120702/13.12.2022
Αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατάργηση της υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ 495/2016 (Β’ 1406) κοινής υπουργικής απόφασης.

 

(ΦΕΚ Β’ 6330/13.12.2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας “Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες διατάξεις» (Α’ 61) και ειδικότερα τα άρθρα 22, 23 και την παρ. 2 του άρθρου 63.

3. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως το άρθρο 189 περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

4. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135) και ιδίως το άρθρο τρίτο αυτού.

5. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 28-09-2021 (Β’ 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

7. Την υπό στοιχεία C(2021) 5617 εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία.

8. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

9. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

10. Tο Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121), το Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), το Π.Δ.2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’2) και το Π.Δ.68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

12. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

13. Την υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ495/9.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ. 10756/9.10.2002 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1343) και υπ’ αρ. 17817/28.11.2008 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2514)» (Β’ 1406).

14. Την υπ’αρ. 3771/31.10.22 (εισερχ. 104283/1.11.2022) πρόταση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Την υπ’ αρ. 107927/10.11.2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [2015ΣΕ51910000], ύψους περίπου 1.160 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 6.960 ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (εφεξής ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Αποστολή

1. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει ως αποστολή την υποστήριξη του οικείου Υπουργείου και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας σε σχέση με τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.

2. Εξακολουθεί να ασκεί αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 καθώς και λοιπές αρμοδιότητες που περιγράφονται σε ειδικότερη νομοθεσία ή σε ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις.

3. Ασκεί τον ρόλο του δικαιούχου/φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, το ΠΔΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/ 28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής TAA).

4. Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το συντονισμό και την παρακολούθηση των σχετικών δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

5. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ υπάγεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, διαρθρώνεται σε οκτώ (8) μονάδες ως εξής:

1. Μονάδα Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) -Συντονισμού, Παρακολούθησης και Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΤΑΑ.

2. Μονάδα Α -Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης.

3. Μονάδα Β1 -Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

4. Μονάδα Β2 -Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

5. Μονάδα Β3 -Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Ειδικής Αγωγής, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και Δια Βίου Μάθησης.

6. Μονάδα Γ -Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

7. Μονάδα Δ -Διαχείριση Οικονομικών και Ειδικός Λογαριασμός.

8. Μονάδα Ε -Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εφαρμογών.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων ως εξής:

Ι. Μονάδα TAA Συντονισμού, Παρακολούθησης και Υποστήριξης Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΤΑΑ

Η Μονάδα TAA ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Ασκεί τον ρόλο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου ευθύνης για την παρακολούθηση της υλοποίησης και το συντονισμό των δράσεων και έργων του ΤΑΑ αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) υπουργική απόφαση περί καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

2. Συνεργάζεται με τις ορισθείσες κατά την παρ. Β.9 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 4498) ομάδες συντονισμού του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο επιτελικής παρακολούθησης ή/και υλοποίησης των δράσεων και έργων του ΤΑΑ του ΥΠΑΙΘ.

3. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΥΣΤΑΑ) για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων/ Έργων ΤΑΑ του ΥΠΑΙΘ.

4. Ενημερώνει την Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για την πορεία εξέλιξης της υλοποίησης των Έργων ΤΑΑ, κατόπιν συνεργασίας με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς για την υλοποίηση των Δράσεων Έργων ΤΑΑ ή/και τις ομάδες συντονισμού.

5. Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 υπουργικής απόφασης (Β’ 4498).

6. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ για δράσεις ΕΣΠΑ συναφείς/συμπληρωματικές με τις δράσεις του ΤΑΑ.

ΙΙ. Μονάδα Α -Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Εξειδίκευσης Δράσεων και Συνολικής Παρακολούθησης

IΙ.1 Προγραμματική Περίοδος 2021-2027:

Για την Προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Μονάδα Α ασκεί τις αρμοδιότητες για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ 2021-2027, τον σχεδιασμό δράσεων και τη συνολική παρακολούθηση έργων ή δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία μέσω των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων.

Ειδικότερα:

1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων που σχετίζονται με τον Τομέα Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ για την τήρηση των σχετικών αρχείων.

3. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τους κατά περίπτωση κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των σχετικών πολιτικών, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη των σχετικών στρατηγικών για τον Τομέα Παιδείας, υπό την προοπτική υλοποίησης Δράσεων μέσω Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση και αναθεώρηση του Επιχειρησιακού αυτού Σχεδίου.

4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των Προγραμμάτων 2021-2027 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για τον σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4914/2022 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

5. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και των εποπτευόμενων φορέων του, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων Προσκλήσεων.

6. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών, που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου Προγράμματος και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλει στον Υπουργό του ΥΠΑΙΘ και τις κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.

7. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχεδιασμό και προγραμματισμό Πράξεων/Δράσεων που εναρμονίζονται με τη Στρατηγική του Υπουργείου σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2021-2027. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στο πλαίσιο Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

8. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/Δράσεων, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

IΙ.2 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020:

Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 η Μονάδα Α εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό για το ΕΣΠΑ 2014-2020, το σχεδιασμό, προγραμματισμό δράσεων και τη συνολική παρακολούθηση έργων ή δράσεων, που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 και άλλων προγραμμάτων.

ΙII. Μονάδα Β1 -Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

III.1 Προγραμματική Περίοδος 2021-2027:

Η Μονάδα Β1 αναλαμβάνει την Υποστήριξη ένταξης και εφαρμογής δράσεων με έμφαση σε έργα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ+. Επίσης, υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΤΑΑ, στο ΠΔΕ, καθώς και Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δύναται να αναλάβει ως:
α) Δικαιούχος απευθείας,
β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘ,
γ) υποστήριξη Υπηρεσιών/Φορέων του ΥΠΑΙΘ. Ειδικότερα:

1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεων στον Τομέα Παιδείας, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ θα είναι Δικαιούχος.

2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/Δράσεών τους, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.

3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε Προγράμματα 2021-2027, για τις οποίες η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.

4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων/Δράσεων στον Τομέα Παιδείας μέσω Προγραμμάτων 2021-2027, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε Προγράμματα 20212027. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/εποπτευόμενο φορέα.

6. Δύναται να υλοποιεί η ίδια ως Δικαιούχος, Πράξεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.

7. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για Πράξεις/Δράσεις του η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ δύναται να τους υποκαθιστά στον ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα Β1, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.

8. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/Δράσεων του, που υλοποιούν ως Δικαιούχοι. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Υπηρεσίας/φορέα και έγκριση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

9. Οργανώνει και πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων/ Έργων αρμοδιότητάς της, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες Μονάδες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

10. Επιπρόσθετα, η Μονάδα Β1:
α) Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498).
β) Συνεργάζεται με τις ορισθείσες κατά την παρ. Β.9 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498) ομάδες συντονισμού ή/και τους υπεύθυνους υπουργείου Ευθύνης, στο πλαίσιο παρακολούθησης και υλοποίησης των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ευθύνης.
γ) Συνεργάζεται με την Μονάδα ΤΑΑ για δράσεις ΕΣΠΑ συναφείς/συμπληρωματικές με τις δράσεις του ΤΑΑ.

ΙΙΙ.2 Προγραμματική Περίοδος 2014 2020

Η Μονάδα Β1 εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

IV. Μονάδα Β2 -Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης.

IV.1 Προγραμματική Περίοδος 2021 2027

Η Μονάδα Β2 αναλαμβάνει την υποστήριξη ένταξης και εφαρμογής δράσεων με έμφαση σε έργα ΕΤΠΑ, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης καθώς και Ανωτάτης Εκπαίδευσης των Προγραμμάτων 2021-2027. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΤΑΑ, στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Δύναται να αναλάβει ως:
α) Δικαιούχος απευθείας,
β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘ στον Τομέα Παιδείας,
γ) υποστήριξη Υπηρεσιών/Φορέων του ΥΠΑΙΘ, Τομέα Παιδείας.
Η Μονάδα Β2 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

IV.2 Προγραμματική Περίοδος 2014 2020

Η Μονάδα Β2 εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

V. Μονάδα Β3 Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων Ειδικής Αγωγής, Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) και Δια Βίου Μάθησης

V.1 Προγραμματική Περίοδος 2021 2027

Η Μονάδα Β3 αναλαμβάνει την Υποστήριξη Ένταξης και Εφαρμογής Δράσεων με έμφαση στον Τομέα Ειδικής Αγωγής, ΕΚΟ και Δια Βίου Μάθησης του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο του του ΕΣΠΑ 2021-2027 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Επίσης υλοποιεί έργα που εντάσσονται στο ΤΑΑ, στο ΠΔΕ, καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Δύναται να αναλάβει ως:
α) Δικαιούχος απευθείας,
β) υποκατάσταση αδύναμων Δικαιούχων του ΥΠΑΙΘ στον Τομέα Παιδείας,
γ) υποστήριξη Υπηρεσιών/Φορέων του ΥΠΑΙΘ στον Τομέα Παιδείας.
Η Μονάδα Β3 ασκεί αντιστοίχως τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα Β1.

V.2 Προγραμματική Περίοδος 2014 2020

Η Μονάδα Β3 εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

VI. Μονάδα ΓΟργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

VI.1 Προγραμματική Περίοδος 2021 2027

Για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 η Μονάδα Γ ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διαχειρίζεται τα θέματα που αφορούν στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική υποδομή, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης της ΕΔ ΕΣΠΑ Παιδείας.

2. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων κατάρτισης του προσωπικού των Μονάδων, τα οποία εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

3. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

4. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων των Μονάδων και του προσωπικού της.

5. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).

6. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

7. Έχει την ευθύνη οργάνωσης και γραμματειακής υποστήριξης ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Ειδική Υπηρεσία.

8. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων της Υπηρεσίας.

9. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στον Τομέα Παιδείας καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.

10. Στις περιπτώσεις που η ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ είναι Δικαιούχος Πράξεων/Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από τον ν. 4914/2022 και το ΣΔΕ υποχρεώσεις.

11. Παρέχει υποστήριξη σε υλοποίηση έργων που εντάσσονται σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

12. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027.

13. Μεριμνά για τη δημοσιότητα των διαγωνισμών που προκηρύσσει η Υπηρεσία σύμφωνα με το Εθνικό και Κοινοτικό δίκαιο.

14. Συντάσσει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένου και του σχεδίου σύμβασης, μετά από την υποβολή από τις αρμόδιες Μονάδες Β’ των τεχνικών προδιαγραφών του αντικειμένου του έργου των αναδόχων.

15. Διεξάγει τους διαγωνισμούς, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, ενημερώνει τις αρμόδιες Μονάδες, έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τις επιτροπές Διενέργειας Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Παραλαβών καθώς και με τους υποψήφιους αναδόχους και μεριμνά για την ανανέωση ισχύος προσφορών και των εγγυήσεων μέχρι την λήξη ισχύος των διαγωνισμών και των οριστικών παραλαβών των έργων από αναδόχους, σε συνεργασία με την αρμόδια μονάδα.

16. Συντάσσει τις σχετικές διοικητικές πράξεις των επιτροπών διεξαγωγής αξιολόγησης διαγωνισμών, έγκρισης πρακτικών και κατακύρωσης αποτελέσματος των διαγωνισμών και το τελικό κείμενο της σύμβασης ή των τροποποιήσεων αυτής.

17. Συντάσσει τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη συμβάσεων έργου ή εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων ύστερα από εισήγηση αίτημα των αρμοδίων Μονάδων και διεξάγει όλες τις σχετικές διαδικασίες.

18. Εισηγείται τις αποφάσεις σύστασης συγκρότησης και αποζημίωσης των επιτροπών διεξαγωγής
αξιολόγησης διαγωνισμών καθώς και των επιτροπών παραλαβής.

19. Καταρτίζει και αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές τις προβλεπόμενες από το νόμο καταστάσεις που αφορούν σε δημόσιες συμβάσεις.

20. Μεριμνά για όλες τις διαδικασίες αναθέσεων έργων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ύστερα από εισήγηση/αίτημα των αρμοδίων Μονάδων.

21. Καταρτίζει και συντηρεί μητρώο μελών επιτροπών διεξαγωγής αξιολόγησης διαγωνισμών, παραλαβής ή ομάδων εργασίας.

22. Τηρεί αρχείο παρεχόντων υπηρεσιών (εμπειρογνωμόνων, αξιολογητών, ελεγκτών, κ.λπ.) και προμηθευτών (αναδόχων τεχνικής βοήθειας).

23. Παρέχει νομική στήριξη στην Υπηρεσία και σε συνεργασία με τις οικείες Μονάδες, συντάσσει τα ερωτήματα που υποβάλλονται στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του ΥΠΑΙΘ καθώς και τις εκθέσεις που συνοδεύουν την απάντηση της Υπηρεσίας σε προσφυγές υποψηφίων αναδόχων στη δικαιοσύνη.

24. Προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από το Νόμο ενέργειες σε περιπτώσεις άσκησης προδικαστικής προσφυγής από οικονομικούς φορείς ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ κατά διοικητικών πράξεων στα στάδια διαγωνισμών.

25. Μεριμνά, σε συνεργασία με τις άλλες Μονάδες, για επίλυση απαντήσεις θεμάτων Νομικού περιεχομένου, όπως ενστάσεις, προσφυγές, εξώδικες διαμαρτυρίες.

26. Επιπρόσθετα, η Μονάδα Γ:
α) Ασκεί τον ρόλο του φορέα υλοποίησης δράσεων ή/και έργων που έχουν περιληφθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με αρμοδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498).
β) Συνεργάζεται με τις ορισθείσες κατά την παρ. Β.9 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498) ομάδες συντονισμού ή/και τους υπεύθυνους υπουργείου Ευθύνης, στο πλαίσιο παρακολούθησης και υλοποίησης των δράσεων και έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Ευθύνης.
γ) Συνεργάζεται με την Μονάδα ΤΑΑ για δράσεις ΕΣΠΑ συναφείς/συμπληρωματικές με τις δράσεις του ΤΑΑ.

VI.2 Προγραμματική Περίοδος 2014 2020

Η Μονάδα Γ εξακολουθεί να ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες που αφορούν την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

VII. Μονάδα Δ -Διαχείριση Οικονομικών και Ειδικός Λογαριασμός
Προγραμματική Περίοδος 2014 -2020 και Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για τα έργα ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 20142020 και της Προγραμματικής Περιόδου 20212027 και τα έργα του ΤΑΑ οι αρμοδιότητες της Μονάδας Δ είναι οι εξής:

1. Διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που συστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 2413/1996, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 329/2005 (Β’ 210) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Παρακολουθεί λογιστικά, προσδιορίζει τα οικονομικά αποτελέσματα και συντάσσει τις προβλεπόμενες από το νόμο λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις Πράξεων/Έργων.

3. Συμμετέχει στο σχεδιασμό των Πράξεων/Έργων που υλοποιούνται από την Υπηρεσία, παρακολουθεί ταμειακά τους λογαριασμούς των Πράξεων/Έργων της Υπηρεσίας με εξαίρεση εκείνων που υλοποιούνται από το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας και ενημερώνει τις αντίστοιχες Μονάδες υλοποίησης των Πράξεων/ Έργων.

4. Ελέγχει τη νομιμότητα των εντολών πληρωμής δαπανών και των συνοδευτικών παραστατικών των Πράξεων/Έργων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

5. Εκδίδει ένταλμα πληρωμής με βάση το εντελλόμενο ποσό από τις Μονάδες Β και καταβάλλει στον Δικαιούχο το τελικό πληρωτέο ποσό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως ασφαλιστικές, φορολογικές κ.λπ.

6. Καταχωρεί στα τηρούμενα λογιστικά βιβλία Γ’ κατηγορίας, το σύνολο των παραστατικών, σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ενημερώνει κάθε Πράξη/Έργο με τις αντίστοιχες δαπάνες.

7. Τηρεί το αρχείο όλων των δαπανών και των αντίστοιχων πληρωμών έτσι, ώστε να είναι στη διάθεση όλων των ελεγκτικών οργάνων.

8. Μεριμνά για την έγκαιρη απόδοση των παρακρατηθέντων φόρων στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

9. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Μονάδες για την κατάρτιση των Δηλώσεων/Εκθέσεων Ολοκλήρωσης Πράξεων, παρέχοντας τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία.

10. Διαβιβάζει στις αρμόδιες Μονάδες τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τη συμπλήρωση των Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Υποέργων, των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξεων/Υποέργων και των εντολών πληρωμών.

11. Συμμετέχει στη σύνταξη των οδηγών υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου των υλοποιούμενων Πράξεων/ Έργων ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

12. Εκκαθαρίζει οικονομικά τις εντολές πληρωμής δαπανών και καταβάλλει τα αντίστοιχα ποσά για έργα που υλοποιούνται από άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τους Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

13. Διενεργεί τις μεταφορές ποσών έργων του ΠΔΕ προς δικαιούχους και τις μεταφορές ποσών σε Ειδικό Λογαριασμό (έμμεση πληρωμή) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 4914/2022.

VIII. Μονάδα Ε Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής Υποστήριξης και Εφαρμογών

Προγραμματική Περίοδος 2014 2020, Προγραμματική Περίοδος 2021-2027 και Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

1. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ, καθώς και την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου και τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup).

2. Εξασφαλίζει στα στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στα ΟΠΣ, τους παρέχει υποστήριξη σχετικά με το λογισμικό (software) και υλικό (hardware) και τα εκπαιδεύει σε θέματα χειρισμού και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.

3. Διαχειρίζεται συμβάντα που αφορούν στα συστήματα και στα δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών, παρέχοντας λύσεις σε προβλήματα που διαταράσσουν την καλή λειτουργία τους με την αντίστοιχη παραμετροποίηση του λογισμικού και του εξοπλισμού.

4. Διαχειρίζεται τους εξυπηρετητές εφαρμογών διαδικτύου και βάσεων δεδομένων καθώς και τον ιστότοπο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

5. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα αναλώσιμα που απαιτούνται για την καλή λειτουργία των συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών.

6. Διενεργεί έρευνα αγοράς και συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών διαδικτύου/λογισμικού, συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών.

7. Μεριμνά για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη ηλεκτρονικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων της Επιτελικής Δομής, καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των πληροφοριακών συστημάτων προκειμένου να υπάρχει διαλειτουργικότητα με τα ΟΠΣ ΕΣΠΑ και ΤΑΑ.

8. Συνεργάζεται με τα αρμόδια τμήματα πληροφορικής και δικτύων καθώς και τεχνικών υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ σε θέματα αρμοδιοτήτων τους που αφορούν την ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ.

Άρθρο 4
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:

1.1. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας τα εξής τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής,
β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων, τα εξής τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων των Μονάδων της συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΟΠΣ, ΟΠΣΚΕ, κ.λπ.).

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ. Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας και για τον Προϊστάμενο Μονάδας, ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/TE) της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.
β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

2.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής ευρωπαϊκών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της ΕΕ και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές, με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας, πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της ΕΕ.

3. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος τίτλος Γενικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

3.1. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/ και σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας της ΕΕ.

4. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 5
Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανέρχεται σε ογδόντα (80) άτομα, τα οποία ανά κατηγορία εκπαίδευσης κατανέμονται ως εξής:
α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), εβδομήντα έξι (76) άτομα.
β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τέσσερα (4) άτομα.

Άρθρο 6
Τελικές Διατάξεις

Η παρούσα από την έναρξη ισχύος της καταργεί την υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ495/9.5.2016 κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας “Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας” και αντικατάσταση των υπ’ αρ. 10756/9-10-2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’1343) και υπ’ αρ. 17817/28-11-2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β’2514), όπως ισχύουν» (Β’ 1406).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και την τοποθέτηση του προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ