απορρέουν από αυτές, δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022 (Α’ 75)» (Β’ 5078).

4. Την υπ’ αρ. 5855/01-11-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΥΠ.Α.

5. Την υπ’ αρ. 107035/11-11-2022 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων της Προϊστάμενης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ούτε του προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α., αποφασίζουμε:

Τον προσδιορισμό του προτύπου του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και τον καθορισμό των προθεσμιών και της διαδικασίας κατάρτισης και αναθεώρησής του, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4921/2022 (Α’ 75), ως εξής:

Άρθρο 1

Πρότυπο και Περιεχόμενο Ψηφιακού

Ατομικού Σχεδίου Δράσης

1. Το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (εφεξής Ψηφιακό ΑΣΔ) είναι το ψηφιακό αρχείο/βασικό εργαλείο που υλοποιείται κατά τη διάρκεια της εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 63 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), καταρτίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο της Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με τον αναζη-τούντα εργασία που είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και συναποφασίζεται από αυτούς. Μέσω αυτού εξειδικεύεται, κατά τρόπο δεσμευτικό, η συνεργασία μεταξύ του αναζητούντος εργασία και της Δ.ΥΠ.Α., καθώς περιλαμβάνει διερεύνηση και καταγραφή των προσωπικών χαρακτηριστικών, του επαγγελματικού προφίλ και των επαγγελματικών στόχων, αλλά και των επιμέρους ενεργειών και δράσεων στις οποίες πρέπει να προβαίνει ή να συμμετέχει ο αναζητών εργασία, έτσι ώστε να διευκολύνεται η ένταξη ή επανένταξή του στην αγορά εργασίας και να τελεσφορεί η άμεση σύζευξη προσφοράς και ζήτησης σε αυτήν και κατ’ επέκταση η αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης και η ανάσχεση της ανεργίας.

2. Το Ψηφιακό ΑΣΔ καταρτίζεται επί προτυποποιη-μένης μορφής, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, και καταχωρίζεται στο ψηφιακό προφίλ που διαθέτει ο αναζητών εργασία με την εγγραφή του στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. Ειδικότερα, τα στοιχεία που αποτυπώνονται σε αυτό αφορούν ιδίως στο εκπαιδευτικό προφίλ του αναζητούντος εργασία, ήτοι στις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που ήδη κατέχει και αυτές που πρέπει να αποκτήσει, καθώς και στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του, όπως τους τίτλους σπουδών του, το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο ανήκει και τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει και για τα οποία έχει πιστοποιηθεί, και ιδίως εκείνα που εμπεριέχονται στον ατομικό λογαριασμό δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022. Εν συνεχεία, στο Ψηφιακό ΑΣΔ καταγράφεται το επαγγελματικό προφίλ του αναζητούντος εργασία, ήτοι η επαγγελματική του εμπειρία και οι ειδικότητες στις οποίες έχει εργαστεί, καθώς και οι επαγγελματικοί του στόχοι σε συνάρτηση με τη μέχρι τότε απασχόλησή του και τις αποδοχές του, τον τόπο διαμονής και δραστηριοποίησής του. Επιπλέον, καταγράφονται λοιπά απαραίτητα στοιχεία που είναι σημαντικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του στην αγορά εργασίας και την επίτευξη της ταχύτερης δυνατής ένταξής του σε αυτήν, όπως η τυχόν αναπηρία ή χρόνια πάθησή του.

3. Κατόπιν της διερεύνησης και της καταγραφής των βιογραφικών στοιχείων και του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ του αναζητούντος εργασία, διακρί-νονται τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές προτεραιότητες του τελευταίου και καθορίζονται οι επιμέρους διαδοχικές ενέργειες που είναι αναγκαίο να λάβουν χώρα ώστε να επιτευχθεί η εύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β) του άρθρου 16 του ν. 4921/2022. Οι ως άνω ενέργειες, συνοδεύονται από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, και αφορούν σε ειδικές ενέργειες αναζήτησης εργασίας, όπως συμμετοχή σε προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης ή τοποθέτηση σε κενή θέση εργασίας, καθώς και σε προτάσεις για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και ιδίως για συμμετοχή σε προγράμματα που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή στην επανειδίκευση του αναζητούντος εργασία, εφόσον στοχεύει σε αυτή. Στην περίπτωση που η εξεύρεση κατάλληλης θέσης εργασίας θεωρείται ανέφικτη, ο εργασιακός σύμβουλος προτείνει στον αναζητούντα εργασία θέση εργασίας που προσιδιάζει, όσο είναι δυνατόν, στις ατομικές του ιδιότητες.

4. Ο αναζητών εργασία που είναι εγγεγραμμένος στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. οφείλει να μην παραλείπει την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο, άλλως επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4921/2022. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17 του προαναφερόμενου νόμου, εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης του Ψηφιακού ΑΣΔ προβλέπεται μόνο για κάποιες ειδικές κατηγορίες αναζητούντων εργασία, και συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς, τους οικοδόμους και τους απασχολούμενους σε τουριστικά και άλλα εποχικά επαγγέλματα και τους εργάτες που απασχολούνται στα μηχανοκίνητα μέσα αλιείας (μηχανότρατες, πεζότρατες, γρι γρι) και στα σμυριδωρυχεία των περ. (β) και (γ) της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), αντίστοιχα, που καθίστανται βραχυχρόνια άνεργοι για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) συνεχόμενους μήνες, καθώς για τις ανωτέρω κατηγορίες η κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ είναι προαιρετική. Οι αναζητούντες εργασία οι οποίοι είναι ήδη εργαζόμενοι, δε δύνανται να καταρτίσουν Ψηφιακό ΑΣΔ.

Άρθρο 2

Εργαλεία και μέσα για την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ

1. Για τη διερεύνηση και την καταγραφή των βιογραφικών στοιχείων και του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προφίλ του αναζητούντος εργασία, καθώς και για την εξειδικευμένη διάγνωση των αναγκών, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται από τη Δ.ΥΠ.Α. και τους εργασιακούς της συμβούλους κάθε διαθέσιμο εργαλείο και μέσο. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα εργαλεία αξιολόγησης του αναζητούντα εργασία, τα οποία στοχεύουν στο να συγκεντρωθούν τα περιγραφόμενα στο άρθρο 1 της παρούσας στοιχεία και να επιτευχθεί η ανάλυση του προφίλ του αναζητούντα εργασία, η οποία αποτελεί μία βασική μέθοδο για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πληροφοριών για τον ενδιαφερόμενο, όπως η προϋπηρεσία, η εκπαίδευση ή οι δεξιότητες, ώστε να αξιολογηθεί η ετοι-μότητά του για την πρόσβασή του στην αγορά εργασίας και να καταταχθεί στο αντίστοιχο εξατομικευμένο πρόγραμμα το οποίο θα του παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη. Αντίστοιχα, ουσιώδη αντίκτυπο έχει η διασύνδεση με τον Ατομικό Λογαριασμό Δεξιοτήτων του άρθρου 35 του ν. 4921/2022, μέσω του οποίου οι εργασιακοί σύμβουλοι δύνανται να αντλούν πληροφορίες για την εκπαίδευση και κατάρτιση που έχει λάβει ο κάτοχος του λογαριασμού, έτσι ώστε οι προτάσεις στις οποίες θα προβούν να είναι όσο το δυνατόν πιο στοχευμένες και προσανατολισμένες στις ανάγκες του.

2. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α. για τη καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης στην αγορά εργασίας, αλλά και για την εκπλήρωση της υποχρέωσής τους να αναζητούν και να προτείνουν θέσεις εργασίας σύμφωνες με το Ψηφιακό ΑΣΔ του εκά-στοτε αναζητούντα εργασία, λαμβάνουν υπόψιν τους στοιχεία που αντλούν από τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, καθώς και από κάθε άλλη σχετική πηγή δεδομένων, μέσω των οποίων διαγιγνώσκονται μεταξύ άλλων οι ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, παρούσες και μελλοντικές.

Άρθρο 3

Διαδικασία κατάρτισης Ψηφιακού ΑΣΔ

1. Για την εκκίνηση της διαδικασίας κατάρτισης του Ψηφιακού ΑΣΔ, η Δ.ΥΠ.Α. λαμβάνει υπόψιν της τα χαρακτηριστικά του αναζητούντος εργασία σχετικά με το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων του, καθώς και με το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που αναζητά, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί κατά τη χρήση των παρεχόμενων από τη Δ.ΥΠ.Α. εργαλείων και μεθοδολογιών. Κατόπιν της οριστικοποίησης της εγγραφής του αναζητούντα εργασία στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και ανάλογα με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ως άνω εργαλείων σχετικά με την ετοιμότητα ένταξής του στην αγορά εργασίας, η Δ.ΥΠ.Α. αποστέλλει πρόσκληση προς τον αναζητούντα εργασία με ηλεκτρονικό τρόπο, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, για την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ, καθώς και για τον καθορισμό ραντεβού με τον εργασιακό σύμβουλο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2. Ο αναζητών εργασία οφείλει να πραγματοποιήσει την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή της πρόσκλησης, αφού εισέλθει κατόπιν αυθεντικοποίησης στο προσωποποιημένο προφίλ του που τηρείται ηλεκτρονικά από τη Δ.ΥΠ.Α. Ο εργασιακός σύμβουλος της Δ.ΥΠ.Α. δύναται να παρατείνει το ως άνω οριζόμενο χρονικό διάστημα, ήτοι την προθεσμία των δύο (2) μηνών, κατά έναν (1) επιπλέον μήνα, εφόσον προκύπτει ανάγκη προς τούτο, η οποία στηρίζεται σε αντικειμενικούς λόγους. Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ραντεβού, ο αναζητών εργασία έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της ημερομηνίας του ραντεβού μέχρι δύο (2) φορές εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος. Το ως άνω ραντεβού δύναται να πραγματοποιηθεί είτε με φυσική παρουσία, είτε μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης «myDYPAlive» που είναι προ-σβάσιμη από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ- gov.gr), είτε εν γένει με κάθε διαθέσιμο μέσο ή τρόπο, που καθορίζεται από τον εργασιακό σύμβουλο σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία. Σε κάθε περίπτωση, η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να αναβαθμίζει τα ψηφιακά της εργαλεία ώστε να εξασφαλίζει την έγκαιρη και άμεση επικοινωνία της με τους αναζητούντες εργασία.

3. Στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ψηφιακού ΑΣΔ, ο εργασιακός σύμβουλος επιβεβαιώνει, σε συνεργασία με τον αναζητούντα εργασία, τα στοιχεία του εκπαιδευτικού και επαγγελματικού του προφίλ, διερευνά τις κεκτη-μένες γνώσεις και δεξιότητές του, ανιχνεύει τις ανάγκες και τα πιθανά εμπόδια ένταξής του στην αγορά εργασίας και του παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, καθώς και κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας, με στόχο την ενδυνάμωση και την αποτελεσματική υποστήριξή του στις προσπάθειες ένταξης ή επανένταξής του στην αγορά εργασίας.

Μέσω αυτής της αμοιβαίας διαδραστικής διαδικασίας, εδραιώνεται μια σταθερή σχέση συνεργασίας μεταξύ των μερών, ενώ, παράλληλα, καθίσταται εφικτή από τον εργασιακό σύμβουλο η διάγνωση του επιπέδου ετοιμότητας του αναζητούντα εργασία για ένταξη στην αγορά εργασίας, ιεραρχούνται οι ανάγκες του και ως εκ τούτου είναι δυνατόν να αποσαφηνίζονται και να επιβεβαιώνονται τόσο οι επαγγελματικοί του στόχοι, όσο και τα στάδια επίτευξής τους.

4. Γ ια την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, το Ψηφιακό ΑΣΔ περιλαμβάνει ένα σύνολο επιμέρους επαγγελματικών, συμβουλευτικών, εκπαιδευτικών ή άλλων υποστηρικτικών δράσεων, οι οποίες καταγράφονται σε αυτό και συνοδεύονται από ένα προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα. Ο αναζητών εργασία, προκειμένου να εκπληρωθούν επι-τυχώς οι επαγγελματικοί του στόχοι και να τελεσφορήσει η πρόσβασή του στην αγορά εργασία, καλείται να προβεί στην υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων.

5. Κατόπιν της οριστικοποίησης του περιεχομένου του Ψηφιακού ΑΣΔ και της έγκρισης αυτού από τον αναζητούντα εργασία, το Ψηφιακό ΑΣΔ εκκινεί να επιφέρει τις έννομες συνέπειες του και αμφότερα τα μέρη δεσμεύονται ως προς το περιεχόμενό του, τόσο για την υλοποίηση των δράσεων που προτείνονται σε αυτό, όσο και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 4921/2022, καθώς και από την απόφαση που εκ-δίδεται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 79 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει. Μετά από την κατάρτιση του Ψηφιακού ΑΣΔ, η Δ.ΥΠ.Α. αναζητεί και προτείνει προς τον αναζητούντα εργασία θέσεις εργασίας, προγράμματα και δράσεις συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και παρέχει εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού προς αυτόν, σύμφωνα με το περιεχόμενο του ψηφιακού ΑΣΔ.

Άρθρο 4

Διαδικασία επικαιροποίησης και αναθεώρησης Ψηφιακού ΑΣΔ

1. Το Ψηφιακό ΑΣΔ επικαιροποιείται από τον εργασιακό σύμβουλο, κατά την καταγραφή των προτάσεων που έχει απευθύνει στον αναζητούντα εργασία είτε για κάλυψη κενής θέσης εργασίας, είτε για συμμετοχή σε πάσης φύσεως δράσεις ή προγράμματα, και την αποτύπωση της πορείας υλοποίησης αυτών. Ο αναζητών εργασία μπορεί να προβεί σε επικαιροποίηση των βιογραφικών του στοιχείων μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που διαθέτει η Δ.ΥΠ.Α., που είναι προσβάσιμες μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr) και υπό την προϋπόθεση ότι αφορά σε προσθήκη στοιχείων και όχι σε διαγραφή των ήδη καταχωρημένων. Καμία τροποποίηση ή διαγραφή του επαγγέλματος ή των επαγγελμάτων που έχει δηλώσει δεν είναι εφικτή από τον αναζητούντα εργασία χωρίς την προηγούμενη συμφωνία του εργασιακού συμβούλου. Πέραν τούτων, το Ψηφιακό ΑΣΔ επικαιροποιείται αυτοματοποιημένα κατά την τρίμηνη (3μηνη) ανανέωση της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. με τις ήδη συμφωνηθείσες δράσεις με την προϋπόθεση ότι ο αναζητών εργασία δεν έχει αιτηθεί κάποια αλλαγή σε όσα είχαν αρχικώς συμφωνηθεί με τον εργασιακό σύμβουλο.

2. Κατόπιν της παρέλευσης έξι (6) πλήρων και συνεχόμενων μηνών από την αρχική κατάρτιση ή αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ, ο αναζητών εργασία εφόσον δεν έχει ενταχθεί σε θέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε δράση είτε μέσω ατομικών του ενεργειών, είτε μέσω σχετικής πρότασης από τον εργασιακό σύμβουλο, προβαίνει σε αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχονται ψηφιακά από τη Δ.ΥΠ.Α.

Η αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του περιεχόμενου του με τις σύγχρονες ανάγκες του αναζητούντα εργασία και στην παροχή της δυνατότητας στον τελευταίο να ενταχθεί ομαλά στην αγορά εργασίας. Αντίστοιχα, ο αναζητών εργασία προβαίνει στην εκ νέου αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ με τον ως άνω τρόπο, εφόσον έχουν παρέλθει δώδεκα (12) μήνες και δεν έχει ενταχθεί σε θέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε δράση είτε μέσω ατομικών του ενεργειών είτε μέσω σχετικής πρότασης από τον εργασιακό σύμβουλο. Τέλος, κατόπιν της παρέλευσης δεκαοκτώ (18) μηνών και εφόσον εξακολουθεί να μην έχει ενταχθεί σε θέση εργασίας ή σε οποιαδήποτε δράση με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, ο εργασιακός σύμβουλος αποστέλλει στον αναζητούντα εργασία πρόσκληση σε ραντεβού, με σκοπό την αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ. Η πραγματοποίηση ραντεβού του αναζητούντα εργασία με τον εργασιακό σύμβουλο για την αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ είναι δυνατή και κατά τα δυο πρώτα χρονικά ορόσημα που αναφέρονται ανωτέρω, ήτοι κατόπιν της παρέλευσης έξι (6) και δώδεκα (12) μηνών αντίστοιχα, εφόσον υπάρχει ανάγκη προς τούτο.

3. Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της αναθεώρησης του Ψηφιακού ΑΣΔ, καθώς μέσω αυτής επαναπροσδιορίζεται η τρέχουσα κατάσταση του αναζητούντος εργασία σε σχέση με την επίτευξη των επαγγελματικών του στόχων, το Ψηφιακό ΑΣΔ δύναται να αναθεωρείται, εφόσον συντρέχει ουσιώδης λόγος, και μετά από αίτημα του αναζητούντος εργασία ή κατόπιν πρόσκλησης του εργασιακού συμβούλου.

4. Σε κάθε περίπτωση, οι προτεινόμενες αλλαγές που ανακύπτουν κατά την αναθεώρηση του Ψηφιακού ΑΣΔ, είναι απαραίτητο να συμφωνηθούν και να συνομολογη-θούν από αμφότερα τα μέρη. Όποια αλλαγή αφορά σε προσθήκη νέων δράσεων, δε συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή των προγενέστερων, οι οποίες διατηρούνται στο ιστορικό του ψηφιακού αρχείου.

5. Η Δ.ΥΠ.Α., όσον αφορά στο Ψηφιακό ΑΣΔ, συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτό, ώστε να επιτυγχάνεται με κάθε τρόπο η προστασία τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή άλλη αθέμιτη επεξεργασία και να διασφαλίζεται η ακεραιότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων. Για σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με το Ψηφιακό ΑΣΔ, η Δ.ΥΠ.Α. επιτελεί ρόλο «υπευθύνου επεξεργασίας», κατά την έννοια της περ. 7 των άρθρων 4 και 26 Γ.Κ.Π.Δ. Επιπλέον, η Δ.ΥΠ.Α. σε συνεργασία με αναδόχους με τους οποίους έχει συναφθεί σχετική σύμβαση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, επιτελεί ρόλο «εκτελούσας την επεξεργασία» για λογαριασμό της ίδιας, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ.

6. Η Δ.ΥΠ.Α. δύναται να τροποποιεί ή και να αναπροσαρμόζει τα χρονικά όρια που τίθενται τόσο στο παρόν άρθρο, όσο και στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, εφόσον συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι ή εξαιρετικές περιπτώσεις που να το δικαιολογούν.

Παράρτημα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Επικρατείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ