117362 ΕΞ 07-08-2023
Χορήγηση αναστολής της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας σε πληγέντες από τις πυρκαγιές: α) της 17ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 18ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, γ) της 23ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δ) της 26ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ε) της 27ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 (Α’ 66)

Αριθμ. 117362 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β’ 4982/09-08-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση» (Α’ 66),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
ε) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),
στ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

2. Τις υπό στοιχεία Α636/09.03.2023, Α2337/18.07.2023, Α2359/18.07.2023, Α2392/19.07.2023, Α2403/20.07.2023, Α2422/20.07.2023, Α2431/20.07.2023, Α2436/21.07.2023, Α2479/23.07.2023, Α2538/24.07.2023, Α2574/25.07.2023, Α2621/26.07.2023, Α2649/27.07.2023, Α2652/27.07.2023, Α2658/27.07.2023, Α2659/27.07.2023 και Α2689/28.07.2023 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Αναστέλλεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους, εξαιρουμένων των απαιτήσεων για διατροφή, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τις πυρκαγιές του θέρους 2023. Η αναστολή του πρώτου εδαφίου εκκινεί για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:
α) Την 17η Ιουλίου 2023, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει των υπό στοιχεία Α2337/18.07.2023, Α2359/18.07.2023, Α2392/19.07.2023, Α2431/20.07.2023 και Α2436/21.07.2023 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όσον αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Καλυβίων, Σαρωνίδας και Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής είναι ήδη κηρυγμένες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2023 με την υπό στοιχεία Α636/09.03.2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
β) την 18η Ιουλίου 2023, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει των υπό στοιχεία Α2403/20.07.2023, Α2422/20.07.2023, Α2479/23.07.2023 και Α2538/24.07.2023 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
γ) την 23η Ιουλίου 2023, στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει των υπό στοιχεία Α2574/25.07.2023, Α2621/26.07.2023 και Α2652/27.07.2023 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
δ) την 26η Ιουλίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει των υπό στοιχεία Α2649/27.07.2023, Α2658/27.07.2023 και Α2659/27.07.2023 αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας,
ε) την 27η Ιουλίου 2023, στις περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες δυνάμει της υπό στοιχεία Α2689/28.07.2023 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

2. Η αναστολή καταλαμβάνει, ιδίως, τη διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών και προσωπικών κρατήσεων. Κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου, αναστέλλονται οι προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που αφορούν σε εκκρεμείς διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης.

3. Δικαιούχοι της αναστολής της παρ. 1 είναι επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες από βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημίες στις κατοικίες τους, στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ