119907/14.3.2022
Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν απο τον σεισμό της 27ης.09.2021, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους

Αθήνα 14 Μαρτίου 2022
Αριθμ. Πρωτ.: 119907

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Β. Τσίτουρας
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 639

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Πληροφορίες: Μ .Προδρομίδου
Ε. Μπαρμπαλιά
Αριθ. τηλ.: 210 52 85 581
210 52 85 583
Ταχ. Διεύθυνση: Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
E – mail: d.eisf.misth@efka.gov.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ «Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν απο τον σεισμό της 27ης.09.2021, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους»

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 4 και 7 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 (ΦΕΚ 215 Α’) και των υπ. αρ. 108115/28.12.2021 (Φ.Ε.Κ. 6297 Β’) και Δ.15/Δ’/12204/10.02.2022 (Φ.Ε.Κ. 669 Β’) Κ.Υ.Α., προσδιορίστηκε, μεταξύ άλλων, η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις/εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας που επλήγησαν από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 και ανήκουν στα διοικητικά όρια των κάτωθι Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

– Δημοτικές Κοινότητες Αρχανών και Κάτω Αρχανών της Δημοτικής Ενότητας Αρχανών.
– Δημοτικές Κοινότητες Καλυβίων, Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων.
– Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Νίκου Καζαντζάκη.
– Δημοτικές Κοινότητες Αχεντριά, Εθιάς, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Πύργου και Χάρακος της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων.

Β) ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

– Δημοτικές Κοινότητες Αμιρά, Άνω Βιάννου, Αφρατίου, Εμπάρου, Κάτω Βιάννου, Μάρθας, Μιλλιαράδων, Ξενιάκου και Χόνδρου.

Γ) ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

– Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας.
– Δημοτικές Κοινότητες Αγίων Δέκα, Αμπελούζου, Απεσωκαρίου, Βαγιονιάς, Γκαγκαλών, Μητροπόλεως, Πλατάνου, Πλώρας και Χουστουλιανών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνας.
– Δημοτικές Κοινότητες Άνω Ακρίων, Ασημίου, Σοκαρά και Στόλων της Δημοτικής Ενότητας Κοφινά.
– Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Ρούβα.

Δ) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

– Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Τεμένους.

Ε) ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ

ΣΤ) ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

– Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Τύλισου.

Ζ) ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

– Δημοτική Κοινότητα Βοριζίων της Δημοτικής Ενότητας Ζαρού.
– Δημοτικές Κοινότητες Τυμπακίου και Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Τυμπακίου.

Η) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

– Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Γουβών.
– Ολόκληρη η Δημοτική Ενότητα Επισκοπής.
– Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου της Δημοτικής Ενότητας Χερσονήσου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

– Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Γεωργίου Λασιθίου, Καμινακίου, Κάτω Μετοχίου, Λαγού, Μαρμακέτου, Τζερμιάδου.

Για την ενιαία εφαρμογή των σχετικών διατάξεων θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις επιχειρήσεις – εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχών, που υπέστησαν ζημιές, όπως αυτές βεβαιώνονται από Δελτίο Επανελέγχου, με το οποίο το κτίριο κρίθηκε επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, με το οποίο το κτίριο κρίθηκε μη κατοικήσιμο ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρασχέθηκε η δυνατότητα να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων τους (που είχαν προσλάβει μέχρι και 26.09.2021) από 27.09.2021 και μετά και όχι πέραν των τριών (3) μηνών.

Οι επιχειρήσεις/εργοδότες υποχρεώθηκαν να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας, για το χρονικό διάστημα που θέτουν τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους σε αναστολή. Σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Επίσης, ήταν υποχρεωμένες μετά από τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής. Για τον υπολογισμό του ισόχρονου διαστήματος, σε περίπτωση που οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τέθηκαν σε αναστολή σε διαφορετικής διάρκειας χρονικά διαστήματα, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό διάστημα που οι επιχειρήσεις/εργοδότες έκαναν χρήση του μέτρου της αναστολής εντός του μήνα. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος ή τη δραστηριότητά τους, έχουν συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, κατέστησαν δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου δέκατου τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76). Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανήλθε σε ποσό ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ ανά μήνα, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, κατ’ αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους.

Για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των εν λόγω εργαζομένων, κατά τη περίοδο αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους, χρησιμοποιείται ο Τύπος Αποδοχών (Τ.Α.) 018 αντί του Τ.Α. 001, ενώ για την απεικόνιση του Δώρου Χριστουγέννων 2021 (Δ.Χ./2021), που αναλογεί στο χρονικό διάστημα αναστολής των συμβάσεων εργασίας (από κάθε αιτία), χρησιμοποιείται ο Τ.Α. 116 (σχετ. 58522/17.02.2021 Γεν. Έγγραφο e- Ε.Φ.Κ.Α.). Tο σύνολο των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζόμενου & εργοδότη) καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τυχόν υποβληθείσες Α.Π.Δ. χωρίς την προαναφερθείσα κωδικοποίηση, ως προς τον Τύπο Αποδοχών, δύναται να τροποποιηθούν κατά τα γνωστά (Δ.Μ.Σ.Α.)

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες των προαναφερόμενων περιοχών, που υπέστησαν ζημιές, όπως αυτές βεβαιώνονται από Δελτίο Επανελέγχου, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί επικίνδυνο για χρήση ή προσωρινά ακατάλληλο για χρήση ή Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας, με το οποίο το κτίριο έχει κριθεί μη κατοικήσιμο ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους λύθηκαν με καταγγελία το χρονικό διάστημα από 27.09.2021 μέχρι 13.11.2021 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 4855/2011) θα παραχθούν αυτοτελείς Α.Π.Δ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη αφενός στοιχεία που ήδη διαθέτει καθώς και στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Δ. και των λοιπών συναρμόδιων φορέων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους των επιχειρήσεων – εργοδοτών.

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) θα καταβληθούν στον e- Ε.Φ.Κ.Α. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Υπολογίζονται δε επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 5 του άρθρου 201 του ν. 4855/2021 και για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως, με τον ίδιο Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) βάσει του οποίου καθοριζόταν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά το χρόνο λύσης με καταγγελία της σύμβασης εργασίας του εργαζόμενου.

Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών ασφάλισης – εισφορών να λάβουν γνώση της παρούσας.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ