117686/6.12.2022
Σκοπός, αρμοδιότητες και εσωτερική διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) σύμφωνα με την διάταξη της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

 

(ΦΕΚ Β’ 6247/12.12.2022)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) που διατηρήθηκε σε ισχύ με την διάταξη της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» και ειδικότερα το άρθρο 20, την παρ. 5 του άρθρου 21, το άρθρο 24 και την παρ. 1 του άρθρου 63 (Α’ 61).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

4. Την με απ. C (2021) 5617 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29.7.2021 για την έγκριση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης με την Ελληνική Δημοκρατία.

5. Το Π.Δ.5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

6. Το Π.Δ.81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Το Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

10. Την υπ’ αρ. 116150/2-12-2022 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζει:

Τον καθορισμό του σκοπού, των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας ως ακολούθως:

Άρθρο 1 Σκοπός

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ), έχει ως σκοπό τον συντονισμό της εφαρμογής των δράσεων κρατικών ενισχύσεων και των χρηματοδοτικών εργαλείων, μεριμνά για την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων στις δράσεις αυτές, την ανάπτυξη και λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣΚΕ) και του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) καθώς και άλλων συναφών με το ΕΣΠΑ πληροφοριακών συστημάτων καθώς και την υποστήριξη των χρηστών αυτών και λειτουργεί ως Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)

Άρθρο 2
Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας

Η Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) διαρθρώνεται σε τρεις (3) Μονάδες επιπέδου Τμήματος:
Ειδικότερα, η Ειδική Υπηρεσία διαρθρώνεται ως εξής:
Μονάδα Α: Μονάδα Συντονισμού Κρατικών Ενισχύσεων.
Μονάδα Β: Μονάδα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (μέσων).
Μονάδα Γ: Μονάδα Σχεδιασμού και Υποστήριξης ΟΠΣΚΕ.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Ειδικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας κατανέμονται μεταξύ των Μονάδων της ως εξής:
I. Μονάδα Α: Μονάδα Συντονισμού Κρατικών Ενισχύσεων
Η Μονάδα Α ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν σε δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ έργα, καθώς και για έργα χρηματοδοτούμενα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και από Ειδικά Προγράμματα Ανάπτυξης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (Α’ 167), στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εξαιρουμένων των μέτρων στήριξης επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων (μέσων). Επιπρόσθετα λειτουργεί ως «Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ)» του ν. 4152/2013 όπως ισχύει για τις δράσεις του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικότερα η Μονάδα Α’:
Ι.1. συμμετέχει κατά τον σχεδιασμό μέτρων και παρεμβάσεων σε συναντήσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών και ενημερώνει τεκμηριωμένα ως προς τη συμβατότητα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)
Ι.2. Εκφράζει γνώμη για την ύπαρξη ή μη στοιχείων κρατικών ενισχύσεων σε σχέδια προσκλήσεων.
Ι.3. Διαπιστώνει την ύπαρξη ή μη στοιχείων κρατικών ενισχύσεων σε μεμονωμένες Πράξεις/Έργα.
Ι.4. Γνωμοδοτεί για την υλοποίηση των πράξεων υποδεικνύοντας τον κατάλληλο τρόπο υλοποίησης που καθιστά τις κρατικές ενισχύσεις συμβατές με τους κανόνες της ενιαίας/κοινής αγοράς.
I.5. Συνεργάζεται με τις λοιπές Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού κατά την κατάρτιση, την αναθεώρηση ή και την τροποποίηση των Προγραμμάτων των προγραμματικών περιόδων 2014-2020 και 2021-2027 σε θέματα κρατικών ενισχύσεων.
I.6. Διαβουλεύεται με τους εμπλεκόμενους φορείς και όργανα για την συμπληρωματικότητα των παρεμβάσεων και την ενιαία αντιμετώπιση σε πράξεις που χρηματοδοτούνται από διαφορετικά προγράμματα ή διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.
I.7. Συνεργάζεται με Διαχειριστικές Αρχές Προγραμμάτων και λοιπούς φορείς, παρέχοντας εκπαίδευση και τεχνογνωσία για θέματα αρμοδιότητάς της.
I.8. Εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για θέματα κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
I.9. Παρακολουθεί την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων και έχει την ευθύνη συλλογής απόψεων και σύνταξης θέσεων για τα θέματα που υπάγονται στις αρμοδιότητες της Μονάδας.
I.10. Εκπροσωπεί την ΕΑΣ στις πολυμερείς συναντήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ κατά την διαμόρφωση των Κανονισμών και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και των ΚΜ για εξειδικευμένα θέματα κρατικών ενισχύσεων.
I.11. Προωθεί στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚεΜΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών τις Πράξεις που χρήζουν κοινοποίησης στην Ε.Ε. μέσω των πρότυπων πληροφοριακών δελτίων που έχει παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχουν τύχει προετοιμασίας και επεξεργασίας, σε συνεργασία με τους Φορείς, προς εξασφάλιση της απαιτούμενης εγκριτικής απόφασης.
I.12. Συνδράμει τους φορείς αρμοδιότητάς της στη διαδικασία απάντησης σε υπό εξέταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων.
I.13. Υποβάλει την «γνωστοποίηση» πράξεων που υλοποιούνται με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΓΑΚ) μέσω των πληροφοριακών συστημάτων SANI και ΤΑΜ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΚεΜΚΕ.
I.14. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε ελέγχους που διενεργούνται σε αυτούς από ευρωπαϊκά ή/και εθνικά ελεγκτικά όργανα και συνδράμει στη διαμόρφωση των απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου καθώς και των καταγγελιών στην Ε.Ε.
I.15. Συνεργάζεται με την Μονάδα Β για την διατύπωση γνώμης σε περιπτώσεις σύνθετων ή διατομεακών παρεμβάσεων.
Ι.16. Aσκεί τις αρμοδιότητες της Μονάδας Α «Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στην υπό στοιχεία 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 (Β’ 1451), απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού όπως ισχύει, οι οποίες και μεταφέρονται στη Μονάδα Α της ΕΥΚΕ-ΧΕ καθώς και τις υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 αρμοδιότητες της Μονάδας Γ «Λοιπές Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων-Υποστήριξη» για τις δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης εξαιρουμένων των μέτρων στήριξης επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων (μέσων).
II. Μονάδα Β. Μονάδα Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (μέσων)
Η Μονάδα Β ασκεί αρμοδιότητες, οι οποίες αφορούν σε μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων (μέσων) για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα από τα Ταμεία, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΓΤΑΑ) και τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜΕΟΧ) έργα, συμπεριλαμβανομένων των Σημαντικών Έργων Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ-IPCEI), καθώς και για έργα χρηματοδοτούμενα από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και από Ειδικά Προγράμματα Ανάπτυξης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). Επιπρόσθετα λειτουργεί ως «Αποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΑΜΚΕ)» του ν. 4152/2013 όπως ισχύει για τις δράσεις του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικότερα η Μονάδα Β’ όσον αφορά τα μέτρα στήριξης επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων (μέσων):
ΙΙ.1. Παρακολουθεί και συντονίζει το σχεδιασμό δράσεων και υποστηρίζει τους φορείς δράσεων κρατικών ενισχύσεων αρμοδιότητάς της καθώς και τις Διαχειριστικές Αρχές, ιδίως κατά το σχεδιασμό των μέτρων ενίσχυσης και διασφαλίζει τη νομιμότητά τους ως προς το εθνικό
και ευρωπαϊκό δίκαιο.
ΙΙ.2. Εξετάζει και γνωμοδοτεί ως προς τη συμβατότητα σε όλα τα σχέδια μέτρων ενίσχυσης όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω.
ΙΙ.3. Εγκρίνει καθεστώτα ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση.
ΙΙ.4. Υποβάλει την «γνωστοποίηση» πράξεων που υλοποιούνται με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό μέσω του πληροφοριακού συστήματος SANI της Ε.Ε. στην ΚεΜΚΕ.
ΙΙ. 5. Εκδίδει εγκυκλίους, οδηγίες, γενικές κατευθύνσεις και παρέχει εκπαίδευση και τεχνογνωσία για θέματα αρμοδιότητάς της.
ΙΙ.6. Έχει την ευθύνη δημιουργίας δικτύου για τα χρηματοδοτικά εργαλεία (μέσα) του άρθρου 24 του ν. 4914/2022 και τις κρατικές ενισχύσεις.
ΙΙ.7. Συμμετέχει στα Επενδυτικά Συμβούλια (με τα στελέχη της ως μέλη ή ως παρατηρητές) των Ταμείων που συστήνονται κατά τη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων (μέσων).
ΙΙ.8. Προωθεί στην ΚεΜΚΕ τα σχέδια νόμου ή άλλες διοικητικές πράξεις που χρήζουν κοινοποίησης στην Ε.Ε., σε συνεργασία με τους φορείς που είναι υπόχρεοι για κοινοποίηση και συνεπικουρεί τους φορείς στις διαδικασίες αυτές.
ΙΙ.9. Συνδράμει τους φορείς αρμοδιότητάς της στη διαδικασία απάντησης σε υπό εξέταση από την Ε.Ε. υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων.
ΙΙ.10. Υποστηρίζει τις Διαχειριστικές Αρχές και τους φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης, παρακολούθησης και χορήγησης κρατικών ενισχύσεων σε ελέγχους που διενεργούνται σε αυτούς από ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ελεγκτικά όργανα.
ΙΙ.11. Παρακολουθεί την εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου των κρατικών ενισχύσεων,έχει την ευθύνη συλλογής απόψεων και σύνταξης θέσεων για τα θέματα που υπάγονται στις αρμοδιότητας της Μονάδας και εκπροσωπεί την ΕΑΣ στις σχετικές πολυμερείς συναντήσεις μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ.
ΙΙ.12. Συνεργάζεται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Σχεδιασμού, της Αξιολόγησης και της Εφαρμογής (ΕΥΣΣΑΕ) της ΕΑΣ στη σύναψη δανειακών συμβάσεων για τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), καθώς και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και διατηρεί αρχείο όλων των ενεργών δανειακών συμβάσεων, των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (συγχρηματοδοτούμενο ή εθνικό).
I.13. Aσκεί τις αρμοδιότητες της Μονάδας Β «Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Χρηματοδοτικών Εργαλείων» της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στην υπό στοιχεία 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 (Β’ 1451), απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού όπως ισχύει, οι οποίες και μεταφέρονται στη Μονάδα Β της ΕΥΚΕ-ΧΕ, καθώς και τις υπό στοιχ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15 αρμοδιότητες της Μονάδας Γ «Λοιπές Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων-Υποστήριξη» για τις δράσεις μέτρων στήριξης επιχειρηματικότητας και χρηματοδοτικών εργαλείων (μέσων).
ΙΙΙ. Μονάδα Γ. Μονάδα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
Η Μονάδα Γ λειτουργεί ως Κεντρικός διαχειριστής του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), το οποίο αποτελεί ενιαία πλατφόρμα για την επιχειρησιακή παρακολούθηση δράσεων κρατικών ενισχύσεων καθώς και του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο παραμένει σε λειτουργία για την εξυπηρέτηση των χρηστών της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο καθώς και λοιπών φορέων που θα αιτηθούν την χρήση του για διαχείριση δράσεων αρμοδιότητάς τους. Παράλληλα έχει την ευθύνη της τεχνικής και επιχειρησιακής διαχείρισης του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ). Ειδικότερα η Μονάδα Γ:
ΙΙΙ.1. Συμμετέχει σε συνεργασία με την Μονάδα Β στη διαμόρφωση των προσκλήσεων/δράσεων κρατικών ενισχύσεων και της προσαρμογής τους στις ροές και διαδικασίες του ΣΔΕ και του οικείου Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣΚΕ ή ΟΠΣΚΕ).
ΙΙΙ.2. Έχει την ευθύνη για την ανάλυση, καταγραφή και ενσωμάτωση προδιαγραφών και απαιτήσεων των προσκλήσεων στο ΟΠΣΚΕ.
ΙΙΙ.3. Έχει την ευθύνη για τη δημιουργία και τήρηση προτύπων φορμών, παραγόμενων εγγράφων και μοντέλων αναφορικά με τη διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων που σχετίζονται με το οικείο Πληροφοριακό Σύστημα.
ΙΙΙ.4. Έχει τη ευθύνη τεχνικής και επιχειρησιακής διαχείρισης του ΠΣΣΕΗΣ και της συνεχούς παραμετροποίησης αυτού σύμφωνα με τις τροποποιήσεις των αντίστοιχων Κανονισμών.
ΙΙΙ.5. Παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη προς τους χρήστες του ΠΣΣΕΗΣ αναφορικά με τις κάθε είδους λειτουργίες του (δημιουργία και εκπαίδευση χρηστών, αλλαγή/διόρθωση δεδομένων, ανάρτηση δεδομένων, επίλυση προβλημάτων).
ΙΙΙ.6. Γνωστοποιεί μέσω της πλατφόρμας ΤΑΜ τις εγκεκριμένες μεμονωμένες πράξεις κρατικών ενισχύσεων εφόσον υπερβαίνουν ορισμένα ποσά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους σχετικούς εφαρμοστέους ενωσιακούς κανόνες.
ΙΙΙ.7. Παρέχει συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση προς τους φορείς που διαχειρίζονται δράσεις εντός του ΟΠΣΚΕ και ΠΣΚΕ αναφορικά με τις λειτουργικότητες του συστήματος.
ΙΙΙ.8. Μεριμνά για τον συνεχή ποιοτικό έλεγχο, την αξιολόγηση της παραγωγικής λειτουργίας και τη διασφάλιση των δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων που διαχειρίζεται.
ΙΙΙ.9. Συνεργάζεται και συνδιαμορφώνει απαιτήσεις με άλλους συνεργαζόμενους φορείς για θέματα διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας με το ΟΠΣΚΕ.
III.10. Έχει την ευθύνη για την διαχείριση όλων των ηλεκτρονικών διασυνδέσεων και διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΟΠΣΚΕ, ΠΣΚΕ και ΠΣΣΕΗΣ με τρίτα συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και την Ευρωπαϊκής Ένωσης.
III.11. Συντονίζει και μεριμνά για την υποστήριξη και την καθοδήγηση των χρηστών στη λειτουργία του ΟΠΣΚΕ και των λοιπών εφαρμογών σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της ΜΟΔ καθώς και για την αντιμετώπιση των θεμάτων που της διαβιβάζονται από την Ομάδα Υποστήριξης Χρηστών του ΟΠΣΚΕ και ΠΣΚΕ της ΜΟΔ και αφορούν σε θέματα της αρμοδιότητάς της.
III.12. Υποστηρίζει το προσωπικό της ΕΥΚΕ-ΧΕ στη χρήση του ΟΠΣ και της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ και μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Επίσης παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της ΕΥΚΕ-ΧΕ για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
ΙΙ.13. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή της Ειδικής Υπηρεσίας.
ΙΙ.14. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων.
ΙΙ.15. Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές/ φορείς για την οργάνωση και γραμματειακή υποστήριξη ημερίδων, τεχνικών συναντήσεων, καθώς και συναντήσεων εργασίας που διοργανώνονται από την Υπηρεσία.
ΙΙ.16. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.
ΙΙ.17. Συγκεντρώνει τις ανάγκες της Υπηρεσίας/που αφορούν στην κατάρτιση και εκτέλεση εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων» (ΕΥΔ ΤεΒο), ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας, για τις προγραμματικές περιόδους 2014-2020 και ΠΠ 2021-2027.
ΙΙ.18. Αποστέλλει στην Μονάδα Δ της ΕΥΔ ΤεΒο, ως δικαιούχου εκτέλεσης ενεργειών τεχνικής βοήθειας και διαχειριστή λογαριασμού, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για πληρωμή δαπανών έως το προβλεπόμενο στο άρθρο 117Α του ν. 4412/2016 όριο, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και δαπανών για μετακινήσεις του προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας, μέσω πόρων του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας, για τις προγραμματικές περιόδους 2014-2020 και 2021-2027, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και εσωτερικές διαδικασίες μεταξύ της ΕΥΔ ΤεΒο και των Υπηρεσιών της ΕΑΣ.
I.19. Aσκεί τις αρμοδιότητες της Μονάδας Δ: «Πληροφοριακά συστήματα» της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4314/2014 για την προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020 όπως αυτές εξειδικεύονται περαιτέρω στην υπό στοιχεία 69135/ΕΥΘΥ626/22.6.2015 (Β’ 1451), απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού όπως ισχύει, οι οποίες και μεταφέρονται στη Μονάδα Γ της ΕΥΚΕ-ΧΕ καθώς και τις υπό στοιχεία 13, 14, 16, 17,18, 20 αρμοδιότητες της Μονάδας Γ «Λοιπές Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων-Υποστήριξη».

Άρθρο 5
Προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ)

1. Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) ανέρχεται σε 20 άτομα, τα οποία κατά κατηγορία είναι:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιστημονικού προσωπικού 18 άτομα.
Β. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), (2) άτομα.

2. Σε εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61), η ισχύς της παρ. 1 εκκινεί, μετά την ολοκλήρωση μετακινήσεων του προσωπικού εντός της ΕΑΣ, για την ομαλή λειτουργία της νέας διοικητικής διάρθρωσής της που προβλέπεται στο άρθρο 20 ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Άρθρο 6
Σύσταση θέσεων Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) και Προϊσταμένων Μονάδων

Στην Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) συστήνονται: μία (1) θέση Προϊσταμένου Ειδικής Υπηρεσίας, και τρεις (3) θέσεις Προϊσταμένων Μονάδων.

Άρθρο 7
Προσόντα για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ)

1.1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:

1.2. Για τη θέση του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και,
β) δεκαετής (10ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.3. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων Μονάδων:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου, αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και
β) οκταετής (8ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή εξαετής (6ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης καθώς και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ή πενταετής (5ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.

1.4. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) και των Προϊσταμένων των Μονάδων της (1.1. 1.2. και 1.3), συνεκτιμώνται ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση και εμπειρία επί ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων και της ενωσιακής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις, η γνώση ή/και η εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης των υφισταμένων και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και επικοινωνία, η καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα (ΠΣΚΕ κ.λπ.).

1.5. Για την επιλογή του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) και των Προϊσταμένων Μονάδων, συνεκτιμώνται ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) και η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και η γνώση των διαδικασιών και της λειτουργίας του ΠΣΚΕ. Εκτός των ανωτέρω, για τον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας, Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) και για τους Προϊσταμένους Μονάδων, ως πρόσθετο προσόν, συνεκτιμάται και η άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης σε οποιοδήποτε επίπεδο.

2.1 Για τα στελέχη της κατηγορίας ΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και
β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

2.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση επί ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων και της ενωσιακής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

2.3. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΠΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γνώση της διαδικασίας και των λειτουργιών του ΠΣΚΕ.

3.1. Για τα στελέχη της κατηγορίας ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται τα εξής τυπικά προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ (TE) της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής και
β) Τριετής (3ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ (TE) ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής, ή διετής (2ετής) επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ή μονοετής (1ετής) για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.

3.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση επί ζητημάτων κρατικών ενισχύσεων και της ενωσιακής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού, αξιολόγησης, διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

3.3. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΤΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, οι μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση σε συναφές με το αντικείμενο της Ειδικής Υπηρεσίας πεδίο, η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η καλή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η γνώση της διαδικασίας και των λειτουργιών του ΠΣΚΕ.

4.1 Για τα στελέχη της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται, ως τυπικά προσόντα, απολυτήριος τίτλος Γενικού Επαγγελματικού (ΓΕΛ) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.

4.2. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/ και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου.

4.3. Για την επιλογή των στελεχών κατηγορίας ΔΕ συνεκτιμώνται, ως επιθυμητά/πρόσθετα προσόντα, η κατοχή πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)/ Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ)/Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) ή ισότιμου τίτλου και η γνώση μιας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Επιπροσθέτως των προσόντων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, δύναται να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά και επιθυμητά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 8 Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και την τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική Υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 20 του άρθρου 66 του ν. 4914/2022 (Α’ 61).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ