Κανονισμός 1182/823/2024

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1182/823

Κανονισμός συστάσεως και λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαβούσα υπόψη: 1. Την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α’ 146),

2. τις υποχρεώσεις της ποιμαινούσης Εκκλησίας προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα, οι οποίες απορρέουν από τις Ευαγγελικές επιταγές, τους Ιερούς Κανόνες και τους Νόμους του Κράτους,

3. τις υφιστάμενες κοινωνικές, ποιμαντικές και πνευματικές ανάγκες της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού,

4. την υπ’ αρ. 279/13.3.2024 πρόταση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνατίου,

5. την υπ’ αρ. 471/27.3.2024 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και

6. την από 2.4.2024 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, συνιστά Εκκλησιαστικό Ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑ» ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

Άρθρο 1
Σύσταση Επωνυμία Έδρα Σφραγίδα

1. Στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και υπό την πνευματική, διοικητική επίβλεψη και εποπτεία αυτής συνιστάται Εκκλησιαστικό Ίδρυμα, με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑ», το οποίο λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Έδρα του Ιδρύματος είναι ο Βόλος Μαγνησίας και το Ίδρυμα στεγάζεται στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

2. Το Ίδρυμα έχει ιδία σφραγίδα με δύο επάλληλους κύκλους. Στον μεν εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΛΜΥΡΟΥ», στον δε εσωτερικό κύκλο η επωνυμία του Ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΖΟΡΜΠΑ».

Άρθρο 2
Σκοποί του Ιδρύματος
Σκοποί του Ιδρύματος είναι: Η εν γένει συμβολή στη συντήρηση, επισκευή, ανάδειξη, αγιογράφηση και εξοπλισμό των Ενοριακών Ναών της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και των υπαγομένων σε αυτούς Παρεκκλησίων και Εξωκκλησίων, κατά προτίμηση κατ’ αρχάς των Εξωκκλησίων και Παρεκκλησίων της περιοχής του Πλατάνου Αλμυρού και μετέπειτα των Ναών της ίδιας περιοχής. Ταύτα πάντα εις Μνήμην του συζύγου της Πολυξένης Ζορμπά, Αθανασίου, και των γονέων της Γεωργίου και Κυρατσώς. Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε έργου, το οποίο θα χρηματοδοτεί το Ίδρυμα, ύστερα από συμφωνία με τον αντίστοιχο Ενοριακό Ναό, θα γίνεται κατά περίπτωση με την ανάθεση με σύμβαση του αντίστοιχου έργου σε μελετητές, μηχανικούς και εργολάβους, στους οποίους θα ανατίθεται το έργο με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, έναντι της αμοιβής που κατά περίπτωση θα συμφωνείται. Η μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση κάθε έργου θα γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού περί αναθέσεως και εκτελέσεως, παρά της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και των υπαγομένων σε αυτή εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών (Β’ 3824/ 30-11-2016), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 3
Οργάνωση Διοίκηση Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ίδρυμα τελεί υπό την πνευματική και διοικητική επίβλεψη και εποπτεία της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από:

Α) τον εκάστοτε Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού ως Πρόεδρο,

Β) τον εκάστοτε Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος, σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, θα αναπληρώνει αυτόν και θα προεδρεύει του Δ.Σ.,

Γ) τον εκάστοτε Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο Αλμυρού, Δ) την Πολυξένη Ζορμπά του Γεωργίου, δωρήτρια ισόβιο μέλος, η οποία σε περίπτωση κωλύματός της θα εκπροσωπείται από τον Παύλο Κεσόγλου, δικηγόρο,

Ε) τον Παύλο Κεσόγλου του Σωτηρίου, ισόβιο μέλος, δικηγόρο,

ΣΤ) δύο λαϊκούς, κατοίκους της περιφέρειας της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως, που διακρίνονται για την ευσέβεια, το ήθος, την πνευματική κατάρτιση και ωριμότητά τους και το ενδιαφέρον τους για τη ζωή και το έργο της τοπικής Εκκλησίας, οι οποίοι ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρού, ύστερα από έγγραφη πρόταση της Πολυξένης Ζορμπά.

2. Η θητεία των διοριζόμενων από τον Μητροπολίτη μελών του Δ.Σ., τακτικών και αναπληρωματικών, ορίζεται τριετής, οι δε διορισθέντες δύνανται να επαναδιορισθούν απεριόριστα. Το αξίωμα των μελών του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο.

3. Μέλη του Δ.Σ. που δεν ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους ή κωλύονται στην άσκηση αυτών ή δεν συμβάλλουν στην εύρυθμη, ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος ή προβαίνουν σε ενέργειες που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Ιδρύματος ή παραιτούνται προ της λήξεως της θητείας τους παύονται και αντικαθίστανται από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη, εφόσον η σχετική απόφαση εγκριθεί από το Δ.Σ. με απλή πλειοψηφία. Επί της αποφάσεως του Μητροπολίτου περί αντικαταστάσεως μέλους Δ.Σ., εφόσον αυτή εγκριθεί από το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο και από το Δ.Σ., δεν χωρεί ένσταση ή προσφυγή. Δύο μέλη της επιτροπής, ήτοι ο Παύλος Κεσόγλου, δικηγόρος, και η Πολυξένη Ζορμπά έχουν ισόβια θητεία και δεν μπορούν να παυθούν και να αντικατασταθούν.

4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος συγκροτείται σε σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του και εκλέγει τον Γραμματέα και τον Ταμία.

5. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά στην έδρα του κάθε δύο (2) μήνες και εκτάκτως είτε στην έδρα του Ιδρύματος είτε με διαδικτυακή σύνδεση, όταν παρίσταται ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου ή ύστερα από έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο τριών τουλάχιστον μελών του Δ.Σ., στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν και τα προτεινόμενα προς συζήτηση θέματα. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο θα διεξαχθεί η συνεδρίαση, ήτοι είτε στην έδρα του Ιδρύματος είτε διαδικτυακά.

6. Το Δ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, όταν παρίσταται οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας αυτού ο Αντιπρόεδρος και τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, οι δε αποφάσεις αυτού λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να ενημερώνονται προσηκόντως για την ημέρα διεξαγωγής των τακτικών συνεδριάσεων. Συγκεκριμένα, η ενημέρωση πρέπει να γίνεται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημέρα συνεδρίασης και αυτή να πραγματοποιείται είτε με έντυπη είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Στην περίπτωση των έκτακτων συνεδριάσεων, η ενημέρωση δέον είναι να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία, δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του Δ.Σ. δεν ενημερωθούν προσηκόντως, τότε η σύγκλησή του είναι εξ υπαρχής άκυρη και οποιαδήποτε απόφασή του δεν λαμβάνεται υπόψη.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ιδρύματος, στη διαχείριση και αξιοποίηση εν γένει των κάθε φύσης περιουσιακών στοιχείων, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος, και στη διάθεση των πόρων του Ιδρύματος, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών αυτού.

β) Συνεργάζεται για όλα τα σχετικά ζητήματα με το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια των Ιερών Ναών και τα Διοικητικά Συμβούλια των φιλανθρωπικών, κοινωφελών και λοιπών Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων της περιφέρειας της Ιεράς Μητροπόλεως, με διάφορους πολιτιστικούς, επιστημονικούς και φιλανθρωπικούς συλλόγους, καθώς και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και εν γένει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για την παραγωγή και επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος.

γ) Μεριμνά για την εξεύρεση οικονομικών πόρων και την επαύξηση αυτών και για την εύρυθμη, ομαλή, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία του Ιδρύματος.

δ) Προτείνει στο οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά, την πρόσληψη του αναγκαίου για τη λειτουργία του Ιδρύματος προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και εποπτεύει αυτό.

ε) Αποφασίζει επί των αιτήσεων για παροχές από το Ίδρυμα.

στ) Καταρτίζει τον ετήσιο Προϋπολογισμό και Απολογισμό του Ιδρύματος, τους οποίους και υποβάλλει για έγκριση στο οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο.

ζ) Αποφασίζει για την ανακήρυξη Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών του Ιδρύματος.

η) Εισηγείται στο οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά, την αποδοχή ή την αποποίηση δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών κινητών και ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, καταλειπομένων υπέρ αυτού, και τα σχετικά με την άσκηση αγωγών, την παραίτηση από δικόγραφα αγωγών, από διαδικαστικές πράξεις και από ολόκληρη τη δίκη, την παραίτηση από ένδικα μέσα, τον συμβιβασμό ή την εξωδικαστική επίλυση διαφορών.

θ) Μπορεί με απόφασή του, η οποία θα λαμβάνεται με τη σύμφωνη γνώμη και τη θετική ψήφο του Προέδρου, να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ιδρύματος για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων σε άλλο μέλος του Δ.Σ. (πλην του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου) ή σε τρίτο πρόσωπο.

ι) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα, το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και δεν προβλέπεται ρητά σε αυτόν.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.: α) έχει την ευθύνη όλων των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και συντονίζει τα μέλη του Δ.Σ. για την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος,

β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα ενώπιον κάθε Διοικητικής, Δικαστικής και Εκκλησιαστικής Αρχής και οποιασδήποτε άλλης Αρχής και σε όλες του τις σχέσεις με άλλα Ιδρύματα, Οργανισμούς, νομικά και φυσικά πρόσωπα,

γ) λαμβάνει γνώση όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ιδρύματος, συνυπογράφει με τον Γραμματέα όλη την αλληλογραφία αυτού και συνυπογράφει με τον Ταμία τα οικονομικής φύσης έγγραφα,

δ) συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις σε αυτές και συνυπογράφει με τον Γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων,

ε) εν γένει μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

2. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σε όλες τις ως άνω αρμοδιότητες αυτού και ενεργεί κατόπιν εντολής του.

3. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. τηρεί το Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Ιδρύματος και συντάσσει όλα τα έγγραφα και όλη την αλληλογραφία του Ιδρύματος, για την οποία ενημερώνει τον Πρόεδρο και την οποία συνυπογράφει με αυτόν. Επίσης τηρεί λοιπά Γενικά Βιβλία, απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιδρύματος, των οποίων την τήρηση αποφασίζει το Δ.Σ. αυτού και το Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ιδρύματος, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο τα εν λόγω πρακτικά, τα οποία συντάσσει και φυλάσσει, τα έγγραφα, την αλληλογραφία, τα Βιβλία και τη σφραγίδα του Ιδρύματος.

4. Ο Ταμίας ενεργεί για λογαριασμό του Δ.Σ., έναντι του οποίου είναι υπόλογος, τις διαχειριστικές πράξεις αναφορικά με τα κάθε φύσης περιουσιακά στοιχεία, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος. Τηρεί το Βιβλίο Ταμείου, καθώς και τα Διπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεως, θεωρημένα από την οικεία Ιερά Μητρόπολη με την ένδειξη «Διά το Ίδρυμα Πολυξένης Ζορμπά», τα οποία συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, διενεργεί τις πληρωμές για κάθε δαπάνη που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό, βάσει διπλοτύπων Ενταλμάτων Πληρωμής, θεωρημένων από την οικεία Ιερά Μητρόπολη, τα οποία επίσης συνυπογράφει, όπως άλλωστε και όλα τα οικονομικής φύσης έγγραφα, με τον Πρόεδρο, ευθύνεται για τη φύλαξη των χρημάτων του Ιδρύματος, τα οποία κατατίθενται σε ιδιαίτερο λογαριασμό μιας από τις Τράπεζες που λειτουργούν στην πόλη του Βόλου στο όνομα του Ιδρύματος, έχει την ευχέρεια να παρακρατεί εξ αυτών ποσό αναγκαίο για την κάλυψη των εκτάκτων και επειγουσών δαπανών του Ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., και διενεργεί αναλήψεις χρημάτων κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., για τη λήψη της οποίας είναι απαραίτητη η ψήφος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου, ως Προέδρου. Επίσης, τηρεί το Βιβλίο Αποθήκης, το Βιβλίο Κτηματολογίου, το Βιβλίο Απολογισμού και το Βιβλίο Υλικού.

Άρθρο 6
Προσωπικό του Ιδρύματος

1. Το προσωπικό του Ιδρύματος διακρίνεται σε εθελοντικό και έμμισθο. Στο εθελοντικό προσωπικό συγκαταλέγονται όσοι με τη θέλησή τους και άνευ αμοιβής παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα. Το έμμισθο προσωπικό προσλαμβάνεται από το Νομικό Πρόσωπο του Ιδρύματος, αμείβεται και παύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

2. Οι θέσεις του προσωπικού του Ιδρύματος καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας αυτού με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στον εν λόγω Κανονισμό εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των μελών του.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία
Το Ίδρυμα έχει αυτοτελή διαχείριση, τηρεί δε υποχρεωτικώς, με τη μέριμνα του Γραμματέα και του Ταμία του Δ.Σ., τα Γενικά και Διαχειριστικά αυτού Βιβλία, τα οποία πρέπει να φέρουν ιδία αρίθμηση το καθένα κατά φύλλο και να είναι θεωρημένα για κάθε νόμιμη χρήση από την Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού, ήτοι:

1) Βιβλίο Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,

2) Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.,

3) Βιβλίο Ταμείου και αριθμημένα κατ’ αύξοντα αριθμό Διπλότυπα Γραμμάτια Εισπράξεως και Εντάλματα Πληρωμής, τα οποία είναι εκτελεστέα εφόσον φέρουν την υπογραφή του Προέδρου και του Ταμία του Δ.Σ. του Ιδρύματος,

4) Βιβλίο Αποθήκης,

5) Βιβλίο Κτηματολογίου, στο οποίο καταγράφονται όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος,

6) Βιβλίο Υλικού, στο οποίο καταγράφονται όλα τα κινητά περιουσιακά στοιχεία που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.

Άρθρο 8
Πόροι του Ιδρύματος και διάθεσή τους

1. Πόροι του Ιδρύματος είναι: α) Οι εκάστοτε επιχορηγήσεις του Γενικού ή των Ενοριακών Φιλόπτωχων Ταμείων της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

β) Οι επιδοτήσεις που διατίθενται, Συνοδική Αποφάσει, για το έργο του Ιδρύματος.

γ) Κρατικές επιχορηγήσεις, επιχορηγήσεις από τα ειδικά σχετικά με τους σκοπούς του προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχορηγήσεις Διεθνών Οργανισμών, επιχορηγήσεις της Νομαρχιακής ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οργανισμών και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, επιχορηγήσεις φυσικών προσώπων και κάθε άλλη νόμιμη επιχορήγηση.

δ) Πρόσοδοι από την αξιοποίηση των κάθε φύσης περιουσιακών στοιχείων, που έχουν διατεθεί σε χρήση του Ιδρύματος.

ε) Πρόσοδοι από την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Ιδρύματος, λαχειοφόρων αγορών, εράνων νόμιμα διενεργουμένων κ.ά.

στ) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες κινητών και ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, καταλειπόμενες υπέρ αυτού.

Η εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου Πολυξένη Ζορμπά ήδη με την υπ’ αρ. 5374/22-11-2023 συμβολαιογραφική πρόταση δωρεάς εν ζωή της Συμβολαιογράφου Βόλου Γαρυφαλλιάς Σταυρή πρότεινε προς το υπό σύσταση Ίδρυμα τη δωρεά της ψιλής κυριότητας των περιγραφομένων στο συμβόλαιο αυτό οριζοντίων ιδιοκτησιών, εις μνήμην της ιδίας (ότε έλθη ο καιρός), των γονέων της Γεωργίου και Κυρατσώς και του συζύγου της Αθανασίου. Την περιουσία αυτή το Ίδρυμα θα αποδεχθεί μετά τη σύστασή του, σύμφωνα με τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλομένων. Η περιουσία θα χρησιμοποιείται κατ’ αρχάς για την επισκευή και μετέπειτα για την Αγιογράφηση Εξωκκλησίων, Παρεκκλησίων και Ναών εντός της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού και μόνο, με την ευγενή υπενθύμιση της προτεραιότητας στην περιοχή του Πλατάνου/Αλμυρού/ Μαγνησίας, απ’ όπου έλκει η ως άνω δωρήτρια την ιδιαίτερη καταγωγή της. Η δε δωρούμενη από την Πολυξένη Ζορμπά περιουσία δεν μπορεί να περιέλθει σε άλλα ιδρύματα ή άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ούτε και να δωρηθεί περαιτέρω, να αλλοιωθεί ή επιβαρυνθεί ή συνενωθεί με τις περιουσίες άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, ει μη μόνον με την έγγραφη συναίνεση της δωρήτριας. Από την ημερομηνία συστάσεως του Ιδρύματος θα τελείται ετησίως Θεία Λειτουργία και Ιερό Μνημόσυνο υπέρ γονέων και συζύγου της δωρήτριας.

Για κάθε δε δωρεά του Ιδρύματος, θα τίθεται υπό του προς ον η δωρεά φυσικού ή νομικού προσώπου διακριτική επιγραφή, η οποία θα αναφέρει την υπό του Ιδρύματος δωρεά, επί τιμή του Ιδρύματος.

ζ) Εισφορές, σε είδος ή σε χρήμα, φίλων του Ιδρύματος. η) Κάθε άλλη πρόσοδος, σύμφωνη με το Ορθόδοξο

Χριστιανικό πνεύμα, που προέρχεται από κάθε νόμιμη πηγή και δεν κατονομάζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ., στην οποία θα ορίζεται ειδικά η νομιμότητα της σχετικής πράξης αποδοχής της προσόδου και εάν αυτή εξυπηρετεί τους σκοπούς του Ιδρύματος.

2. Η περιέλευση οιουδήποτε κινητού ή ακινήτου πράγματος στη χρήση του Ιδρύματος γίνεται πάντα στο όνομα του Ιδρύματος, στο οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα, νομή και κατοχή του πράγματος.

3. Οι ανωτέρω πόροι του Ιδρύματος διατίθενται, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. αυτού για:

α) την υλοποίηση των σκοπών του Ιδρύματος,

β) την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών διοίκησης και λειτουργίας του Ιδρύματος,

γ) τις αμοιβές και τις ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές του υπηρετούντος εμμίσθου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,

δ) την κάλυψη κάθε άλλης δαπάνης του Ιδρύματος που προβλέπεται στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό αυτού και κάθε δαπάνης που ανακύπτει και αποσκοπεί στην επίτευξη των σκοπών αυτού.

Άρθρο 9
Δωρητές, Ευεργέτες, Μεγάλοι Ευεργέτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος μπορεί να ανακηρύσσει Δωρητές, Ευεργέτες και Μεγάλους Ευεργέτες του Ιδρύματος είτε εν ζωή ευρισκόμενους είτε μετά θάνατον. Δωρητές ανακηρύσσονται όσοι εισφέρουν στο Ίδρυμα χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία αξίας 301 έως 1.500 ευρώ. Ευεργέτες και Μεγάλοι Ευεργέτες όσοι εισφέρουν χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία αξίας 1.501 ευρώ και άνω. Δωρητές μπορούν να ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρόσωπα, τα οποία προσέφεραν στο Ίδρυμα άλλες εξαιρετικές υπηρεσίες. Τα ονόματα των Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών μπορεί να αναγράφονται σε μαρμάρινη πλάκα, αναρτώμενη σε κατάλληλο χώρο στο κτίριο του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Έλεγχος του Ιδρύματος
Οικονομικός και κάθε άλλος έλεγχος διενεργείται από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της οικείας Ιεράς Μητροπόλεως. Εκάστη διαχειριστική περίοδος του Ιδρύματος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου. Η πρώτη διαχειριστική περίοδος ορίζεται υπερδωδεκάμηνος και αρχίζει από την ημερομηνία συστάσεως του Ιδρύματος.

Άρθρο 11
Ίδρυση παραρτημάτων του Ιδρύματος
Το Ίδρυμα δύναται δι’ αποφάσεως του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου, προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, να ιδρύει και να θέτει σε λειτουργία παραρτήματα στην περιφέρεια της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού, των οποίων η οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία ρυθμίζονται όπως και αυτού. Απαγορεύεται όμως η συνένωσή του με άλλα ιδρύματα και άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου.

Άρθρο 12

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της δημοσιεύσεως αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κάθε τροποποίηση αυτού γίνεται κατόπιν αποφάσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου έπειτα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, που λαμβάνεται ομοφώνως και με την υποχρεωτική παρουσία όλων των μελών του Δ.Σ. Δημοσιεύεται δε όπως και ο παρών Κανονισμός.

Άρθρο 13
Από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στο επίσημο δελτίο της Εκκλησίας της Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ».

Αθήνα, 2 Απριλίου 2024

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ