11952 ΕΞ 29-03-2022
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και υποκαταστημάτων», σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου τομέα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Αριθμ. 11952 ΕΞ 2022

(ΦΕΚ Β’ 1551/04-04-2022)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
2. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)-Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
3. Του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
4. του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94),
5. του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),
6. του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43),
7. του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), και ιδίως της παρ. 4 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 55 αυτού,
8. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119),
9. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),
10. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
11. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
12. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121) και
13. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Β. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Δ. Το υπ’ αρ. 8451/04-06-2021 αίτημα του e-ΕΦΚΑ και το υπ’ αρ. 10711/09-12-2021 αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

E. Το υπ’ αρ. 534706/22-12-2021 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ και το υπ’ αρ. 139229/20-12-2021 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας.

ΣΤ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1018414 ΕΞ 2022/ 04-03-2022 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων» στον e-ΕΦΚΑ από την Α.Α.Δ.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.».

Ζ. Το υπό στοιχεία ΔΥΠΗΔΕΔ ΣΤ’ 1018405 ΕΞ 2022/ 04-03-2022 έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε., προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα «Απάντηση σε αίτημα διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων» στην Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΣΠΑ από την Α.Α.Δ.Ε., μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.».

Η. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των Φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Θ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Τη διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Αναζήτηση ΚΑΔ επιχείρησης και Υποκαταστημάτων», από το πληροφοριακό σύστημα του Φορολογικού Μητρώου που διαχειρίζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στους ακόλουθους φορείς:
α) Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).
Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αναζήτηση Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Απογραφικής Δήλωσης και Επανέναρξης Ασφάλισης Μη Μισθωτών και Μητρώου Εργοδοτών» για την υπαγωγή των μη μισθωτών, ελεύθερων επαγγελματιών αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39Α του ν. 4387/2016 (Α’ 85), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4892/2022 (Α’ 28).
β) Στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (Ο.Π.Σ.) ΕΣΠΑ της Ειδικής Υπηρεσίας Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων του άρθρου 55 του ν. 4314/2014 (Α’265). Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας στο ανωτέρω σύστημα είναι η επιβεβαίωση εργασιακής κατάστασης ωφελουμένων Πράξεων ΕΚΤ που καταχωρούνται στο Ο.Π.Σ. ΕΣΠΑ, η παρακολούθηση της ορθής υποβολής των κατά δήλωση από τους ωφελούμενους στοιχείων και η μέτρηση των δεικτών μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων ΕΚΤ.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας, διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων του φορέα έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ