118654/08-04-2024
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, και του τρόπου επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 (Α’ 81)

Αριθμ. 118654/2024

(ΦΕΚ Β’ 2303/18.04.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των παρ. 12 και 16 του άρθρου 176 και του άρθρου 179 του ν. 5038/2023 «Κώδικας Μετανάστευσης» (Α’ 81),

β) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 215),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

ε) του Π.Δ.4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),

στ) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130) και

ζ) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. Την υπ’ αρ. 99734/22.3.2024 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 και τον τρόπο επικοινωνίας των πολιτών τρίτων χωρών με τις αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023, ως εξής:

Μέρος Α
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χορήγησης, ανανέωσης και επανέκδοσης τίτλων διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007

Άρθρο 1
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχικής χορήγησης τίτλων διαμονής

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για αρχική χορήγηση τίτλων διαμονής σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007 (Α’ 135), υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

2. Οι αιτήσεις για την αρχική χορήγηση τίτλου διαμονής τύπου Ι.1 (προς εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος) υποβάλλονται είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας, η οποία προσδιορίζεται και εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, είναι δυνατή η δια ζώσης υποβολή της αίτησης αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, επαρκώς αιτιολογημένης από την αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής

1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε από τον αιτούντα, πολίτη τρίτης Χώρας, είτε από ενήλικο ανιόντα ή από ενήλικο κατιόντα αυτού με συγγένεια πρώτου βαθμού, είτε από τον/την σύζυγο ή από τον/ την σύντροφο με ισχυρό στην Ελλάδα σύμφωνο συμβίωσης, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από ανήλικο πολίτη τρίτης Χώρας, η αίτηση υποβάλλεται, είτε από τον έχοντα την επιμέλεια του ανηλίκου, είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Για την υποβολή της αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 5038/2023, ο αιτών καταχωρίζει: α) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, ο οποίος αριθμός ανήκει σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος αδειοδοτείται από τις ελληνικές αρχές και λειτουργεί στην Ελλάδα, για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, καθώς και β) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η οποία επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται, ως προς την ορθότητά τους, σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωρισθούν και δεν επιβεβαιωθούν, σε πραγματικό χρόνο, τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης.

4. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με την αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής του είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει υπευθύνως κατά την υποβολή του αιτήματος αδειοδότησης.

5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η θεωρημένη εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά της διαδικασίας και των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου.

6. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμπληρώνεται, υποχρεωτικά, το σύνολο των πεδίων που αφορούν στα ατομικά/δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης ισχύος, χώρα έκδοσης), στην ιθαγένειά του, καθώς και στον τόπο διαμονής του. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες της μίας ιθαγένειες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική ιθαγένεια, είναι υποχρεωμένα να επιλέξουν την ιθαγένεια με την οποία υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ταξιδιωτικό έγγραφο του πολίτη τρίτης Χώρας επιβεβαιώνεται, ως προς την διάρκεια ισχύος του, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίζονται από τον αιτούντα.

Σε περίπτωση που ο αιτών, πολίτης τρίτης Χώρας στερείται διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 5038/2023, δεν καταχωρίζει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης του ταξιδιωτικού εγγράφου, αλλά αφενός δηλώνει, υπευθύνως, ότι στερείται ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράφου, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, αφετέρου μεταφορτώνει άλλο διαθέσιμο έγγραφο που φέρει υποχρεωτικά φωτογραφία και πιστοποιεί την ταυτότητά του, καθώς και στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη στέρηση διαβατηρίου.

7. Η ηλεκτρονική αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας ή του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την ακεραιότητα των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023.

8. Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης Χώρας, καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, υποχρεωτικά, είτε ο αριθμός της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος, είτε ο αύξων αριθμός της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης του τίτλου διαμονής του συντηρούντος, είτε ο αριθμός της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του συντηρούντος σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 ή την παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 5038/2023, είτε ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, στην περίπτωση μέλους οικογένειας Έλληνα Πολίτη, είτε ο αριθμός της βεβαίωσης εγγραφής στην περίπτωση μέλους οικογένειας πολίτη ΕΕ, σύμφωνα με το Π.Δ.106/2007, ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη Χώρας ΕΖΕΣ σύμφωνα με τις Συμφωνίες Σύνδεσης των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

9. Κατά την υποβολή της αίτησης αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής, ο αιτών καταχωρίζει το απαιτούμενο αποδεικτικό έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου, εφόσον αυτό απαιτείται από τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007. Προς τούτο, καταχωρίζεται ο μοναδιαίος κωδικός του παραβόλου, ο οποίος ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο διαλειτουργικά («in real time on line»), ως προς την έκδοσή του, την εξόφλησή του και τη μη χρήση του σε άλλη αίτηση τίτλου διαμονής και δεσμεύεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια υπηρεσία μία στάσης.

10. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, εάν δεν καταχωριστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επεξεργασίας και η οριστικοποίηση της αίτησης.

11. Η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ.106/2007, του ν. 5038/2023 και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 και μεταφορτώνονται, ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» μορφότυπο αρχείου.

12. Επιπροσθέτως, κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτούντα, πολίτη τρίτης Χώρας, ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, είτε να καταχωρήσει σε συγκεκριμένο πεδίο ελεύθερο κείμενο (με συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων), το οποίο να απευθύνεται στην υπηρεσία και να αφορά σε επεξηγήσεις αναφορικά με το υποβληθέν αίτημα, είτε να μεταφορτώσει, συμπληρωματικά, σχετικό υπόμνημα.

13. Εφόσον τα καταχωρισμένα στοιχεία οριστικοποιούνται από τον αιτούντα, ολοκληρώνεται η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την αρχική χορήγηση του τίτλου διαμονής. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανεξαρτήτως από την ημερομηνία ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης.

14. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης, το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο δεν συνιστά προσωρινό νόμιμο τίτλο διαμονής και περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα αρχικής χορήγησης του τίτλου διαμονής. Το αποδεικτικό υποβολής συνιστά έγγραφο ενημερωτικού χαρακτήρα που περιλαμβάνει πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία υποβολής του αιτήματος αδειοδότησης.

15. Η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, κατά περίπτωση, εντός σαράντα (40) ημερών από την υποβολή του ηλεκτρονικού αιτήματος αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής, εξετάζει την αίτηση, ως προς την πληρότητά της, και καθιστά διαθέσιμη τη βεβαίωση κατάθεσης αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 8 του άρθρου 10 του ν. 5038/2023 (πρώην «Μπλε Βεβαίωση»). Το ανωτέρω έγγραφο λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση, φέρει ακριβή στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατή η διαπίστωση, σε πραγματικό χρόνο («on – line»), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του, πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαύει προσωρινά των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την άδεια διαμονής, της οποίας αιτείται την έκδοση. Η βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης αρχικής χορήγησης ισχύει για όσο χρόνο εκκρεμεί το αίτημα χορήγησης του αρχικού τίτλου διαμονής και παύει αυτοδικαίως να ισχύει όταν εκδοθεί η απόφαση χορήγησης του τίτλου διαμονής ή η απόφαση απόρριψης του αιτήματος αδειοδότησης.

16. Η ακρίβεια και η γνησιότητα των στοιχείων της βεβαίωσης της παρ. 15 του παρόντος άρθρου διαπιστώνεται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε μέσω αναζήτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

17. Στην περίπτωση που κατά την διεξαγωγή από την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του ελέγχου πληρότητας της αίτησης, σύμφωνα με την παρ. 11 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία του αιτήματος αρχικής χορήγησης τίτλου διαμονής πλαστές ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία ή δικαιολογητικά, εφαρμόζονται αμελλητί οι διατάξεις των άρθρων 15 και 20 του ν. 5038/2023.

Άρθρο 3
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ανανέωσης τίτλων διαμονής

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την ανανέωση των τίτλων διαμονής που χορηγούνται σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007 (Α’ 135), υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

2. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται για την ανανέωση αδειών διαμονής τύπου Ι.1 προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος δύναται να υποβάλλονται είτε δια ζώσης, είτε ηλεκτρονικά, εφαρμοζόμενης στη δεύτερη περίπτωση ειδικής διαδικασίας, η οποία προσδιορίζεται και εφαρμόζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Κατά παρέκκλιση των προβλέψεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, επαρκώς αιτιολογημένες από την αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης, η δια ζώσης υποβολή της αίτησης ανανέωσης τίτλου διαμονής.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης ανανέωσης τίτλου διαμονής

1. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του πολίτη τρίτης Χώρας πραγματοποιείται, υποχρεωτικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε από τον αιτούντα, πολίτη τρίτης Χώρας, είτε από ενήλικο ανιόντα ή από ενήλικο κατιόντα αυτού με συγγένεια πρώτου βαθμού, είτε από τον/την σύζυγο ή από τον/την σύντροφο με ισχυρό σύμφωνο συμβίωσης, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από ανήλικο πολίτη τρίτης Χώρας, η αίτηση υποβάλλεται, είτε από τον έχοντα την επιμέλεια του ανηλίκου, είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

3. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 5038/2023, ο αιτών καταχωρίζει: α) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του, ο οποίος αριθμός ανήκει σε πάροχο κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος αδειδοτείται από τις ελληνικές αρχές και λειτουργεί στην Ελλάδα, για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα, καθώς και β) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η οποία επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της.

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται, ως προς την ορθότητά τους, μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωριστούν και δεν επιβεβαιωθούν σε πραγματικό χρόνο τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής του είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει υπευθύνως κατά την υποβολή του αιτήματος αδειοδότησης.

4. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος με την αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής του είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει υπευθύνως κατά την υποβολή του αιτήματος αδειοδότησης.

5. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η θεωρημένη εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διαδικασιών και των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου.

6. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμπληρώνεται, υποχρεωτικά, το σύνολο των πεδίων που αφορούν στα στοιχεία του προς ανανέωση τίτλου διαμονής, στα ατομικά/δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στα στοιχεία του ταξιδιωτικού εγγράφου (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, ημερομηνία λήξης ισχύος, χώρα έκδοσης), στην ιθαγένειά του, καθώς και στον τόπο διαμονής του. Πρόσωπα που έχουν περισσότερες της μίας ιθαγένειες, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνεται η ελληνική ιθαγένεια, είναι υποχρεωμένα να επιλέξουν ιθαγένεια με την οποία υποβάλουν την αίτησή τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του οικείου κράτους, το οποίο αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το ταξιδιωτικό έγγραφο του πολίτη τρίτης Χώρας επιβεβαιώνεται, ως προς την ισχύ του, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταχωρίζονται από τον αιτούντα.

Σε περίπτωση που ο αιτών, πολίτης τρίτης Χώρας, στερείται διαβατηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 5038/2023, αυτός δεν καταχωρίζει τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης του ταξιδιωτικού εγγράφου, αλλά αφενός δηλώνει, υπευθύνως, ότι στερείται ισχυρού ταξιδιωτικού εγγράφου, επιλέγοντας το σχετικό πεδίο, αφετέρου μεταφορτώνει άλλο διαθέσιμο έγγραφο που φέρει, υποχρεωτικά, φωτογραφία και πιστοποιεί την ταυτότητά του, καθώς και στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη στέρηση διαβατηρίου.

7. Η ηλεκτρονική αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας ή του πληρεξουσίου αυτού επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ως προς το περιεχόμενο, την ακρίβεια και την ακεραιότητα των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986 (Α’ 75) και την παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 5038/2023.

8. Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ανανέωσης του τίτλου διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης Χώρας, καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, υποχρεωτικά, είτε ο αριθμός της ισχύουσας άδειας διαμονής του συντηρούντος, είτε ο αύξων αριθμός της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης ανανέωσης του τίτλου διαμονής του συντηρούντος, είτε ο αριθμός της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του συντηρούντος σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 5038/2023, είτε ο αριθμός του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, στην περίπτωση μέλους οικογένειας Έλληνα Πολίτη, είτε ο αριθμός της βεβαίωσης εγγραφής στην περίπτωση μέλους οικογένειας πολίτη της ΕΕ, σύμφωνα με το Π.Δ.106/2007, ή της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη Χώρας ΕΖΕΣ σύμφωνα με τις Συμφωνίες Σύνδεσης των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

9. Κατά την υποβολή αίτησης ανανέωσης του τίτλου διαμονής, ο αιτών πρέπει να καταχωρίζει το απαιτούμενο αποδεικτικό έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου, εφόσον αυτό απαιτείται από τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007. Προς τούτο, καταχωρίζεται ο μοναδιαίος κωδικός του παραβόλου, ο οποίος ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο διαλειτουργικά («in real time on line»), ως προς την έκδοσή του, την εξόφλησή του και τη μη χρήση αυτού σε άλλη αίτηση τίτλου διαμονής και δεσμεύεται ηλεκτρονικά από την αρμόδια υπηρεσία μία στάσης.

10. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διαδικασίας, εάν δεν καταχωριστούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της επεξεργασίας και η οριστικοποίηση της αίτησης.

11. Η ηλεκτρονική αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά προσδιορίζονται στις διατάξεις του Π.Δ.106/2007, του ν. 5038/2023 και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις παρ. 1 και 27 του άρθρου 176 του ν. 5038/2023 και μεταφορτώνονται, ως ξεχωριστά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» μορφότυπο αρχείου.

12. Επιπροσθέτως, κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης των δικαιολογητικών, παρέχεται η δυνατότητα στον αιτούντα, πολίτη τρίτης Χώρας, ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, είτε να καταχωρήσει σε συγκεκριμένο πεδίο ελεύθερο κείμενο (με συγκεκριμένο αριθμό χαρακτήρων), το οποίο να απευθύνεται στην υπηρεσία και να αφορά σε επεξηγήσεις αναφορικά με το υποβληθέν αίτημα, είτε να μεταφορτώσει, συμπληρωματικά, σχετικό υπόμνημα.

13. Εφόσον τα καταχωρισμένα στοιχεία οριστικοποιούνται από τον αιτούντα, ολοκληρώνεται η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για την ανανέωση του τίτλου διαμονής. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανεξαρτήτως από την ημερομηνία ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης.

14. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης: α) το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο δεν συνιστά προσωρινό νόμιμο τίτλο διαμονής και περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα ανανέωσης του τίτλου διαμονής και β) βεβαίωση κατάθεσης αίτησης σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 10 του άρθρου 11του ν. 5038/2023 (πρώην «Μπλε Βεβαίωση»). Η ανωτέρω βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης (στοιχείο β) λαμβάνει μοναδική σειριακή αρίθμηση, φέρει ακριβή στοιχεία και πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είναι δυνατή η διαπίστωση, σε πραγματικό χρόνο (on – line), της γνησιότητας και της ακρίβειας του περιεχομένου του, πιστοποιεί ότι ο κάτοχός της διαμένει νόμιμα στη χώρα και απολαύει προσωρινά των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την άδεια διαμονής, της οποίας αιτείται την ανανέωση. Η βεβαίωση κατάθεσης της αίτησης ανανέωσης ισχύει για όσο χρόνο εκκρεμεί το αίτημα ανανέωσης του τίτλου διαμονής και παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει όταν εκδοθεί η απόφαση ανανέωσης του τίτλου διαμονής ή η απόφαση απόρριψης του αιτήματος ανανέωσης.

15. Η ακρίβεια και η γνησιότητα των στοιχείων της βεβαίωσης της παρ. 14 (στοιχείο β) του παρόντος άρθρου διαπιστώνεται ηλεκτρονικά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω της υπηρεσίας διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (Κ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας», η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης.

16. Στην περίπτωση που κατά την εξέταση του αιτήματος διαπιστωθεί ότι ο αιτών έχει υποβάλει πλαστές ή παραπλανητικές πληροφορίες ή στοιχεία ή δικαιολογητικά, εφαρμόζονται αμελλητί οι διατάξεις των άρθρων 15 και 20 του ν. 5038/2023.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άδεια διαμονής τύπου Α.6) που χορηγούνται σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 134 υποβάλλονται, από την έναρξη ισχύος της παρούσας, αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (https://applications.migration.gov.gr/metanasteusi/), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά του ν. 5038/2023 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.

2. Για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους εφαρμόζονται, αναλογικά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης με την εξαίρεση της παρ. 14.

3. Για την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, θα πρέπει η αίτηση να συνοδεύεται από συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, το οποίο να αποδεικνύει την πληρεξουσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023.

4. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων για εξαιρετικούς λόγους, με την επιτυχή υποβολή της αίτησης, ο αιτών λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, το αποδεικτικό υποβολής, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων και των εγγράφων που έχουν καταχωρηθεί στο αίτημα χορήγησης της άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, διαθέτει, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, την προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 134 του ν. 5038/2023 απόδειξη παραλαβής αιτήματος, στην οποία αναγράφεται ότι κωλύεται η έκδοση απόφασης επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 3907/2011 (Α’ 7) για τον χρόνο που θα απαιτηθεί μέχρι την εξέταση του αιτήματος.

Άρθρο 6
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων επανέκδοσης τίτλων διαμονής, ειδικών βεβαιώσεων διαμονής, αιτήσεων αλλαγής σκοπού, καθώς και μεταβολής στοιχείων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007

1. Οι αιτήσεις επανέκδοσης των τίτλων διαμονής, οι οποίοι χορηγήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007 υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Οι αιτήσεις αρχικής χορήγησης των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής, κατά παρέκκλιση των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται δια ζώσης στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης έως την έναρξη της αντίστοιχης ηλεκτρονικής διαδικασίας. Η διαθεσιμότητα της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας γνωστοποιείται στις υπηρεσίες μίας στάσης με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Οι αιτήσεις ανανέωσης των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής, οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007 υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

4. Οι αιτήσεις αλλαγής σκοπού στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 5038/2023 και του Π.Δ.106/2007 υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

5. Οι αιτήσεις για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, στο πλαίσιο υποβολής αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης ή επανέκδοσης τίτλου διαμονής, υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν σχετικού αιτήματος της αρμόδιας υπηρεσίας μίας στάσης, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των ρυθμίσεων του επομένου άρθρου.

6. Οι αιτήσεις μεταβολής των στοιχείων επικοινωνίας του αιτούντος ή του πληρεξουσίου δικηγόρου αυτού (κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), προκειμένου για τη διασφάλιση της επικοινωνίας της υπηρεσίας μιας στάσης με τον αιτούντα πολίτη τρίτης Χώρας, καθώς επίσης οι αιτήσεις για μεταβολές ή ενημερώσεις της αρμόδιας υπηρεσίας μίας στάσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023, υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 7
Κοινά ζητήματα ηλεκτρονικών αιτήσεων αδειοδότησης

1. Οι αιτήσεις χορήγησης ή ανανέωσης τίτλων διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 της παρούσας, καθώς και οι αιτήσεις για την επανέκδοση τίτλου διαμονής, χορήγησης ή ανανέωσης Ειδικής Βεβαίωσης Νόμιμης Διαμονής, αλλαγής σκοπού ή μεταβολής στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παρούσας υποβάλλονται, είτε από τον αιτούντα, πολίτη τρίτης Χώρας, είτε από ενήλικο ανιόντα ή από ενήλικο κατιόντα αυτού με συγγένεια πρώτου βαθμού, είτε από τον/την σύζυγο ή από τον/την σύντροφο με ισχυρό στην Ελλάδα σύμφωνο συμβίωσης, είτε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από ανήλικο πολίτη τρίτης Χώρας, η αίτηση υποβάλλεται, είτε από τον έχοντα την επιμέλεια του ανηλίκου, είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο, δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων για την πληρεξουσιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται σε κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται εγγράφως, είτε με θεώρηση γνησίου από οιαδήποτε δημόσια αρχή, είτε μέσω της έκδοσης αυτής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

4. Στην περίπτωση υποβολής των αιτήσεων του παρόντος άρθρου από πληρεξούσιο δικηγόρο, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η θεωρημένη εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά της διαδικασίας και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας, η πληρεξουσιότητα αποδεικνύεται με την υποβολή αντίστοιχου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, το οποίο μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά της διαδικασίας και των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

5. Κατά παρέκκλιση των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής πολίτη τρίτης Χώρας από τρίτο πρόσωπο, το οποίο πληροί τις κατά περίπτωση σχετικές προϋποθέσεις του νόμου και εφόσον αυτό προβλέπεται ρητώς από τις διατάξεις του ν. 5038/2023 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων για συγκεκριμένες κατηγορίες τίτλων διαμονής.

Μέρος Β
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων εγκρίσεων εισόδου και διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023

Άρθρο 8
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 85 του ν. 5038/2023

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 και 85, υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον συντηρούντα ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης ως προς τα ζητήματα εξουσιοδότησης ή πληρεξουσιότητας.

3. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο αιτών καταχωρίζει:
α) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα,
β) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η οποία επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της και
γ) τα στοιχεία του ισχύοντος τίτλου διαμονής, ο οποίος του παρέχει τη δυνατότητα υποβολής του αιτήματος έγκρισης της οικογενειακής επανένωσης. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται, ως προς την ορθότητά τους, μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωριστούν και δεν επιβεβαιωθούν, σε πραγματικό χρόνο, τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης για την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής του είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει, υπευθύνως, κατά την υποβολή του αιτήματος.

4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η θεωρημένη εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται, ηλεκτρονικά, στην αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διαδικασιών και των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου.

5. Η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης κατά τη διαδικασία εξέτασης του αιτήματος, αποστέλλει, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω υπηρεσίας διαλειτουργικότητας με το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, στην αρμόδια προξενική αρχή τον πλήρη φάκελο του αιτούντος οικογενειακή επανένωση, προκειμένου για τη διενέργεια από πλευράς της των ελέγχων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 5038/2023.

6. Η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης, αφού εκδώσει την έγκριση της οικογενειακής επανένωσης, τη διαβιβάζει, ηλεκτρονικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω υπηρεσίας διαλειτουργικότητας με το Υπουργείο Εξωτερικών, όταν αυτή θα είναι διαθέσιμη, στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή, προκειμένου για τη χορήγηση της προβλεπόμενης εθνικής θεώρησης εισόδου. Η ανωτέρω πράξη έγκρισης κοινοποιείται, ταυτοχρόνως, ηλεκτρονικά και στον αιτούντα ή στον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί από αυτόν δυνάμει σχετικής εξουσιοδότησης.

Άρθρο 9
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 99 του ν. 5038/2023

1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για την έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 99 του ν. 5038/2023, υποβάλλονται, αποκλειστικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον πολίτη τρίτης Χώρας ή από τον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτού, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης ως προς τα ζητήματα εξουσιοδότησης ή πληρεξουσιότητας.

3. Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο αιτών καταχωρίζει:
α) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα και
β) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η οποία επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται, ως προς την ορθότητά τους, μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωριστούν και δεν επιβεβαιωθούν σε πραγματικό χρόνο τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης για την έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 97, 98 και 99 του ν. 5038/2023. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής του είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει, υπευθύνως, κατά την υποβολή του αιτήματος.

4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η θεωρημένη εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο του δικηγόρου μεταφορτώνεται, ηλεκτρονικά, στην αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των ειδικών απαιτήσεων του παρόντος άρθρου, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 5038/2023.

5. Η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαβιβάζει, ηλεκτρονικά, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης την αίτηση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα.

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την έγκριση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης (Ε1), απασχόλησης ενδοεταιρικής μετάθεσης (Ε2), απασχόλησης ειδικού σκοπού (Ε3), απασχόλησης κατόπιν μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία (Ε4) και απασχόλησης εποχιακού εργαζομένου (Ε5)

1. Αιτήσεις εργοδοτών για την έγκριση μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης (Ε1), για την απασχόληση ενδοεταιρικής μετάθεσης (Ε2), για την απασχόληση ειδικού σκοπού (Ε3), για την απασχόληση κατόπιν μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία (Ε4) και για την απασχόληση εποχιακού εργαζομένου (Ε5), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 54, 59, 60, 61 και 63 του ν. 5038/2023 υποβάλλονται, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ή των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από τον εργοδότη ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο, στην περίπτωση που ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής είναι νομικό πρόσωπο οιασδήποτε μορφής, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet του αιτούντος.

3. Για την υποβολή της αίτησης μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο αιτών εργοδότης, εκτός των κωδικών TAXISnet, μέσω των οποίων πραγματοποιείται η αντίστοιχη ταυτοποίηση, καταχωρίζει:
α) τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του για τη λήψη κωδικού μιας χρήσης, ο οποίος απαιτείται για την ταυτοποίηση και εισαγωγή του χρήστη στο σύστημα και
β) τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, η οποία επιβεβαιώνεται σε πραγματικό χρόνο ως προς την ορθότητά της. Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαιώνονται, ως προς την ορθότητά τους, μέσω της χρήσης τεχνολογίας OTP. Εάν δεν καταχωριστούν και δεν επιβεβαιωθούν σε πραγματικό χρόνο τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, δεν είναι δυνατή η περαιτέρω επεξεργασία και οριστικοποίηση της αίτησης για την έγκριση της απασχόλησης. Μοναδικός και αποκλειστικός τρόπος επικοινωνίας του αιτούντος για τα ζητήματα που άπτονται της αίτησής του είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την οποία έχει δηλώσει υπευθύνως κατά την υποβολή του αιτήματος.

4. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης από πληρεξούσιο δικηγόρο, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η θεωρημένη εξουσιοδότηση του δικηγόρου μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά στην αίτηση του πολίτη τρίτης Χώρας, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διαδικασιών και των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, μετά την υποβολή του αιτήματος από πλευράς του πληρεξουσίου δικηγόρου, ο εργοδότης οφείλει να εισέλθει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και να επιβεβαιώσει την αίτηση κάνοντας χρήση των κωδικών TAXISnet.

5. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την έγκριση απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 63 του ν. 5038/2023, τα οποία αφορούν στην αγροτική οικονομία, ο αιτών εργοδότης ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος δεν έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την υποβολή του αιτήματος, εάν δεν λάβει ηλεκτρονικά σχετική έγκριση της δυνατότητας μετάκλησης εργατικού δυναμικού σύμφωνα με την αντίστοιχη ΜΑΕ την οποία έχει δηλώσει και η οποία θα ελέγχεται διαλειτουργικά σε συνεργασία του ΟΠΣ «Μετανάστευση» με το αντίστοιχο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος για την έγκριση απασχόλησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33, 61 και 63 του ν. 5038/2023, η αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης κατά τη διαδικασία πρωτοκόλλησης και επεξεργασίας του αιτήματος έγκρισης απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, εξαρτημένης εργασίας ή εποχιακής εργασίας δεσμεύει διαθέσιμη θέση εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 5038/2023. Σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατή η επεξεργασία και η διεκπεραίωση της αίτησης.

Μέρος Γ
«Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας» και Ηλεκτρονική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής

Άρθρο 11
Ηλεκτρονική εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας»

1. Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου λειτουργεί διαδικτυακή ηλεκτρονική εφαρμογή με τίτλο «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας» (εφεξής ηλεκτρονική εφαρμογή), η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαπίστωσης, σε πραγματικό χρόνο (real time), της πορείας του αιτήματος πολίτη τρίτης Χώρας για τίτλο διαμονής και της ισχύος του προσωρινού ή του οριστικού τίτλου διαμονής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5038/2023.

2. Η ηλεκτρονική εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στα ελληνικά και στα αγγλικά.

3. Η αναζήτηση των στοιχείων του πολίτη τρίτης Χώρας είναι δυνατή με την καταχώριση: α) του επωνύμου του πολίτη τρίτης Χώρας, β) του αριθμού του ταξιδιωτικού εγγράφου με το οποίο υπέβαλε ο αλλοδαπός το αίτημα αδειοδότησης και γ) του μοναδικού κωδικού διακρίβωσης γνησιότητας του χρήστη (captcha).

4. Η ηλεκτρονική εφαρμογή κατά τη διαδικασία αναζήτησης επιστρέφει στον χρήστη τις αναγκαίες πληροφορίες για το καθεστώς διαμονής πολίτη τρίτης Χώρας, οι οποίες περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, τα εξής:
α) Επώνυμο του αιτούντος,
β) Όνομα του αιτούντος,
γ) Αριθμό διαβατηρίου με το οποίο υπέβαλε το αίτημα αδειοδότησης,
δ) Κατηγορία άδειας διαμονής (η οποία του έχει χορηγηθεί ή για την οποία έχει υποβάλει αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης),
ε) Κατάσταση άδειας διαμονής (ισχυρή ή εκκρεμές αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης),
στ) Τον αριθμό της ηλεκτρονικής αίτησης σε περίπτωση εκκρεμούς αιτήματος αδειοδότησης,
ζ) Το τελευταίο έγγραφο, το οποίο έχει εκ-δοθεί από την αρμόδια υπηρεσία μίας στάσης και
η) Παρατηρήσεις (το καθεστώς νόμιμης ή μη διαμονής του πολίτη τρίτης Χώρας).

5. H ηλεκτρονική εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται (ενδεικτικά):
α) από οιαδήποτε δημόσια αρχή, στο πλαίσιο της διαδικασίας συναλλαγής με πολίτη τρίτης Χώρας, εφόσον η υπηρεσία δεν διαλειτουργεί με το ΟΠΣ «Μετανάστευση»,
β) από οιαδήποτε ελληνική αρχή στο εξωτερικό, εφόσον πολίτης τρίτης Χώρας, ο οποίος έχει υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής στην Ελλάδα, προσφεύγει στην οικεία ελληνική προξενική αρχή,
γ) από οιαδήποτε αλλοδαπή αρχή στο εξωτερικό στην οποία ο πολίτης τρίτης Χώρας καθιστά διαθέσιμα τα ανωτέρω διαθέσιμα στοιχεία ή
δ) από οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, το οποίο οφείλει να διαπιστώσει τη νομιμότητα διαμονής ενός πολίτη τρίτης Χώρας στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 21 έως 25 του ν. 5038/2023.

Άρθρο 12
Ηλεκτρονική Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 5038/2023

1. Η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για την αρχική χορήγηση τίτλου διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 5038/2023, εκδίδεται, ηλεκτρονικά, μέσω του ΟΠΣ «Μετανάστευση» στα ελληνικά και στα αγγλικά και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία/ πληροφορίες:
α) Όνομα/Name,
β) Επώνυμο/Surname,
γ) Πατρώνυμο/Father’s name,
δ) Φύλο/Sex,
ε) Ημερομηνία Γέννησης/Date of Birth,
στ) Ιθαγένεια/Citizenship,
ζ) Αριθμό διαβατηρίου/Passport Number,
η) Στοιχεία του αιτήματος/Application data, ήτοι αύξοντα αριθμό αίτησης, ημερομηνία υποβολής, τύπος άδειας και δικαίωμα πρόσβασης ή μη στην αγορά εργασίας και δήλωση/ disclaimer αναφορικά με το καθεστώς διαμονής του κατόχου, πολίτη τρίτης Χώρας.

Η δήλωση/disclaimer περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο:

«Η παρούσα βεβαίωση πιστοποιεί ότι ο κάτοχος της α) έχει υποβάλει αίτημα αρχικής χορήγησης άδειας διαμονής, το οποίο του δίδει το δικαίωμα νόμιμης διαμονής στη χώρα και β) απολαμβάνει του συνόλου των δικαιωμάτων που του παρέχει η άδεια διαμονής που αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014. Η παρούσα βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος. Η ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και η ισχύς της παρούσας δύνανται να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου (www.migration.gov.gr). Ο κάτοχος της παρούσας βεβαίωσης οφείλει να τη φέρει και να την επιδεικνύει, παράλληλα με το διαβατήριό του.

This certifies that the holder a) has submitted an application for a first residence permit which gives him/ her right to reside legally in Greece and b) enjoys all the rights granted by the residence permit he/she has applied for, according to par. 5, 6 and 7 of art. 8 of L. 4251/2014. This certificate is automatically invalidated if a decision to grant a residence permit or a decision to reject the application is issued. The accuracy and validity of this certificate can be verified, either through interoperability of public authorities with the Integrated Information System “Migration” of the Ministry of Migration and Asylum, or by checking the third country citizen’s application status on- line, using the Ministry’s electronic services (www. migration.gov.gr). The holder of this Certificate must carry and display it together with his passport».

2. Εάν ο αιτών έχει υποβάλλει τα απαιτούμενα βιομετρικά δεδομένα του πριν την έκδοσή της, η ηλεκτρονική βεβαίωση περιλαμβάνει και φωτογραφία του αιτούντος.

3. Η βεβαίωση κατάθεσης αίτησης ανανέωσης του τίτλου διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5038/2023 εκδίδεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ «Μετανάστευση» στα ελληνικά και στα αγγλικά και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία/πληροφορίες:
α) Φωτογραφία του αιτούντος/Applicant’s Photo,
β) Όνομα/ Name,
γ) Επώνυμο/Surname,
δ) Πατρώνυμο/Father’s name,
ε) Φύλο/Sex,
στ) Ημερομηνία Γέννησης/Date of Birth,
ζ) Ιθαγένεια/Citizenship,
η) Αριθμό διαβατηρίου/ Passport Number,
θ) Στοιχεία προηγούμενης άδειας/ Current residence permit, ήτοι είδος αδείας (εντύπου), αριθμός, λήξη, τύπος και πρόσβαση ή μη στην αγορά εργασίας,
ι) στοιχεία αιτήματος/renewal application (αριθμός αίτησης και ημερομηνία υποβολής) και δήλωση/disclaimer αναφορικά με το καθεστώς διαμονής του κατόχου, πολίτη τρίτης Χώρας.

Η δήλωση/disclaimer περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Ο κάτοχος της παρούσας βεβαίωσης διαμένει νομίμως στη χώρα για όσο χρόνο αυτή ισχύει και απολαμβάνει των δικαιωμάτων που παρείχε η άδεια διαμονής της οποίας την ανανέωση αιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014. Η παρούσα βεβαίωση παύει αυτοδικαίως να ισχύει, εάν εκδοθεί απόφαση χορήγησης άδειας διαμονής ή απόφαση απόρριψης του αιτήματος. Η ακρίβεια των στοιχείων, καθώς και η ισχύς της παρούσας δύνανται να διασταυρώνονται ηλεκτρονικά, είτε μέσω διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου (www.migration.gov.gr). Ο κάτοχος της παρούσας βεβαίωσης οφείλει να τη φέρει και να την επιδεικνύει, παράλληλα με την προηγούμενη άδεια διαμονής του και το διαβατήριό του.

The holder resides legally in Greece for as long as this certificate is valid and enjoys all rights granted by the residence permit he/she is renewing, according to par. 5 of art. 9 of L. 4251/2014. This certificate is automatically invalidated if a renewal decision or a decision to reject the application is issued. The accuracy and validity of this certificate can be verified, either through interoperability of public authorities with the Integrated Information System “Migration” of the Ministry of Migration and Asylum, or by checking the third country citizen’s application status on- line, using the Ministry’s electronic services (www.migration.gov. gr). The holder of this Certificate must carry and display it together with his passport and the residence permit he/she is renewing».

4. Οι ηλεκτρονικές βεβαιώσεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου φέρουν ηλεκτρονική σφραγίδα.

5. Η ακρίβεια και ισχύς των βεβαιώσεων των παρ. 1 και 3 δύνανται να επαληθεύεται ηλεκτρονικά, είτε μέσω διαλειτουργικότητας των δημοσίων φορέων με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) «Μετανάστευση» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, είτε μέσω αναζήτησης στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή «Πορεία Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (www.migration.gov.gr).

Άρθρο 13
Μεταβατική ρύθμιση

1. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Μέρους Α της παρούσας απόφασης θα είναι διαθέσιμες από την 31η Μαρτίου 2024 με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου 6 της παρούσας.

2. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Μέρους Β, καθώς και της παρ. 6 του άρθρου 6, θα καταστούν σταδιακά διαθέσιμες από το ΟΠΣ «Μετανάστευση» το αργότερο έως την 30ή Μαΐου 2024. Με σχετική διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, η οποία δε δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (www.migration.gov.gr), διαπιστώνεται η διαθεσιμότητα των αντίστοιχων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έως την έναρξη λειτουργίας των διαθέσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Μέρους Β, οι σχετικές αιτήσεις των άρθρων 8 και 10 δύνανται να συνεχίζουν να υποβάλλονται μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, ενώ οι αντίστοιχες αιτήσεις του άρθρου 9 δύνανται να υποβάλλονται, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, είτε δια ζώσης, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μίας στάσης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

3. Η ηλεκτρονική σήμανση των βεβαιώσεων υποβολής αιτήματος αρχικής χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαμονής θα είναι διαθέσιμη το αργότερο έως την 30ή Μαΐου 2024. Η σχετική γνωστοποίηση της έναρξης διαθεσιμότητας γίνεται προς τις υπηρεσίες μίας στάσης με σχετική διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 14

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 8 Απριλίου 2024

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ