117166 ΕΞ 23.9.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 136042 ΕΞ/ 30.11.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130)» (Β’ 5278)

Αριθμ. 117166 ΕΞ 2021

(ΦΕΚ Β’ 4455/29-09-2021)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 του Μέρους Πρώτου του ν. 4745/2020 «Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 1 του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., ως προς την εύλογη διάρκεια της πολιτικής αγωγής, τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων και άλλες διατάξεις» (Α’ 214).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005 Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

6. Το του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).

7. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184).

9. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

10. Την υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130)» (Β’ 5278).

11. Την ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης πολιτών και των δικηγόρων τους σε πληροφορίες για τις υποθέσεις τους.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στην υπό στοιχεία 136042 ΕΞ 2020/30.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση «Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκκρεμών αιτήσεων του ν. 3869/2010 «Ρυθμίσεις οφειλών υπερχρεωμένων προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 130).» (Β’ 5278) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

1. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Επιβεβαίωση κατάθεσης αίτησης
1. Με την οριστική, υποβολή, η αίτηση μεταβιβάζεται στη γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Εφόσον υπάρχει διασύνδεση με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π., η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.
2. Η γραμματεία του δικαστηρίου εισέρχεται στο Σύστημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με την επιλογή του συνδέσμου που αφορά τη γραμματεία του δικαστηρίου. Στη συνέχεια, συμπληρώνει στην αντίστοιχη αίτηση τα παρακάτω πεδία της Ενότητας «Στοιχεία Αρχικής Αίτησης και Ενδιάμεσων Κλήσεων», τα οποία αφορούν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού που υποβλήθηκε οριστικά:
1. Γενικός Αριθμός Κατάθεσης
2. Ειδικός Αριθμός Κατάθεσης (προαιρετικό πεδίο για τα Ειρηνοδικεία που είναι εκτός Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.)
3. Έτος Κατάθεσης
4. Ημερομηνία Κατάθεσης
5. Ειρηνοδικείο
6. Πράξη κατάθεσης (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf )
7. Ημερομηνία Νέας Δικασίμου
8. Πράξη Προσδιορισμού δικασίμου (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf)
9. Διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του ν. 3869/2010 (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf )
10. Ημερομηνία νέας δικασίμου σε περίπτωση επανάληψης της συζήτησης στο ακροατήριο
11. Διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf)
12. Ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
13. Αποτέλεσμα της απόφασης
14. Απόφαση (αναρτάται σε μορφή αρχείου pdf ).
Σε περίπτωση διασύνδεσης με το Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π., τα ως άνω πεδία συμπληρώνονται αυτοματοποιημένα. Τα πεδία 9 έως 11 συμπληρώνονται μόνο σε περίπτωση που προκύψουν οι σχετικές διατάξεις.
3. H αίτηση και το περιεχόμενο αυτής κοινοποιείται στο σύνολο των διαδίκων που περιλαμβάνονται σε αυτή μέσω του Συστήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί. Με την αποστολή της εν λόγω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το Σύστημα παράγει αυτοματοποιημένα σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικής επίδοσης της αίτησης επαναπροσδιορισμού, η οποία αναρτάται και είναι διαθέσιμη. Σε περίπτωση που η ως άνω ηλεκτρονική επίδοση δεν είναι εφικτή (ενδεικτικά: λόγω απουσίας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης), ο πληρεξούσιος δικηγόρος έχει τη δυνατότητα επίδοσης της αίτησης με εξωσυστημικό τρόπο και ανάρτησης του σχετικού εγγράφου επίδοσης στο Σύστημα.
4. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 4ΙΒ του ν. 3869/2010 γνωστοποιείται στο σύνολο των διαδίκων που περιλαμβάνονται σε αυτή μέσω του Συστήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί. Με την αποστολή της εν λόγω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, το Σύστημα παράγει αυτοματοποιημένα σχετική βεβαίωση ηλεκτρονικής κοινοποίησης της διάταξης, η οποία αναρτάται και είναι διαθέσιμη. Τυχόν διάταξη του άρθρου 227 ΚΠολΔ γνωστοποιείται με τον ίδιο τρόπο.».

2. Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 9 ως εξής:
«Άρθρο 9
Παραίτηση από την αίτηση
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος δύναται να υποβάλει αίτηση παραίτησης επί ήδη κατατεθειμένης σε Ειρηνοδικεία αίτησης υποβολής επαναπροσδιορισμού, η οποία όταν οριστικοποιηθεί μεταβιβάζεται στην γραμματεία του αρμόδιου Ειρηνοδικείου μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Η γραμματεία του δικαστηρίου αφού αποδώσει αριθμό κατάθεσης στην αίτηση παραίτησης αναρτά αντίγραφο της πράξης κατάθεσης σε μορφή αρχείου pdf στο Σύστημα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr). Το περιεχόμενο της αίτησης παραίτησης επί αιτήσεως υποβολής επαναπροσδιορισμού και η πράξη κατάθεσης αυτής κοινοποιείται μέσω του Συστήματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύνολο των διαδίκων που περιλήφθηκαν στην αίτηση επαναπροσδιορισμού, μετά από εντολή που δίδεται από τον αιτούντα».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ