117192/04-04-2022
Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στην παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4859/2021 (Α’ 228) εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού de minimis 1407/2013, στους δικαιούχους ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων

Αριθμ. 117192/2022

(ΦΕΚ Β’ 1747/11-04-2022)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Α. 1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/ 2020 (Α’ 83).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 135).
4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
5. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
6. Το άρθρο 23 του ν. 4859/2021 (Α’ 228), όπως η παρ. 4 του άρθρου αυτού τροποποιήθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4908/2022 (Α’ 52).
7. Τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός de minimis»), βάσει του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρούσας.
9. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ913/11-06-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (Β’ 2417 ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ).

Β. 1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).
4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).
5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
6. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 29.7.2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
9. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/118063/ 18.03.2022 εισήγηση του Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
10. Την υπ’ αρ. 125/2021 γνωμοδότηση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (πλήθος δικαιούχων) και δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (547.420€).
Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του οικονομικού έτους 2022 και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεως από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 23-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες».
12. Την ανάγκη παροχής οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες δρομώνων ίππων για την κάλυψη εξόδων συντήρησης των ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
13. Το υπ’ αρ. 1558/22.12.2021 έγγραφο του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία: «Φίλιππος Ένωση Ελλάδος», δυνάμει του οποίου εκτιμάται ότι τα απολεσθέντα έπαθλα εντός του έτους 2020, εξαιτίας της αναστολής των ιπποδρομιών λόγω της εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ανέρχονται συνολικά στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (1.094.840€),

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα κριτήρια για την καταβολή του ποσού ενίσχυσης, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τη βάση, τον τρόπο, τις προϋποθέσεις, τον φορέα, την αρμόδια υπηρεσία, τη διαδικασία, τον χρόνο και τρόπο καταβολής, τον χρόνο και τρόπο ελέγχου των κριτηρίων για τη χορήγησή του, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα, που αφορά στη διανομή του ποσού ενίσχυσης και την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 23 του ν. 4859/2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο -Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 23 του ν. 4859/2021, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της εφάπαξ παροχής οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού de minimis 1407/03.

2. Το ποσό της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Ελληνικού Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 2
Ορισμοί και συντμήσεις

Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
Φ.Ε.Ε.: το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Φίλιππος Ένωση της Ελλάδος» (Φ.Ε.Ε.)
Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης: οι ιδιοκτήτες, οι προπονητές και οι αναβάτες δρομώνων ίππων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για λόγους αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και συνδέονται, υπό τις παραπάνω ιδιότητες αντιστοίχως, με ίππους που α) ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργών ίππων της Φ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 1175/17.1.1997 (Β’ 66) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και β) συμμετείχαν σε αγωνιστική ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020.
Ιδιοκτήτης δρόμωνος ίππου: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει δικαίωμα κυριότητας ή συγκυριότητας δρόμωνος ίππου, είναι καταχωρισμένο στο αρχείο της Φ.Ε.Ε. και του έχουν παραχωρηθεί «χρώματα». Η Φ.Ε.Ε. διατηρεί αρχείο ιδιοκτητών δρομώνων ίππων με τα «χρώματα» και τα λοιπά στοιχεία τους.
Προπονητής δρομώνων ίππων: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί ειδική επαγγελματική άδεια από τη Φ.Ε.Ε για να προπονεί ίππους ιπποδρομιών.
Αναβάτης δρομώνων ίππων: το φυσικό πρόσωπο που έχει ειδική επαγγελματική άδεια από τη Φ.Ε.Ε για να ιππεύει σε αναγνωρισμένους από τη Φ.Ε.Ε ιπποδρόμους και μόνο.
Έπαθλο ιπποδρομίας: το ποσό που αναγράφεται στο Επίσημο Ημερήσιο Πρόγραμμα των ιπποδρομιών, το οποίο καθορίζεται αποκλειστικά από τον Φορέα των Ιπποδρομιών και διανέμεται απευθείας στους δικαιούχους.
Αρμόδια υπηρεσία: η Φ.Ε.Ε.
Αρμόδιος φορέας: η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.)
Ποσό οικονομικής ενίσχυσης: το ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας.
Ενιαία επιχείρηση: όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
Κριτήρια ένταξης: Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 4 προϋποθέσεις.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης-Αρμόδιες υπηρεσίες-Δικαιολογητικά και έλεγχος σώρευσης

1. Δικαιούχοι του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης είναι οι ιδιοκτήτες, οι προπονητές και οι αναβάτες δρομώνων ίππων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για λόγους αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και συνδέονται, υπό τις παραπάνω ιδιότητες αντιστοίχως, με ίππους οι οποίοι: α) ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργών ίππων της Φ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών, β) συμμετείχαν σε αγωνιστική ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020 και γ) πληρούν τα κριτήρια ένταξης.

2. Ο δικαιούχος κατά την προηγούμενη παράγραφο της οικονομικής ενίσχυσης οφείλει:
i. Να γνωστοποιήσει στην αρμόδια υπηρεσία τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο θα καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Ο γνωστοποιών φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων του τραπεζικού λογαριασμού του (ΙΒΑΝ, Τράπεζα), ο οποίος πρέπει να είναι έγκυρος και ενεργός. Ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης πρέπει να είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού που γνωστοποιείται. Κατ’ εξαίρεση, αν ο δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης είναι φυσικό πρόσωπο, αρκεί και να πρόκειται για τον πρώτο κατά σειρά δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού που γνωστοποιείται.
ii. Να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, σχετικά με τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες έχει λάβει ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, βάσει του Κανονισμού de minimis ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος.
Επιπλέον ο δικαιούχος πρέπει να δηλώνει ρητά πως είναι ενήμερος ότι η ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό de minimis. Το ακριβές περιεχόμενο της παραπάνω αναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης προσαρτάται, ως Παράρτημα, στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

3. Με την επιφύλαξη του ορίου σώρευσης ανά δικαιούχο, κατά τα οριζόμενα κατωτέρω, το συνολικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί των απολεσθέντων επάθλων για τις χρονικές περιόδους του έτους 2020 κατά τις οποίες δεν διεξήχθησαν ιπποδρομίες λόγω της εφαρμογής έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και προσδιορίζεται κατ’ ακρίβεια στο ποσό των (1.094.840€ Χ 50% =) πεντακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (547.420€).
Το ανωτέρω ποσό θα διανεμηθεί σε ίσα μερίδια ανά ίππο. Αφορά σε όλους τους ίππους που βρίσκονται σταβλισμένοι στον Ιππόδρομο Αθηνών εφόσον: α) ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ενεργών ίππων της Φ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ιπποδρομιών και β) συμμετείχαν σε αγωνιστική ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020.

4. Με την επιφύλαξη της μη υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ανά δικαιούχο σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης κατά τα αναφερόμενα στο επόμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, από το αναλογούν σε κάθε ίππο ποσό, το ποσό της ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος προκύπτει ως εξής:
α. ποσοστό 78,00% λαμβάνει ο ιδιοκτήτης,
β. ποσοστό 16,50% λαμβάνει ο προπονητής και
γ. ποσοστό 5,50% λαμβάνει ο αναβάτης.
Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο κατ’ εφαρμογή της παρούσας, συνυπολογιζόμενων τυχόν άλλων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει έως τη χορήγηση της παρούσας ενίσχυσης, ο δικαιούχος σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον Κανονισμό de minimis. Η [αρμόδια υπηρεσία] ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο σχετικά με το ύψος του ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας κατά τα ανωτέρω διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ενίσχυση ήσσονος σημασίας, παραπέμποντας ρητά στον Κανονισμό de minimis και αναφέροντας τον τίτλο και τα στοιχεία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τον σκοπό αυτό κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας. Επιπλέον διενεργείται απολογιστικός έλεγχος στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύσεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης

Οι δικαιούχοι (ιδιοκτήτες, προπονητές και αναβάτες δρομώνων ίππων) λαμβάνουν το ποσό της ενίσχυσης, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α. από τα τηρούμενα αρχεία της Φ.Ε.Ε. προκύπτει ότι συνδέονται με τις παραπάνω ιδιότητες με ίππο εγγεγραμμένο στο μητρώο ενεργών ίππων της Φ.Ε.Ε.,
β. από τα δελτία αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο εν λόγω ίππος συμμετείχε σε αγωνιστική ιπποδρομιακή δραστηριότητα κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020 και
γ. δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για λόγους αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
δ. Επιπλέον των ως άνω προϋποθέσεων, κάθε δικαιούχος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) να μη δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας ή στον τομέα των μεταφορών,
ii) σε περίπτωση που η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε περισσότερους του ενός τομείς στους οποίους ισχύουν διαφορετικά ανώτατα όρια ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό de minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι για καθεμία από τις δραστηριότητες αυτές τηρείται το σχετικό ανώτατο όριο,
iii) σε περίπτωση που δραστηριοποιείται σε κάποιον από τους μη επιλέξιμους για ενίσχυση τομείς και επίσης σε τομέα επιλέξιμο για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού de minimis, να διασφαλίζει με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστικός διαχωρισμός, ότι δεν ενισχύεται η μη επιλέξιμη δραστηριότητα,
iv) σε περίπτωση κατά την οποία η ενίσχυση που χορηγείται, σύμφωνα με την παρούσα, συνδυάζεται με ενισχύσεις δυνάμει άλλων ενωσιακών κανόνων, απαιτείται η συμμόρφωση με τις οικείες εντάσεις ενίσχυσης και τις σχετικές προϋποθέσεις.

Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1. Για τη διαδικασία καταβολής του ποσού της ενίσχυσης ορίζεται ως αρμόδιος φορέας η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Η καταβολή γίνεται εφάπαξ με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, όπως έχει δηλωθεί, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3. Η Φ.Ε.Ε. συντάσσει και υποβάλλει στη Γ.Γ.Α. αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των ίππων, που πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. α) και β) του άρθρου 4 της παρούσας και τα εξής στοιχεία ανά ίππο: Όνομα ίππου, όνομα και επώνυμο δικαιούχου, την ιδιότητα του δικαιούχου, τον Α.Φ.Μ και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός.
Η σύνταξη της αναλυτικής κατάστασης δικαιούχων του προηγούμενου εδαφίου από τη Φ.Ε.Ε. γίνεται με βάση:
α) τους ίππους, που ήταν εγγεγραμμένοι κατά το έτος 2020 στο τηρούμενο από τις υπηρεσίες της μητρώο ενεργών ίππων, β) τα δελτία αποτελεσμάτων, από τα οποία προκύπτει η συμμετοχή των εν λόγω ίππων σε τουλάχιστον μία (1) ιπποδρομιακή συγκέντρωση κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η.1.2020 έως και την 13η.3.2020 και από την 15η.6.2020 έως και την 6η.11.2020, γ) αντίγραφα των επαγγελματικών αδειών προπονητών και αναβατών και δ) υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων ότι δεν έχουν λάβει οποιαδήποτε προηγούμενη έκτακτη οικονομική ενίσχυση για λόγους αναγόμενους στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

2. Η Γ.Γ.Α. αφού ελέγξει μεταξύ άλλων και τη μη υπέρβαση του ορίου σώρευσης ανά δικαιούχο κατά τα ανωτέρω, επί τη βάσει των δεδομένων που περιέχονται στην αναλυτική κατάσταση της παρ. 1 εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή την τελική αναλυτική κατάσταση δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 στοιχεία και επιπλέον το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο, η οποία είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, ολογράφως και αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνεται η μεταφορά της πίστωσης του συνολικού ποσού αυτής μετά από την εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του ΥΠ.ΠΟ.Α.

4. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του ΥΠ.ΠΟ.Α. στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση Εισπράξεων Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 και ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος α) με το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε).
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από την Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του ΓΛΚ, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR 71 0100 0230 000 000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.
Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

6. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 4 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

7. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.
iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος και
iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

8. Η Διεύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

Άρθρο 6
Λοιπές διατάξεις και τήρηση αρχείων

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης.

2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν τον δικαιούχο, αυτός θα πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίησή του για την ασυμφωνία να μεριμνήσει για τη διόρθωση των στοιχείων του.

3. Η αρμόδια υπηρεσία τηρεί λεπτομερή αρχεία με όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι του Κανονισμού de minimis, για 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του Κανονισμού, από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση με τον Κανονισμό de minimis.

Άρθρο 7
Αχρεωστήτως καταβληθέντα-Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και αναζητούνται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους και έως την επιστροφή τους, με βάση το επιτόκιο αναφοράς της ΕΕ, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C 14/06).

3. Είναι δυνατή η για οποιονδήποτε λόγο οικειοθελής επιστροφή από τον λαβόντα του πιστωθέντος στον τραπεζικό του λογαριασμό ποσού έκτακτης ενίσχυσης με την κατάθεσή του στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος [No 200211 (GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211)]. Ως αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφεται «επιστροφή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης δικαιούχου ιδιοκτήτη, προπονητή, αναβάτη δρομώνων ίππων».

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ